drukuj
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA - obowiązujące od dnia 1 lipca 2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Spółka pod firmą  Nowa  Itaka  sp.  z  o.o.  w  Opolu, będąca organizatorem turystyki, używająca również
nazwy  handlowej „Biuro  Podróży  Itaka”,  zwana dalej  „Biurem  Podróży”,  stawia  sobie  za  cel  zapewnienie  Podróżnym  optymalnych  warunków wypoczynku w imprezach turystycznych.
Niniejsze„Ogólne   Warunki  Uczestnictwa  W Imprezach  Turystycznych  Biura  Podróży  ” zwane są dalej „Warunkami Uczestnictwa”.

Pojęcia:
„impreza   turystyczna”,   zwana   dalej„Imprezą”;   „umowa   o   udział   w   imprezie
turystycznej”,  zwana  dalej  „Umową”,  „Podróżny” oraz  „trwały  nośnik”;  są  używane  w  Warunkach
Uczestnictwa,   w   znaczeniu   nadanym   im   przez przepisy, odpowiednio: art. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt
10  ustawy  z  dnia  24  listopada  2017  r.  o  imprezach turystycznych     i     powiązanych     usługach
turystycznych, zwanej dalej „Ustawą”. Ilekroć w  Warunkach  Uczestnictwa  jest  mowa  o
„Biurze  Sprzedaży”  lub  „Biurze”  bez  bliższego określenia  - należy przez to rozumieć zdefiniowane
w art. 4 pkt 11 Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”, w
którym  została  założona  rezerwacja  Imprezy  przez danego Podróżnego.
Warunki  Uczestnictwa stanowiące   wzorzec Umowy,  wydane  na  podstawie art. 384 § 1 k.c. oraz
Ustawy, w zakresie w nich uregulowanym określają związane  z  oferowaniem,  sprzedażą  i  realizacją
Imprez   Biura   Podróży   prawa   i   obowiązki Podróżnych,  Biura  Podróży  oraz  Biura  Sprzedaży
działającego w imieniu i na rachunek Biura Podróży.Organizatorem    Imprez,  o  których  mowa  w
Warunkach Uczestnictwa, jest Biuro Podróży.
Integralną część
Na umowę składa się treść następujących materiałów
i dokumentów:
(a)„Warunki Uczestnictwa”,
(b)„Oferta”  zawierająca  opis  Imprezy  wybranej
przez  Podróżnego i stanowiącej przedmiot Umowy,
za wyjątkiem usług które zostały  wybrane i nabyte
po  rozpoczęciu  realizacji  usługi  turystycznej  oraz
Wycieczki Lokalne
(c)„Dokumenty podróży”
(d)„Warunki  Ubezpieczenia  Podróży  dla  Klientów
Biura Podróży Nr 10.11.011 w Europäische Reiseversicherung  AG  z  siedzibą  w  Monachium
Oddział  w  Polsce  ul.  Chmielna  101/102  80-748 Gdańsk”,
(e)„Polityka Ochrony Danych Osobowych”,
(f)„Wewnętrzna   Procedura   Rozpatrywania
Wiadomości, Żądań i Skarg Podróżnych Związanych  z Realizacją Imprezy”.
(g) „Informacje Praktyczne”
Materiały o których mowa wyżej są  dostępne  na  stronie  www.itaka.pl oraz w Biurze Sprzedaży.
Aktualne  opisy
Imprez zawarte są w Ofercie Biura
Podróży zamieszczonej na stronie Organizatora  oraz
w katalogach i nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66  §  1  k.c.  lecz  są  zaproszeniem  do  zawarcia
Umowy.
Dane zawarte  w  opisie  Imprez  mają  charakter
informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem
Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3
Ustawy  wymogu  poinformowania  Podróżnego  o
zmianie.
Biuro  Podróży  i  Podróżny przekazują  sobie
wymagane   Ustawą   lub   Umową   informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru
w  sposób  odpowiedni  do  rodzaju   uzgodnionego przez  strony  trwałego  nośnika,  z  zastrzeżeniem
postanowień rozdziału XV.
Informacje lub  oświadczenia  przekazane  ustnie powinny być zapisane na trwałym nośniku.
Jeżeli  Ustawa wymaga  przekazania  Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym nośniku –zostanie użyty nośnik wskazany w Ustawie.
Biuro Podróży nie stosuje określonej w art. 5 ust. 1 pkt  2  lit.  e)  Ustawy  procedury  tworzenia  imprezy turystycznej   za   pośrednictwem   powiązanych procesów rezerwacji online.

