drukuj
Warunki imprez turystycznych i warunki płatności Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. zo.o.Przed  zarezerwowaniem  imprezy  turystycznej  (podróży)  powinni  Państwo  znaleźć  czas  na przestudiowanie niniejszych Warunków Imprez Turystycznych i Warunków Płatności (Warunki). Ponieważ wszyscy wiemy, jak ważny jest w dzisiejszych  czasach  udany  urlop, my ze swojej strony dołożyliśmy wszelkich starań, aby był on naprawdę udany. Przyczyniają się do tego również jasne reguły prawne przedstawione  w  poniższych  Warunkach.  Powinni  je  Państwo  przeczytać  zanim  zgłoszą  Państwo uczestnictwo  w  imprezie  turystycznej  (Zgłoszenie),  albowiem  poprzez  zgłoszenie  wyrażają  Państwo zgodę, aby stały się one, wraz z Ważnym Informacjami, częścią zawartej z Organizatorem, umowy  o  imprezę  turystyczną  (Umowa).  Niniejsze Warunki Imprez Turystycznych i Warunki Płatności dotyczą wszelkich imprez Organizatora.Do części imprez turystycznych opisanych w różnych ofertach podróży stosowane są szczególne warunki. Dowiedzą się Państwo o nich z aktualnie obowiązujących katalogów. Ważne: prosimy, by po dokonaniu Zgłoszenia  (rezerwacji)  w  każdej  korespondencji,  w  szczególności  zawierającej  pytania,  podawali Państwo swój numer rezerwacji.

1. ZAWARCIE UMOWY
1.1.Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w naszych katalogach i/lub ofertach publikowanych  na  stronie organizatora  oraz  za  pośrednictwem  autoryzowanych  biur  podróży, występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia Umowy z Organizatorem. Umowa jest zawierana w formie pisemnej  na  druku  „ZGŁOSZENIE –UMOWA  O  ŚWIADCZENIE USŁUG  TURYSTYCZNYCH” (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu, po podpisaniu  umowy przez  Zgłaszającego, potwierdzeniu  przyjęcia  Zgłoszenia  przez  ekspedienta  (w  przypadku  obsługi  w biurze  podróży)  oraz  przydzieleniu  przez  Organizatora  ośmiocyfrowego  numeru  rezerwacji.  Przy zawieraniu Umowy biura podróży  występują tylko w roli agenta turystycznego. W
przypadku rezerwacji internetowej umowa jest zawierana z wykorzystaniem formularza „ZGŁOSZENIE –UMOWA  O  ŚWIADCZENIE USŁUG  TURYSTYCZNYCH”  (Zgłoszenie)  ostępnego  na  stronie internetowej. Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu, po wypełnieniu  przez Zgłaszającego  formularza  i  wysłaniu  go  do  Organizatora,  potwierdzeniu  przyjęcia  Zgłoszenia  przez Organizatora  (co  następuje  przez  wygenerowanie  i  przesłanie  Zgłaszającemu  za  pomocą  poczty elektronicznej  zestawu  dokumentów –ZGŁOSZENIA –UMOWY    O ŚWIADCZENIU  USŁUG TURYSTYCZNYCH”  (Zgłoszenie)  wraz  przydzielonym  przez  Organizatora  ośmiocyfrowym  numerem rezerwacji,  Warunków  Imprez  Turystycznych  i  Warunków  Płatności  oraz  Warunków  Ubezpieczenia).
Osoba  zawierająca  umowę  w  imieniu  biura  nie  ma  prawa  dokonywać  poprawek  we  wzorcu  umowy generowanym z systemu. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy.
1.2. Prosimy  o  niezwłoczne  zawiadomienie  nas,  jeżeli  nie  otrzymają  Państwo,  jako  zgłaszający  i podpisujący  Zgłoszenie,  dokumentów  podróży  (bilet,  voucher)  najpóźniej  do  5-go   dnia   przed rozpoczęciem imprezy. W takich sytuacjach, gdy nastąpiła ze strony Państwa zapłata, dokumenty zostaną
natychmiast wysłane drogą elektroniczną.

