drukuj
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Zasady ogólne.
Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu – organizatorem turystyki (w rozumieniu
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych) jest Organizator Spółka Akcyjna zwana dalej „Biurem”.
Dane organizatora – Organizatora  z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270 (e-mail: sekretariat@
r.pl, tel: 42 680 38 20) wpisana do KRS pod numerem 0000178650, NIP 725-18-68-136,
wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 157. Organem rejestrowym
jest Marszałek Województwa Łódzkiego. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają
wydane w oparciu o art. 384 KC i ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych, „Ogólne Warunki Uczestnictwa” w imprezach turystycznych organizowanych
przez Organizatorem. „Ogólne warunki uczestnictwa” (OWU) oraz warunki określone w sekcji „Przeczytaj koniecznie” (dalej łącznie zwane „Warunkami”) stanowią integralną część umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Biuro. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez Biuro i zamieszczonych w katalogu, innych materiałach pisemnych Biura oraz na
stronie internetowej Biura, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych). Przy zawieraniu
umowy-zgłoszenia Uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego przeczytania katalogu,
„Ogólnych Warunków Uczestnictwa” i informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”.
Podpisanie umowy-zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy.

2. Zawarcie umowy.

Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie internetowej
Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika
z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej i podpisaniu umowy- -zgłoszenia
uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników) oraz wpłaceniu zaliczki (20%
w przypadku zakupu wycieczek w promocji zawartej w nowych katalogach lub 30% na pozostałe
wyjazdy). Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty zaliczki niż wskazano
powyżej do 31 dni przed wyjazdem, ewentualne nadpłaty będą niezwłocznie zwracane. Zawarcie
umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami
opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
Podpisując umowę-zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie
i udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy.

3. Warunki płatności.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura. Określona w umowie cena za świadczenie usługi turystycznej winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Uczestnikiem, którego wpłaty nie zostaną przekazane na dobro Biura w ustalonych terminach.

4. Zmiany świadczeń.
A. Zmiana świadczeń przez rozpoczęciem imprezy. Biuro ma prawo do nieznacznej zmiany warunków
umowy przed rozpoczęciem imprezy po uprzednim poinformowaniu Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku (trwały nośnik: materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane).
W sytuacji, gdy Biuro przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszone zmienić główne właściwości imprezy bądź nie jest w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w umowie) niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika pisemnie bądź na innym trwałym nośniku. Biuro może w tym
wypadku jednocześnie zaoferować Uczestnikowi zastępczą imprezę, w miarę możliwości
o tej samej lub wyższej jakości. W powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Biuro informuje
Uczestnika o: zmianach warunków umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
o rozsądnym terminie, w którym Uczestnik ma poinformować Biuro o swojej decyzji (tj. czy
Uczestnik przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo odstępuje od umowy za zwrotem
wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje
od umowy oraz przyjmuje zastępczą imprezę); o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie
turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty
za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Uczestnika w podanym przez Biuro
terminie: o zastępczej imprezie oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli zmiany umowy lub zastępcza
impreza, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy, Uczestnik jest uprawniony
do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie zostanie rozwiązana
w związku z odstąpieniem Uczestnika na warunkach określonych powyżej, Biuro nie
później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy zwraca wpłaty dokonane przez
Uczestnika lub w jego imieniu. Uczestnik w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia
opłaty za odstąpienie od umowy. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 13. OWU.

UWAGA! Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów o ile nie
zmienia się ilość świadczeń nie stanowią zmiany głównych właściwości imprezy. Nie stanowi również zmiany właściwości imprezy – zmiana kolejności zwiedzania o ile program został wykonany w całości. B. Zmiana świadczeń po rozpoczęciu imprezy. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Uczestnik ma obowiązek zawiadomić o tym Biuro (patrz pkt 12. OWU). Biuro usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia
niezgodności odpowiednie zastosowanie ma pkt 12 i 13 OWU oraz przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Uczestnika do kraju zgodnie z umową
z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Biuro ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Uczestnika, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie przez okres do 3 nocy. Ograniczenia czasu zapewniania Uczestnikowi niezbędnego zakwaterowania, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że organizator turystyki został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

5. Ceny oferty last minute i promocji.
Cena na zawartej umowie jest wiążąca i uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro. Cena imprezy podana jest w PLN (złotych polskich).

6. Zniżki dla dzieci.
Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Biuro określa w treści aktualnego katalogu. W przypadku,
gdy Uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.

7. Obowiązki Biura.
Biuro jest zobowiązane przed zawarciem umowy do podania Uczestnikowi informacji wymienionych
w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Biuro jest zobowiązane poinformować Uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
Z dniem 16.07.2006 r. organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/
2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia
umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, Biuro niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Uczestnik zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez Biuro. Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów. Biuro niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu podróżnego do kraju zgodnie z umową z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz
lokalnych oraz pomocy konsularnej; pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się
na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU.
Biuro może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro.

8. Prawa Uczestnika.
Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych umową. Uczestnik uprawniony
jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Biuro (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

9. Obowiązki Uczestnika.
Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym
przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Biuro)
oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat, których nie obejmuje umowa w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp.

10. Bagaż.
Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg (i o wymiarach nie większych niż 55x20x40 cm) oraz 1 sztuka bagażu głównego o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotniczej). W przypadku wyjazdów narciarskich w limicie bagażu głównego musi się zmieścić także 1 komplet sprzętu na osobę (narty / kijki / buty lub deska / buty).
Dzieci do lat 2 – nie mają prawa do przewozu bezpłatnego bagażu. Ponieważ maksymalny udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru są ściśle limitowane prawem transportowym, Biuro/przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit. W przypadku nadbagażu
Uczestnik ma obowiązek dopłacić wg stawek przewoźnika. Szczegółowe informacje w sekcji
„Przeczytaj Koniecznie”.