II.  INFORMACJE  PRZED  ZAWARCIEM  UMOWY;     REZERWACJA     IMPREZY;
ZAWARCIE UMOWY
Umowa może być zawarta:
(a) bezpośrednio   z   Biurem   Podróży   z wykorzystaniem strony Organizatora,
(b) za pośrednictwem Biura Sprzedaży  w fizycznej
obecności obu stron,
(c) telefonicznie za pośrednictwem Biura Sprzedaży lub infolinii Biura Podróży.
Osoba  dokonująca  rezerwacji Imprezy    musi posiadać  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych.
Zawarcie Umowy na rzecz  osoby  małoletniej  wymaga  pisemnej  zgody rodziców  lub  opiekunów  prawnych,  z  podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie  (o  ile  osoba  małoletnia  wyjeżdża  bez rodzica lub opiekuna prawnego).
Za   szkody wyrządzone  podczas  Imprezy  przez osoby   małoletnie   odpowiadają   rodzice   lub opiekunowie prawni.
Osoba  dokonująca  rezerwacji  Imprezy  (pierwsza osoba   wymieniona   w   potwierdzeniu   rezerwacji   /
dokumentach  podróży  lub  płatnik)  przyjmuje  na siebie  odpowiedzialność  za  zapłatę  całej  ceny Imprezy    za    wszystkie    osoby    wymienione    w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest
także odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom   otrzymanych   od   Biura   Podróży (bezpośrednio  lub  poprzez  Biuro  Sprzedaży) i oświadczeń  dotyczących  Imprezy,  a  także  za przekazywanie  Biuru  Podróży (bezpośrednio  lub poprzez   Biuro Sprzedaży) w  imieniu  tych  osób informacji i oświadczeń związanych z Imprezą.
Zaleca  się  aby  Podróżny  rezerwujący  Imprezę skontaktował się z Biurem Podróży (bezpośrednio
lub poprzez Biuro Sprzedaży) na 24 godz. przed planowanym terminem wyjazdu/wylotu z kraju, w celu  potwierdzenia  rozkładu  jazdy/lotu.  Zawsze aktualny  rozkład  lotu/jazdy  można  sprawdzić także
w Strefie Klienta na stronie Organizatora.
Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu:
(a) standardowych  informacji  za  pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, zwanego dalej „formularzem SFI”, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do Ustawy,
(b) informacji  określonych  w  art.  40  ust.  1  i  3 Ustawy, zwanych dalej „Informacjami o Imprezie”.Przed zawarciem umowy organizator może zmienić informacje   przekazane   podróżnemu   zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji.W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem   strony www.itaka.pl
Podróżny potwierdza,   iż  przed     dokonaniem     rezerwacji udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje za pośrednictwem formularza SFI a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.
W    przypadku    zawierania    Umowy w    Biurze Sprzedaży w jednoczesnej fizycznej obecności stron udzielenie Podróżnemu informacji za pośrednictwem formularza  SFI  oraz  Informacji  o  Imprezie  a  także
potwierdzenie,   o   którym   mowa   w   zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym nośniku.
W  przypadku  zawierania  Umowy przez  telefon Podróżnemu udziela się Informacji o Imprezie oraz informacji zawartych w SFI stanowiącym załącznik nr  2  do  Ustawy,  a  także  potwierdza  się  treść
proponowanej  Umowy  utrwaloną na  papierze  lub innym trwałym nośniku. Oświadczenie Podróżnego o
zawarciu  Umowy  jest  skuteczne,  jeżeli  zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po
otrzymaniu potwierdzenia od Biura Podróży.
Umowa lub   potwierdzenie   jej   zawarcia   zawiera udzielone  Podróżnemu  przed  zawarciem  Umowy
Informacje o Imprezie a także pełną treść uzgodnień między  stronami  Umowy  oraz  dane  i  informacje
określone w art. 42 ust. 4 Ustawy. W  chwili  zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej
zawarciu  udostępnia  się  Podróżnemu  na trwałym  nośniku  kopię  Umowy  lub  potwierdzenie  jej
zawarcia.Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy
w  postaci  papierowej,  jeżeli  została  zawarta  w
jednoczesnej fizycznej obecności stron.

III. CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY
Wszystkie ceny Imprez
są cenami umownymi. Cena Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących
taryf,  cen,  opłat i kursów  walut. Cena  Imprezy  nie obejmuje  kosztów  uzyskania  paszportu,  wizy,
szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność  za  ich  uzyskanie  spoczywa   na
Podróżnym.  Przedpłata  na  poczet  ceny  Imprezy wynosi  30%  ceny  Imprezy.  Przedpłata  winna
wpłynąć do Biura Podróży lub Biura Sprzedaży bądź na wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy
w ciągu 24 godzin od momentu założenia rezerwacji.
Należność  za  Imprezę,  z  potrąceniem  dokonanej przedpłaty, winna wpłynąć do Biura Podróży lub do
Biura  Sprzedaży  bądź  na  wskazany  przez  Biuro Podróży  rachunek  bankowy  na  30  dni  przed  datą
wyjazdu/wylotu. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed wyjazdem/wylotem, pełną kwotę za
Imprezę  należy  wpłacić  w  ciągu  24  godzin  od momentu   założenia   rezerwacji,   w   sposób analogiczny
jak wyżej. Zapłaty  za  dodatkowe  ubezpieczenie  kosztów rezygnacji  z  Imprezy  należy  dokonać  wraz  z  przedpłatą  lub  zapłatą  pełnej  ceny  zależnie  od
terminu   dokonania   rezerwacji   Imprezy.   Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Podróżny
zobowiązany  jest  przesłać  bankowy  dowód  wpłaty, w sposób określony w Umowie, w ciągu 24 godzin
po  dokonaniu  rezerwacji.  Dowód  wpłaty  należy przesłać  do  Biura  Sprzedaży  lub  na  adres
sklep@itaka.pl,  jeśli  rezerwacja  została  założona przez  stronę www.itaka.pl.  Jeśli  powyższe  warunki
nie zostaną spełnione, Biuro Podróży zastrzega sobie prawo  do  anulowania  niezapłaconej  rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 14 dni przed wyjazdem/wylotem, płatność musi nastąpić w dniu dokonania rezerwacji..
Zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazany przez Podróżnego rachunek bankowy lub
w formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego podany   na   rezerwacji,   na   podstawie   dyspozycji
wydanej   przez   osobę   dokonującą   rezerwacji (pierwszą    wymienioną    w    potwierdzeniu
rezerwacji/dokumentach podróży lub płatnika).

IV.   PASZPORT,   WIZY,   SZCZEPIENIA, WYMAGANIA ZDROWOTNE
Podróżny  wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskieją  musi  posiadać  ważny  stały  paszport
(minimum  6  miesięcy  od  daty  powrotu  do  Polski). Przy  wyjeździe  do  krajów  Unii  Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport.
Wymóg posiadania paszportu dotyczy także dzieci do  2  lat.  Podróżnym  posługującym  się  paszportem
tymczasowym  lub  dyplomatycznym  Biuro  Podróży zaleca   przed   dokonaniem   rezerwacji   kontakt   z  placówką  dyplomatyczną  kraju  docelowego  z  racji możliwych  ograniczeń  formalnych  związanych  z  takim paszportem.
Wyjazd w region świata o odmiennym klimacie lub niskim    standardzie    warunków    sanitarno
-higienicznych   wymaga   zastosowania   odpowiednio wcześniej  dobranej  profilaktyki.  Przy  wyjazdach  w
szczególności  w  region  Wysp  Karaibskich,  do państw Ameryki Środkowej i Południowej,  w  rejon Bliskiego  Wschodu  oraz  Afryki  Środkowej  i  Azji, zalecamy zapoznanie się z aktualnymi informacjami
dotyczącymi potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i profilaktyki z tym związanej, dostępnymi na stronie
Światowej    Organizacji    Zdrowia    (WHO),  Europejskiego  Centrum  ds.  Zapobiegania  i  Kontroli
Chorób  (ECDC)  a  także  na  stronie  poświęconej „Informacjom dla podróżujących” w ramach strony internetowej  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego
(www.gis.gov.pl).
Jeżeli istnieją przeciwskazania  lekarskie do  odbycia przez Podróżnego podróży zagranicznej i udziału w
Imprezie Podróżny jest obowiązany poinformować o tym Biuro Podróży.
Jeżeli  udział w   Imprezie   jest   związany   z określonymi wymaganiami zdrowotnymi informacje
o tym zamieszcza się w opisie Imprezy.

V. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, PRZELOT I DOBA HOTELOWA
Biuro  Podróży  informuje Podróżnego,  że  data  wylotu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu dniem
zakończenia  imprezy.  Pierwszy  i  ostatni  dzień  imprezy samolotowej przewidziany jest na transport, a  nie  na  rzeczywisty  wypoczynek.  Doba hotelowa,  a co  za  tym  idzie  świadczenia  hotelowe  (np. wyżywienie), w hotelach i apartamentach, kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00.
W   przypadku   nocnych   przylotów   do   kraju docelowego,   następujących   dzień   po   dacie rozpoczęcia świadczeń  hotelowych,  podanej  na dokumencie   podróży   w   pozycji   „TERMIN”,
Podróżni kwaterowani są po przybyciu do hotelu –co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz.
14.00-15.00  dnia  podanego  na  dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”.
Rozpoczęcie  świadczeń  all  inclusive  następuje  po zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem, że trwa już
pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem wykwaterowania,  jednak  nie  później  niż  koniec
ostatniej doby hotelowej.
W przypadku   lotów   powrotnych   do   kraju następujących   po   zakończeniu  ostatniej  doby
hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w dniu wykwaterowania.
W  przypadku  rejsów  statkiem,  zaokrętowanie  na statku  rozpoczyna  się  od  godz.  13.00  w  dniu
rozpoczęcia  rejsu.  Kabiny  należy  opuścić  do  godz. 9.00 w dniu zakończenia rejsu.

VI.  ZMIANA  WARUNKÓW  UMOWY  Z INICJATYWY BIURA PODRÓŻY
Z zastrzeżeniem art. 48 ust. 8 i 10 oraz art. 50 ust. 1 Ustawy -
cena  Imprezy  określona  w  Umowie  nie podlega zmianie. Zmiana innych niż cena warunków umowy, zwanych dalej „Warunkami Umowy”, może nastąpić  zgodnie  z  przepisami  art.  46  Ustawy.
Przepisy Ustawy wymienione w niniejszym rozdziale są  udostępnione  na  stronie  Organizatora oraz  dostępne są w Punkcie Sprzedaży.
O wszystkich zmianach Warunków Umowy, innych  niż  nieznaczne  w  rozumieniu  art.  45  ust.  1  pkt  2
Ustawy, oraz o związanych z nimi uprawnieniach i obowiązkach  stron  Biuro  Podróży  ma  obowiązek
powiadomić  Podróżnego  na  trwałym  nośniku niezwłocznie  po  o  trzymaniu  informacji  na  temat
tych zmian. Podróżny powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianach  Warunków  Umowy  poinformować  Biuro  Podróży na trwałym nośniku w terminie określonym w  tym  zawiadomieniu  (bezpośrednio  lub  poprzez
Biuro  Sprzedaży)  czy  przyjmuje  proponowaną zmianę czy odstępuje od Umowy. Podróżny, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.

VII.  ZMIANA  WARUNKÓW  UMOWY  Z INICJATYWY PODRÓŻNEGO; ROZWIĄZANIE    UMOWY    PRZEZ PODRÓŻNEGO
Zmiana Warunków Umowy
(warunków zakupionej Imprezy) z inicjatywy Podróżnego może nastąpić po złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym nośniku w Biurze Podróży lub w Biurze Sprzedaży. Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej ceny  Imprezy  chce  dokonać  zmian  Warunków Umowy (np. w
zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu, uczestników), jest zobowiązany stosować się do następujących zasad:
(a) przy zmianach, o których Podróżny poinformuje Biuro  Podróży  do  40  dni  przed  planowaną  datą wyjazdu,  Biuro  Podróży  ma  prawo  pobrać  opłatę manipulacyjną w wysokości 250 zł od osoby. Opłatę
tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na daną Imprezę  zawsze  wpłacona  była  przynajmniej  pełna przedpłata. Taką samą opłatę wnosi Klient pragnący
przenieść  uprawnienia  z  Umowy  na  inną  osobę, spełniającą  wszystkie  warunki  uczestnictwa  w
imprezie.
(b) w  przypadku  Imprez  realizowanych  samolotem rejsowym/liniowym   (nieczarterowym)   powyższe warunki  zmiany  nie  znajdują  zastosowania.  Koszty zmian   (terminu,   uczestnika   itp.)   naliczone   przez
Biuro  Podróży  będą  uzależnione  od  kosztów naliczonych     przez     przewoźnika.     Przed potwierdzeniem  zmiany  należy  się  skontaktować  z Biurem  Podróży  w  celu  uzyskania  informacji  na
temat  ewentualnych  kosztów  wynikających  z  tego tytułu;
(c) Podróżnego  zmieniającego  termin  wyjazdu  lub miejsce  docelowe,  hotel  lub  uczestników,  powyżej 40  dni  przed  wyjazdem,  obowiązują  przy  wyborze nowej  (innej)  Imprezy  takie  warunki  cenowe,  jakie
obowiązywały  za  nią  w  dniu  dokonania pierwotnej  rezerwacji.
Doręczenie przez  Podróżnego  Biuro  Podróży  lub Biuro  Sprzedaży  na  mniej  niż  40  dni  przed
rozpoczęciem  Imprezy prośby o zmianę Warunków
Umowy w zakresie miejsca docelowego, terminu lub okresu  trwania  Imprezy  jest  równoznaczne  z odstąpieniem  przez  Podróżnego  od  Umowy  ze skutkiem  określonym  w  rozdziale  X  Warunków Uczestnictwa, chyba że strony postanowią inaczej.

