drukuj
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

I. ZAWARCIE UMOWY
1. Stronami umowy o udział w imprezie turystycznej są spółka akcyjna pod firmą Organizatora. z siedzibą
w Warszawie, ul Piękna 45, 00 -672 Warszawa, NIP: 7010307471, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 391791, (zwana dalej „Organizatorem”
lub „Exim Tours”) oraz Klient zawierający umowę o udział w imprezie turystycznej (zwaną dalej „Umową”).
Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej.
2. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Zawarcie Umowy możliwe jest także poprzez złożenie przez
Klienta oświadczenia o akceptacji warunków Umowy i wpłatę zaliczki zgodnie z warunkami wskazanymi
w Umowie. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Organizator lub jego agent udostępnia Klientowi kopię Umowy
na trwałym nośniku lub potwierdzenie jej zawarcia. Klient jest uprawniony do żądania kopii Umowy w wersji
papierowej, jeżeli Umowa ta została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
3. Klient zawiera Umowę w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz wszystkich zgłoszonych w Umowie
uczestników imprezy turystycznej i przejmuje tym samym odpowiedzialność za dotrzymanie warunków
Umowy przez tychże uczestników.
4. W przypadku zawierania Umowy w imieniu i na rzecz osób małoletnich Klient potwierdza, iż występuje
jako opiekun prawny osób małoletnich.
5. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa (zwanymi
dalej „OWU”), w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora, a które stanowią integralną
część Umowy i je akceptuje.
6. Dokonana przez Klienta przed zawarciem Umowy rezerwacja udziału w imprezie turystycznej jest ofertą
zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej. W szczególności w przypadku imprez turystycznych
realizowanych regularnymi liniami lotniczymi (w tym tanimi liniami) wszystkie rezerwacje będą tworzone
„na zapytanie/do potwierdzenia”. Po weryfikacji przez Organizatora aktualnej taryfy w liniach lotniczych,
w terminie do 48 godzin od dokonania rezerwacji, Organizator zobowiązany jest potwierdzić wszelkie warunki
zarezerwowanej imprezy oraz zawrzeć Umowę albo zaproponować Klientowi zmianę warunków i ponownie
skalkulowaną ofertę. Przekazanie potwierdzenia Klientowi następuje poprzez Agenta Organizatora, za pośrednictwem
którego rezerwacja została dokonana lub bezpośrednio przez Organizatora.
7. Przy zawieraniu Umowy Organizator określa rodzaj dokumentów potrzebnych do realizacji imprezy oraz
termin ich okazania lub dostarczenia do biura Organizatora. W przypadku, gdy Klient nie złoży w/w dokumentów
w określonym terminie, w związku z czym nie dojdzie do realizacji imprezy turystycznej, Klient
zobowiązany będzie do pokrycia, zgodnie z rozdziałem VII OWU kosztów wynikających z poczynionych przez
Organizatora przygotowań i dokonanych nakładów.
8. Klient jest zobowiązany poinformować Organizatora o zmianie wskazanych w Umowie danych osobowych
swoich oraz innych uczestników imprezy, w imieniu i na rzecz których zawarł Umowę, a także o zmianie
lub wymianie dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, w terminie umożliwiającym załatwienie
niezbędnych formalności, nie krótszym niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku imprez turystycznych
organizowanych samolotami rejsowymi zmiana danych osobowych odbywa się z uwzględnieniem
warunków oferty przewoźnika lotniczego i może wiązać się z koniecznością dodatkowych opłat pobieranych
przez przewoźnika lotniczego, a także ponownej kalkulacji ceny imprezy turystycznej.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu
lub wizy oraz odmowę wjazdu do danego kraju wynikające z działań uprawnionych organów lub służb.

II. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Cena imprezy podana jest w PLN. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej cena imprezy turystycznej obejmuje:
przelot/przejazd, transfery, zakwaterowanie, wyżywienie według oferty oraz opiekę rezydenta/pilota i ubezpieczenie
KL, NNW oraz bagażu, a także składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Cena imprezy nie
obejmuje innych należności, które nie są wyraźnie wskazane w Umowie, a w szczególności nie obejmuje
opłat wizowych, celnych, bankowych, kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca rozpoczęcia
imprezy turystycznej i z powrotem, kosztów parkingu, opłat za serwisy hotelowe, bagażowe, napiwków,
kosztów rozmów telefonicznych, połączeń internetowych oraz innych opłat niewymienionych w katalogach
Organizatora lub wynikających z dodatkowych życzeń uczestników lub wynikających ze stosownych przepisów,
aktów czy zarządzeń, właściwych władz administracyjnych.
2. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest zapłacić zaliczkę w terminie i wysokości wskazanej w Umowie
bezpośrednio u Organizatora lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora w BANKU HANDLOWYM
W WARSZAWIE S.A. nr 83 1030 1508 0000 0008 1589 0019 lub na indywidualny rachunek przypisany do
Klienta wskazany w Umowie. Zapłata pozostałej części należności następuje w terminach i kwotach wskazanych
w Umowie. W przypadku braku zapłaty zgodnie z Umową Organizator ma prawo odstąpić od Umowy
i żądać od Klienta zwrotu kosztów przygotowania imprezy turystycznej.
3. W przypadku zawarcia Umowy w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy (np. oferta last
minute), Klient zobowiązany jest do zapłaty całej ceny imprezy w dniu zawarcia Umowy.
4. Cena ustalona w Umowie może ulec podwyższeniu, jeżeli doszło do wzrostu kosztów transportu wynikających
ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat
od usług turystycznych, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych, portowych, handlingowych,
wzrostu kursów walut. W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy cena nie może być podwyższona.
Organizator jest każdorazowo zobowiązany do udokumentowania wpływu powyższej okoliczności na podwyższenie
ceny imprezy. Analogicznie obniżenie ww. kosztów odpowiada obniżeniu ceny.
5. Dokumenty podroży będą przesłane na wskazany przy zawieraniu Umowy adres e-mail, gdy całość ceny
za daną imprezę zostanie zapłacona.
III. ŚWIADCZENIA
1. Zakres świadczeń wskazany jest każdorazowo w Umowie, w oparciu o aktualną ofertę oraz ofertę na stronie
internetowej Organizatora  wraz ze wszystkimi zawartymi w nich informacjami dodatkowymi.
Wszelkie zmiany informacji aktualizowane są na stronie internetowej.
2. Agenci nie są uprawnieni do składania wobec Klienta oświadczeń wykraczających poza ofertę katalogową
albo obowiązujące w danej chwili oferty specjalne Organizatora. Oświadczenia tego rodzaju stają się częścią
Umowy jedynie wówczas, gdy zostaną pisemnie potwierdzone przez Organizatora.
3. Specjalne życzenia Klienta, które nie są wymienione w katalogu lub ofercie specjalnej (np. pokój z widokiem na morze, sąsiadujące ze sobą pokoje, itp.) mogą stać się częścią świadczeń objętych Umową tylko w wypadku
pisemnego ich potwierdzenia przez Organizatora.
4. Informacja o dostępności usług turystycznych przewidzianych dla osób z ograniczoną sprawnością
ruchową zawarta jest w ofercie.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy nie obejmuje ona świadczeń rezerwowanych i nabywanych
przez Klienta samodzielnie, bez pośrednictwa Organizatora, takich jak: wycieczki fakultatywne, najem
aut/skuterów, kursy nurkowe, itp.
6. Organizator informuje Klienta, iż data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia, data powrotu dniem zakończenia
imprezy. Cenę skalkulowano mając na uwadze faktyczną liczbę świadczeń, jaką otrzymują Klienci
w wykonaniu Umowy. Świadczenia związane z zakwaterowaniem, w tym wyżywienie, liczone są od momentu
zakwaterowania w hotelu do momentu wykwaterowania. Pierwszy i ostatni dzień imprezy samolotowej przewidziany
jest w przeważającej części na przelot.
7. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Klienci mogą zostać zakwaterowani w danym hotelu zgodnie z uwarunkowaniami
hotelu zarówno w budynku głównym, jak i w innych budynkach należących do kompleksu hotelowego,
a także w bungalowach. Pokój z widokiem na morze może być pokojem z bocznym widokiem na morze.
8. Organizator w zakresie kategorii hotelowej posługuje się oficjalną kategoryzacją obiektów noclegowych
według przepisów obowiązujących w krajach docelowych imprez turystycznych (kategoria lokalna). Ewentualne
kolorowe oznaczenia graficzne tj. „gwiazdki” wykorzystywane w katalogach Organizatora, podane obok
oficjalnej kategorii są oceną dokonaną przez Organizatora.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, STRATY I SZKODY
1. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów kraju, z którego podróżuje i do
którego wjeżdża, w tym krajów tranzytowych, w tym w szczególności przepisów paszportowych, celnych,
zdrowotnych, sanitarnych, przewozowych, przepisów związanych z bezpieczeństwem i innych.
2. Organizator odpowiada za podanie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, ogólnych informacji
o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych kraju docelowego. W ofercie imprezy
turystycznej, w katalogu, a także w dokumentach podróży, znajdują się istotne informacje, dotyczące niezbędnych
formalności, związanych z imprezą turystyczną. Klienci posiadający obywatelstwo inne niż polskie
zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora przy zawieraniu Umowy. Podróżujące dzieci muszą
posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy podróżach do krajów spoza
Strefy Schengen, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, winna posiadać ważny paszport.
3. Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem klienta;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, niezwiązanych z wykonywaniem usług turystycznych
objętych Umową, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo;
3) nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami pozostającymi poza kontrolą stron, których skutków
nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich rozsądnych działań.
4. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, które uniemożliwiają realizację umowy przez Organizatora,
każda ze stron może rozwiązać Umowę.
5. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy do
trzykrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego uczestnika. Ograniczenie to nie dotyczy szkody
na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
6. W sytuacji, gdy bagaż Klienta został zagubiony lub uszkodzony w czasie przelotu samolotem, należy
zachować wszelkie dokumenty podróży wskazane w „Ważnych informacjach dla turystów”, które niezbędne
są do złożenia reklamacji przewoźnikowi po powrocie z imprezy turystycznej. Zgodnie z ogólnymi warunkami
przewozów lotniczych stosowanych przez linie lotnicze zgłoszenie szkód jest konieczne do zrealizowania
roszczeń Klienta. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźnika lotniczego i numerów lotów.
7. Organizator nie gwarantuje przewozu bagażu specjalnego (sprzęt sportowy, wózki inwalidzkie itp.).
Transport bagażu o charakterze specjalnym dozwolony jest, po uprzednim potwierdzeniu u przewoźnika
lotniczego, najczęściej za dodatkową opłatą. Informacje o cenach za tego rodzaju transport można uzyskać
w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację i przeprowadzenie transportu
bagażu specjalnego, jak też za pobieranie dodatkowych opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym
z lotniska docelowego do hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umową udaje się Klient, odbywa się na
koszt i ryzyko Klienta.

V. PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG NA WYKONANIE UMOWY
1. Skargi i reklamacje wykonania świadczeń z Umowy należy zgłaszać w możliwie najszybszym terminie do
Organizatora (na adres: Organizatora , Dział Jakości, ul. Potocka 31 A, 01-619 Warszawa; lub drogą mailową
na adres: jakosc@eximtours.pl), jego przedstawiciela na miejscu (pilot/ rezydent), a także do agenta, za
pośrednictwem którego Umowa została zawarta. Agent oraz pilot/rezydent mają obowiązek potwierdzić
Klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej nie załatwienia, do przekazania jej Organizatorowi, który
powinien w ciągu 30 dni od doręczenia reklamacji ustosunkować się do przedstawionych uchybień i przedstawić działania podjęte w celu ich usunięcia. Odpowiedź Organizatora może zostać udzielona w formie
pisemnej, a także na innym trwałym nośniku informacji.