2. ZAPŁATA
2.1 W  ciągu tygodnia od  dokonania  rezerwacji  z  terminem  rozpoczęcia  imprez  powyżej  30  dni  są Państwo zobowiązani do przekazania nam pierwszej wpłaty na poczet ceny imprezy w wysokości 25%. Kolejna wpłata w wysokości reszty ceny imprezy musi nastąpić bez ponownego wezwania na 28 dni przed
rozpoczęciem podróży. Dla rezerwacji z krótszym terminem rozpoczę cia imprezy, wpłata w wysokości pełnej ceny imprezy jest wymagana bezzwłocznie. Dla rezerwacji, w których cena imprezy jest podana w EUR, stosuje się kurs sprzedaży NBP obowiązuj ący w dniu dokonania wpłaty. W przypadku płatności za
rezerwację w kilku ratach, których cena wyrażona jest w EUR, każda z rat jest przeliczana na PLN według kursu  z  dnia  wpłaty  danej  raty.  Istnieje  również  możliwość  zapłaty  w  EUR  na  rachunek  bankowy przeznaczony do tego celu. W przypadku założenia kilku rezerwacji, wpłaty należy dokonywać oddzielnie za  każdą  z  nich.  Dla  każdej  płatności  są  Państwo  zobowiązani  podać  numer  rezerwacji,  której  ona dotyczy.  Należne  opłaty  bankowe  są  ponoszone  przez  Państwa. Wpłaty  wyższe  niż  te  wynikające  z harmonogramu płatności określonego powyżej, nie są objęte gwarancją bankową lub ubezpieczeniową wymaganą  w  związku  z  działalnością  wykonywaną  przez  organizatorów  turystyki  i  pośredników turystycznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r
2.2.W przypadku nieprzyjęcia zmienionych warunków umowy, zgodnie z pkt.4.1, cała kwota wpłacona na pokrycie kosztów imprezy zostanie bezzwłocznie zwrócona osobie dokonującej Zgłoszenia na wskazane przez nią konto.
2.3. Jeśli nie odnotujemy wpłat na poczet ceny imprezy zgodnie z harmonogramem określonym w punkcie 2.1., zastrzegamy sobie prawo do anulowania Umowy na warunkach i ze skutkami wynikającymi z punktu 5.3.
2.4.W  przypadku  rezerwacji  internetowych  zakładanych  przez  stronę  www.neckermann.pl  wpłata  za rezerwację musi zostać zaksięgowana w ciągu 2 dni roboczych od wysłania formularza zgłoszeniowego.

3. USŁUGI, CENY
3.1.Zakres i warunki świadczenia usług objętych Umową są określone wiążąco poprzez opis w naszych katalogach i/lub na stronie www.neckermann.pl,oraz w systemach rezerwacyjnych.
3.2.Dla imprez lotniczych podawane są przybliżone godziny przelotów. Impreza turystyczna zaczyna się i kończy,  zgodnie  z  zakupionym   przez Państwa czasem   pobytu –według przybliżonych terminów wyjazdu/wylotu i powrotu wskazanych w umowie. Publikowane ceny uzależnione są od kursów walut.Data wyjazdu/wylotu jest przybliżonym dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i ostatni dzień przeznaczone są na podróż, a nie na rzeczywisty wypoczynek.
3.3.Podpisując  Zgłoszenie  zgłaszający  oświadcza,  że  zapoznał  się  i  przyjmuje  do  wiadomości  i wykonania  postanowienia  dotyczące  imprezy turystycznej  objętej  Zgłoszeniem,  w  tym  ze  wszelkimi uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami umieszczonymi w Warunkach Imprez Turystycznych, w
Ważnych Informacjach oraz w opisie oferty, które to należy mieć na uwadze biorąc udział w imprezie turystycznej  oraz oświadcza, że  został poinformowany  przez biuro podróży przyjmujące Zgłoszenie o obowiązujących   przepisach   paszportowych   i   wizowych,   przepisach   bezpieczeństwa  oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.
3.4.Bilet  lotniczy albo inny bilet upoważniający do przejazdu, jest ważny tylko na określone w nim daty. Jeżeli  życzą sobie Państwo jakichkolwiek zmian,postaramy się o zapewnienie Państwu zastępczego środka transportu. W tej sytuacji zostaną Państwo obciążeni kosztami wyżej wymienionych zmian.
3.5.Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje zapłatę za środek transportu, wyżywienie, zakwaterowanie i opiekę lokalnego przedstawiciela Organizatora –w zakresie i na warunkach wymienionych w katalogach oraz Zgłoszeniu. Przedmiotem umowy są wyłącznie świadczenia wymienione
w opisie oferty oraz w dokumentach podróży.Jeśli w opisie oferty  nie  wskazano  inaczej –wszystkie dodatkowe świadczenia(np.  WI-FI,  minibar, serwis plażowy, ręczniki plażowe, opłaty klimatyczne, różnie nazywane podatki lokalne,  parking,  pobyt dziecka do lat 2 i inne) są dodatkowe płatne.
3.6. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, ceny za nocleg jednej osoby dotyczą miejsca w 2-osobowym pokoju zamówionej kategorii lub za nocleg w zamówionym przez Państwa typie domu letniskowego.
3.7.Zniżki dla dzieci: dzieci do drugiego roku życia na połączeniach czarterowych podróżują bezpłatnie, bez  prawa  do  własnego  miejsca.  Dzieci  do  lat  2  ponoszą  koszty  ubezpieczenia  podstawowego.  W przypadku połączeń rejsowych niektóre linie pobierają opłatę za przelot dziecka do lat 2. W takiej sytuacji organizator  obciąża  Państwa  powstałymi  z tego  tytułu  kosztami.  Tylko  w  niektórych  liniach lotniczych dzieci do lat 2 mają prawo do własnego bagażu. UWAGA: gdy dziecko kończy 2 lata w trakcie podróży  należy  wykupić  dla  niego  miejsce  w  samolocie  (konieczne  jest  wpisanie  w  rezerwacji daty urodzenia). Inaczej może nie zostać wpuszczone na pokład samolotu. Dzieci w wieku 5-12 lat mogą samotnie podróżować samolotem (za zgodą przewoźnika), jednakże za ich przewóz pobierana będzie przez  przewoźnika  opłata.  Koszty  za  pobyt  dzieci  poniżej  drugiego  roku  życia  w  hotelu  (jeżeli  takie powstaną) należy opłacić bezpośrednio w hotelu (dotyczy także łóżeczka dla niemowlaka). Dzieci poniżej drugiego roku życia nie mogą być zabierane w podróż morską. O wysokości właściwej zniżki decyduje wiek podróżujących w chwili rozpoczęcia podróży. Zniżki nie obejmują: cen podwyższonych wynikających z tabel transportowych, jak np. dopłaty do opłaty lotniskowej, biletu lotniczego, dopłaty za przesiadki (z wyjątkiem podróży koleją) oraz cen podwyższonych w związku z noclegiem w wybranym hotelu podczas dalekich podróży.
3.8.Jeżeli zamierzają Państwo przedłużyć swoją podróż, prosimy o zwrócenie się odpowiednio wcześniej do  naszego  przedstawiciela  w  miejscu podróży.  Takie  przedłużenie  jest  możliwe  jedynie  w  miarę dostępności miejsc zarówno w hotelu, jak i w samolocie. W sytuacji, gdy w wyniku przedłużenia pobytu konieczna  będzie  zmiana lotniska,  nie  powstaje  z  tego  tytułu  roszczenie  o  zapewnienie  zastępczego środka transportu. Cenę, którą należy uiścić za przedłużenie pobytu, oblicza się według sezonowych taryf dziennych przedłużeń pobytu. Nie jest możliwe przedłużenie pobytu, jeśli podróż jest opłacona wg taryfy lub oferty specjalnej.
3.9.Prosimy, by  Państwo koniecznie dowiedzieli się u naszego przedstawiciela nie wcześniej niż 48 godzin i nie później niż 24 godziny przed odlotem czy jazdą powrotną o dokładny czas odlotu czy odjazdu.

