drukuj
Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych Obowiązują od dnia 01 lipca 2018 roku.

Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu, informacjach pisemnych oraz na stronie internetowej jest  ORGANIZATOREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w 60-447 Poznań, ul. Meliorantów 8, zwana dalej ORGANIZATOREM, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597828 w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, posiadająca Gwarancję Ubezpieczeniową o numerze 04.515.384 wydaną przez Axa Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Zezwolenie Organizatora Turystyki NR 738 nadane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której Beneficjentem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu,Al.Niepodległości 18.
Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa, zwane dalej OWU, określają prawa i obowiązki osoby, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Organizatorem umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, jak i prawa i obowiązki osoby, na rzecz której umowa z Organizatorem została zawarta, a także prawa i obowiązki osoby, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą z Organizatorem oraz prawa i obowiązki ORGANIZATORA w oparciu o art. 384 K.C i Ustawę o Usługach Turystycznych z dnia24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361, dalej jako „Ustawa”)i odnoszą się do wszystkich imprez organizowanych przez ORGANIZATORA oraz stanowią wraz z informacjami uzupełniającymi oraz ofertą znajdującymi się na stronie internetowej www.regent.pl integralną część UMOWY - ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, zwanej dalej umową - zgłoszeniem.

I. ZAWARCIE UMOWY
1.Umowę-zgłoszenia z Organizatorem na organizację imprezy turystycznej może zawrzeć osoba, zwana dalej Zgłaszającym, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonując zgłoszenia osobiście pod adresem siedziby Organizatora, przy pomocy telefonu, wiadomości e-mail, za pośrednictwem strony internetowej www.regent.pl lub u Agenta Turystycznego albo Pośrednika Turystycznego reprezentującego Organizatora, zwanego dalej Agentem. Zawarcie umowy-zgłoszenia na rzecz osoby małoletniej, która będzie brała udział w Imprezie Turystycznej bez rodzica lub opiekuna prawnego wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie.
2.Zgłaszający przed dokonaniem zgłoszenia i podpisaniem umowy-zgłoszenia, zobowiązany jest do wnikliwego i szczegółowego zapoznania się z informacjami pisemnymi umieszczonymi na stronie internetowej www.regent.pl zawartymi w standardowym formularzu informacyjnym dotyczącym właściwości usług turystycznych, ofercie, OWU wraz z informacjami uzupełniającymi oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji AXA S.A z siedzibą w Warszawie. Informacje, dane oraz parametry dotyczące programów, rodzaju, zakresu i standardu usług w ramach programów imprez organizowanych przez ORGANIZATORA zawarte w materiałach pisemnych organizatora w szczególności broszurach i katalogach oraz na jego stronie www.regent.pl nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego a stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.
3.Zgłaszający przez zgłoszenie dokonane na druku pod nazwą: „UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ”, na podstawie danych zawartych w w/w informacjach pisemnych Organizatora lub na stronie internetowej www.regent.pl, występuje z wiążącą ofertą zawarcia Umowy z Organizatorem. Umowa zostaje zawarta na warunkach ujętych w umowie – zgłoszeniu, po podpisaniu umowy – zgłoszenia przez Zamawiającego i wpłaceniu przez Zamawiającego zaliczki za wszystkich Uczestników objętych umową – zgłoszeniem w wysokości minimum 40% pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej w dniu podpisywania umowy – zgłoszenia, potwierdzeniu przyjęcia takiej umowy – zgłoszenia przez Agenta (w przypadku obsługi przez Agenta) oraz potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia umowy – zgłoszenia do realizacji. Przy zawieraniu umowy – zgłoszenia Agenci występują wyłącznie w roli Agentów Turystycznych lub Pośredników Turystycznych. Wszystkie umowy – zgłoszenia będą tworzone „na zapytanie/do potwierdzenia” w celu zweryfikowania aktualnego stanu miejsc w samolocie i hotelu. Potwierdzenie lub odmowa przyjęcia umowy – zgłoszenia do realizacji dokonane będzie i przekazane przez Organizatora Zgłaszającemu w ciągu 48 (słownie: czterdziestu ośmiu) godzin od otrzymania umowy-zgłoszenia za pośrednictwem Agenta, u którego Zgłoszenie zostało dokonane lub bezpośrednio przez Organizatora jeśli Zgłoszenie zostało dokonane w siedzibie Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia przez Organizatora umowy – zgłoszenia