VIII.  ROZWIĄZANIE  UMOWY  PRZEZ BIURO   PODRÓŻY   Z   POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ FREKWENCJI NA IMPREZIE
Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego  zwrotu  Podróżnemu  wpłat  dokonanych  z tytułu Imprezy  w  terminie  14  dni  od  rozwiązania Umowy,    bez    dodatkowego    odszkodowania    lub
zadośćuczynienia,  jeżeli  liczba  rezerwacji  jest mniejsza niż 50 osób dla Imprez autokarowych oraz mniejsza niż 220 osób dla Imprez samolotowych, a Biuro   Podróży   powiadomiło   Podróżnego   o
rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 lub 7 dni bądź  48  godzin  przed  rozpoczęciem  imprezy
trwającej, odpowiednio: ponad 6 dni lub 2 do 6 dni bądź krócej niż 2 dni.

IX.  PRZENIESIENIE  UPRAWNIEŃ  Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ
Podróżny może bez zgody Biura Podróży przenieść  na  osobę  spełniającą  warunki  udziału  w  Imprezie
wszystkie  przysługujące  mu  z  tytułu  Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje  wszystkie wynikające z Umowy  obowiązki.  To  przeniesienie  uprawnień i przejęcie  obowiązków,  zwane  dalej  „przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec Biura Pod róży, jeżeli
Podróżny  zawiadomi je  o  przepisaniu  Imprezy  na
trwałym  nośniku  określonym  w  Umowie  w rozsądnym terminie.
Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem  Imprezy  uważa  się  w  każdym
przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
Zawiadomienie uważa  się  również  za  złożone  w rozsądnym  terminie,  jeżeli  zostało  dokonane  przez
Podróżnego:
(a) w  przypadku  Imprez  samolotowych - na lotnisku nie później
niż 2 godziny przed godziną
wylotu  lub
(b) w  przypadku imprez  autokarowych – w głównym miejscu zbiórki nie później niż 15 minut
przed wyjazdem.Jeżeli  przepisanie Imprezy  będzie  wiązać  się  dla Biura Podróży z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty Biuro Podróży wykaże Podróżnemu zasadne i rzeczywiste koszty.Za  nieuiszczoną  część
ceny  Imprezy  oraz  koszty poniesione   przez   Biuro   Podróży   w   wyniku przepisania  Imprezy  Podróżny  i  osoba  przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

X. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO  OD  UMOWY;  OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Podróżny może  odstąpić  od  Umowy  w  każdym czasie przed rozpoczęciem Imprezy.W   razie
odstąpienia  od  Umowy  Podróżny  jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Biura Podróży  opłaty  za  odstąpienie  od  umowy  określanej  i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z przepisami
art. 47 ust. 2 Ustawy. Biuro   Podróży   podaje   informacyjnie,   że  ukształtowane   historycznie   średnie   opłaty   za odstąpienie  od  Umowy –względem  całkowitej wartości   zawartej   Umowy –kształtują   się następująco:
•do  40  dni  przed  datą  wyjazdu –stała  opłata manipulacyjna 250 PLN/os.,
•od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu –do 20% ceny Imprezy,
•od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu –do 30% ceny Imprezy,
•od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu –do 50% ceny Imprezy,
•od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu –do 70% ceny Imprezy,
•od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu –do  80%  ceny Imprezy,
•na  1 dzień  przed  datą  wyjazdu  i  mniej  i  w  dniu wyjazdu –do 90% ceny Imprezy.