4. ZMIANY W WYKONANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I ZMIANY CEN
4.1.Zmiany  lub  odstępstwa  poszczególnych  usług  turystycznych, od  uzgodnionej  treści  umowy turystycznej są dopuszczalne po zawarciu umowy, pod warunkiem, że zmiana jest nieznaczna, a my informujemy  Państwa  w  sposób  jasny  i  zrozumiały  o  zmianie  na  trwałym  nośniku  danych  przed
rozpoczęciem okresu obowiązywania umowy turystycznej.
4.2.Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej będziemy zmuszeni, z przyczyn od nas niezależnych, zmienić główne właściwości usług objętych umową z Państwem, z zastrzeżeniem punktu
4.4 powiadomimy Państwa niezwłocznie o treści tych zmian na trwałym nośniku danych.
Po  otrzymaniu  takiej  informacji powinni  Państwo  wyznaczonym  terminie poinformować nas czy  przyjmują  Państwo proponowaną zmianę umowy, czy też odstępują od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wniesionych  przez  niego  opłat.Jeśli  natomiast  po  otrzymaniu  takiej informacji
nie  złożą  Państwo pisemnego oświadczenia  w podanym przez nas terminie, Państwa  zgoda na  zaproponowaną  zmianę zostanie uznana za udzieloną. Dodatkowo  zastrzegamy  sobie  jako Organizator  prawo  do  zaoferowania Państwu imprezy zastępczej. Jeśli cena takiej imprezy będzie niższa –zwrócimy Państwu różnicę. W przypadku odstąpienia od umowy turystycznej, zwrócimy zapłaconą cenę natychmiast, bądź najpóźniej w ciągu 14 dni. Wszelkie dalsze roszczenia o odszkodowanie lub zwrot kosztów pozostają bez zmian.Mogą  Państwo dochodzić  odszkodowania  za  niewykonanie  umowy,  chyba  że  odwołanie  imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:1)zgłoszenia  się mniejszej  liczby  uczestników  niż  liczba  minimalna  określona  w  umowie,  a my  jako Organizator powiadomiliśmy o tym Państwa piśmie w uzgodnionym terminie;2)nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
4.3.W  sytuacji,  gdy  lot  albo  jazda  na  podstawie  naszego  zlecenia  albo  zlecenia  przedsiębiorstwa transportowego muszą być zrealizowane  z  miejsca lub do miejsca portu lotniczego lub celu podróży nie przewidzianego pierwotnie, poniesiemy koszty transportu zastępczego-do wysokości kosztów podróży pociągiem 2 klasy -do wcześniej przewidzianego portu lotniczego/miejscowości.
4.4. Jeżeli datę zawarcia umowy i ustaloną datę rozpoczęcia imprezy dzieli ponad 20 dni, to istnieje możliwość  zmiany  ceny  imprezy  po  zawarciu  Umowy,  z  powodu  wzrostu kosztów  transportu  lub ceł, podatków lub opłat za takie usługi jak: lotniskowe, załadunko we lub przeładunkowe, w portach morskich lub  lotniczych  lub  z  powodu  wzrostu  kursów  walut.  W  przypadku  konieczności  podwyższenia  ceny Organizator  każdorazowo  będzie  zobowiązany  do  udokumentowania  wpływu  na  podwyższenie  ceny, jednej z wyżej określonych okoliczności. Osoba podpisująca Zgłoszenie zostanie zawiadomiona o takiej
sytuacji niezwłocznie w razie jej powstania, a najpóźniej do 21-go dnia przed datą wyjazdu. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może zostać mieniona.

