drukuj
WARUNKI UCZESTNICTWA - UMOWA obowiązują od dnia 1.07.2018r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem turystyki imprez  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu Al. Solidarności 46, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000082342, kapitał zakładowy w całości opłacony 35.100.000,00 zł, oznaczona NIP 9511773682, regon 012797354, wpisana do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zwana w dalszej części „Organizatorem”.
Organizator oświadcza, że:
- posiada zabezpieczenie finansowe ustanowione na wypadek niewypłacalności w postaci umowy ubezpieczenia na rzecz
podróżnych zawartej z SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie przy ul. Władysława IV 22,
dla której Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000117377, NIP 1180130637, regon 011132747 (tel. 58 770 36 90, info@saltus.pl)
- dokonuje terminowo i w należnej wysokości wpłat do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
Organizator zobowiązuje się do zorganizowania imprezy turystycznej wskazanej w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze na podanych
poniżej warunkach:

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Umowę o udział w imprezie turystycznej (zwaną dalej umową) z Organizatorem może zawrzeć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej Podróżnym. Podróżny zawiera umowę z Organizatorem w imieniu własnym na swoją rzecz oraz na rzecz innych, wskazanych przez siebie osób uprawnionych do odbycia podróży zwanych dalej Uczestnikami.
Zawierając umowę w imieniu i na rzecz Uczestników, Podróżny oświadcza, że został do tego przez Uczestników upoważniony.
Obowiązki i prawa Uczestnika określone w niniejszych warunkach odnoszą się także odpowiednio do Podróżnego (niezależnie od innych praw i obowiązków przysługujących wyłącznie Podróżnemu).
Podróżny odpowiada wobec Organizatora za wykonanie umowy przez wszystkich wskazanych w niej Uczestników.
Podróżny odpowiada także wobec Organizatora za niewykonanie obowiązków określonych w ust. 4 (poinformowanie Uczestników).
2. Przed zawarciem umowy Organizator udziela Podróżnemu szczegółowych informacji na temat wybranej imprezy, przedstawia treść warunków uczestnictwa - umowy oraz przekazuje tzw. standardowy formularz informacyjny odpowiedni do sposobu zawarcia umowy.
3. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator udostępnia Podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
4. W przypadku zawierania umowy na rzecz Uczestników, Podróżny jest zobowiązany do przekazania Uczestnikom wszystkich informacji wymienionych w ust. 2 i 3, w tym w szczególności o ubezpieczeniach zawieranych przez Podróżnego na rzecz innych
Uczestników (p. V) oraz o ochronie danych osobowych (p. XI). Uczestnik, na rzecz którego Podróżny zawarł umowę, nie może powoływać się na nieznajomość warunków umowy, o ile warunki te zostały przez Organizatora przedstawione Podróżnemu i przez niego przyjęte.
5. Wszelka korespondencja i wymiana informacji pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem odbywa się za pośrednictwem Podróżnego na wskazany przez niego w umowie adres i dane kontaktowe. Przyjmuje się, że wysłanie przez Organizatora pisma lub informacji na adres wskazany przez Podróżnego jest równoznaczne z doręczeniem pisma (przekazaniem informacji).
Za nieprzekazanie informacji Uczestnikom przez Podróżnego Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do umów ubezpieczenia i informacji o ochronie danych osobowych.
6. W celu zawarcia umowy, Podróżny dokonuje rezerwacji u Organizatora osobiście, telefonicznie, przez internet lub za pośrednictwem agenta turystycznego i zobowiązuje się do:
a) podpisania warunków uczestnictwa - umowy,
b) dokonania pełnej wpłaty za zarezerwowane świadczenia za wszystkich Uczestników wymienionych w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze,
c) wskazania właściwych, zgodnych z dokumentami tożsamości danych adresowych Podróżnego oraz danych osobowych wszystkich Uczestników.