Do   kalkulacji ostatecznie  poniesionych  kosztów Biuro  Podróży  może  przystąpić  dopiero  po  dacie
końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z której Podróżny nie skorzystał.Biuro  Podróży w  terminie  14  dni  od  rozwiązania Umowy  dokona  zwrotu  Podróżnemu  zapłaconej  kwoty  za  Imprezę  pomniejszonej  o  opłatę  za odstąpienie  od  Umowy,  obliczoną  na  podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po  kalkulacji  ostatecznie  poniesionych  kosztów zajdzie  konieczność  zwrócenia  Podróżnemu  części opłaty –Biuro  Podróży  niezwłocznie  zwróci Podróżnemu należną kwotę.
Powyższe postanowienia niniejszego  rozdziału  nie mają  zastosowania  w  przypadku  gdy  Ustawa
stanowi, iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez
opłaty.

XII. UBEZPIECZENIE KL/NNW, UBEZPIECZENIA  DODATKOWE  ORAZ GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA
Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia   Imprez   zagranicznych   w   zakresie KL/NNW oraz dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego  a  także  warunki  tych  ubezpieczeń zawarte  są  w  Warunkach  Ubezpieczenia  w  Trakcie Podróży dostępnych na stronie www.itaka.pl lub  w Biurze Sprzedaży.
Biuro  Podróży oświadcza,  że  posiada  wymagane Ustawą  zabezpieczenie  finansowe  na  wypadek
niewypłacalności   w  formie   gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez Europäische Reiseversicherung  AG  z  siedzibą  w  Monachium Oddział  w  Polsce  ul.  Chmielna  101/102  80-748
Gdańsk  oraz  że  zgodnie  z  Ustawą  odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny  Fundusz
Gwarancyjny.
Wypłata środków z gwarancji następuje:
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy lub  kosztów  powrotu  do  kraju  poprzez  Opolski
Urząd  Marszałkowski,  ul.  Piastowska  14,  45-082 Opole,     tel.     +48     77     54     16     410,     e-mail
umwo@opolskie.pl.
2)  w  zakresie  zwrotu  całości  lub  części  wpłat wniesionych   tytułem   zapłaty   za   Imprezę –ubezpieczyciel
wymieniony w zdaniu poprzedzającym,  tel.  +  48  58  324  88  50,  e-mail poczta@erv.pl.

XIII.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ   BIURA PODRÓŻY
Biuro  Podróży jest   odpowiedzialne za  należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.
Jeżeli którakolwiek z  usług  turystycznych  nie  jest wykonywana  zgodnie  z  Umową  bądź  nie  są
wykonywane   usługi   stanowiące   istotną   część Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy.
Podróżny  ma  obowiązek  poinformować  Biuro Podróży   o      stwierdzonych   niezgodnościach niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy – z  uwzględnieniem  okoliczności  danej sprawy..
Odpowiedzialność
Biura   Podróży   z   tytułu niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usług turystycznych  objętych  Imprezą  określają  przepisy art. 50 Ustawy.
Odpowiedzialność
Biura  Podróży  oraz  Biura Sprzedaży  za  błędy  w  rezerwacji  określa  art.  53 Ustawy. Z  zastrzeżeniem
art.   50   ust.   5   Ustawy   Biuro Podróży  ogranicza  wysokość odszkodowania  jakie ma zostać wypłacone przez Biuro za niewykonanie lub  nienależyte  wykonanie  usług  turystycznych objętych  Imprezą  do  trzykrotności  ceny  Imprezy względem każdego Podróżnego. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
Biuro Podróży jest odpowiedzialne za te informacje zawarte    w    publikacjach,    broszurach,    folderach,
ulotkach  i  innych  materiałach  informacyjnych wydanych  przez  hotele,  które  zostały  udostępnione
Podróżnemu  przez  Biuro bezpośrednio  lub  za pośrednictwem Biura Sprzedaży.

XIV.  OBOWIĄZEK  UDZIELENIA PODRÓŻNEMU POMOCY
W  przypadku gdy  Podróżny  znalazł  się  w  trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i
nadzwyczajnych  okoliczności  w  rozumieniu  art.  4 pkt  15  Ustawy, Biuro Podróży udziela Podróżnemu
odpowiedniej pomocy na warunkach określonych w
art. 52 Ustawy.W   przypadku gdy  niemożliwe  jest  zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności,   Biuro   Podróży   ponosi
koszty niezbędnego  zakwaterowania  podróżnego,  w  miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, przez okres do 3 nocy.
Powyższe  uprawnienie do   zakwaterowania   nie wyłącza  stosowania  przepisów  korzystniejszych  w
tym zakresie.Biuro    Podróży nie  może  powoływać  się  na nieuniknione  i  nadzwyczajne  okoliczności  w  celu ograniczenia  odpowiedzialności,  o  której  w  dwóch zdaniach  poprzedzających,  jeżeli  przedsiębiorca  świadczący   usługi   transportowe   nie   może powoływać  się  na  takie  okoliczności  na  podstawie innych przepisów.