11. Ubezpieczenia.

Biuro zawarło stosowne ubezpieczenie gwarancyjne wymagane przez ustawę z dnia 24
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wszyscy Uczestnicy imprez zbiorowych są ubezpieczeni w TU Europa S.A. (adres: 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 62) przy czym stronami umowy ubezpieczeniowej są Towarzystwo Ubezpieczeniowe i Uczestnik. Pakiet ubezpieczeniowy zawiera: (KL) koszty leczenia i assistance przy wyjazdach do krajów europejskich i basenu M. Śródziemnego do 100 000 PLN, a do Azji, Afryki, Australii i Ameryki do 140 000 PLN, (CT) – koszty leczenia chorób tropikalnych,
(CP) – koszty leczenia i następstw chorób przewlekłych i nowotworowych – wartości ubezpieczenia mieszczą się w wartościach KL, (KR) koszty ratownictwa do kwoty 20 000 PLN, (NNW) następstwa nieszczęśliwych wypadków do 10 000 PLN i bagażu do 1 000 PLN. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakupienia szerszego wariantu ubezpieczenia: Standard Plus lub The Best (szczegóły w sekcji „Przeczytaj Koniecznie”). Zawierając umowę-zgłoszenie uczestnictwa, Uczestnik deklaruje (w imieniu swoim oraz pozostałych Uczestników z umowy- -zgłoszenia), że stan zdrowia umożliwia udział
Uczestników w imprezie. Zgodnie ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia TU Europa S.A., ubezpieczenie bagażu obejmuje tylko rzeczy osobiste (ubrania i kosmetyki). Ubezpieczenie bagażu nie obejmuje zniszczenia walizki/torby podróżnej, zniszczenia lub utraty m.in. pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, kart płatniczych, biżuterii, dzieł sztuki, sprzętu profesjonalnego: audio, foto-video lub komputerowego, oprogramowania komputerowego, akcesoriów samochodowych, sprzętu sportowego itp.
Więcej informacji na temat ubezpieczeń znajdą Państwo w sekcji „Przeczytaj Koniecznie” oraz w szczegółowych warunkach ubezpieczenia, z którymi każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek
zapoznać się w biurze podróży przed wyjazdem.Nie dopełnienie obowiązku zawarcia dodatkowej
umowy ubezpieczeniowej (np. z tytułu uprawiania sportu lub wartościowego bagażu) obciąża tylko i wyłącznie uczestnika.

12. Reklamacje.
Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową Uczestnik może
zgłosić reklamację w trakcie imprezy bądź w terminie do 30 dni od jej zakończenia. W przypadku wystąpienia niezgodności w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma obowiązek zawiadomić pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.
Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4 B OWU. Uczestnik może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy do Biura lub bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi od Uczestnika do Biura. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Biura. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) na adres siedziby Biura bądź agenta. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. W szczególnych przypadkach Biuro zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu odpowiedzi do 60 dni, o czym w terminie 30 dni Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie.
W przypadku złożenia przez Uczestnika dalszego odwołania od odpowiedzi Biura, Biuro nie ma obowiązku udzielania następnej odpowiedzi. Uczestnik ma prawo do skorzystania
z innych metod rozwiązywania sporów – patrz punkt 19.
Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają uregulowaniom Konwencji Warszawskiej z 1929 z późniejszymi zmianami i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze.
Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02- 247 Warszawa). Więcej na ten temat w sekcji
„Przeczytaj koniecznie”.
Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można zgłaszać do Departamentu Obsługi Reklamacji TU Europa S.A.: pisemnie drogą pocztową, w formie ustnej z wykorzystaniem formularza zgłoszenia reklamacji w centrali ubezpieczyciela lub Biurze Regionalnym, telefonicznie pod numerem infolinii ubezpieczyciela 801 500 300, lub z wykorzystaniem  aplikacji zamieszczonej na stronie internetowej
www.tueuropa.pl – Centrum Obsługi Klienta.
Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela znajdują się na stronie internetowej www.tueuropa.pl. Reklamacje rozpatrywane są przez ubezpieczyciela w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia ich wpływu. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi.
Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych licząc od dnia jej wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.
Przekazanie odpowiedzi w formie elektronicznej może nastąpić na wniosek składającego reklamację. Ubezpieczyciel podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

13. Odpowiedzialność Biura, wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności.

Biuro ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Biuro, czy przez innych dostawców usług turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy, takie same ograniczenia stosuje się do Biura.
Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 4B OWU. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których
mowa powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez
podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu
(WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1),
rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE
L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z umową w przypadku, gdy Biuro udowodni, że: winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprez w czasie jej trwania, chyba, że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w pkt 4 B OWU i w przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest nie zaakceptowanej przez Biuro) zmiany przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez
Biuro. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt 7. OWU. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Uczestnik lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem usług turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na życzenie
i za zgodą Uczestników imprezy. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Biura. Biuro ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do trzykrotności ceny imprezy, nie
dotyczy to jednak szkód na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie przez Biuro lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność Biura ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Opisane w katalogu wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także, że
będą one wszystkie realizowane.

14. Obowiązkowa - ustawowa gwarancja Organizatora Turystyki.
Biuro posiada odpowiednią gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA S.A – nr gwarancji i nazwa TU jest każdorazowo podawana na umowie zgłoszeniu, a dodatkowo każdy uczestnik, wpłacający przynajmniej zaliczkę, może otrzymać na żądanie kopię certyfikatu gwarancji
ubezpieczeniowej Biura. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Uczestnikowi powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania umowy, Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem (telefony w sekcji „Przeczytaj
koniecznie” – centrum alarmowe). Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Uczestników do kraju w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

15. Odwołanie imprezy.
Z uwagi na to, że Biuro organizuje grupowe imprezy turystyczne, może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
– nie osiągnie zakładanego minimum grupy (w przypadku imprez autokarowych min. 30
osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe min. 40 osób, w przypadku imprez lotniczych realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe min. 160 osób) i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy nie później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni;
– wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Uczestnika o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.  Biuro w ww. przypadkach dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu umowy w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania.
UWAGA!! Jeżeli impreza zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy Uczestnik zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem, a następnie również na piśmie lub na innym trwałym nośniku.16. Rezygnacja z imprezy lub zmiana terminu.
Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia Uczestnika doręczonego do Biura. Opłata za odstąpienie jest uzależniona od terminu odstąpienia przed datą rozpoczęcia imprezy oraz spodziewanych oszczędności kosztów i spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych i wynosi odpowiednio:
- odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu –
7% ceny imprezy;
odstąpienie od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu
– 20 % ceny imprezy;
odstąpienie od 30 do 21 dni przed dniem wyjazdu
– 30 % ceny imprezy;
odstąpienie od 20 do 15 dni przed dniem wyjazdu
– 50 % ceny imprezy;
odstąpienie od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu
– 70 % ceny imprezy;
odstąpienie od 7 do 4 dni przed dniem wyjazdu
– 80 % ceny imprezy;
odstąpienie na 3 dni przed dniem wyjazdu lub
później – 95 % ceny imprezy.
Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego.
Uczestnik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz Uczestników
do miejsca docelowego. Uczestnik może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie. Jeżeli zgodnie z zawartą umową w imprezie turystycznej ma wziąć udział kilku Uczestników, odstąpienie od umowy choćby jednego z nich lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Biuro do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie turystycznej.
Odstąpienie od uczestnictwa w wycieczce lokalnej (fakultatywnej) zakupionej przed wyjazdem z Polski możliwa jest bezkosztowo o ile zostanie zgłoszona przez rozpoczęciem imprezy głównej, w trakcie której dana wycieczka lokalna (fakultatywna) miała zostać zrealizowana. Po rozpoczęciu imprezy turystycznej opłata za odstąpienie od uczestnictwa w imprezie fakultatywnej wynosi 100% jej ceny.
UWAGA!!! Uczestnik może opcjonalnie dokupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (obejmujące także koszty wcześniejszego powrotu z imprezy) zapewniane przez TU Europa S.A. – dodatkowa opłata wynosi 3% ceny wycieczki – patrz sekcja „Przeczytaj Koniecznie”.

17. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
Uczestnik może bez zgody Biura przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec Biura jeżeli uczestnik
zawiadomi je o tym na piśmie lub na innym trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie
złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie wiązać się dla Biura z dodatkowymi
kosztami, żądając ich zapłaty Biuro ma on obowiązek wykazać je uczestnikowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Biuro na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie.
Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro w wyniku zmiany uczestnika w imprezie uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
UWAGA! Zmiana uczestnika imprezy musi zostać zgłoszona do Biura na piśmie lub na innym trwałym nośniku, w terminie, który umożliwia przeprowadzenie ewentualnych procedur wizowania i zmiany danych uczestnika imprezy u przewoźników lotniczych.
W przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe, przeniesienie uprawnień i zobowiązań na inną osobę jest możliwe pod warunkiem wyrażenia zgody linii lotniczej na zmianę uczestnika oraz po opłaceniu kosztów wynikających z konieczności zmiany rezerwacji lub zakupu nowego biletu lotniczego (wg stawek przewoźnika obsługującego dany lot).

18. Ochrona danych osobowych.
Biuro jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych.
Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania umowy. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego.
Jeżeli Uczestnicy wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy  z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, promowe, hotele, towarzystwa ubezpieczeniowe, w tym TU Europa z siedzibą we Wrocławiu,adres: ul. Gwiaździsta 62, banki, operatorzy płatności, agenci współpracujący z Organizatorem na podstawie umów agencyjnych i franchisingowych, kontrahenci zagraniczni, w celu realizacji  zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu oraz organy państwowe, w tym organy podatkowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Biuro działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Uczestników
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu. Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania  podanych danych osobowych. Jeżeli Biuro przetwarza
dane osobowe:
– na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
- Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
– na potrzeby marketingu bezpośredniego - Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku - taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

19. Postanowienia końcowe.
W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio
przepisy ustawy z 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361). Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia
przez właściwy miejscowo sąd. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Biura do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Biura
o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Biuro pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności
w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_ sporow_konsumenckich.php. Prezes  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Uczestnik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Uczestnik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Uczestnikiem, a Biurem. Uczestnik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Uczestnik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej
ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
Niniejsze warunki obowiązują dla imprez realizowanych od dnia 1 lipca 2018 r.

PRZECZYTAJ KONIECZNIE Poniższy tekst stanowi uzupełnienie Ogólnych Warunków Uczestnictwa

AUTOKAR
Pierwsze 4 miejsca za kierowcą i obsługą wycieczki (najczęściej drugi rząd miejsc w autokarze) objęte są dopłatą za najlepsze miejsca w autokarze (wg kolejności zgłoszeń). Pozostałe miejsca są przydzielane komputerowo wg kolejności zgłoszeń. W szczególnych wypadkach możemy „zarezerwować” wybrane z pozostałych miejsce w autokarze – dotyczy to tylko osób uprzywilejowanych (inwalidów, kobiet w ciąży).
W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort psychiczny i fizyczny Turystów ze zwiększoną wagą ciała, informujemy o możliwości wykupienia dodatkowego miejsca w autokarach podczas wycieczek objazdowych. Odpłatność za dodatkowe miejsce w autokarze wynosi 70% kosztów transportu w czasie danej imprezy. Dokładne informacje na temat kosztów dodatkowego miejsca w autokarze można uzyskać na zapytanie w biurach sprzedających ofertę Organizatora  Autokary – Organizator korzysta z autokarów wyspecjalizowanych firm przewozowych.
Każdy autokar wyjeżdżający na wycieczkę naszego biura jest jednak opisany – za przednią szybą znajduje się tablica informacyjna, najczęściej z logo Organizatora. Nie ma więc problemu z odnalezieniem właściwego środka transportu.
Przesiadki – często zdarza się, że trasy krajowe pokonywane są innymi pojazdami niż autokary docelowe (np. mikrobusami, taksówkami, autami osobowymi, innymi autokarami). Tym samym należy liczyć się z przesiadką w jednym z miast, gdzie zjeżdża się kilka różnych autokarów.
Toalety autokarowe – należy pamiętać, że ze względu na ograniczoną pojemność, są to toalety „awaryjne” i proponujemy nie korzystać z nich zbyt często. W celu załatwienia potrzeb fizjologicznych co ok. 4 godziny godzin organizujemy postoje w miejscach, gdzie skorzystać można z toalet (często płatnych).
Zachowanie bezpieczeństwa – podczas jazdy nie należy poruszać się po autokarze, bowiem przy gwałtownym hamowaniu może się to skończyć poważnym wypadkiem. Podobnie należy zwracać szczególną uwagę przy wysiadaniu z autokaru, zwłaszcza, jeśli z jakichś względów autokar zatrzymuje się na jezdni. W żadnym wypadku nie należy wysiadać na autostradach czy w tunelach.

SAMOLOT
Samoloty. Biuro korzysta z usług różnych linii lotniczych (tradycyjnych przewoźników, linii czarterowych oraz tzw. Low Costów), oferując przeloty w klasie turystycznej sprawdzonych i renomowanych firm. W przypadku niektórych imprez istnieje możliwość wykupienia (za dodatkową opłatą) przelotu w innej klasie – o wyższym
standardzie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisach imprez. Samoloty – z reguły są to Boeingi, Airbusy i McDonell Douglasy, przeznaczone do pokonywania tras średniodystansowych (3.000 do 5.000 km) lub na kierunkach egzotycznych (Karaiby, Tajlandia itp.) długodystansowych.
Catering. Obecnie linie lotnicze (szczególnie tanie i czarterowe) odchodzą zupełnie od podawania podawania posiłków na pokładach samolotów lub serwują skromne przekąski (typu kanapka i napój lub owoce). W przypadku, gdy linie nie przewidują posiłków na pokładzie, można nabyć kanapki lub niekiedy dania obiadowe w tzw. sky-barze obsługiwanym przez stewardesy. Dokładne informacje na temat posiłków i ich cen otrzymacie Państwo na pokładzie samolotu.
Obsługa. W przypadku zagranicznych linii lotniczych obsługa samolotu (stewardesy lub piloci) nie mówi po polsku – ale zawsze można porozumieć się w języku angielskim.
Opóźnienia wylotów i zmiany godzin przelotów rejsowych/czarterowych. Sytuacje tego rodzaju mają miejsce szczególnie w okresach wzmożonego ruchu turystycznego i z reguły wynikają z warunków atmosferycznych lub innych zakłóceń, na które Biuro nie ma wpływu (strajki obsługi, awarie techniczne, lokalne przepisy dotyczące startów/lądowań samolotów, obostrzenia przepisów bezpieczeństwa itp.).Prosimy o wyrozumiałość – nasi pracownicy lub lokalni przedstawiciele zawsze będą się starali Państwu pomóc.
Zasady odszkodowań i pomocy dla pasażerów uregulowane są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz w polskiej ustawie Prawo Lotnicze.
Utrata lub zniszczenie bagażu. Sytuacje takie regulowane są przez międzynarodowe konwencje dotyczące ruchu lotniczego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, tj. w szczególności w Konwencji warszawskiej z 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, wraz z Konwencją z 1961 r. uzupełniającą konwencję warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny, w Konwencji montrealskiej z 1999 roku. W razie utraty lub zniszczenia bagażu podczas przelotu, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze lotniska i pobrać od niej potwierdzenie szkody - tzw. druk PIR. Druk PIR wraz z oryginalnymi przywieszkami bagażowymi, kartami pokładowymi i innymi dokumentami potwierdzającymi zarówno sam fakt poniesienia szkody jak i jej wartość należy załączyć do reklamacji. Powyższa reklamacja musi być wniesiona bezzwłocznie po wykryciu szkody
– najpóźniej w terminie 7 dni od daty odebrania bagażu, zaś w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu najpóźniej w terminie 21 dni od daty odebrania bagażu.