7. W przypadku samodzielnego wyjazdu na imprezę turystyczną osób niepełnoletnich, przy rezerwacji wymagana jest poświadczona notarialnie zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Organizator może odmówić zawarcia umowy, gdy Uczestnikiem ma być osoba niepełnoletnia podróżująca bez opieki osoby dorosłej. W przypadku zawarcia umowy na rzecz niepełnoletniego Uczestnika podróżującego bez opieki osoby dorosłej, konieczne jest wskazanie danych kontaktowych do niepełnoletniego Uczestnika oraz do jego opiekuna.
8. W przypadku wyjazdu na imprezę osób o ograniczonej sprawności ruchowej przy rezerwacji wymagane jest sprawdzenie dostępności, bądź możliwości dostosowania usług do potrzeb Uczestnika. Informacje takie Organizator sprawdzi na wniosek Podróżnego, a w przypadku ich potwierdzenia stosowne ustalenia zostaną zawarte w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze. Organizator może odmówić zawarcia umowy w przypadku niemożliwości spełnienia specjalnych wymagań Uczestnika.
9. Zamówioną imprezę Organizator potwierdzi Podróżnemu w ciągu 48 godzin od chwili założenia rezerwacji, a w przypadku rezerwacji założonej w piątki po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta - w ciągu 72 godzin. W przypadku, gdy Organizator nie potwierdzi rezerwacji lub przekroczy termin potwierdzenia, Podróżnemu przysługuje prawo do rezygnacji z imprezy i zwrotu wpłaty, albo prawo do wyboru propozycji alternatywnej.
10. Umowa z Organizatorem zostaje zawarta z chwilą wystawienia przez Organizatora ostatecznego Dowodu
Rezerwacji/Voucheru, w którym wskazane są wszystkie zarezerwowane świadczenia oraz istotne dane imprezy. Niezwłocznie po jego otrzymaniu Podróżny zobowiązany jest sprawdzić poprawność zawartych w nim danych oraz zgodność ze złożonym zamówieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności natychmiast poinformować Organizatora.
11. Dowód Rezerwacji/Voucher, niniejsze warunki uczestnictwa, warunki ubezpieczenia oraz opis imprezy są integralnymi częściami umowy.
12. Wszelkie zmiany i ewentualne odstąpienie od umowy muszą być zgłoszone przez Podróżnego na trwałym nośniku, z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku odstąpienia od umowy, ewentualny zwrot dokonanej wpłaty zostanie przekazany Podróżnemu.
13. Realizacja imprezy turystycznej uzależniona jest od następującej liczby zgłoszeń: 164 osoby chętne do uczestnictwa w imprezie pobytowej, 20 chętnych do uczestnictwa w imprezie objazdowej. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy, o czym poinformuje Podróżnego na piśmie nie później niż na:
a. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
b. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej 2-6 dni,
c. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej krócej niż 2 dni.
14. Imprezy pobytowe mają z reguły charakter imprez indywidualnych, natomiast imprezy objazdowe, tj. imprezy z programem zwiedzania, realizowane są najczęściej w grupach o liczebności ok. 15 - 50 osób. Na życzenie Podróżnego możliwe jest zorganizowanie wyjazdu dla grupy na imprezę pobytową, a także realizacja imprezy objazdowej dla jednej, bądź kilku osób.
15. Skróty dotyczące zakresu dziennego wyżywienia oznaczają odpowiednio: BB - 1 posiłek, tj. śniadanie; HB - 2 posiłki, tj. śniadanie i obiadokolacja; FB - 3 posiłki, tj. śniadanie, lunch i obiadokolacja; All Inclusive (AI) - śniadanie, lunch i obiadokolacja, a także napoje i przekąski dostępne pomiędzy posiłkami zgodnie z ofertą wybranego hotelu. W trakcie pobytów tygodniowych Organizator gwarantuje co najmniej 6 pełnych cykli wyżywienia, tzn. 6 śniadań w opcji BB; 6 śniadań i obiadokolacji w opcji HB;6 śniadań, lunch’ów i obiadokolacji w opcji FB oraz All Inclusive. Analogicznie w trakcie pobytów dwutygodniowych Organizator gwarantuje co najmniej 13 pełnych cykli wyżywienia. Pierwszego i ostatniego dnia pobytu otrzymanie poszczególnych świadczeń uzależnione jest od godzin przylotu i wylotu.
