drukuj
Warunki Uczestnictwa w imprezach Funclub Sp. z o.o. w sezonie LATO 2014

1. Zasady ogólne

1.1. Wzajemne stosunki pomiędzy Uczestnikiem (dalej Klientem) a organizatorem turystyki FUNCLUB Sp. z o.o.(dalej FUNCLUB) oraz definicje słów impreza turystyczna (dalej impreza), umowa, rezerwacja, etc. reguluje Ustawa o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z późniejszymi zmianami, a w kwestiach nieuregulowanych tą ustawą: kodeks cywilny i inne źródła prawa polskiego.
1.2. Zawarcie Umowy-Zgłoszenia (dalej Umowy) następuje w momencie podpisania przez Klienta i Biuro (Agenta lub Przedstawiciela) druku Umowy oraz uiszczenia przez Klienta zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowo podpis prawnego opiekuna.
1.3. Zawierając Umowę z FUNCLUB, Klient oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez FUNCLUB oraz, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie, a udział w zajęciach specjalistycznych na wodzie i w terenie bierze na własną odpowiedzialność, stosując się do zarządzeń Kadry prowadzącej zajęcia, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej (np. zakaz picia alkoholu przed zejściem na wodę i na wodzie, osoby niepływające i słabo pływające mają obowiązek korzystania ze środków asekuracyjnych i ratunkowych, nie oddalanie się od grupy na wodzie a także nie stwarzanie w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne oraz innych podczas trwania imprezy, itd.).
1.4. Podstawą odpowiedzialności FUNCLUB wobec Klienta, jest podpisana przez Klienta Umowy na wybraną imprezę turystyczną FUNCLUB u Agenta lub FUNCLUB.
1.5. Za ewentualne szkody w bagażu Funclub ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Dla dobra Klienta, zaleca się przewóz przedmiotów wartościowych (pieniędzy, lekarstw, urządzeń elektronicznych itp.) tylko w bagażu podręcznym.

2. Zasady zmian warunków Umowy
2.1. FUNCLUB zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży, ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia ceny, FUNCLUB każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny, jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych lub podatków, opłat lotniskowych, wzrostu kursów walut. Cena za usługę turystyczną wynika każdorazowo z cennika znajdującego się w katalogu FUNCLUB i strony internetowej. O zmianie ceny FUNCLUB niezwłocznie poinformuje Klientów na piśmie.
2.2. FUNCLUB zastrzega sobie możliwość, w wypadku wystąpienia ww. czynników do podwyższenia ceny imprezy, jednakże nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
2.3. W momencie zaistnienia sytuacji opisanej w paragrafie 2.2, FUNCLUB zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Klientów pisemnie. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować FUNCLUB, czy: 1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo 2) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
2.4. FUNCLUB zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej elementów, w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególnym wypadku: siły wyższej, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia. Uczestnikowi przysługuje wówczas zwrot całości wniesionych opłat.
2.5. FUNCLUB ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby uczestników, jednakże nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Klientowi przysługuje wówczas prawo, według swojego wyboru: 1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub 2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
2.6. W przypadkach uzasadnionych FUNCLUB zachowuje prawo do zmiany programu imprezy, kolejności zwiedzania obiektów oraz zakwaterowania w innym hotelu, hotelu apartamentowym, pensjonacie o równorzędnym lub wyższym standardzie niż przedstawiony w ofercie za zgodą i wiedzą Klienta.
2.7. FUNCLUB zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu jazdy autokarów, a także do zmiany trasy oraz środka transportu na terenie kraju i Europy (np. zamiast autokaru może być mikrobus, taksówka) za zgodą i wiedzą Klienta.
2.8. W wyjątkowych przypadkach konieczności zapewnienia zastępczego środka transportu, FUNCLUB pokrywa w całości koszty biletu kolejowego 2 klasy.
2.9. Każdorazowa zmiana Umowy zrobiona na pisemną prośbę Klienta jest płatna i wynosi 50 pln. Koszty związane ze zmianą doliczane są do kosztu imprezy.

3. Zasady płatności
3.1. Przy rezerwacji miejsca na imprezę i podpisaniu Umowy w Biurze, u Agenta lub Przedstawiciela, Klient zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 30% ceny, która stanowi warunek ważności zawarcia Umowy. Jeśli jednak zgłoszenie następuje na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, Klient jest zobowiązany wpłacić całość należności za imprezę.
3.2. Pozosta część należy uregulować nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3.3. Wpłaty należy dokonywać w Biurze, u Agenta lub kierować bezpośrednio na konto: FUNCLUB Sp.z o.o.,61-614 Poznań, ul.Mołdawska 30a podane na umowie.
3.4. W przypadku wpat na konto FUNCLUB, za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku FUNCLUB.
3.5. FUNCLUB wystawia i udostępnia Klientowi dokumenty podróżne wyłącznie po otrzymaniu 100% opłaty za imprezę.
3.6. W przypadku nieuregulowania płatności w ww. terminach, FUNCLUB zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Klientem, po jego wcześniejszym poinformowaniu na piśmie.