5. ODSTĄPIENIE, ZMIANA REZERWACJI, ZMIANA UCZESTNIKA
5.1.W każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu mogą Państwo odstąpić od Umowy (Rezygnacja). W Państwa interesie i w celu uniknięcia nieporozumień rezygnacja z wyjazdu musi być złożona w formie pisemnej przez osobę Zgłaszającą i zawierać numer rezerwacji, pod rygorem nieważności. Miarodajny dla określenia daty rezygnacji jest moment nadejścia powiadomienia o rezygnacji do Organizatora.
5.2.W sytuacji, gdy odstąpili Państwo od Umowy o świadczenie imprez turystycznych lub nie rozpoczęli Państwo podróży,  mamy  prawo  żądać  od  Państwa  wynagrodzenia  za  poczynione  przygotowania  i dokonane nakłady.
5.3.Podstawą określenia kosztów rezygnacji są rzeczywiste, poniesione przez nas koszty organizacji imprezy  turystycznej.  W  przypadku  rezygnacji  przez Państwa  z  uczestnictwa  w  imprezie  turystycznej będziemy uprawnieni do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez nas
kosztów w związku z przygotowaniem organizacji imprezy,nie mniej niż 170 PLN/40 EUR i nie więcej niżw podanych poniżej warunkach rezygnacji:
5.3.1.Standardowe warunki rezygnacji.Podróże samolotem(z wyłączeniem przelotów rejsowych):
•do 30 dni przed rozpoczęciem 25% ceny imprezy,
•od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem 30% ceny imprezy,
•od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem 40% ceny imprezy,
•od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem 60% ceny imprezy,
•od 6 dni lub przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 75% ceny imprezy.

Podróże z katalogu Last Minute i Joker:
•do 30dni przed rozpoczęciem 30% ceny imprezy,
•od 29 do 22 dni przed rozpoczęciem 45% ceny imprezy,
•od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem 55% ceny imprezy,
•od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem 65% ceny imprezy,
•od 6 do 3 dnia przed rozpoczęciem 70% ceny imprezy
•do 1 dnia przed rozpoczęciem 75% ceny imprezy
•w dniu przystąpienia do podróży lub przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 80% ceny imprezy.

Podróże z własnym dojazdem(z wyłączeniem rezerwacji mieszkań wakacyjnych):
•do 30 dni przed rozpoczęciem podróży 25% ceny imprezy,
•do 22 dni przed rozpoczęciem podróży 30% ceny imprezy,
• od 21 do 15 dni przed rozpoczęciem 40% ceny imprezy,
•od 14 do 7 dni przed rozpoczęciem 60% ceny imprezy,
•od 6 do 3 dni dni przed rozpoczęciem 75% ceny imprezy,
•od 2 dni lub przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 80%

Mieszkania wakacyjne –za jeden apartament:
•do 45 dni przed ustalonym rozpoczęciem najmu 20% ceny imprezy,
• od 44 do 35 dni przed ustalonym rozpoczęciem najmu 50% ceny imprezy,
•od  34  dni przed ustalonym rozpoczęciem najmu, jak i w przypadku niestawiennictwa, lub rezygnacji po
rozpoczęciu najmu 80% ceny imprezy.