16. Podane w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze daty rozpoczęcia i zakończenia imprezy są przybliżone, o ścisłej dacie zostanie Podróżny poinformowany niezwłocznie po ustaleniu rozkładu lotu.
17. Impreza rozpoczyna się w dniu wylotu/wyjazdu na imprezę i kończy w dniu przylotu/przyjazdu z imprezy. Dzień rozpoczęcia imprezy przeznaczony jest na transport do miejsca docelowego. Doba hotelowa zwyczajowo zaczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 10:00. W dniu wyjazdu, niezależnie od godziny wylotu należy opuścić pokój przed upływem doby hotelowej.
18. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator dostarcza Podróżnemu vouchery, bilety i inne niezbędne dokumenty podróży. Niezwłocznie po ich otrzymaniu Podróżny zobowiązany jest sprawdzić poprawność zawartych w nich danych oraz zgodność ze złożonym zamówieniem, a w przypadku stwierdzenia niezgodności natychmiast poinformować Organizatora.
19. Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych znajdują się na stronie https://obywatel.gov.pl Ogólne informacje o przepisach wizowych, sanitarnych, zdrowotnych i innych przepisach wyjazdowych dotyczących poszczególnych krajów docelowych znajdują na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl Jeśli wycieczka do określonego miejsca docelowego wiąże się z koniecznością posiadania wizy, szczegółowe informacje na temat wymagań wizowych znajdują się w opisie imprezy.
20. Jeżeli skorzystanie przez Uczestników z niektórych usług turystycznych w ramach imprezy zależy od skutecznej komunikacji ustnej, odpowiednia informacja na temat wymagań językowych znajduje się w opisie imprezy.

III. CENA IMPREZY
1. Ceny imprez turystycznych oraz świadczeń dodatkowych podanych w ofercie Organizatora, ustalone są na podstawie obowiązujących cen, opłat, podatków, kursów sprzedaży walut NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.
2. Cena imprezy turystycznej obejmuje świadczenia zawarte w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze.
3. Podróżny we własnym zakresie ponosi koszty wiz, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, dodatkowych atrakcji hotelowych, dodatkowych opłat wjazdowych, wyjazdowych, chyba że Organizator informuje w swoich materiałach o możliwości dodatkowej rezerwacji tych usług. Szczegółowe informacje o świadczeniach zawartych w cenie imprezy podane są w ofercie Organizatora.
4. Kalkulacji ceny imprezy Organizator dokonuje w oparciu o zakwaterowanie jednej osoby w pokoju dwuosobowym, chyba że zaznaczono inaczej. Oddzielnie przedstawione są ceny dla dzieci do lat 2, a także ceny bądź rabaty dla osób zakwaterowanych na dostawkach.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Płatności za imprezy turystyczne można dokonać: przelewem na następujące konto bankowe Organizatora:
18 1750 1019 0000 0000 0461 7789 (w Raiffeisen Bank Polska S.A.), gotówką lub kartą płatniczą.
2. W przypadku rezerwacji imprezy na więcej niż 30 dni przed jej rozpoczęciem, Podróżny jest zobowiązany do wpłaty zaliczki
(przedpłaty) w wysokości odpowiednio:
- 30% wartości imprezy pod marką  EH
- 20% wartości imprezy pod marką  ET
Zaliczka płatna jest w chwili zawarcia umowy. Pełna wpłata za imprezę jest wymagana najpóźniej na 30 dni przed jej rozpoczęciem.
3. W przypadku rezerwacji na 30 i mniej dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, pełnej wpłaty należy dokonać w dniu zawarcia umowy.