2. Skarga/reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz imprezy turystycznej,
a w szczególności nr rezerwacji oraz imię i nazwisko Klienta.
3. Organizator informuje, że istnieją pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich przez podmioty uprawnione wpisane do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).

VI. ZMIANY W TRAKCIE WYKONYWANIA UMOWY
1. W przypadku, gdy w czasie trwania imprezy turystycznej Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie
usług turystycznych stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Klienta
dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. Klient może
odrzucić zaproponowane świadczenie zastępcze tylko wtedy, gdy nie jest ono porównywalne ze świadczeniem
określonym w Umowie lub przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia. Jeżeli jakość świadczenia
zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać
odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. W przypadku gdy niezgodność świadczenia istotnie wpływa na
realizację imprezy turystycznej, a Organizator nie doprowadza do stanu zgodności, Klient ma prawo do rozwiązania Umowy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa powyżej, jest niemożliwe albo
Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i rozwiązał Umowę, Organizator jest obowiązany,
bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia
imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Klienta do kraju zgodnie z Umową z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania
Klienta przez okres 3 nocy, w miarę możliwości w obiekcie o kategorii równoważnej do określonej w Umowie.
2. Jeżeli minimalna liczba uczestników podróży nie została osiągnięta (tj. liczba 80 uczestników w przypadku
imprezy turystycznej samolotowej, 2 uczestników w przypadku wycieczki objazdowej do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, 30 uczestników w przypadku imprezy autokarowej lub 10 uczestników w przypadku rejsów wycieczkowych z polskim pilotem), Organizator jest uprawniony do odwołania imprezy, jednak nie później niż na 7 dni przed jej planowanym rozpoczęciem, w przypadku imprezy turystycznych do Zjednoczonych
Emiratów Arabskich – nie później niż na 35 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W tym przypadku
Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany przez Organizatora bądź Agenta, a wpłacone przez
Klienta kwoty zostaną mu niezwłocznie zwrócone.
3. Organizator może przed rozpoczęciem imprezy turystycznej dokonać jednostronnie zmiany Umowy, gdy
zmiana jest nieznaczna, a Klient został o zmianie poinformowany w sposób jasny i zrozumiały.

VII. CESJA UMOWY, ZMIANY UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM, ODSTĄPIENIE, KOSZTY REZYGNACJI
1. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje
wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym
mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie nie później
niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty rzeczywiście poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej Klient i osoba
przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
2. Za zmianę osoby uczestnika po zawarciu Umowy przy imprezach organizowanych samolotem czarterowym
Klient pokrywa koszty zmian faktycznie poniesionych przez Organizatora. W przypadku imprez turystycznych
realizowanych samolotami rejsowymi (w tym tanimi liniami lotniczymi), koszty zmiany uczestnika
wyliczane są każdorazowo indywidualnie, zgodnie z cennikami odpowiedniego przewoźnika lotniczego,
co może także oznaczać konieczność wykupienia nowego biletu i poniesienia kosztów rezygnacji z lotu.
W przypadku imprez z dojazdem własnym koszty zmiany uczestnika wyliczane są każdorazowo indywidualnie.
W przypadku rejsów wycieczkowych koszty zmiany uczestnika wyliczane są każdorazowo indywidualnie,
zgodnie z cennikami odpowiedniego przewoźnika morskiego, co może także oznaczać konieczność
wykupienia nowego biletu i poniesienia kosztów rezygnacji z rejsu.
4. Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych,
zmienić główne właściwości usług turystycznych z Umowy lub podwyższyć cenę o więcej niż 8%
całkowitej ceny imprezy turystycznej, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta wskazując termin,
w ciągu którego oczekuje na decyzję Klienta. W terminie wyznaczonym przez Organizatora Klient powinien
poinformować Organizatora, czy:
1) przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, albo
2) odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie, albo
3) odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zaoferowaną zastępczą imprezę turystyczną
5. Zmiana Umowy inna niż zmiana uczestnika jest każdorazowo możliwa za zgoda Organizatora. Organizator
wyraża zgodę biorąc pod uwagę dostępność miejsc oraz uwzględniając ewentualną różnicę w cenie imprezy
turystycznej oraz koszty zmiany Umowy. Zmiana Umowy przez Klienta skutkująca zmianą sezonu turystycznego
traktowana jest jako odstąpienie od Umowy ze skutkami przewidzianymi w rozdziale VII pkt 7 OWU.
6. Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Oświadczenie
Klienta wobec Organizatora powinno mieć formę pisemną lub być złożone na trwałym nośniku. Za datę
odstąpienia od Umowy uważa się datę dojścia oświadczenia Klienta do Organizatora.
7. W sytuacji, gdy Klient odstąpił od Umowy lub nie rozpoczął podróży z przyczyn leżących po stronie Klienta,
jest on zobowiązany do zapłacenia Organizatorowi opłaty za odstąpienie od Umowy skalkulowanej jako
cena imprezy turystycznej pomniejszona o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania
danych usług turystycznych, z uwzględnieniem kosztów wynikających ze zmiany struktury zakwaterowania
oraz części wynagrodzenia Organizatora odpowiadającej jego dotychczasowym czynnościom
poczynionym w celu wykonania imprezy.
8. Po zakończeniu planowanej imprezy turystycznej i ustaleniu wszystkich jej kosztów, Organizator zweryfi
kuje wysokość powyższej opłaty i dokona rozliczenia uzgadniając z Klientem formę ewentualnego zwrotu
wpłaconej kwoty. Jednocześnie Organizator informuje, że istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia kosztów
rezygnacji, szczegóły w rozdziale VIII OWU.

VIII. UBEZPIECZENIE, GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
1. Organizator zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 223
poz. 2268 z późn. m.) posiada gwarancję ubezpieczeniową Organizatora turystyki w związku z prowadzoną
przez siebie działalnością wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium,
działającą przez Oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk (dalej ERV).
2. W cenie imprezy Klienci Organizatora ubezpieczeni są w ERV w ramach polisy generalnej nr 1000427
zawartej na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Podróży dla klientów Exim Spółka Akcyjna
Nr 10.35.003 w wariancie podstawowym w zakresie wskazanym poniżej:
• koszty leczenia i transportu obejmujące następstwa chorób przewlekłych – 22 000 EUR
• następstwa nieszczęśliwych wypadków: trwały uszczerbek na zdrowiu 6 000 PLN, śmierć – 3 000 PLN
• bagaż podróżny – 600 PLN
• koszty ratownictwa i poszukiwań – 5 000 EUR
• koszty natychmiastowej pomocy assistance: Assistance Podstawowy obejmuje – pomoc medyczną, powiadomienie
rodziny, gwarancję pokrycia kosztów leczenia, organizację transportu medycznego, organizację
transportu do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do
kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania na czas rekonwalescencji oraz organizacje transportu
zwłok lub pogrzebu za granicą.
W razie leczenia ambulatoryjnego (nie związanego z pobytem w szpitalu lub innej placówce medycznej dłużej
niż 24 godziny), wykraczającego swoim zakresem poza jedną wizytę lekarską, bądź w razie konieczności
poniesienia kosztów powyżej równowartości 1 000 EUR, Ubezpieczony zobowiązany jest uzyskać akceptację
Centrum Alarmowego na poniesienie przedmiotowych kosztów. Udział własny Ubezpieczonego w leczeniu
ambulatoryjnym wynosi 25 EUR.