5.3.2. Odrębne warunki rezygnacji
W przypadku podróży samolotami rejsowymi z katalogu Dalekie Podróże oraz w sytuacji, gdy podróż jest komponowana na Państwa życzenie ze świadczeń wielu usługodawców według zasady „pakietu dynamicznego”, mają zastosowanie specjalne taryfy linii lotniczych lub/i hoteli. W przypadku rezygnacji będziemy uprawnieni do pobrania kwoty odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez nas kosztów w związku z przygotowaniem organizacji imprezy, nie więcej jednak niż:
• do 30 dni przed rozpoczęciem podróży 50% ceny imprezy
• do 22 dni przed rozpoczęciem podróży 55% ceny imprezy
• do 15 dni przed rozpoczęciem podróży 60% ceny imprezy
• do 7 dni przed przyjazdem 70% ceny imprezy
• do 3 dni przed rozpoczęciem podróży 75% ceny imprezy
• od 2 dni lub przy nie pojawieniu się lub przy rezygnacji po rozpoczęciu podróży 80% ceny imprezy. W  przypadku  lotów  liniowych  i  lotów  z  programu  przygotowanego  zgodnie  z  życzeniem podróżnego, zmiany rezerwacji i zmiany uczestnika są możliwe jedynie w formie nowych rezerwacji i  tylko w miarę
dostępności miejsc.Niektóre specjalne taryfy nie pozwalają na zmianę lub anulowanie rezerwacji. Koszt  zmiany  rezerwacji  i  zmiany  uczestnika  po wystawieniu  biletu  zależą  od warunków wybranej taryfy lotniczej. Dodatkowo naliczamy opłatę manipulacyjną w wysokości 170 PLN za osobę.
5.3.3 W  przypadku,  gdy  taryfa  lotnicza  podlega  odrębnym  przepisom  (np.  taryfa  specjalna),  podczas dokonywania  rezerwacji  wskazane  zostaną  ewentualne koszty  rezygnacji  odbiegające  od  zawartych  w punkcie
5.3.1 oraz 5.3.2.W  zależności  od  linii lotniczej  oraz warunków  zastosowanej taryfy,  koszty rezygnacji oraz zmiany rezerwacji przelotu mogą się znacząco różnić. Szereg taryf specjalnych wyklucza dokonywanie zmian w rezerwacji oraz jej anulowanie, o czym zostaną Państwo poinformowani podczas dokonywania rezerwacji.
5.3.4. W  przypadku,  gdy  zostało  zarezerwowanych  i  połączonych  klika  świadczeń  o odrębnych/pojedynczych  cenach  (np.  przelot  i  wycieczka  objazdowa),  koszty  rezygnacji/anulowania obliczone zostaną odrębnie i następnie zsumowane.
5.4.Jeśli  w  przypadku  ofert opartych  o  przeloty  liniowe –„pakiet  dynamiczny”,podane  są  odmienne warunki dotyczące anulowania i zmiany rezerwacji, to będą one miały pierwszeństwo.Warunki taryf linii lotniczych zastosowane w rezerwacji są nadrzędne.
5.5.Ryczałty odnoszą się do ceny podróży i są zaokrąglane do pełnego PLN.
5.6.Wyliczenie faktycznie poniesionych przez nas kosztów w związku z Państwa rezygnacją z wyjazdu jest możliwe dopiero po planowanym terminie zakończenia wyjazdu, w którym mieli Państwo uczestniczyć. W przypadku rezygnacji z imprez oferowanych w katalogach niemieckojęzycznych obowiązują każdorazowo koszty rezygnacji publikowane w tych katalogach.
5.7. Prosimy, by powiadamiali Państwo swoje biuro podróży o zamierzonych zmianach z powołaniem się na  numer  rezerwacji.  Jeżeli  po  zawarciu  Umowy  dokonane  zostaną  na  Państwa  życzenie  zmiany dotyczące  np.  imienia/nazwiska,  terminu  podróży,  celu  podróży,  zakwaterowania,  rodzaju  środka
transportu, portu lotniczego, to pobierzemy za każdą zmianę dotyczącą imprezy lotniczej (z wyłączeniem przelotów rejsowych)i imprezy z dojazdem własnym opłatę w wysokości 170 PLN/40 EUR od osoby w przypadku, gdy zgłoszenie wpłynęło do 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Za każdą zmianę dotyczącą
mieszkania  wakacyjnego pobierzemy opłatę w wysokości 170 PLN/40 EUR za każde mieszkanie, pod warunkiem, że zgłoszenie napłynęło na co najmniej 45 dni przed rozpoczęciem podróży. Za dopisanie dodatkowej osoby w mieszkaniu wakacyjnym w ramach maksymalnego obłożenia, pobierzemy opłatę w wysokości  170  PLN/40  EUR.
Zmiana  rezerwacji  wiążącej  na  opcję,  zmiana  imprezy  katalogowej  na imprezę Last Minute lub zmiana podróży statkiem na inną imprezę nie są możliwe.
5.8.Jeżeli  w  miejsce  zarezerwowane  dla  określonego  uczestnika  wskażecie  Państwo  inną  osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, jesteśmy upoważnieni do pobrania kwoty 170 PLN/40 EUR od osoby (z wyłączeniem ofert z przelotami innymi niż czarterowe), w przypadku mieszkań wakacyjnych 170
PLN/40 EUR  za  zmianę. W przypadku wycieczek miejskich i krótkich zmiana może nastąpić tylko do ósmego dnia przed ich rozpoczęciem. Możemy nie wyrazić zgody na zmianę osoby podróżnego, jeśli stoją temu na przeszkodzie szczególne wymagania, warunki prawne lub zarządzenia urzędowe odnoszące się
do danej podróży.
5.9. Jeśli dwie lub więcej osób zarezerwowały wspólnie kabinę na statku lub dwu-czy wieloosobowy pokój oraz nie zgłosiły uczestnictwa zastępczego na miejsce rezygnującego uczestnika, jesteśmy upoważnieni do zażądania ceny za cały pokój lub, gdy jest to możliwe, do umieszczenia w innym miejscu pozostałych współuczestników.
5.10. Mogą Państwo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej   bez ponoszenia  opłaty  za  odstąpienie  w  przypadku  wystąpienia  nieuniknionych   i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Mogą  Państwo żądać  wyłącznie  zwrotu  wpłat  dokonanych  z  tytułu  imprezy turystycznej,   bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

6. UBEZPIECZENIA ZWIĄZANE Z PODRÓŻĄ
Zgodnie  z  obowiązkiem  wynikającym  z  przepisów  ustawy  o  usługach  turystycznych  do  ceny  imprezy turystycznej  doliczany  jest  koszt  podstawowego,  obowiązkowego  ubezpieczenia  kosztów  leczenia  i następstw  nieszczęśliwych  wypadków  (z  wyjątkiem  imprez  na  terenie  Polski).   W   cenie   imprezy
turystycznej nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu, odpowiedzialności cywilnej oraz Moto Travel. Aby zapewnić Państwu korzystniejsze warunki ubezpieczenia nawiązaliśmy współpracę z  AWP  P&C  SA  Stawki  i  warunki ubezpieczenia są dostępne w biurach podróży  i na naszej stronie
www.neckermann.pl.  Dla  zapewnienia  pełnego  bezpieczeństwa  usilnie  zalecamy  Państwu  zawieranie umów kompleksowego ubezpieczenia lub co najmniej ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy razem z rezerwacją podróży. W terminie 14 dni od dokonania rezerwacji, lecz nie później niż 30 dni przed
datą  rozpoczęcia  zagranicznej  imprezy  turystycznej,  mają  Państwo  prawo  do  rozszerzenia  wariantu
ubezpieczenia.  W  razie  zaistnienia  szkody,  ubezpieczony bezzwłocznie  poinformuje  AWP  P&C  SA Stronami umowy są organizator imprezy oraz Klient, z wyłączeniem umowy ubezpieczenia.

7. REZYGNACJA Z ORGANIZACJI WYJAZDU
7.1.Jeżeli wyraźnie ogłoszona w katalogu minimalna liczba uczestników podróży nie została osiągnięta, jesteśmy  uprawnieni  do  odwołania  imprezy,  jednak  nie  później  niż  14  dni  przed  jej  planowanym rozpoczęciem. Wpłacone kwoty zostaną Państwu niezwłocznie zwrócone.
7.2.Jeśli w przypadku połączeń czarterowych przewidujemy, że z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub wycofania połączenia przez innych czarterujących lub przewoźnika, przeprowadzenie podróży nie jest możliwe,  jesteśmy  uprawnieni  do  odwołania  podróży  w  terminie  co  najmniej  21  dni  przed  datą  jej
planowanego rozpoczęcia, pod warunkiem zaproponowania Państwu równoważnej oferty zamiennej. Po otrzymaniu  takiej  informacji  powinni  Państwo  niezwłocznie  poinformować  Organizatora  czy  przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępują od zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych za zwrotem wnies
ionych przez niego opłat.

8. REALIZACJA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ
8.1. Jeżeli  usługa  turystyczna  przewidziana  w  umowie  i  stanowiąca  istotną  część  programu  imprezy turystycznej  nie  jest  świadczona  albo  jest  świadczona  niezgodnie  z  umową  mogą Państwo  zażądać usunięcia wad lub świadczenia usługi zastępczej, zwracając się do lokalnego przedstawiciela organizatora.Niezgodności,  wiadomości,  żądania  lub  skargi powinny  zostać  zgłoszone  niezwłocznie  lokalnemu przedstawicielowi  Organizatora  (rezydent
owi lub  Connected  Service), który sporządzi wraz z Państwem odpowiedni protokół. Niezgodności, wiadomości, żądania lub skargi mogą Państwo także zgłosić
agentowi turystycznemu, za pośrednictwem którego dokonali Państwo rezerwacji.Sporządzenie protokołu nie jest jednoznaczne ze złożeniem reklamacji. Jesteśmy wówczas zobowiązani do zaspokojenia Państwa żądania poprzez usunięcie wad lub świadczenie usługi zastępczej o co najmniej równej wartości i jakości. Możemy jednak odmówić Państwa żądaniom, jeśli ich realizacja byłaby niemożliwa lub wiązałaby się z  kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą albo nie wyrazili Państwo zgody na oferowane świadczenie zastępcze lub sposób usunięcia  wad. W  takiej  sytuacji  mogą  Państwo  odstąpić  od  umowy –wymagana  forma  pisemna.  W przypadku  skorzystania  z  prawa  do  odstąpienia  od  umowy  zapewniamy,  bez  obciążania  Państwa dodatkowymi kosztami z tego tytułu, powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego  miejsca  w  warunkach  nie  gorszych  niż  określone  w  umowie.  W  sytuacji  przyjęcia świadczenia  zastępczego  o  niższej  wartości  lub  jakości,  albo  nieusunięcia  wad,  za  które  ponosimy odpowiedzialność  mogą  Państwo  żądać  obniżenia ceny.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  mogą Państwo  żądać naprawienia  szkody  wynikłej  z  niewykonania  umowy. W razie  niemożności  wykonania świadczenia  zastępczego  mogą  Państwo  żądać  naprawienia  szkody  wynikłej  z  niewykonania  umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:1)  działaniami  lub  zaniechaniami  osób  trzecich,  nieuczestniczących  w  wykonywaniu  świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo 2) nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.3) winą podróżnego
8.2.W  razie  ewentualnego  wystąpienia  wad  w  świadczonych  usługach  turystycznych,  są  Państwo
zobowiązani  do  uczynienia  w  ramach  obowiązujących  przepisów  wszystkiego,  co
przyczyni  się  do usunięcia lub zminimalizowania szkód.
8.3.W sytuacji, gdy bagaż Państwa został zagubiony lub uszkodzony w czasie przelotu samolotem, muszą
Państwo jeszcze na lotnisku natychmiast wypełnić formularz zgłoszenia szkód («P.I.R.») i przesłać go  w ramach reklamacji bezpośrednio do przewoźnika w odpowiednim czasie (pkt. 9.7). Zgodnie z ogólnymi warunkami  podróży  lotniczych  losowanymi  przez  linie  lotnicze,  zgłoszenie  szkód  jest  konieczne  do zrealizowania  Państwa  roszczeń.  Zabrania  się  przewozu  w bagażu  rejestrowanym  przedmiotów wartościowych, ważnych dokumentów, niezbędnych leków i pieniędzy.
8.4.Nasz miejscowy przedstawiciel nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1.Jako Organizator  turystyki  odpowiadamy za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie  jest  spowodowane wyłącznie:
1) działaniem lub zaniechaniem Państwa;
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
3) nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności
9.2.Nasza  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  usług  w  czasie  imprezy turystycznej  jest ograniczona  do trzykrotnej ceny imprezy.  Ograniczenie  odpowiedzialności  obowiązuje także wówczas, gdy szkody zostały spowodowane przez działanie podwykonawców.
Ograniczenie  to  nie dotyczy szkód na osobie.
9.3.Nasza odpowiedzialność jako organizatora za szkodę wyrządzoną państwu wskutek niewykonania lub nienależytego  wykonania  umowy  o  świadczenie  usług  turystycznych  jest  ograniczona  w  przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
9.4.Nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z międzynarodowymi umowami państwowymi lub
zgodnie  z  przepisami wydanymi na podstawie ww. umów, stosowanych do wykonania świadczenia przez podwykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona.
9.5.W  przypadku  imprez  fakultatywnych  nabywanych  przez Państwa na  miejscu  imprezy  od  lokalnych przedsiębiorców  organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  przewidzianej  w  ustawie  o  usługach turystycznych (działa tylko jako pośrednik).
9.6.Nie  ponosimy  odpowiedzialności  za  zakłócenia  w  świadczeniu  usług,  obrażenia  ciała  i  szkody materialne,  majątkowe,  związane  z  usługami,  które  były  oferowane  jako  usługi  dodatkowe  (np.: zorganizowane wycieczki, imprezy sportowe, wizyty w teatrach, wystawy), jeśli usługi te zostały wyraźnie zidentyfikowane  jako  usługi  dodatkowe  w  opisie  podróży  i  potwierdzeniu  podróży,  gdzie  podano tożsamość i adres uzgodnionego partnera kontraktowego (podwykonawca niezależny od Organizatora). Usługi te nie stanowią części wycieczki zorganizowanej a stanowią jedynie fakultatywny dodatek
9.7.Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy przesłać w formie isemnej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej organizatorowi imprezy turystycznej na adres:
Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa. Dla uniknięcia nieporozumień prosimy o nieprzesyłanie reklamacji drogą e-mailową
9.8. Termin  30  dni  nie  obowiązuje  w  przypadku  uszkodzeń,  zagubienia  bagażu  w  czasie  przelotu (reklamacja dotycząca bagażu powinna zostać skierowana bezpośrednio do przewoźnika: w ciągu 7 dni od daty  zdarzenia –w  przypadku  uszkodzenia  oraz  w  ciągu  21  dni  od  daty  zdarzenia –w  przypadku zagubienia bagażu).