4. Strony umowy mogą ustalić w odrębnym dokumencie inny sposób i terminy płatności niż określone w ust. 1-3.
5. Jeżeli Podróżny dokona wpłaty na konto Organizatora za rezerwację założoną na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy, wówczas w dniu zawarcia umowy lub dniu następnym, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia imprezy należy dostarczyć do Organizatora bankowe potwierdzenie przelewu.
6. Za skuteczną zapłatę uznaje się wpływ środków na konto Organizatora.
7. Jeżeli warunki określone w ust. 1-6 nie zostaną przez Podróżnego spełnione, przyjmuje się, że Podróżny odstąpił od umowy, p. IX stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku rezerwacji imprezy na więcej niż 180 dni przed jej rozpoczęciem nie jest możliwe dokonanie przedpłaty w kwocie wyższej niż 30% wartości imprezy.

V. UBEZPIECZENIA
1. Każdy Uczestnik imprezy turystycznej wymieniony w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze Organizatora objęty jest obowiązkowym
ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) zgodnie z Umową Grupowego
Ubezpieczenia nr 100150 z dnia 27.11.2017 r. zawartą przez Organizatora (Ubezpieczającego) z AWP P&C S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B (Ubezpieczyciela), na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Turystycznego z dn. 22.11.2017 r. (OWU). Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL i NNW wliczony jest w cenę imprezy.
2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia 12 000 EUR oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 5 000 zł.
3. Uiszczając dodatkową opłatę, Podróżny może zostać objęty ubezpieczeniem w wariancie rozszerzonym, obejmującym: koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia 35 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia
10 000 zł, utratę lub uszkodzenie bagażu z sumą ubezpieczenia 1 000 zł oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, której suma gwarancyjna wynosi 10 000 zł (za szkody w mieniu) i 50 000 zł (za szkody na osobie).
4. W ubezpieczeniu kosztów leczenia (KL) zarówno w wariancie podstawowym, jak i rozszerzonym, zastosowanie mają podlimity sum ubezpieczenia: 1 000 EUR dla kosztów leczenia ambulatoryjnego oraz 300 EUR dla kosztów leczenia stomatologicznego.
5. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia należy kontaktować się z Centrum Pomocy pod nr tel. (24 h): (48 22) 522 27 79 lub (48 22) 232 27 79, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pmu@mondial-assistance.pl podając m.in. imię, nazwisko, numer Dowodu Rezerwacji/Voucheru, adres miejsca wypadku, numer kontaktowego oraz opis zdarzenia i rodzaju wymaganej pomocy.
6. Organizator ma prawo do zmiany Ubezpieczyciela/i. W takim przypadku Organizator jest zobowiązany zapewnić nie mniej korzystne warunki ubezpieczenia oraz poinformować Podróżnego o tej zmianie, podając nazwę nowego Ubezpieczyciela i skrót warunków ubezpieczenia.
7. Organizator zawarł z SALTUS TUW z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, umowę grupowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji, na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej o symbolu OW/22/1708/NG/1 i zgodnie z Umową Generalną nr 97000001 z dnia 10.02.2015 r.
Przystąpienie Podróżnego do tego ubezpieczenia jest dobrowolne i możliwe po uiszczeniu dodatkowej składki płatnej w momencie
przystąpienia do ubezpieczenia, która wynosi odpowiednio:
- 3% wartości imprezy w przypadku podstawowej wersji ubezpieczenia kosztów rezygnacji
- 9% wartości imprezy w przypadku rozszerzenia o powikłania lub zaostrzenie chorób przewlekłych.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są ponoszone przez Podróżnego koszty naliczone przez Organizatora w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed zaplanowaną datą podróży, z powodu śmierci lub nagłego zachorowania uczestnika
imprezy lub jego osoby bliskiej, a także innych okoliczności wskazanych w warunkach ubezpieczenia. Sumą ubezpieczenia jest cena imprezy turystycznej, nie więcej jednak niż 20.000,00 zł/osobę.