3. Ubezpieczeniem w cenie imprezy do w/w kwot objęci są zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy.
4. Każdy uczestnik imprezy w ramach polisy generalnej nr 1000427 może zawrzeć ubezpieczenie na własny
koszt w zakresie wyższym od wskazanego. Zakres i sumy ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym
przedstawia poniższa tabela:

Zakres
Suma ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym
Koszty leczenia i transportu obejmującego
następstwa chorób przewlekłych
50 000 EUR
NNW uszczerbek na zdrowiu
Śmierć
12 000 PLN
6 000 EUR
Ubezpieczenie Bagażu
Opóźnienie dostarczenia bagażu
300 EUR
600 PLN
Koszty ratownictwa i poszukiwań
5 000 EUR
Koszty natychmiastowej pomocy assistance
assistance rozszerzony**

** Assistance Rozszerzony obejmuje: pomoc medyczną, powiadomienie rodziny, gwarancję pokrycia kosztów
leczenia, organizację transportu medycznego, organizację transportu do miejsca, z którego podróż może
być kontynuowana, organizację transportu powrotnego do kraju zamieszkania, organizację zakwaterowania
na czas rekonwalescencji, organizację transportu zwłok lub pogrzebu za granicą, organizację i pokrycie
kosztów transportu i zakwaterowania osoby towarzyszącej, przekazywanie pilnych informacji, dostarczanie
leków, pomoc finansową, pomoc w przypadku utraty kart kredytowych i dokumentów podroży, pomoc
w przypadku opóźnienia środka transportu, pomoc w zmianie rezerwacji lotu, organizację i pokrycie kosztów
transportu i zakwaterowania osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację i pokrycie kosztów transportu
powrotnego dzieci, organizację i pokrycie kosztów transportu powrotnego ubezpieczonych członków rodziny,
pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, zastępstwo kierowcy.
5. Każdy uczestnik imprezy w ramach polisy generalnej nr 1000427 może zawrzeć ubezpieczenie na własny
koszt w zakresie dużo wyższym od wskazanego. Zakres i sumy ubezpieczenia w wariancie optymalnym
przestawia poniższa tabela:

Zakres
Suma ubezpieczenia w wariancie optymalnym
Koszty leczenia i transportu obejmującego
następstwa chorób przewlekłych
200 000 EUR
NNW uszczerbek na zdrowiu
Śmierć
40 000 EUR
20 000 PLN
Ubezpieczenie Bagażu
Opóźnienie dostarczenia bagażu
5 000 PLN
500 PLN
Koszty ratownictwa i poszukiwań5 000 EUR
Koszty natychmiastowej pomocy assistanceassistance rozszerzony**

6. Dodatkowo Organizator w ramach polisy generalnej proponuje ubezpieczenie „pakiet SKI” w tym: rozszerzenie KL i NNW o następstwa amatorskiego, koszty rehabilitacji 5.000 PLN, koszty ratownictwa 5.000 €, sprzęt narciarski 4.000 PLN, opóźnienie dostarczonego sprzętu 800 PLN, OC „SKI” 20.000 € osobowe/4.000 € w mieniu, koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego 105 € (15 €/dzień na maksymalnie 7 dni), w ramach pakietu Assistance Active koszty karnetu oraz zajęć w szkółce narciarskiej 350 €.
7. Wszyscy Klienci Organizatora . są objęci ubezpieczeniem od następstw chorób przewlekłych bez względu na
wybrany wariant ubezpieczenia.
8. W przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka** konieczne jest wykupienie dodatkowej zwyżki za
ubezpieczenie (** za sporty wysokiego ryzyka - uważa się: narciarstwo, nurkowanie z użyciem aparatów oddechowych, freediving poniżej 10 m p.p.m., rafting oraz inne sporty uprawiane na rzekach górskich (z wyjątkiem hydrospeedu), żeglarstwo na morzach i oceanach, trekking na wysokości od 2500 m n.p.m. do 4500 m n.p.m., wspinaczkę skałkową i wysokogórską (z wyjątkiem alpinizmu i himalaizmu), bouldering, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, strzelectwo, szermierkę, hokej na lodzie, łyżwiarstwo, dosiadanie i jazdę na zwierzętach wierzchowych i pociągowych, polo, jazdę na quadach, jazdę na nartach wodnych i skuterach wodnych, jazdę na przedmiotach ciągniętych przez pojazdy przeznaczone do poruszania się po wodzie, kitesurfi ng, oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie)
9. Zachęcamy do zakupu dodatkowego ubezpieczenia w ramach polisy generalnej nr 1000428 od kosztów
rezygnacji z podróży. Koszt ubezpieczenia to 2,8% ostatecznej wartości imprezy turystycznej. Suma
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży równa jest cenie imprezy turystycznej/noclegu za jednego
uczestnika, jednak nie wyższa niż 20 000 PLN. Oznacza to, iż jeżeli cena imprezy turystycznej za jednego
uczestnika będzie wyższa niż 20 000 PLN, wówczas wysokość sumy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
z podróży wynosi 20 000 PLN. Zachęcamy również do zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów
rezygnacji z podróży z powody choroby przewlekłej. Koszt ubezpieczenia to 8% ostatecznej wartości imprezy
turystycznej. Suma ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży równa jest cenie imprezy turystycznej/
noclegu za jednego uczestnika, jednak nie wyższa niż 20 000 PLN. Proponujemy także zakup dodatkowego
ubezpieczenia od skutków aktów terroryzmu (szczegółowe informacje w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia, par 16, par 17 ust.10, par 18 tabela nr 4 oraz u naszych Konsultantów).