XV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻNEGO
W  przypadku  Imprez samolotowych Podróżny jest odpowiedzialny za zasięganie informacji u rezydenta lub z tablic ogłoszeń w hotelu, dotyczących Imprezy  oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian godzin   lotu   powrotnego   w   stosunku   do   godzin obowiązujących w momencie wylotu z kraju. Należy potwierdzić rozkład powrotny na 24 godziny przed planowaną  godziną  wylotu  do  kraju  u  lokalnego przedstawiciela  Biura  Podróży  lub  korzystając  z tablicy  informacyjnej  w  hotelu  lub  w Strefie  Klienta na stronie www.itaka.pl.
W   przypadku   Imprez realizowanych   samolotem liniowym/  rejsowym  Podróżny  jest  odpowiedzialny
za  przestrzeganie  zasad  potwierdzania  odcinków lotów, o jakich powiadomi go Biuro Podróży. Brak potwierdzenia   oznacza,   że   linie   lotnicze uczestniczące   w   transporcie   mają   prawo rozdysponować  zarezerwowane  miejsca.  Podróżny ponosi  odpowiedzialność  za  to,  czy on  sam  i  jego bagaż  spełniają  warunki  obowiązujące  dla  podróży samolotem,   autokarem  lub innym  przewidzianym środkiem transportu.
Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu samolotem znajdują się na stronie Organizatora  w zakładce „linie lotnicze”.
Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny podróżować  samolotem  bez  uprzedniej  konsultacji
medycznej.  Ze  względów  bezpieczeństwa,  kobiety ciężarne w okresie od 26 do końca  34  tygodnia  (w przypadku  ciąży  mnogiej  od  20  do  końca  28 tygodnia)   ciąży,   zobowiązane   są   przedłożyć przewoźnikowi  zaświadczenie  lekarskie  w  języku angielskim o braku przeciwskazań do odbycia lotu.
Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku ciąży mnogiej  po  28  tygodniu)  ciąży  mogą  nie  zostać
dopuszczone przez przewoźnika do lotu.
Ostateczną decyzję o  dopuszczeniu  do  lotu  kobiety ciężarnej podejmuje kapitan samolotu. W przypadku  rejsów statkiem kobiety, które są w ciąży ponad 24 tygodni, zobowiązane są  przedstawić przed wejściem
na  pokład   statku   zaświadczenie   lekarskie   o możliwości odbycia podróży.
Przewoźnik   zastrzega   sobie   prawo   zażądania zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży i odmowy  wejścia,  jeżeli  Przewoźnik  i/lub  Kapitan statku  nie  są  pewni,  że  Pasażer  będzie  bezpieczny podczas przewozu.
XVI.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ   LINII LOTNICZEJ
Lot   do   miejsca docelowego   i   przylot   z   niego podlegają  warunkom  Konwencji  Montrealskiej  z
1999  r.  Reklamacje  dotyczące  uszkodzenia  lub splądrowania bagażu w trakcie
przewozu  lotniczego należy  składać  pisemnie  na  formularzu  Property Irregularity Report (dalej PIR) na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania  uszkodzonych  przedmiotów.  Reklamacje wynikające  z  opóźnienia  w  dostarczeniu  bagażu na leży składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od dnia przekazania bagażu
pasażerowi.  Formularz  PIR  dostępny  jest  na lotniskach  zazwyczaj  w  punktach  zgłaszania  utraty lub uszkodzenia bagażu z ang. „Lost and found”.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wiadomości,   żądania   i   skargi   Podróżnego rozpatrywane są w ramach „Wewnętrznej Procedury
Rozpatrywania   Wiadomości,   Żądań   i   Skarg Podróżnych Związanych z Realizacją Imprezy”.Spory
między  Stronami  związane  z  Umową  mogą być   rozwiązywane   w   trybie   pozasądowego rozwiązywania   sporów   konsumenckich,   a   w przypadku nierozwiązania sporu –będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd.
Podmiotem uprawnionym   do   pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Inspekcja
Handlowa a informacje dotyczące tego postępowania udostępnione   są   na   stronie   internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/ .
W sprawach nieuregulowanych Warunkami  Uczestnictwa  zastosowanie  mają  przepisy  Ustawy, przepisy   Kodeksu   Cywilnego   oraz   inne   przepisy dotyczące  ochrony  konsumenta, w  tym  mające zastosowanie  do  imprez  turystycznych  przepisy  art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 oraz art.  20  ust.  2  ustawy  z  dnia  30  maja  2014  r.  o prawach  konsumenta  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  683)  w art. 3 w ust. 1 pkt 8).
Podróżny może  zapoznać  się  z  treścią  Ustawy,  w tym   przepisów   powołanych   w   Warunkach Uczestnictwa,  na  stronie Organizatora.
lub  w  Biurze Sprzedaży bądź pod adresem: www.sejm.gov.pl.