Podróżny może przystąpić do tego ubezpieczenia:
- w dniu dokonania rezerwacji (a w przypadku rezerwacji na potwierdzenie w dniu wystawienia przez Organizatora ostatecznie
potwierdzonego dowodu rezerwacji) - dotyczy rezerwacji zakładanych w terminie krótszym niż 30 dni przed datą imprezy,
- w terminie do 7 dni od daty rezerwacji (a w przypadku rezerwacji na potwierdzenie do 7 dni od wystawienia przez Organizatora ostatecznie potwierdzonego dowodu rezerwacji) - dotyczy rezerwacji zakładanych w terminie dłuższym niż 30 dni przed datą imprezy.

VI. ZMIANA WARUNKÓW, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Organizator zastrzega, że po zawarciu umowy może jednostronnie podwyższyć cenę imprezy, o ile podwyższenie ceny jest wyłącznie bezpośrednim skutkiem zmiany:
a. ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
b. wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,
c. kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
Cena nie może zostać podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. Organizator powiadomi Podróżnego na trwałym nośniku w sposób jasny i zrozumiały o zmianie ceny oraz uzasadni podwyżkę i wskaże sposób jej obliczenia.
2. Podróżny może wykupić Gwarancję Stałej Ceny - informację o warunkach Podróżny otrzyma przy rezerwacji.
3. Podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w ust. 1 a-c, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku obniżenia ceny Organizator może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi.
4. Organizator zastrzega, że przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy także w przypadku, gdy zmiana jest nieznaczna, a Organizator poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
5. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy:
1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych lub
2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Podróżny powiadomił Organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę, lub
3) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:
a) zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
b) rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje Organizatora o swojej decyzji;
c) odstąpieniu od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w wyznaczonym terminie;
d) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
6. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy, albo
b) odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
c) odstępuje od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
7. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
8. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać Podróżnemu pełnego zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie, jest mniejsza niż minimalna podana w umowie, a Organizator powiadomił
Podróżnego o rozwiązaniu umowy w terminie określonym w p. II.13, lub
b) Organizator nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego
o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przez rozpoczęciem imprezy turystycznej.
9. W przypadku gdy umowa zostanie rozwiązana w trybie określonym w ust. 5 lit. c, ust. 6 lit. b oraz ust. 8 lit. a i b, Organizator
nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwróci wpłaty dokonane przez Podróżnego.

VII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻNEGO I UCZESTNIKA
1. Każdy z Uczestników imprezy turystycznej zobowiązany jest do:
a) posiadania wymaganych dokumentów podróży:
- paszportu lub dowodu osobistego
- aktualnej wizy, jeżeli jej posiadanie jest wymagane przez przepisy w kraju docelowym oraz krajach tranzytowych. Informacji o obowiązku wizowym udziela Podróżnemu Organizator przed zawarciem umowy. Organizator nie jest zobowiązany do zapewnienia Uczestnikowi wizy lub do pomocy w jej uzyskaniu chyba, że stanowią o tym indywidualne warunki imprezy.
Obcokrajowcy oraz osoby z kilkoma obywatelstwami są zobowiązane do zasięgnięcia informacji na temat swojego obowiązku wizowego oraz uzyskania właściwej wizy w ambasadzie lub konsulacie swojego kraju
- Dowodu Rezerwacji/Voucheru wydanego przez Organizatora,
- pozostałych dokumentów umożliwiających wjazd do danego kraju (w tym dotyczących osób nieletnich)
b) natychmiastowego zgłoszenia Organizatorowi zmian danych adresowych i osobowych wskazanych w dokumentach tożsamości,
c) posiadania wymaganych szczepień ochronnych. Informacje o wymaganych szczepieniach Podróżny uzyska przed zawarciem umowy.
d) potwierdzenia na 2 dni przed wylotem aktualnej godziny i miejsca zbiórki na przelot do miejsca docelowego. Potwierdzenia należy dokonać kontaktując się z biurem Organizatora.
e) zgłoszenia się w dniu wylotu na odprawę na lotnisku na co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną wylotu, chyba że w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze podano inaczej,
f) potwierdzenia na co najmniej 2 dni przed wylotem godziny i miejsca zbiórki na lot powrotny do kraju. Potwierdzenia można dokonać kontaktując się z biurem Organizatora.