10. W przypadku chęci zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji Organizator informuje,
• jeśli impreza rozpoczyna się na mniej niż 30 dni od chwili jej zakupu ubezpieczenie należy zakupić w chwili
zawarcia umowy;
• jeśli natomiast impreza rozpoczyna się w okresie dłuższym niż 30 dni od chwili jej zakupu ubezpieczenie
można zawrzeć do 24 h od podpisania umowy.
11. W przypadku zaistnienia szkody podczas imprezy należy kontaktować się z czynnym całą dobę Centrum
Alarmowym pod numerem telefonu + 48 58 309 1100.
12. Organizator został zobowiązany przez ubezpieczyciela, by zwrócić uwagę Klientów na ciążące na nim,
w związku z umową ubezpieczenia, obowiązki:
a) udostępnienia na prośbę ERV lub Centrum Alarmowego dokumentacji z przebiegu leczenia,
b) zwolnienie lekarzy z obowiązku tajemnicy lekarskiej,
c) wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań przez lekarzy wyznaczonych przez ERV w razie wystąpienia szkody,
d) udostępnienie innej dokumentacji niezbędnej do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za dane
zdarzenie.

13. W Umowie konieczne jest podanie danych wszystkich osób wyjeżdżających, tj. imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania, nr paszportu.
14. Zgodnie z postanowieniami ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223 poz. 2268 z późn.
zmianami) Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w zakresie turystyki, wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce. Gwarancja ubezpieczeniowa, której benefi cjentem jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, w wypadku niewypłacalności Organizatora ma zapewnić pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia
tego powrotu, a także zapewnić Klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną
w wypadku gdy z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które
działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, a także zapewnić Klientom zwrot części
wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej,
która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego
oraz osób, które działają w ich imieniu. W tym przypadku Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować
się z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3), benefi cjentem
Gwarancji Ubezpieczenia, pod numerem tel. +48 22 5979501, +48 22 5979540; faks +48 22 5979502. Uruchomienie środków następuje tylko w przypadku niewypłacalności Organizatora. Każdorazowo Marszałek
Województwa wskazuje termin na zgłaszanie szkód oraz rodzaje dokumentów, jakie należy dołączyć do
zgłoszenia roszczenia. Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.pl)
ukazują się komunikaty dla poszkodowanych Klientów. Koszty powrotu Klientów do kraju pokrywane są
w pierwszej kolejności. Zgłoszenie pozostałych roszczeń odbywa się w ciągu 180 dni od dnia wygaśnięcia
gwarancji ubezpieczeniowej.
Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela/gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji jest aktualna kwota
Gwarancji Ubezpieczeniowej dostępna na Organizatora.
15. Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, ul.
Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, Regon 193072350, kapitał zakładowy 52 000 000 EUR,
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
Nie przewiduje się ujawnienia danych osobowych z wyjątkiem:
• osoby, której dane dotyczą
• osoby upoważnionej do przetwarzania danych,
• przedstawiciela administratora,
• podmiotu przetwarzającego na zlecenie,
• organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku
z prowadzonym postępowaniem.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia oraz przez okres
przedawnienia wzajemnych roszczeń pomiędzy Stronami. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do
żądania od administratora dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych na cele realizacji umowy ubezpieczenia jest dobrowolne, ale jest konieczne
do jej zawarcia i wykonania. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości
zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora w celach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora prosimy
o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@erv.pl.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Administratorem danych
osobowych Klienta jest Organizator., ul. Piękna 45, 00-672 Warszawa.
2. Organizator prowadzi bazę danych osobowych, czyli informacji identyfikujących osoby fizyczne. Organizator
gwarantuje maksymalną i dostosowaną do aktualnego poziomu bezpieczeństwa ochronę danych osobowych.
Poprzez zawarcie Umowy Klient potwierdza w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich uczestników,
że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie przedstawionym w niniejszym
rozdziale.
3. Klient zawierający Umowę zobligowany jest do przekazania przedstawicielom Organizatora, danych
osobowych umożliwiających przekroczenie granicy Rzeczpospolitej Polskiej, odbycie podróży oraz pobyt
zgodnie z warunkami wjazdowymi i wyjazdowymi poszczególnych państw. W tym celu konieczne jest udostępnienie przez Klienta podstawowych danych, które określone są kierunkiem podróży:
1) jeśli podróż odbywa się do krajów Unii Europejskiej, wystarczające dane to:
• imię i nazwisko według dowodu tożsamości,• data urodzenia,
• adres do korespondencji,
• numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail niezbędne celem kontaktu w przypadku wszelkich zmian
w rozkładach lotów,
2) jeśli podróż odbywa się poza granice Unii Europejskiej, w zależności od celu podróży, dodatkowo:
• numer i data ważności paszportu,
• obywatelstwo,
• miejsce urodzenia.
3. Dane osobowe Klienta oraz osób towarzyszących będą wykorzystywane w następujących celach:
1) zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust.
1 lit b RODO),
2) wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur
czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
3) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Klient przy zawarciu Umowy może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz danych osobowych osób towarzyszących w imieniu i na rzecz których zawiera Umowę w następujących
celach:
1) marketingowych – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO (wykorzystywane dane: imię i nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres korespondencyjny),
2) udziału w programie lojalnościowo - rabatowym „Najlepsze wakacje - najlepszy klient” - podstawa prawna
– art. 6 ust. 1 lit a RODO (wykorzystywane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
adres korespondencyjny).
5. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
6. Dane osobowe Klienta Organizator będzie wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych
powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas trwania umowy,
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać
dane, np. przepisy podatkowe,
3) czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
4) czas do momentu wycofania zgody.
7. Wszelkie dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej oraz w formie archiwum dokumentacji.
8. W przypadkach określonych w RODO, Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania
danych, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Niezależnie od
praw wymienionych wyżej Klient może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego
danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Klient ma także
prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego
danych osobowych narusza przepisy prawa.
9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Klienta Organizator może przekazać –
oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
2) innym administratorom, w szczególności do ERV, któremu Organizator może przekazać dane osobowe
Klienta i wszystkich osób towarzyszących mu w imprezie turystycznej w ramach listy osób ubezpieczonych
dla celów związanych z realizacją świadczeń będących przedmiotem umowy z Ubezpieczycielem (wykorzystywane dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny).
10. Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
11. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@eximtours.pl.
X. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Klient i inni uczestnicy imprezy są zobowiązani zastosować się do poleceń przedstawiciela Organizatora.
2. Wszelkie spory prawne wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo
sąd powszechny.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
4. Klient proszony jest o zwrócenie szczególnej uwagi na to, by wśród dokumentów upoważniających do
wyjazdu znajdowała się ulotka z informacjami:
a) imię, nazwisko, adres, nr telefonu i faksu przedstawiciela Organizatora na miejscu świadczenia usług
turystycznych,
b) nazwa, siedziba i nr telefonów ubezpieczalni,
c) adres, siedziba, nr telefonów polskiej placówki dyplomatycznej w kraju organizowanej imprezy.