do realizacji wpłacona przez Zgłaszającego zaliczka zostanie mu niezwłocznie zwrócona lub zostanie zaproponowana inna impreza turystyczna. Wszelkie zmiany w Umowie-Zgłoszeniu po potwierdzeniu przez Organizatora wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Podpisując umowę - zgłoszenie Zgłaszający zobowiązuje się do dokonania w obowiązującym terminie pełnej wpłaty za imprezę turystyczną za wszystkich podróżnych wymienionych na umowie-zgłoszeniu, poinformowania tych osób o ofercie stanowiącej przedmiot umowy – zgłoszenia, niniejszych warunkach uczestnictwa i szczegółach rezerwowanej imprezy oraz zgłoszenia ewentualnych zmian dotyczących danych adresowych, paszportowych uczestników, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 5.Zgłaszający przy podpisywaniu umowy- zgłoszenia ma obowiązek podać i sprawdzić prawidłowość danych osobowych swoich i zgłaszanych podróżujących z dokumentem, którym będą posługiwali się w trakcie podroży (dowód osobisty, paszport). Zgłaszający ma także obowiązek dokładnie sprawdzić, czy wystawione przez Organizatora dokumenty podróży są zgodne ze wcześniej dokonanym zgłoszeniem, oraz ponownie sprawdzić, czy dane zawarte w umowie-zgłoszeniu były prawidłowe. W przypadku wystąpienia rozbieżności danych z winy Zgłaszającego ma on obowiązek zapłaty powstałych kosztów zmiany danych najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej. 6.Wszelkie zmiany dotyczące postanowień Umowy – zgłoszenia lub odstąpienie od niej muszą być zgłoszone wyłącznie przez Zgłaszającego na piśmie, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
7.Wszelkie dane osobowe udostępniane przez Zgłaszającego w trakcie procedury zawierania i podpisywania Umowy, wprowadzone do systemu Organizatora, udostępnione drogą elektroniczną lub telefonicznie mogą być przetwarzane przez Organizatora oraz Agenta zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizator oraz Agent przetwarzają dane osobowe niezbędne do nawiązywania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem są usługi oferowane przez Organizatora, które to dane podane zostały w trakcie rezerwacji oraz podpisywania Umowy, udostępnione drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesyłając dane osobowe drogą elektroniczną, telefonicznie bądź podając je Organizatorowi lub Agentowi, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu usług Organizatora oraz jego partnerów.

II. CENA IMPREZY i WARUNKI PŁATNOŚCI
1.Cena imprezy turystycznej jest podana w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w umowie-zgłoszeniu. Ceny świadczeń są cenami umownymi, zawierają podatek VAT i zostały skalkulowane według kursów Euro z dnia 01.08.2018r. Cena imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie i pokrycie związanych z tym kosztów spoczywa na Zgłaszającym i osobach wymienionych w umowie-zgłoszeniu. 2.Cena ustalona w umowie-zgłoszeniu jest wiążąca i może być podwyższona wyłącznie jeśli konieczność jej podwyższenia wynika z wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. Wzrost ceny będzie skuteczny w stosunku do Zgłaszającego wyłącznie po doręczeniu Zgłaszającemu pisemnego powiadomienia nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. W okresie 20 dni przed imprezą cena nie może być podwyższona. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o podwyższeniu ceny imprezy turystycznej powyżej 8% z wyżej wskazanych powodów, Zgłaszający może przyjąć proponowaną zmianę Umowy bądź odstąpić od Umowy. 3.Zgłaszający dokonując zgłoszenia i podpisując umowę-zgłoszenie zobowiązany jest wpłacić zaliczkę za wszystkich podróżujących objętych umową-zgłoszeniem w wysokości minimum 40% pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej, której dotyczy umowa – zgłoszenie, a pozostałą należność w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed terminem wycieczki bez ponownego wezwania. W przypadku zawierania i podpisywania umowy – zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy oraz oferty typu „last minute” Zgłaszający winien uiścić pełną kwotę ceny ustalonej w umowie-zgłoszeniu. Wpłaty winny być dokonywane na rachunek bankowy wskazany w umowie-zgłoszeniu lub kasie biura, w którym Zgłaszający dokonał zgłoszenia i podpisał umowę- zgłoszenie. Za skuteczną i terminową zapłatę uznaje się wpływ środków na konto Organizatora lub przesłanie Organizatorowi bankowego potwierdzenia realizacji przelewu. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze Zgłaszającym, którego wpłaty nie zostaną przekazane w ustalonych terminach.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.Organizator ponosi odpowiedzialność za przebieg imprezy turystycznej zgodny z umową - zgłoszeniem oraz obowiązującymi przepisami i w tych granicach ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Podróżującego do dwu krotności ceny imprezy, nie dotyczy to jednak szkód na osobie. 2.Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie u postanowień mowy-zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej, chyba, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Podróżującego, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo tzw. „siły wyższej”. Ewentualne wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w/w umowy, w przypadkach wymienionych powyżej, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Podróżującemu. 3.Jeżeli z przyczyn niezależnych od Podróżującego w czasie trwania imprezy Organizator nie będzie w stanie wykonać przewidzianych umową- zgłoszeniem usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, wykona w ramach tej imprezy turystyczne, bez obciążania Podróżującego dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze o wartości i standardzie co najmniej równorzędnym. 4.Organizator zastrzega sobie prawo nie zorganizowania wycieczki fakultatywnej, w przypadku zgłoszenia się mniej niż 80% uczestników danej imprezy turystycznej lub wystąpienia warunków uniemożliwiających lub ograniczających jej realizację.

IV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1.Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy Turystycznej wynikających z postanowień umowy-zgłoszenia do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Podróżującego. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 2.Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług wynikających z postanowień umowy-zgłoszenia spowodowanych wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Podróżującego, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechać nie można było przewidzieć ani uniknąć, oraz siły wyższej. 3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Podróżującego lub za jego wyraźną zgodą. 4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za świadczenia i usługi nabywane przez Podróżującego na miejscu trwania imprezy turystycznej, bezpośrednio lub za pośrednictwem pilota lub przedstawiciela Organizatora danej imprezy turystycznej od lokalnych przedsiębiorców świadczących te usługi. 5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dane zawarte w informacjach pisemnych, w szczególności w broszurach, folderach i katalogach, które nie zostały udostępnione Podróżującemu przez Organizatora. 6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odmowę wydania wizy Podróżującemu z przyczyn leżących po stronie Podróżującego lub za brak zgody na wyjazd Podróżującego do danego kraju z przyczyn leżących po stronie Podróżującego.
7.Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zgłaszającemu lub Podróżującym wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Konwencji z 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych (Dz. U. z 1999 r. Nr22, poz. 197), w Konwencji z 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Dz. U. z 1933 r. Nr 8, poz. 49) wraz z Konwencją z 18 września 1961 r. uzupełniającą Konwencję Warszawską, o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny (Dz. U. z 1965 r. Nr 25,poz.167), w Konwencji Montrealskiej z 28 maja 1999 r., która została wdrożona we Wspólnocie Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 2027/97 (zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 889/2002), w Konwencji Ateoskiej z 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu (Dz. U. z 1987 r. Nr 18, poz. 108), w Konwencji z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A –Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV) (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158).

V. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻUJĄCEGO
1.Podróżujący ma prawo do świadczeń Organizatora zagwarantowanych umową-zgłoszeniem. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania Imprezy Turystycznej, za wyjątkiem przypadków określonych w art. 16a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. 2.Podróżujący udający się na Imprezę Turystyczną Organizatora powinien posiadać niezbędne dokumenty, a w szczególności Umowę- Zgłoszenie, paszport lub dowód osobisty, wymagane wizy, świadectwa szczepień oraz inne dokumenty wskazane przez Organizatora. 3.Przed zawarciem Umowy - Zgłoszenia, Organizator udziela Zgłaszającemu informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 3 Ustawy, stanowiącego załącznik do Umowy; oraz zgodnie z art. 40 Ustawy oraz ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. 4.Obywatele państw nienależących do Unii Europejskiej mogą uzyskać informacje o takich przepisach we właściwych ambasadach lub konsulatach.
5.Dokumentami, na podstawie których obywatele Rzeczpospolitej Polskiej mogą przekraczać granice państw członkowskich Unii Europejskiej jest paszport lub dowód osobisty. Z uwagi na zróżnicowane regulacje poszczególnych państw, Organizator zaleca aby paszport lub dowód osobisty osoby uczestniczącej w imprezie turystycznej, w dzień jej zakończenia posiadał ważność przez okres kolejnych 6 miesięcy. Do przekroczenia przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej granicy określonych państw niezbędna jest wiza. Informacje o zasadach wjazdu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do poszczególnych państw, w tym o obowiązku posiadania wizy oraz, które państwa zezwalają na przekraczanie swoich granic wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/. 6.Podróżujący są odpowiedzialni za przestrzeganie wszelkich przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz miejscu realizacji imprezy turystycznej, w szczególności dotyczących niezbędnych dla celów odbycia podróży dokumentów, przepisów paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, porządkowych i bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych), a także są odpowiedzialni za przyjęcie wymaganych szczepień. 7.Podróżujący zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym pilota danej imprezy turystycznej lub przedstawiciela Organizatora, które są wydawane celem umożliwienia realizacji programu imprezy turystycznej i zapewnienia jej prawidłowego oraz bezpiecznego przebiegu, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek. Na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, Podróżujący jest zobowiązany potwierdzić u Organizatora: miejsce i godzinę zbiórki oraz miejsce i godzinę wyjazdu/odlotu. 8.W przypadku zmiany przez Podróżującego nazwiska, adresu, paszportu lub dowodu osobistego powinien on o tym fakcie powiadomić Organizatora najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej (datą wyjazdu). Za zaniedbanie tego obowiązku i skutki z tego wynikłe Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w związku z treścią art. 11a ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. 9.Podróżujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Organizatorowi w czasie trwania imprezy turystycznej oraz innym Podróżującym, hotelom, liniom lotniczym, przewoźnikom itp. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. 10.Podróżujący może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy-zgłoszenia uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa powyżej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Zamawiający zawiadomi go o tym co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej (datą wyjazdu). Za nieuiszczoną część kwoty ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika danej imprezy turystycznej Podróżujący i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. W przypadku rezygnacji Podróżującego z udziału w imprezie turystycznej i nie wskazanie innej osoby na swoje miejsce, ewentualny zwrot wpłaty na poczet imprezy turystycznej dokonanej przez Zgłaszającego będzie pomniejszony o koszty rezygnacji z imprezy turystycznej.

VI. UBEZPIECZENIE PODRÓŻUJĄCEGO W RAMACH UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1.Organizator zawarł umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego Podróżującego a stronami umowy ubezpieczenia jest Podróżujący i AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. Ubezpieczenie to obejmuje: (KL)-koszty leczenia do 10000,00 euro, (NNW)-od następstw nieszczęśliwych wypadków do 2000,00 euro i bagażu (tylko rzeczy osobiste: ubranie i kosmetyki) do 200,00 euro.
2.Pełne informacje i warunki ubezpieczenia są dostępne w biurach Agentów sprzedających ofertę Organizatora, w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Organizatora www.regent.pl. Podróżujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami ubezpieczenia określonymi przez AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A z siedzibą w Warszawie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
3.Podróżujący może ubezpieczyć się dodatkowo od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz chorób przewlekłych, na warunkach określonych przez AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem, że taka dodatkowa umowa ubezpieczenia musi zostać zawarta w ciągu 5 (słownie: pięciu) dni od dnia podpisania Umowy- Zgłoszenia, a jeżeli została ona podpisana w okresie krótszym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, dodatkowa umowa ubezpieczenia musi zostać zawarta w dniu podpisania Umowy. 4.Zawierając umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej, Zgłaszający w swoim i Podróżujących imieniu deklaruje, że stan zdrowia Podróżujących objętych umową umożliwia udział w imprezie turystycznej oraz zwalnia lekarzy w kraju i za granica, leczących Zgłaszającego oraz pozostałych osób uczestniczących w imprezie turystycznej na podstawie Umowy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnienie dokumentacji lekarskiej z przebiegu leczenia w celu prowadzenia postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczyciela.

VII. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA
1.Organizator informuje Zgłaszającego o obowiązku zapoznania się przed podpisaniem umowy-zgłoszenia z ostrzeżeniami dla podróżujących i innymi informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dziale Informacje konsularne pod adresem: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzeżenia/. Zgłaszający zobowiązany jest przekazać treść komunikatów zawartych na stronie internetowej pod adresem: www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/wszystkim Podróżującym objętym Umową, którzy zamierzają wziąć udział w Imprezie Turystycznej. Zgłaszający podpisując Umowę potwierdza znajomość treści powyższych komunikatów i potwierdza przekazanie treści powyższych komunikatów wszystkim Podróżującym objętym Umową, którzy zamierzają wziąć udział w Imprezie Turystycznej. 2.Organizator, celem zapewnienia Podróżującym udanego i bezpiecznego udziału w Imprezie Turystycznej, obliguje Podróżujących do zapoznania się z poniższymi radami i rekomenduje zastosowanie się do nich: a)zwrócenia szczególnej uwagi na dzieci, przede wszystkim w windzie, na schodach, balkonie, basenie i wokół niego, na plaży, podczas kąpieli w morzu czy innym akwenie wodnym, b)zachowania środków ostrożności przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych, elektronicznych, gazowych, mechanicznych i natychmiastowego zgłaszania zauważonych usterek w recepcji lub personelowi, c)korzystając z kąpielisk morskich i przy innych akwenach wodnych, a także z basenów hotelowych, należy stosować się do rad i zaleceń miejscowego personelu, stosować się do obowiązujących tam regulaminów oraz poleceń personelu; Organizator zaleca także zwrócić uwagę na głębokość wody, prądy wodne, przypływy i odpływy. 3.Od momentu odprawy bagażowo-paszportowej Podróżujący objęci są opieką linii lotniczych. Podczas lotu Podróżującym nie towarzyszy pilot/przedstawiciel Regent. Przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1.ORGANIZATOR
zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej w przypadku braku wymaganego minimum Podróżujących stanowiącego 30 osób w przypadku imprez autokarowych i 15 osób w imprezach samolotowych. Odwołanie może jednak nastąpić najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Termin ten może być niedotrzymany w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od REGENT, jak np. zmiany przepisów szczegółowych, odwołania przez linie lotnicze lotu oraz działania sił wyższych, klęsk żywiołowych, stanu wojny, itp. W takim wypadku REGENT przedstawi Zgłaszającemu ofertę zastępczą lub zwróci całość wpłaconej przez Zgłaszającego kwoty. 2.Jeśli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będzie zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, do wprowadzenia istotnych zmian warunków umowy-zgłoszenia (zakres i standard świadczeń) z zastrzeżeniem części II pkt.2 Zgłaszający zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. W takiej sytuacji Zgłaszający winien, nie później niż w ciągu 24godzin od otrzymania zawiadomienia, powiadomić Organizatora czy przyjmuje proponowane zmiany czy odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator niezwłocznie zwróci wniesione przez Zgłaszającego opłaty. 3.Organizator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmiany przewoźnika, miejsca i godzin wyjazdu/przelotu. Podane w katalogu nazwy przewoźnika lotniczego, trasy i godziny przelotów/wyjazdów należy traktować jako przewidywane. Dzień pierwszy i dzień ostatni imprezy turystycznej są dniami podroży. Długość pobytu w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładem przelotów/wyjazdów. O wszelkich zmianach w tym zakresie Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie bądź drogą poczty elektronicznej najpóźniej w terminie 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej. 4.Zgłaszający może odstąpić od umowy-zgłoszenia w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez Zgłaszającego pod adresem siedziby Organizatora. W przypadku odstąpienia od umowy-zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Zgłaszającego lub w sytuacji gdy Zgłaszający lub którykolwiek z Podróżujących objętych daną umową nie rozpoczął uczestnictwa w imprezie turystycznej, Organizator ma prawo naliczyć koszty rezygnacji za poczynione przygotowania i dokonane nakłady oraz poniesione koszty w związku z przygotowaniem imprezy turystycznej. Zwrot wpłaty za imprezę turystyczną zostanie dokonany po naliczeniu i potrąceniu kosztów rezygnacji. Koszty rezygnacji są kalkulowane indywidualnie dla każdego Zgłaszającego i będą przedstawione Zgłaszającemu nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej a ich wysokość może kształtować się na poziomie: a)40% ceny imprezy turystycznej, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy) b)50% ceny imprezy turystycznej, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 30-21- dni przed datą rozpoczęcia imprezy. c)70% ceny imprezy turystycznej, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 20-7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy d)90% ceny imprezy turystycznej, jeżeli rezygnacja nastąpiła w terminie 6-0 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeśli Zgłaszający uzna, że nie jest zainteresowany oczekiwaniem do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej i zaakceptuje przedstawione wyżej ryczałtowe koszty rezygnacji, wówczas zwrot wpłaty za imprezę umniejszonej o uzgodnione koszty rezygnacji, zostanie przekazany niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy.

IX. REKLAMACJE
1.W przypadku wystąpienia uchybień w realizacji świadczeń objętych umową-zgłoszeniem związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz programem imprezy turystycznej, Zgłaszający lub Podróżujący objęty umową-zgłoszenia ma prawo i obowiązek zgłoszenia niezwłocznie tego faktu do pilota danej imprezy turystycznej lub przedstawiciela Organizatora obsługującego daną imprezę turystyczną, którzy są zobowiązani do podjęcia środków zaradczych. Pilot danej imprezy turystycznej lub przedstawiciel Organizatora obsługujący daną imprezę turystyczną mają obowiązek potwierdzić Podróżującemu tej imprezy turystycznej przyjęcie reklamacji z adnotacją „przyjęto do wiadomości”, a w przypadku jej niezałatwienia przekazać reklamację niezwłocznie Organizatorowi. Pilot danej imprezy turystycznej lub przedstawiciel Organizatora obsługujący daną imprezę turystyczną nie są uprawnieni przez Organizatora do uznania roszczeń Zgłaszającego lub Podróżującego objętego umową-zgłoszeniem. 2.W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Organizatora postanowień umowy-zgłoszenia, Zgłaszający lub Podróżujący objęty tą umową może złożyć reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy-zgłoszenia. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się po upływie 3 lat od dnia zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacja powinna być wniesiona na piśmie poprzez przesłanie listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub siedziby Agenta sprzedającego ofertę. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia danej reklamacji. 3.Reklamacja dotycząca uchybień w sposobie wykonania umowy-zgłoszenia dostrzeżonych w trakcie trwania imprezy turystycznej powinna posiadać informacje o terminie, formie i sposobie zgłoszenia tych uchybień w trakcie trwania imprezy turystycznej i odmowie usunięcia tych uchybień lub sposobie ich usunięcia. 4.W przypadku uszkodzenia, bądź splądrowania bagażu Podróżujących objętych umową-zgłoszeniem w trakcie przewozu lotniczego, Podróżujący objęty daną Umową zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić tę okoliczność przewoźnikowi lotniczemu i Organizatorowi. Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 31 ust. 2 Konwencji Montrealskiej z dnia 28 maja 1999 roku, termin na zgłoszenie reklamacji z powodu uszkodzenia bądź splądrowania bagażu, o którym mowa wynosi 7 (słownie: siedem) dni od daty odebrania bagażu oraz 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni w przypadku zgłoszenia reklamacji z powodu opóźnienia w dostarczeniu bagażu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych mową- zgłoszenia oraz OWU mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 2.Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia przez Organizatora faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 3.Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sądy powszechne właściwe według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 4.Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub OWU nie narusza ważności całej umowy-zgłoszenia. 5.OWU obowiązują od dnia 01.07.2018r.