2. Jeżeli Podróżny lub Uczestnik imprezy ze swojej winy wyrządził szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Działanie, zaniechanie Podróżnego (Uczestnika imprezy) sprzeczne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

VIII. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
2. W przypadku zakupu imprezy turystycznej u jednego z agentów Organizatora, odpowiedzialność za realizację imprezy ponosi całkowicie Organizator.
3. Organizator jest obowiązany do udzielenia niezwłocznie odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji. Powyższe dotyczy także przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności - wówczas Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania
Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie, przez okres do 3 nocy. Pomoc polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, a także na udzieleniu Podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w p. X. 3. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego
lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

IX. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ, ODSTĄPIENIE OD UMOWY (REZYGNACJA)
1. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę, spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, wszystkie przysługujące Podróżnemu lub Uczestnikowi z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wynikające z tej umowy obowiązki, a Podróżny zawiadomi o tym Organizatora na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem
imprezy. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia umowy.
2. Podróżny (lub Uczestnik) może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej) w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy za stosowną opłatą za odstąpienie od umowy na rzecz Organizatora, zwaną potocznie opłatą za rezygnację lub kosztem rezygnacji. Wysokość opłaty za odstąpienie od umowy odpowiada cenie imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone
koszty lub wpływy z alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata ta podlega potrąceniu
z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. W przypadku, gdy wpłacona przez Podróżnego zaliczka jest niższa niż wysokość opłaty za odstąpienie, Podróżny zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
3. Za odstąpienie od umowy (rezygnację) traktuje się także: odwołanie udziału w imprezie, niestawienie się w miejscu rozpoczęcia imprezy, jak i niezapłacenie w terminie określonym w umowie ceny imprezy lub jej części. Opłatę za odstąpienie (ust. 3) stosuje się odpowiednio.
4. Podróżny może wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej - szczegóły w p. V.7.
5. Podróżny może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

X. NIEZGODNOŚCI W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY, WEWNĘTRZNA PROCEDURA
ROZPATRYWANIA SKARG PODRÓŻNYCH
1. Podróżny ma obowiązek zawiadomić Organizatora o wszelkich niezgodnościach (niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy) stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej. O stwierdzeniu niezgodności Podróżny zawiadomi Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, przekazując informację przedstawicielowi Organizatora lub na nr telefonu alarmowego wskazany w Dowodzie Rezerwacji/Voucherze. Ciężar udowodnienia niemożliwości powiadomienia
Organizatora w trakcie trwania imprezy spoczywa na Podróżnym.
2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową, Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
3. Jeżeli Organizator w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy, Organizator przyznaje Podróżnemu odpowiednie obniżenie ceny imprezy.
4. Wiadomości, żądania lub skargi po zakończeniu imprezy można składać w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy na piśmie na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Organizatora,kontakt/formularz-kontaktowy.
5. Podróżny może także kierować wiadomości, żądania lub skargi po zakończeniu imprezy bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego dokonał rezerwacji.
6. Organizator udzieli Podróżnemu odpowiedzi pocztą tradycyjną na adres Podróżnego, lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej wskazany w przesłanym formularzu (odpowiednio do sposobu przesłania wiadomości, żądania lub skargi) w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Nie ma znaczenia dla ważności procedury w jakim terminie Podróżny podejmie lub odczyta odpowiedź Organizatora. Nie udzielenie przez Organizatora odpowiedzi w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości, żądania bądź skargi nie oznacza uznania roszczenia Podróżnego przedstawionego w przesłanym zgłoszeniu.