BAGAŻ
W przypadku wycieczek samolotowych - turysta może zabrać bagaż podręczny do 5 kg (i o wymiarach nie większych niż 55x20x40 cm) oraz 1 sztukę bagażu głównego o wadze od 15 do 20 kg (w zależności od linii lotniczej). Za każdy nadbagaż należy uiścić dodatkową opłatę na lotnisku wg taryf obowiązujących u danego przewoźnika - zwykle 15-30 USD za sztukę – (dotyczy to np. desek windsurfingowych, złożonego
roweru, sprzętu do golfa, sprzętu narciarskiego lub sprzętu do nurkowania – butle muszą być puste). Przewoźnik może zabrać nadbagaż tylko i wyłącznie w przypadku wolnej pojemności bagażowej.
W przypadku wyjazdów autokarowych ilość bagażu ograniczona jest do jednej walizki lub torby podróżnej (max. 20 kg) oraz niedużego bagażu podręcznego, a w przypadku imprez narciarskich dodatkowo para nart i butów lub deska snowboardowa na osobę (koniecznie w pokrowcu i tylko ze sprzętem narciarskim – prosimy o nie dopakowywanie innych przedmiotów).
W autobusie nie ma możliwości dopłat za nadbagaż - w takim wypadku obsługa odmówi zabrania dodatkowej walizki czy torby. W celu uniknięcia pomyłek przy odbieraniu bagażu, sugerujemy, by bagaże oddawane do luku były oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich łatwe rozpoznanie.

PRZEDSTAWICIELE BIURA W MIEJSCU
REALIZACJI IMPREZY

Pilot i przewodnik – to dwie różne osoby – pilot jest osobą towarzyszącą w imieniu organizatora
imprezy turystycznej uczestnikom imprezy, sprawuje opiekę nad nimi i czuwa nad sposobem wykonywania na ich rzecz usług oraz przekazuje podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, wskazuje lokalne atrakcje, przyjmuje zgłoszenia dotyczące uchybień.
Nie ma jednak uprawnień do oprowadzania po obiektach muzealnych. Tym zajmują się przewodnicy lokalni (z reguły dodatkowo płatni), którzy najlepiej znają swoje miasta i przeszli odpowiednie szkolenia. Przewodnicy lokalni posiadają uprawnienia do wykonywania swego zawodu, wydane przez właściwe organy kraju, na terenie którego pracują.
Pilot opiekuje się grupą w zakresie niezbędnym do realizacji wyjazdu (proszę pamiętać, iż podczas podróży samolotem a także autokarem (głównie na odcinkach krajowych) pilot nie zawsze towarzyszy grupie).
Rezydent – jest osobą znajdującą się w miejscu wyjazdu przez cały sezon i odpowiada zatechniczną organizację pobytu, zakwaterowanie, transfery, spotkania informacyjne oraz za pośrednictwo w sprzedaży imprez fakultatywnych.
Nie zawsze będzie on mógł jednak towarzyszyć Państwu podczas transferów i imprez fakultatywnych.
Prosimy także pamiętać, iż rezydent niekoniecznie będzie zakwaterowany w tym samym obiekcie, w którym Państwo mieszkacie. Stąd też kontakt z rezydentem będziecie mieli podczas jego regularnych dyżurów w miejscu Państwa zakwaterowania (zwykle 2-3 razy w tygodniu), a w sytuacjach awaryjnych pod podanym przez niego numerem telefonu (lub numerem lokalnego kontrahenta Organizatora.).
Informacje o numerach telefonicznych do miejscowych rezydentów lub przedstawicieli Biura otrzymacie Państwo przy stanowiskach odpraw Organizatora. na lotnisku przy wylocie lub u pilota przy wyjeździe autokaru.
Dodatkowo, podczas swej podróży mogą Państwo mieć kontakt również z innymi naszymi lokalnymi przedstawicielami, oddelegowanymi do sprawowania opieki nad naszymi Klientami.
Mogą to być m. in. miejscowi piloci, kierowcy autokarów, kontrahenci, personel linii lotniczych, hoteli i innych organizacji, z których współpracy Organizator. korzysta przy organizacji świadczeń turystycznych. Wszyscy oni są odpowiednio wykwalifikowani do wykonywania powierzonych im zadań.
Zarówno pilot jak i rezydent są odpowiedzialni za właściwą i bezpieczną realizację imprezy.
Zatem Uczestnik ma obowiązek bezwzględnie podporządkować się zaleceniom obsługi wyjazdu (w tym przewodnikowi, rezydentowi, pilotowi a w przypadku przejazdu lub przelotu odpowiednio: kierowcy lub personelowi linii lotniczych). Nie przestrzeganie powyższego może spowodować poważne konsekwencje dla Uczestnika.

TOUR GUIDE SYSTEM
Jest to bezprzewodowy, elektroniczny system oprowadzania grup stosowany podczas niektórych naszych wycieczek. Na czas zwiedzania otrzymają Państwo niewielki indywidualny odbiornik.
Pilot/przewodnik korzysta z nadajnika i mikrofonu, docierając z przekazem informacji do każdego z Uczestników imprezy. System wykorzystywany jest podczas spacerów miejskich, zwiedzania wnętrz obiektów (zamki, pałace, kościoły, obiekty muzealne). W celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania systemu przez całą imprezę, odbiornik należy każdorazowo wyłączyć po zakończeniu zwiedzania.
W przypadku zagubienia lub uszkodzenia odbiornika Uczestnik zostanie obciążony jego kosztami w wysokości 50 zł.

ZBIÓRKA
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie podanych w katalogu godzin i miejsc zbiórek (dla imprez autokarowych 0,5 godziny przed wyjazdem, dla imprez lotniczych 2 godz. przed wylotem). Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, organizator nie ma obowiązku czekania na spóźnionego uczestnika. Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę a ewentualne dołączenie do grupy w trakcie imprezy będzie wymagało od Uczestnika poniesienia we własnym zakresie kosztów dojazdu na miejsce spotkania z grupą.
Nie ma również możliwości samowolnej zmiany miejsca wsiadania/wylotu na inny niż zawarty w umowie z Państwem przystanek lub lotnisko, nawet jeśli z programu lub rozkładu wynika, że autobus jedzie przez kolejne przystanki. Każdą zmianę przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu (o której mowa w pkt. 13 OWU) trzeba uzgodnić z Organizatorem pod rygorem utraty gwarancji miejsca w środku transportu
i/lub odmowy zwrotu wniesionych wpłat z tytułu realizacji świadczeń w zakresie przewozu/ przelotu.
W przypadku imprez autokarowych, na życzenie Klienta i w miarę dostępności miejsc w pojeździe
łącznikowym (tj. poruszającym się na terenie Polski do miejsca przesiadek) istnieje możliwość zmiany przystanku wyjazdowego lub/i powrotnego powrotnego.
Zmiany te wyprowadzone do umowy na 6 dni przed rozpoczęciem imprezy lub wcześniej są bezkosztowe. W przypadku dokonywania zmiany przystanku 5 dni przed rozpoczęciem imprezy lub krócej,Organizator  pobiera opłatę w wysokości 50zł/osoba/przystanek.

CZAS TRWANIA IMPREZY – ILOŚĆ DNI
W programach wycieczek podajemy ilość dni od wyjazdu/wylotu z Polski do przyjazdu/przylotu do Polski. Oznacza to, że podróż (autokarem lub samolotem) wliczona jest w czas trwania imprezy turystycznej. Prosimy mieć zatem na uwadze że z reguły na podróż przeznaczony jest pierwszy i ostatni dzień imprezy, a rozkłady lotów i wyjazdów autokarowych opisane są w katalogu i na naszych stronach internetowych R.pl/rozklady

DOPŁATY NA MIEJSCU
Większość opłat związanych z Państwa wyjazdem uiszcza się w biurze, w którym kupują Państwo wycieczkę. Jednak część kosztów turysta pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u pilotów (lub w kasach obiektów turystycznych), imprezy fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, np. u rezydenta, taksa klimatyczna, inne opłaty typu końcowe sprzątanie apartamentu czy kaucja.
Tego rodzaju dopłaty wyszczególnione są najczęściej w rubryce „Świadczenia” pod hasłem „Cena nie obejmuje...” lub w opisie obiektu albo programu zwiedzania i dotyczą opłaty za jedną osobę. Prosimy także pamiętać, iż nie wywiązanie się z obowiązku uiszczenia takiej dopłaty może spowodować np. odmowę zakwaterowania przez właściciela obiektu lub odmowę dalszej realizacji świadczeń.

INFORMACJE O OPŁATACH W KATALOGU
Dla Państwa wygody w opisach obiektów noclegowych zamieściliśmy informacje o kosztach
dodatkowo płatnych udogodnień (np. opłatach za Internet, leżaki, ręczniki plażowe). Prosimy pamiętać, że podane kwoty mają wyłącznie charakter orientacyjny i były aktualne w czasie, gdy  publikowany był nasz katalog.

IMPREZY LOKALNE (FAKULTATYWNE)
Są to wycieczki organizowane podczas pobytu przez Organizatora lub lokalne biura
– partnerów Organizatora  W przypadku zakupu wycieczki lokalnej (fakultatywnej) na miejscu, rezydenci lub piloci jedynie pośredniczą przy zawieraniu umowy z zagranicznym biurem. Mogą to być wyjazdy autokarowe, rejsy, wycieczki piesze itd. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się w opisach ofert. Ceny mogą jednak ulegać wahaniom
– zależne jest to od ilości uczestników i lokalnych biur podróży, które są organizatorami
takich imprez. Zazwyczaj wycieczki lokalne (fakultatywne) odbywają się przy min. 25 chętnych.
W przypadku nieosiągnięcia owego minimum grupy, wycieczka lokalna (fakultatywna) może się nie odbyć.

ZAKWATEROWANIE - DOBY HOTELOWE
Ze względu na różne przepisy miejscowe, Organizator wprowadza własną standaryzację
obiektów w katalogu („słoneczka”):
*skromne pensjonaty lub apartamenty
**hotele, aparthotele, apartamenty o podstawowym wyposażeniu, czyste, zadbane, często prowadzone przez rodzinę właścicieli. Proste  wyposażenie rekompensuje przyjazna atmosfera.
Jeśli oferują wyżywienie, często są to potrawy lokalnej kuchni.
***hotele, aparthotele, apartamenty oferujące dobre wyposażenie. Wiele z nich posiada basen, niektóre położone są blisko plaży. hotele oferujące profesjonalną obsługę i wiele udogodnień. Posiadają jeden lub kilka basenów, klimatyzację i wygodne pokoje. Często przy, lub blisko plaży.
*****luksusowe hotele, często renomowanych sieci z doskonałą obsługą i międzynarodową atmosferą. Baseny, restauracje i teren hotelu w najlepszym standardzie. Doskonała kuchnia i lokalizacja gwarantują luksusowy wypoczynek bez żadnych kompromisów
Plus (+) oznacza świadczenia lepsze niż standard - o czym piszemy w rubryce „naszym zdaniem” przy opisie obiektu. Powyższa kategoryzacja może się różnić od oficjalnej, obowiązującej w danym kraju, przy czym lokalna kategoria obiektu podana jest w jego opisie.
Na metraż pokoi podany w opisach poszczególnych hoteli składa się cześć mieszkalna, łazienka, a czasami także balkon.
W większości hoteli doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00, pokoje zaś trzeba opuścić do godziny 10.00. Doba hotelowa nie jest więc równoznaczna z dobą zegarową trwającą 24 godziny. Po wykwaterowaniu, pilot zawsze będzie w stanie pomóc Państwu w przechowaniu bagażu do momentu odjazdu. W przypadku imprez z dojazdem własnym należy stosować się do podanych w katalogu godzin przyjazdu do obiektu. Jeśli Państwa przyjazd do hotelu może być opóźniony (to jest poza godzinami pracy recepcji: przed godziną 8.00 lub po 18.00), należy uprzedzić o tym recepcję telefonicznie a dodatkowo – za odbiór kluczy do pokoju poza godzinami pracy może zostać naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 Euro/pokój.
Uwaga! Przy ofertach z dojazdem własnym należy pamiętać by w apartamencie/studio nie było zakwaterowanych więcej osób niż precyzuje to oferta.

WYŻYWIENIE
W zależności od oferty różny jest też rodzaj wyżywienia. W apartamentach i studiach (posiadających
aneks kuchenny) zazwyczaj nie ma wyżywienia, co wiąże się organizacją posiłków
przez turystów.
Śniadania. Kontynentalne – to skromny posiłek złożony z reguły z pieczywa, nabiału lub dżemu (rzadko wędliny) oraz kawy lub herbaty.
Śniadanie kontynentalne wzmocnione lub rozszerzone – jak wyżej, ale często z wędliną lub jogurtem i sokami. Śniadania w formie bufetu są nieco bogatsze i dają możliwość większego wyboru – zależy to jednak również od standardu hotelu. Czasami jednak nie różnią się one specjalnie od wzmocnionych śniadań kontynentalnych (w zakresie asortymentu), a różnią się jedynie sposobem podania. Należy pamiętać, że z restauracji nie wolno zabierać żadnych artykułów, gdyż jest to niemile widziane przez obsługę. Lepiej jest podchodzić do bufetu kilka razy, niż zostawiać coś na talerzu lub wynosić poza restaurację.
Obiado-kolacje – gorący posiłek w porze kolacji, zwykle dwudaniowy. W niektórych ofertach wliczony w cenę – w niektórych możliwość dopłaty. Jeżeli nie ma możliwości dopłaty, oznacza to, że nie organizujemy obiado-kolacji. Nie znaczy to jednak, że turysta nie będzie miał możliwości zjedzenia posiłku. W trakcie imprez
objazdowych pilot daje czas wolny, jak również przedstawia propozycje okolicznych restauracji,
Obiado-kolacje mogą być organizowane w restauracjach hotelowych, jak również w mieście.
Ilość gwarantowanych ofertą posiłków jest równa ilości zakupionych noclegów (chyba, że oferta
precyzuje inaczej).
Napoje – Przy śniadaniu (kawa, herbata, sok) są wliczone w cenę, przy obiadokolacjach z reguły
są płatne dodatkowo – chyba że oferta precyzuje to inaczej.

OSOBY PODRÓŻUJĄCE SAMOTNIE
Osoby podróżujące samotnie, chcące uniknąć dopłaty za pokój jednoosobowy mogą
za zgodą Organizatora starać się o dokwaterowanie do pokoi dwu lub trzyosobowych
(Uwaga! w niektórych hotelach możliwe są tylko pokoje 2 os. z dostawką), jednakże z przyczyn
obiektywnych Biuro nie może tego zagwarantować.
W takiej sytuacji pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dopłaty za pokój 1-osobowy (chyba że oferta precyzuje inaczej). Informacja o konieczności ewentualnej dopłaty zostanie przekazana najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

DOSTAWKA
To dodatkowe, z reguły rozkładane łóżko lub mniejsze łóżko. Prosimy pamiętać, że wstawienie takiego łóżka zmniejsza powierzchnię pokoju. Zdarza się również, iż pokój 3-osobowy jest w rzeczywistości pokojem 2 osobowym z dostawką (dotyczy to z reguły hoteli o standardzie turystycznym **–***). Zniżki przewidziane
w ofercie katalogowej dla osoby śpiącej na dostawce niekoniecznie obowiązują przy ofertach promocyjnych (w szczególności typu „last minute”).

KLIMATYZACJA
W autokarze – może to być typowa klimatyzacja lub turbo nawiew. Jedna i druga możliwość daje odpowiednią temperaturę w autokarze, a tym samym komfort przejazdu. Mimo tego w miesiącach najwyższych upałów (lipiec/sierpień) i zwłaszcza w krajach południowych schłodzenie autokaru może być dla niektórych osób
niewystarczające.
W hotelach – klimatyzacja włączana jest centralnie (często z indywidualną regulacją) lub
w pokojach znajdują się oddzielne agregaty i chłodzą tylko dane pomieszczenie. Często za klimatyzację trzeba dopłacić w hotelu na miejscu (piszemy o tym w opisach obiektów). Należy także pamiętać, iż klimatyzacja jest włączana okresowo (tzn. tylko w miesiącach najwyższych upałów), a w ciągu dnia może działać tylko w wyznaczonych przez obsługę godzinach.

PLAŻA I SPRZĘT REKREACYJNY
Większość plaż jest ogólnie dostępna i nieodpłatna. Płatne są jednak najczęściej parasole i leżaki.
Przy plażach znajdziecie Państwo zwykle wypożyczalnie sprzętu wodnego, szkoły windsurfingu, nurkowania itd. Prosimy pamiętać, iż określenie „plaża piaszczysta” nie jest jednoznaczne z długą, szeroką plażą z białym piaskiem czyli taką jaką mamy np. w Łebie. W efekcie plaże różnią się dość znacznie pomiędzy krajami – od piaszczystych z żółtym, ale grubszym piaskiem (najczęściej w Grecji) poprzez piaszczyste z dość ciemnym piaskiem (najczęściej w Hiszpanii) do żwirowych (najczęściej w Chorwacji) czy wręcz kamienistych czy skalistych (Lazurowe Wybrzeże, Malta). Informacje na temat plaży zamieszczone są przy opisach obiektów lub miejscowości wypoczynkowych.

KURORTY WAKACYJNE
Większość miejsc, które odwiedzamy to miejsca szczególnie atrakcyjne turystycznie i odwiedzane przez tysiące turystów. Bywa tam zatem tłoczno (szczególnie w sezonie), w niektórych kurortach nocne życie trwa aż do białego rana, będzie więc hałaśliwie. Zdarzać się mogą również drobne kradzieże. Rekomendujemy więc aby gotówkę, dokumenty i cenne przedmioty przechowywać w sejfach, które są dostępne (bezpłatnie lub za niewielką opłatą) w większości hoteli z naszej oferty (szczegółowe informacje są podane w opisach poszczególnych obiektów). Zwykle także tego rodzaju miejscowości podlegają ciągłym modernizacjom i dużo się tam inwestuje. Nie należy zatem być zaskoczonym jeśli pewnego dnia obudzi Państwa hałas na, właśnie obok rozpoczętej, budowie nowego hotelu lub co gorsza - hałas w naszym hotelu, ale dwa piętra niżej. Tego rodzaju prace prowadzone są jednak tylko w ciągu dnia i tylko w dni robocze, nie powinny więc być uciążliwe. W krajach południowych, a zwłaszcza na wyspach mogą wystąpić krótkotrwałe braki wody lub prądu.

SEZONOWOŚĆ
Za główny sezon turystyczny w większości miejsc wakacyjnych z naszej oferty uważa się zwykle okres wakacji szkolnych, które rozpoczynają się ok. 20 czerwca i trwają do 31 sierpnia.
Proszę mieć na uwadze, że w okresach poza tym głównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. część barów, restauracji, sklepów czy wypożyczalni samochodów, centra sportów wodnych na plażach, sprzęt plażowy przy basenach i na plażach oraz baseny odkryte) wymienione w opisach katalogowych mogą być czynne w ograniczonym zakresie lub wręcz niedostępne. Dostępność tych udogodnień może być także
uzależniona od warunków atmosferycznych i ilości turystów w danym turnusie.

UBEZPIECZENIA
Klienci Organizatora ubezpieczeni są w TU Europa S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia
nr 2/Z/2008, polisa nr RBT2/Z/08. Prosimy o zapoznanie się z Warunkami ubezpieczenia
podróżnego dla Organizatora, dostępnymi w biurach sprzedających ofertę Organizatora oraz na stronie internetowej http://r.pl/. Ubezpieczenie zawierane przez Organizatora na rzecz Uczestników ma charakter podstawowy, dlatego każdy Uczestnik powinien zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie
w razie potrzeby.
Pakiet ubezpieczenia podróżnego zawartego w cenie imprezy turystycznej obejmuje:
Ubezpieczenie kosztów leczenia i transportu (KL) – zapewniające zwrot wydatków związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, poniesionych na: badania lekarskie, zakup lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt w szpitalu, leczenie stomatologiczne do wysokości 1 000 PLN, transport do szpitala oraz do Polski. Suma ubezpieczenia KL dla osób wyjeżdżających do państw Europy i Basenu
Morza Śródziemnego wynosi 100 000 PLN.
Dla osób wyjeżdżających do pozostałych państw świata suma ubezpieczenia KL wynosi 140 000 PLN. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło wskutek m.in. chorób psychicznych, epidemii, przestępstwa dokonanego przez Uczestnika, zażycia środków odurzających, szkód będących następstwem uprawiania sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych i wyczynowych, aktywnego uczestnictwa w działaniach wojennych i aktach terroru.
Ochronę w zakresie chorób tropikalnych (CT) ubezpieczenie standardowe obejmuje koszty leczenia,
ratownictwa i transportu, pomocy w podróży na wypadek chorób tropikalnych, pod
warunkiem dokonania przez Ubezpieczonego przed odbyciem podróży zagranicznej wskazanych przez właściwe instytucje obowiązkowych szczepień na danym terytorium podróży. Za choroby tropikalne uważa się choroby wywołane przez organizmy patogenne charakterystyczne dla stref podzwrotnikowych i równikowych.
Ochronę w zakresie chorób przewlekłych (CP), np. chorób układu krążenia, nowotworów, przewlekłych chorób układu oddechowego, cukrzycy.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje alkoholizmu i zaburzeń psychicznych.
Ubezpieczenie kosztów ratownictwa (KR) – do sumy 20 000 PLN.
Pomoc w podróży – obejmującą m.in. zwrot kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej lub osoby wezwanej do towarzyszenia, organizację dostarczenia leków, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego w celu rekonwalescencji.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – zapewniające wypłatę świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Suma ubezpieczenia NNW za 100% uszczerbku na zdrowiu wynosi 10.000 PLN, a świadczenie z tytułu śmierci 5.000 PLN.
Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP) – zapewniające ochronę bagażu w razie jego zniszczenia
lub uszkodzenia. Suma ubezpieczenia bagażu wynosi 1.000 PLN. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego pomniejszana jest o 120 PLN.
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód polegających wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego. Ubezpieczeniu nie podlegają także m.in. pieniądze w gotówce, papiery wartościowe, karty płatnicze, biżuteria, dzieła sztuki, przenośny sprzęt elektroniczny, nie znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, akcesoria samochodowe, sprzęt sportowy.
Postępowanie w celu otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego.
W razie wystąpienia objawów chorobowych należy niezwłocznie skontaktować się z:
Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Tel. +48 22 568 98 28
Fax +48 22 568 98 29
Centrum Pomocy TU Europa S.A. jest jedynym podmiotem uprawnionym do organizowania wizyt lekarskich. W przypadku wizyt lekarskich zorganizowanych przez pilota bądź rezydenta lub we własnym zakresie, prosimy o opłacenie wszystkich kosztów gotówką i zgłoszenie się po zwrot kosztów po powrocie do Polski, z zastrzeżeniem procedury i terminów przewidzianych w Warunkach ubezpieczenia podróżnego dla Organizatora  Zwrot kosztów leczenia nastąpi na podstawie udokumentowanych dowodów poniesionych kosztów, maksymalnie do kwoty, jaką ubezpieczyciel poniósłby w przypadku zorganizowania wizyty lekarskiej za pośrednictwem Centrum Pomocy TU Europa S.A.
Ważne. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia podróżnego odpowiada bezpośrednio
ubezpieczyciel.Organizator , ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.
Proponujemy za dopłatą dodatkowe ubezpieczenia TU Europa S.A.:
Pakiet Sport: zapewniający ochronę podczas rekreacyjnego uprawiania sportów wysokiego
ryzyka: narciarstwa, snowboardu, nurkowania, jazdy na nartach i skuterach wodnych, windsurfingu, kitesurfingu, raftingu, jazdy na quadach, jazdy konnej, a także ochronę sprzętu sportowego do 1 500 PLN i ochronę na wypadek wyrządzenia szkody osobom trzecim podczas uprawiania tych sportów do kwoty 100 000 PLN w przypadku szkód rzeczowych i 200 000 PLN w przypadku szkód osobowych.
Wariant Standard Plus: Jego wykupienie pozwala zwiększyć sumę ubezpieczenia KL do 250 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 20 000 PLN, NNW z tytułu śmierci do 10 000 PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do
600 PLN i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 400 000 PLN
Wariant The Best: Jego wykupienie pozwala zwiększyć sumę ubezpieczenia KL do 1 000 000 PLN, NNW z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu – do 40 000 PLN,
NNW z tytułu śmierci do 20 000 PLN, BP – do 2 000 PLN. Dodatkowo ten wariant obejmuje także ubezpieczenie kosztów związanych z opóźnionym dostarczeniem bagażu – do 600 PLN i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) do 400 000 PLN, ubezpieczenie
„Komfortowa Kieszeń” na wypadek utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku kluczy, dokumentów, portfela lub telefonu komórkowego do 1 000 PLN oraz ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej do 15 000 PLN.

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI LUB PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 100%
To ubezpieczenie jest dostępne po zapłaceniu dodatkowej składki i umożliwia odzyskanie 100%
wpłaconych środków na wypadek odwołania wyjazdu z ważnej życiowej przyczyny, m.in. nagłej choroby, nieszczęśliwego wypadku, śmierci osoby bliskiej, następstwa choroby przewlekłej, szkody w mieniu powstałej w wyniku działania zdarzenia losowego, utraty pracy, komplikacji związanych z ciążą, przedwczesnego porodu mającego miejsce przed 32 tygodnie ciąży. Przyczyną rezygnacji może być również akt terrorystyczny, do którego doszło nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży, w kraju
będącym celem podróży ubezpieczonego i leżącym na terytorium Europy, z wyłączeniem Turcji, pod warunkiem, że akt terrorystyczny miał miejsce w promieniu maksymalnie do 250 km od celu podróży ubezpieczonego oraz jeśli Organizator nie zaoferował ubezpieczonemu zamiany imprezy turystycznej na imprezę turystyczną do kraju, w którym akt terrorystyczny nie występuje.
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej 100% można kupić najpóźniej terminie 7 dni od daty zawarcia umowy uczestnictwa połączonej z opłatą całości lub zaliczki na poczet ceny imprezy turystycznej, jednak nie później niż jeden dzień przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

INFORMACJE CELNE I WIZOWE
W krajach Unii Europejskiej i niektórych krajach Europy Południowo-Wschodniej nienależących do UE obywatele polscy nie potrzebują wizy ani paszportów (wystarczy dowód osobisty o ważności minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy). We wszystkich pozostałych krajach świata, w tym Europy Wschodniej (Rosja i kraje byłego ZSRR), potrzebne są paszporty (z reguły ważne co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu z wyjazdu), a często także wizy (informacje na temat wiz zawarte są w programach). W przypadku wyjazdów do krajów byłego ZSRR lub krajów pozaeuropejskich kontrole graniczne są bardziej rygorystyczne. Wizy uczestnicy otrzymują albo na lotnisku kraju docelowego albo załatwiane są one przez Organizatora.
Praktycznie do każdego kraju turysta może wwieźć przedmioty i rzeczy, których ilość i przeznaczenie nie wskazują na charakter handlowy.
Z reguły wolno wwieźć 200 sztuk papierosów oraz 1/2 l mocnego alkoholu i 1 l wina lub piwa.

OSTRZEŻENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH
Na stronach internetowych MSZ (https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/
ostrzezenia_dla_podrozujacych) dostępne są ostrzeżenia dla podróżujących. Rekomendujemy aby regularnie zapoznawać się z tymi komunikatami MSZ, które dotyczą kraju będącego celem Państwa podróży zarówno przed przystąpieniem do umowy jak i już po jej zawarciu,  przed wyjazdem z Polski.

PRZEWÓZ PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Z uwagi na ryzyko wprowadzenia chorób zwierzęcych na teren UE (szczególnie z krajów pozaeuropejskich), istnieją surowe prawne ograniczenia dotyczące przewozu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym żywności). Naruszenie prawnych zakazów może grozić grzywną lub wszczęciem postępowania karnego oraz konfiskatą i zniszczeniem wwożonych produktów w chwili przybycia do UE. Nie jest dozwolone wwożenie do UE z innych państw: mięsa, mleka, miodu, produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych). Wyjątkiem są niektóre kraje europejskie nie należące do UE jak: Andora, Chorwacja, Wyspy Owcze, Grenlandia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, San Marino i Szwajcaria, z tych państw można przywozić niewielkie ilości takich produktów z przeznaczeniem do własnej konsumpcji.
Ponadto, w przypadku produktów z egzotycznych gatunków zwierząt lub gatunków zwierząt chronionych (muszle, kości, pióra, skóry itd.) przepisy prawa są bardzo restrykcyjne a przywóz takich przedmiotów z reguły jest całkowicie zabroniony (sankcje karne to przepadek mienia, grzywna a nawet więzienie). Podobne, restrykcyjne zasady dotyczą przywozu żywych zwierząt.

INFORMACJE ZDROWOTNE
Wyjazdy organizowane przez Organizatora odbywają się do krajów uznawanych za zdrowotnie bezpieczne (Europa i basen M. Śródziemnego)
– nie są wymagane żadne szczepienia ochronne ani profilaktyczne. W pozostałych wypadkach (kraje azjatyckie, niektóre afrykańskie lub karaibskie) podajemy szczegółowe wymagania zdrowotne w opisach imprez (jeśli szczepienia są wymagane lub choćby zalecane).
Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu minimum sanitarnego, jak mycie rąk przed jedzeniem, mycie owoców i warzyw lub picie tylko butelkowanej wody mineralnej itd.

ZAGUBIENIE PASZPORTU LUB INNYCH DOKUMENTÓW
Uczestnik imprezy w związku z kradzieżą lub zagubieniem paszportu lub innych dokumentów niezbędnych do powrotu do kraju jest zobowiązany zawiadomić miejscowego przedstawiciela Biura, który udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomocy oraz zgłosić się do najbliższego konsulatu lub ambasady RP na terytorium kraju pobytu. Urzędnicy konsularni RP zobowiązani są do udzielenia wszelkiej pomocy (łącznie z pomocą finansową i prawną) wszystkim obywatelom RP – w przypadku braku polskiej placówki taką rolę pełnią placówki państw Unii Europejskiej.

WALUTY
Euro (EUR) obowiązuje w większości krajów Unii Europejskiej od 01.01.2002 (Austria, Niemcy,
Włochy, Francja, Grecja, Portugalia, Belgia, Luksemburg, Finlandia, Irlandia, Hiszpania i Holandia).
W krajach, które nie są objęte wspólną walutą EUR obowiązują dotychczasowe waluty narodowe (Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania) – większość z nich można wymieniać jeszcze przed wyjazdem w polskich bankach lub kantorach. Waluty krajów pozaeuropejskich (Tunezja, Egipt, Turcja, Maroko, Kuba, Dominikana itd) są niedostępne w Polsce – proponujemy zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro, które można wymieniać w miejscowych bankach lub kantorach, a także na granicy.
Polskie karty płatnicze (należące do międzynarodowych systemów Visa czy Mastercard) są honorowane w większości krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Biuro stosuje postanowienia Rozporządzenia (WE) 1107/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-Serv.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:01:PL:HTML).
Osoby niepełnosprawne wybierające się w podróż są zobowiązane poinformować Biuro przed zawarciem umowy o stopniu niepełnosprawności lub o innych wymaganiach specjalnych.
Biuro przed zawarciem umowy wskaże czy jest możliwe spełnienie określonych wymagań specjalnych. Biuro może odmówić przyjęcia rezerwacji lub odstąpić od umowy z osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej:
- w celu spełnienia mających zastosowanie wymogów bezpieczeństwa ustanowionych prawem lub w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa ustanowionych przez organ, który wydał przewoźnikowi lotniczemu certyfikat przewoźnika lotniczego
- gdy rozmiar samolotu lub jego drzwi, czynią fizycznie niemożliwym wprowadzenie na pokład
lub przewóz osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej
- gdy osobie niepełnosprawnej lub osobie o ograniczonej sprawności ruchowej nie towarzyszy inna osoba zdolna do udzielenia niezbędnej pomocy tej osobie
W przypadku, gdy Biuro odmawia przyjęcia rezerwacji lub odstępuje od umowy powiadamia niezwłocznie osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej o przyczynach. Na żądanie zainteresowanego,
Biuro przedstawia na piśmie wspomniane przyczyny w terminie 5 dni roboczych. Ponadto, biuro podejmuje wówczas należyte starania w celu zaproponowania zainteresowanej osobie możliwego do zaakceptowania rozwiązania alternatywnego.

OGRANICZENIA WIEKU
Wycieczki objazdowe z naszej oferty charakteryzują się bardzo intensywnym programem zwiedzania, a niekiedy wymagają wielogodzinnych przejazdów lub/i długich pieszych spacerów. Sugerujemy, by na najbardziej forsowne imprezy nie wybierać się z dziećmi poniżej 5-eg roku życia. W razie wątpliwości, czy dziecko zdoła uczestniczyć w wybranej przez Państwa wycieczce, prosimy zgłosić się po radę do biur sprzedających ofertę Organizatora.