10.OBOWIĄZKI   I   ODPOWIEDZIALNOŚĆ   UCZESTNIKA IMPREZY TURYSTYCZNEJ. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PASZPORTÓW, WIZ I OCHRONY ZDROWIA
10.1. Prosimy o zwrócenie uwagi na nasze informacje i przestrzeganie zaleceń, instrukcji i formalności wynikających z przepisów prawa lub aktów właściwych władz dotyczących realizacji imprez turystycznych, w szczególności paszportowych, wizowych, celnych, dewizowych, ubezpieczeniowych i zdrowotnych w
kraju, do którego Państwo podróżują, ponieważ będą Państwo odpowiedzialni osobiście za dotrzymanie tych postanowień. Zostaną Państwo obciążeni kosztami szkód wynikłych z niezastosowania się do ww. postanowień, chyba że nie zostali Państwo poinformowani albo zostali poinformowani błędnie. Wszelkie informacje  zawarte w polskojęzycznych katalogach dotyczą obywateli Polski legitymujących się polskimi paszportami.  Informacje  zawarte  w  niemieckojęzycznych  katalogach  dotyczą  osób  legitymujących  się niemieckim paszportem. Jeżeli są Państwo obcokrajowcami lub posiadaczami innego paszportu muszą Państwo  często  spełnić  zupełnie  inne  warunki.  Bardzo  prosimy,  by  zapoznali  się  Państwo  z  tymi odmiennymi warunkami w odpowiednim konsulacie.
10.2.Organizator nie pośredniczy w formalnościach wizowych i paszportowych. Dlatego nie odpowiada za wydanie i nadejście w porę wizy z odpowiedniej placówki dyplomatycznej. Informujemy, iż w ramach Unii Europejskiej można podróżować na podstawie ważnego dowodu osobistego. Podróżujące dzieci muszą posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty). Przy podróżach do krajów poza Unię Europejską, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, zobowiązana jest posiadać ważny paszport. W przypadku podróżnych legitymujących z Paszportem Dyplomatycznym należy zapoznać się z ustawą z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych.

11. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE DOTYCZĄCE TOŻSAMOŚCI PRZEWOŹNIKA LOTNCZEGO
Rozporządzenie  UE  w  sprawie  informowania  pasażerów  korzystających  z  transportu  lotniczego  o tożsamości  przewoźnika  lotniczego  wykonującego  przewóz(UE  2111/05)  zobowiązuje  nas  do informowania  podróżnych  o  tożsamości  przewoźnika  lotniczego  w  zakresie  wszystkich  usług świadczonych w ramach zarezerwowanych podróży w momencie rezerwacji.Jeśli w momencie rezerwacji nie jest jeszcze ustalona linia lotnicza, to wskażemy linię lotniczą lub linie lotnicze, które będą prawdopodobnie wykonywały przewóz. Gdy tylko uzyskamy szczegółowe informacje, na  ten  temat,  wprowadzimy  je  do  systemu.
Jeśli  podana  linia  lotnicza  zmieni  się,  poinformujemy podróżnego o zmianie.

12. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
12.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 94 zwany dalej jako „Administrator”.
12.2 Inspektor danych osobowych.Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  kontaktować  się  poprzez  pocztę  elektroniczną  pod  adresem email:ado@neckermann.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:Inspektor Ochrony Danych Osobowych ,Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
12.3. Cel przetwarzania danych.Celem  przetwarzania  Danych  Osobowych  jest  realizacja  umowy  o  świadczenie  usług  turystycznych. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
1.Sprzedaż produktów i usług.
2.Prowadzenie  działań  marketingowych  w  tym  informowanie  o  usługach  i  produktach  naszych Partnerów i podmiotów współpracujących dotyczących świadczeń powiązanych z naszą ofertą.
3.Obsługa usług i produktów świadczonych przez Neckermann Polska.
4.Obsługa procesu sprzedażowego oraz po sprzedażowego.
12.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych dane  Osobowe  będą  przetwarzane  w  oparciu  o  przesłankę  wskazaną  w  art.  6  ust.  1  lit. b i  lit.f Rozporządzenia  UE 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.,  to  jest  w  ramach  wykonania  umowy  o świadczenie  usług  turystycznych/umowy  o  udział  w  imprezie  turystycznej  oraz  w  ramach  prawnie uzasadnionego  interesu  Administratora,  którym  jest  możliwość  informowania  o  wszelkich  sprawach związanych z zakupioną usługą/imprezą turystyczną. Dane w celach marketingowych przetwarzane są na podstawie  zgody  osoby,  której  dane  dotyczą  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO).  Dane  o  stanie  zdrowia przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
12.5. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator Danych może podjąć działania polegające na profilowaniu klientów w celu dostosowania działań marketingowych. W celach marketingowych będą przetwarzane takie dane jak:
1.Dane teleadresowe/kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, pesel.
2.Preferencje,
3.Dane dotyczące zakupionych usług i produktów,
12.6.Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1.Upoważnieni pracownicy Administratora.
2.Procesorom  w  związku  ze  zleconymi  przez  organizatora  działaniami realizowanymi w imieniu touroperatora.
3.Współpracującym  z  orgzatorem przy  realizacji  umów  o  świadczenie  usług turystycznych.
4.Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa.
5.Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
6.Dostawcą usług oraz rozwiązań technicznych działających na rzecz Administratora.
12.7 Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG)
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich z uwagi na konieczność ujawnienia niektórych  danych  odbiorcą  spoza  państw  EOG  do  których  Komisja  Europejska  nie  stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich o ile jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz jest to w interesie osoby, której dane dotyczą
12.8. Okres przechowywania danych
Okres  przechowywania  Państwa  danych  osobowych  jest uzależniony  od  celu  w  jakim  dane  są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1.dane  potrzebne  do  wystawienia  faktury  oraz  dowody  księgowe –5  lat  od  końca  okresu podatkowego.
2.dane dotyczące wykonywania umowy –10 lat
3.analizy gospodarcze, statystki –20 lat
4.działania marketingowe –do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
12.9. Zasady gromadzenia danych
Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Podanie  danych  jest warunkiem  zawarcia  umowy,  bez  ich podania umowa nie może zostać zawarta.
12.10.Informacje o prawie do cofnięcia zgody
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania  Państwa  danych,  którego  dokonano  na  podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
12.11. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W  przypadku  wątpliwości  co  do  prawidłowości  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  przez organizatora mają Państwo prawo wniesienia skargi do:Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
12.12. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Organizator korzysta  z  systemów  służących  do  zautomatyzowanego podejmowania  decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1.profilowanie  wykonywane  jest  w  oparciu  o  posiadane  dane,  w  szczególności  takie  jak:  dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane  na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

13. POSTANOWIENIA OGÓLNE
13.1.Wszelkie   informacje   zamieszczone   w   naszych  katalogach uwzględniają  prawne  i  urzędowe zezwolenia i odpowiadają stanowi prawnemu na dzień ich złożenia do druku.
13.2. Z chwilą opublikowania nowych katalogów tracą ważność wcześniejsze, dotyczące tych samych miejsc docelowych, terminów i warunków.
13.3.Nieważność poszczególnych postanowień nie narusza ważności całej umowy.
13.4.Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.
13.5.Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013  r.  informujemy,  iż  pod  adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr  dostępna  jest  platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów  i  przedsiębiorców  dążących  do  pozasądowego  rozstrzygnięcia  sporu  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
13.6.Nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką organizację mediacyjną.
13.7Organizator posiada   zabezpieczenia finansowe  wymagane  Ustawą  o imprezach Turystycznych oraz odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny Fundusz których mowa w art.7ust.2
Stan na lipiec 2018 (Obowiązują przy rezerwacjach dokonanych od 01.07.2018) Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o.Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego pod numerem 617