Organizator nie ustala terminu udzielenia odpowiedzi na ewentualne odwołanie Podróżnego od odpowiedzi Organizatora.
7. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:
1) winę za niezgodność ponosi Podróżny;
2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
8. Organizator ogranicza odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone Podróżnemu do trzykrotności całkowitej ceny imprezy turystycznej, przy czym ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
9. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator informuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
któremu podlega jest Inspekcja Handlowa, Wielkopolski Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, http://poznan.wiih.gov.pl
Informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową służącą do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych poprzez stronę internetową (online).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Podróżnych i Uczestników niezbędne są do realizacji umowy i przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwanego inaczej „RODO”. Organizator jest Administratorem danych osobowych Podróżnych i Uczestników.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Organizatora Al. Solidarności 46, 61-696 Poznań. Wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Administrator poinformuje pisemnie lub mailowo. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Podróżny/Uczestnik otrzyma od Administratora informacje związane z przetwarzaniem danych, o których zaniechanie został złożony wniosek.
3. Dane osobowe Podróżnych i Uczestników będą przetwarzane w celu:
a) realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej (na podstawie art. 6 ust.1lit. b RODO)
b) marketingu własnych produktów - w przypadku wyrażenia takiej zgody przez Podróżnego (na podstawie art. 6 ust.1lit. a RODO)
c) obsługi reklamacji, zażaleń, bądź skarg dotyczących zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim podane zostały dane fakultatywne w celu ułatwienia kontaktu na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit.
a RODO)
d) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.
4. Organizator przetwarza następujące kategorie danych osobowych niezbędne do realizacji umowy: imiona i nazwiska, narodowość, adres, nr telefonu, adres e-mail, data urodzenia, dane dotyczące dokumentów tożsamości - dowodu osobistego usługi, bądź dane dotyczące stanu zdrowia w przypadku zamówienia specjalnych usług.
5. W celu realizacji usługi dane osobowe są przekazywane podmiotom - kontrahentom współpracującym z Administratorem, dostarczającym składowe zarezerwowanej imprezy turystycznej, takim jak: hotele, linie lotnicze, piloci, przewodnicy, firmy transportowe, lokalni kontrahenci zapewniający organizację programu zwiedzania w miejscu wakacyjnym, elektroniczne systemy rezerwacji za pomocą których rezerwowane są poszczególne usługi itp. W związku tym, dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie co do zasady, nie stosuje się przepisów europejskich.
Oznacza to, że ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niewystarczająca. W odniesieniu do części z tych państw Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jednak przekazanie danych do państwa trzeciego jest niezbędne w celu wykonania umowy.
6. Ponadto dostęp do danych osobowych Podróżnych i Uczestników mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora; usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania tych usług; podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania
techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację współpracy oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie oraz pocztowe); dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu
należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe oraz firmy windykacyjne).
7. Okres przetwarzania danych osobowych Podróżnych i Uczestników do celów podanych w XI.3.a, c i d: czas realizacji umowy oraz 5 lat od daty zakończenia imprezy/usługi.
Okres przetwarzania danych osobowych Podróżnych i Uczestników do celów podanych w p. XI. 3.b: do momentu wycofania zgody.
8. Każdemu Podróżnemu i Uczestnikowi przysługują następujące prawa:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO.
c) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w p. XI.3.b.
9. Organizator zastrzega, że jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności
ze względu na swój ustawiczny charakter, może pobrać opłatę na zasadach określonych w art. 12 ust. 5a RODO.
Administrator zastrzega również, że może pobrać opłatę za dostarczenie kopii przetwarzanych danych zgodnie z zapisami art. 15 ust. 3 RODO.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych warunkami uczestnictwa - umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 roku Nr poz. 2361), kodeksu cywilnego oraz rozporządzeń Unii Europejskiej dotyczących konsumentów usług turystycznych.