4. Rezygnacje z imprezy i reklamacje
4.1. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie w FUNCLUB, u Agenta lub Przedstawiciela FUNCLUB (jako wiążącą przyjmuje się datę wpływu pisma do FUNCLUB lub jego Agenta, Przedstawiciela).
4.2. FUNCLUB zobowiązuje się do przyjęcia pisemnej rezygnacji oraz wypłaty zwracanych zaliczek w terminie 14 dni począwszy od daty wpływu rezygnacji.
4.3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub nie rozpoczęcia imprezy turystycznej przez Klienta z powodów leżących po stronie Klienta, FUNCLUB zastrzega sobie prawo żądania zapłaty udokumentowanych kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami organizacyjnymi imprezy turystycznej. Klient może zwrócić się do FUNCLUB o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów z tytułu dokonanych zmian.
4.4. Klient może otrzymać zwrot całości wpłaty na zwalniane przez siebie miejsce niezależnie od terminu rezygnacji.
4.5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodnego z pkt. 1.1.) Umowy przez FUNCLUB, Klient ma prawo wnieść reklamacje. Reklamacje
winny by składane do siedziby FUNCLUB w formie pisemnej w przeciągu 30 dni od chwili umownie przewidzianego zakończenia imprezy turystycznej. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez FUNCLUB w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
4.6. Przysługuąjce na podstawie tej umowy roszczenia ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych określonych przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego.
4.7. Klient może złożyć pisemne oświadczenie o zaistniałej problemowej sytuacji także za pośrednictwem pilota lub rezydenta lub innego reprezentanta FUNCLUB tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu a wszelkie niedogodności usunięte. Klient może złożyć pisemnie oświadczenie o zaistniałej problemowej sytuacji także za pośrednictwem pilota lub rezydenta lub innego reprezentanta Funclub w momencie jej zaistnienia. Powinna ono zawierać dokładny opis i datę zdarzenia oraz podpis Klienta.
4.8. FUNCLUB nie zwraca wartości świadczeń, których Klient nie wykorzystał w czasie trwania imprezy z przyczyn od niego zależnych lub przez niego zawinionych, jeżeli FUNCLUB dokonał wcześniejszych wpłat i nie jest w stanie uzyskać ich zwrotu od firm i instytucji działających na rzecz realizacji tych świadczeń albo gdy uzyskanie ich zwrotu wiązałoby się dla Funclubu z kosztami przewyższającymi wartość tych wpłat. Ponadto Funclub zastrzega sobie w takich przypadkach prawo do potrącenia poniesionych kosztów odzyskania wpłat, do pełnej wysokości tych wpłat. W przypadku takiego potrącenia Funclub, na żądanie Klienta, przedstawia mu pisemne wyliczenie poniesionych przez siebie kosztów odzyskania wpłat.
4.9. FUNCLUB odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oświadczenie usług turystycznych, chybaże niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą .
4.10 Funclub zastrzega możliwość ograniczenia swojej odpowiedzialność na warunkach określonych w art. 11 b ustawy o usługach turystycznych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.

5. Ubezpieczenie
5.1. FUNCLUB jako organizator turystyki posiada wymaganą przez Ustawę o Usługach Turystycznych gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA o numerze M 202001, która zapewnia Klientom ochronę w przypadku niewypłacalności organizatora.
5.2. Uczestnicy imprez FUNCLUB są ubezpieczeni w trakcie wyjazdów zagranicznych na podstawie polisy ogólnej FUNCLUB w SIGNAL IDUNA. W ramach ubezpieczenia Uczestnicy otrzymują ochronę od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Każdy Klient może dodatkowo korzystać z polis oferujących większą ochronę także pochodzących od innych ubezpieczycieli. W przypadku zaistnienia szkody, wszelkie procedury likwidacyjne prowadzone są przez ubezpieczyciela.
5.3. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia do 60 euro, zwrot następuje po powrocie do kraju, po rozliczeniu z SIGNAL IDUNA.
5.4. FUNCLUB informuje o możliwości zawarcia przez Klienta dodatkowego ubezpieczenia „Kosztów imprezy turystycznej”, którego koszt wynosi 3% sumy rezerwacji dla osoby. Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia dostępne są w biurze FUNCLUB oraz biurach sprzedających ofertę FUNCLUB na podstawie umowy agencyjnej i należy się z nimi zapoznać przed podpisaniem Umowy.

6. Prawa i obowiązki Uczestnika
6.1. Klient ma prawo do otrzymania świadczeń gwarantowanych dokumentami stanowiącymi Umowę.
6.2. Klient ma prawo do otrzymania faktury w terminie do 7 dni od dokonania całkowitej zapłaty za imprezę.
6.3. Klient zobowiązany jest poinformować FUNCLUB o zmianie nazwiska, danych zawartych w paszporcie, w terminie umożliwiającym FUNCLUB uregulowanie spraw formalnych. Za wszelkie utrudnienia w ruchu zagranicznym oraz skutki takiego zaniedbania FUNCLUB nie odpowiada.
6.4. Klient jest zobowiązany do posiadania w trakcie trwania imprezy zagranicznej ważne na min. 60 dni dokumenty umożliwiające przekroczenie granicy oraz, w przypadku każdej imprezy, dowody wpłaty w celu ewentualnej weryfikacji.
6.5. W trakcie trwania imprezy, Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, celnych, dewizowych i innych obowiązujących w miejscu przebywania Klienta oraz poleceniom pilota, animatora lub innego przedstawiciela FUNCLUB w celu właściwego przeprowadzenia imprezy.
6.6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do ich naprawy, a w przypadku naprawienia szkody przez Funclub do zwrotu wszystkich kosztów z tym związanych.

7. Postanowienia końcowe
7.1. W przypadku sprzedaży imprezy przez Agenta lub Przedstawiciela FUNCLUB, obowiązują Warunki Uczestnictwa w imprezach FUNCLUB.
7.2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.