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ROZPATRYWANIA WIADOMOŚCI, ŻĄDAŃ I SKARG PODRÓŻNEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ IMPREZY ORGANIZOWANEJ PRZEZ B.P. ITAKA
obowiązująca od dnia 1 lipca 2018 r.
1.Jeżeli  w  trakcie  imprezy  turystycznej  Podróżny  stwierdza  wadliwe  wykonywanie  Umowy,  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  o  tym  Biuro Podróży lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) w miejscu realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Podróżny ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Podróżnego niezwłocznie, tak,  aby Biuro Podróży mogło jak najszybciej interweniować  i  wyjaśnić  sprawę  w  trybie  pilnym.
Biuro  Podróży zaleca  złożenie  skargi  w  postaci  papierowej  lub  elektronicznej  (mailem  na  adres:
cok@itaka.pl), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Przez  „trwały nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie  przechowywanych  informacji  w  niezmienionej  postaci.  Skarga  powinna  zawierać  dane  umożliwiające  identyfikację  Podróżnego  i  danej imprezy turystycznej,  w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za bezskuteczną.
2.Skarga związana z realizacją imprezy turystycznej może być kierowana bezpośrednio do Biura Podróży na adres Centrum Obsługi Klienta, Nowa Itaka  sp.  z  o.o.,  ul.  Reymonta  39,  45-072  Opole lub cok@itaka.pl lub  do Biura Sprzedaży, za pośrednictwem którego Umowa została zawarta. Biuro Sprzedaży niezwłocznie przekazuje skargę do Biura Podróży. Skargę wniesioną do Biura Sprzedaży w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do  Biura  Podróży.  Biuro  Sprzedaży,  pilot i  rezydent  nie  są  uprawnieni  do  uznawania  roszczeń  Podróżnego  związanych  z  Umową,  w  szczególności wynikających z wniesionej przez Podróżnego skargi.
3.Odpowiedź  na  prawidłowo  złożoną  skargę  zostanie  przekazana  Podróżnemu  w  postaci  papierowej  lub  za  pomocą  innego  trwałego  nośnika informacji, stosownie do okoliczności oraz formy wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie (np. nadanie przesyłki w placówce pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed jego upływem.
4.O  ile  obowiązek  taki  nie  wynika  z  bezwzględnie  obowiązujących  przepisów  prawa, Biuro  Podróży nie  korzysta  z  pozasądowych  sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wykonując obowiązki na łożone  przez  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa, Biuro  Podróży informuje,  iż  podmiotem  uprawnionym  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawie  pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich,  któremu  podlega
Biuro  Podróży jest  Inspekcja  Handlowa -Wojewódzki  Inspektorat  Inspekcji Handlowej  w  Opolu  (ul.  1  maja  1,  45-068  Opole,  adres  poczty  elektronicznej: sekretariat@opole.wiih.gov.pl). Informacje  dotyczące  pozasądowego rozwiązywania   sporów   konsumenckich   za   pomocą   platformy   utworzonej   przez   Komisję   Europejską   znajdują   się   pod   adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
Podróżny  jest  uprawniony  do  złożenia  skargi  za  pomocą  wskazanej  powyżej  platformy,  w  przypadku  zawarcia  Umowy  z wykorzystaniem  strony internetowej Biura Podróży (online). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu między  nim,  a  Biurem
Podróży  zwracając  się  do  powiatowego  (miejskiego)  rzecznika konsumentów  lub  organizacji  społecznej,  do  której  zadań  statutowych  należy  ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie  internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.