2. Nieważność pojedynczych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa - umowy nie narusza ważności całej umowy.
3. Do świadczeń, które nie stanowią imprezy turystycznej w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, niniejsze warunki uczestnictwa mają zastosowanie w następujących punktach: p. II 1, 4 -12, 15-19, p. III, p. IV 1, 6, 7, p. V 7, p. VI 1, 2, 4 - 6, 8b, 9, p. VII, p. IX 1 - 4, p. XI.
4. W przypadku niewypłacalności Organizatora, szczegółowych informacji udziela Podróżnemu:
a) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61/ 626 66 66 lub najbliższa placówka konsularna RP
b) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę: podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego (wskazany w p. I). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji oraz dołączyć kopię umowy i dowodu zapłaty za imprezę, oświadczenie Podróżnego o niewykonaniu przez Organizatora umowy oraz wskazać nr rachunku bankowego lub innego sposobu wypłaty z zabezpieczenia.

Podróżny w imieniu własnym i Uczestników oświadcza, że:
- wyraża zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową przez spółkę pod firmą AWP P&C Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Domaniewskiej nr 50 B, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189340, NIP: 1070000164 (dalej „AWP” lub „Ubezpieczyciel”) w zakresie określonych w OWU ubezpieczeń:
• ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu medycznego,
• ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
• ubezpieczenia uszkodzenia lub utraty bagażu podróżnego (o ile dotyczy)
• ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (o ile dotyczy),
przez AWP w koasekuracji z SALTUS Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie, 81-743 Sopot, ul. Władysława IV 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, KRS 0000117377, NIP 1180130637, Regon 01113274, kapitał zakładowy 19 000 000,00 zł (dalej SALTUS TUW), przy czym AWP jest koasekuratorem wiodącym, upoważnionym do reprezentowania SALTUS TUW w sprawach związanych z Umową wobec Ubezpieczającego i Ubezpieczonych w zakresie określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Turystycznego (dalej „OWU”);
- przed objęciem go w/w ochroną ubezpieczeniową spółka pod firmą Ecco Holiday Sp. z o.o. („Ubezpieczający”) dostarczyła mu OWU, zapoznał się z ich treścią i zrozumiał wynikające z OWU jego prawa i obowiązki;
- przed objęciem go w/w ochroną ubezpieczeniową spółka pod firmą Ecco Holiday Sp. z o.o. („Ubezpieczający”) dostarczyła
mu Zasady ochrony prywatności ubezpieczających i ubezpieczonych AWP, zapoznał się z ich treścią i zrozumiał przysługujące mu uprawnienia;
- wyraża zgodę na przetwarzanie przez AWP jego danych osobowych o stanie zdrowia oraz nałogach, wskazanych we wszelkich dokumentach przekazanych AWP w celu wykonania zawartej umowy ubezpieczenia. Wyrażoną zgodę można wycofać
w dowolnym momencie. Jej wycofanie nie wpływa jednak na prawidłowość przetwarzania danych, które miało miejsce zanim zgoda została wycofana.

Podróżny w imieniu własnym i Uczestników potwierdza, że:
- zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej o symbolu
OW/22/1708/NG/1 określającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej świadczonej przez SALTUS TUW i oświadcza, że są one dla niego zrozumiałe i w pełni je akceptuje;
- zostały mu dostarczone informacje dotyczące w/w ubezpieczenia w formie Informacji o produkcie;
- został poinformowany, że w związku z objęciem go ochroną ubezpieczeniową w zakresie Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, administratorem danych przetwarzanych w celu realizacji umowy ubezpieczenia jest SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22; 81-743 Sopot;
- w chwili akceptacji niniejszych warunków uczestnictwa - umowy otrzymał treść obowiązku informacyjnego, stanowiącego załącznik do tych warunków, ciążącego na administratorze na podstawie art. 13 rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), w tym w zakresie przysługujących mu wobec administratora praw w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych.