drukuj
Ogólne Warunki Uczestnictwa
w imprezach turystycznych organizowanych przez Blue Style Sp. z o.o.
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystyczych organizowanych przez Blue Style Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy uszkowskiej 29 lok. U1, zwanym dalej „Biurem Podróży”, podlegają bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa,w szczególności przepisom kodeksu cywilnego oraz ustawy  z  dnia  24  listopada  2017  r.  o  imprezach  turystycznych  i  powiązanych  usługach turystycznych(Dz. U. 2017 r. poz. 2361),zwanej dalej „Ustawą”.Biuro Podróży posiada kapitał zakładowy w wysokości 1.950.000,00 zł, jest  wpisane  do  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w WarszawieXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem  KRS:  0000651310,  NIP: 7010641075,  REGON:  66054742 oraz do Centralnej  Ewidencji Organizatorów  Turystyki  i Przedsiębiorców Ułatwiających  Nabywanie  Powiązanych Usług Turystycznych pod  numerem: 1839. Link do wpisu: https://turystyka.gov.pl/_p_81_s_129817.html.
1.2.Biuro Podróży jest organizatorem imprez turystycznych, zwanych dalej łącznie „Imprezami” lub każda z osobna „Imprezą”,  zawartych  w katalogu,  na  stronie  internetowej Biura Podróży lub w innych materiałach Biura Podróży,tj. organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy.
1.3. OWU znajdują  zastosowanie do Imprez zamieszczonych  w  katalogu,  na  stronie  internetowej Biura  Podróży lub w  innych  materiałach  Biura  Podróży. W celu  uniknięcia  wątpliwości  Biuro Podróży informuje,  że  OWU  znajdują  również  zastosowanie  do  Imprez  oznaczonych  w materiałach  Biura  Podróży  jako  „Egzotyczna  destynacja”  lub  „Egzotyka”,  przez  co  należy rozumieć Imprezy organizowane poza krajami Unii Europejskimi, innymi krajami europejskimi, krajami byłego ZSRR, Egiptem, Tunezją, Maroko oraz Turcją.OWU nie mają zastosowania do powiązanych usług turystycznych.
1.4. OWU stanowi integralną część umowy o udział w Imprezie,zwanej dalej „Umową”, zawieranej pomiędzy Biurem Podróży a Podróżnym. Biuro Podróży umożliwia
Podróżnemu przed zawarciem Umowy  zapoznanie  się  z  treścią  OWU  oraz z innymi materiałami Biura  Podróży poprzez udostępnienie ich w stacjonarnych punktach sprzedaży prowadzonych przez Biuro Podróży lub jego agentów turystycznych, a także na stronie internetowej Biura Podróży.
1.5. OWU,  w zakresie  w  nim uregulowanym określa prawa i obowiązki  Podróżnego oraz  Biura Podróży związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją Imprez.
1.6. Wszystkie pojęcia(m.in. Podróżny, Impreza, agent turystyczny),o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, są używane w OWU w znaczeniu nadanym im w art. 4 Ustawy.

2.OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BIURA PODRÓŻY
2.1.Biuro  Podróży lub agent  turystyczny,  w  przypadku  gdy Impreza jest  sprzedawana  za  jego pośrednictwem,  przed  zawarciem umowy  udziela Podróżnemu
standardowych  informacji  za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego, o którym mowa w art. 39 Ustawy.
2.2.Biuro  Podróży  lub  agent  turystyczny,  w  przypadku  gdy  Impreza  jest  sprzedawana  za  jego pośrednictwem, udziela Podróżnemu, zanim Podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek Umową lub odpowiadającą jej ofertą, następujących informacji:1)dotyczących głównych właściwości usług turystycznych:
a)miejsce  pobytu,  trasę  i  czas  trwania Imprezy,  w  tym  co  najmniej  przybliżoną  datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie Imprezy,b)rodzaj,  klasę,  kategorię  lub  charakter  środka  transportu,  a  także  informacje  dotyczące przejazdów,w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony -o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,c)położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,d)liczbę i rodzaj posiłków,e)szczegółowy  program  zwiedzania,  wycieczki  lub  inne  usługi  uwzględnione  w  cenie Imprezy,f)czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz -jeśli to możliwe o przybliżonej liczebności grupy,g)informację o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
h)informację  o  dostępności  usług  turystycznych  dla  osób  o  ograniczonej  sprawności ruchowej, a także, na wniosek Podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;2)kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie Imprezy i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty;3)cenę Imprezy łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi  kosztami  lub -jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed  zawarciem Umowy-informację  o  rodzaju  dodatkowych  kosztów,  którymi Podróżny może zostać obciążony;4)minimalną liczbę osób wymaganych, aby Impreza się odbyła; 5)termin  powiadomienia Podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu Imprezy  z  powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń; 6)informację o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy za stosowną opłatą oraz jej wysokości;7)ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie;8)nazwę  handlową  i  adres Biura  Podróży lub  agenta  turystycznego,  a  także  ich  numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;9)informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów  rozwiązania  przez Podróżnego Umowy  lub  kosztów  świadczenia  pomocy,  w  tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.
2.3.Informacje, o których mowa w pkt 2.2 OWU, są przekazywane w sposób jasny, zrozumiały i widoczny  i  nie  mogą wprowadzać  Podróżnego  w  błąd.  Jeżeli  są  udostępniane  w  postaci papierowej -są czytelne.
2.4.Biuro Podróży lub agent turystyczny, przed zawarciem Umowy, informuje Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie informacji wymienionych w pkt 2.2 OWU.
2.5.Jeżeli  przed  zawarciem  Umowy  nie  zostały  zrealizowane  obowiązki  informacyjne  dotyczące dodatkowych opłat lub innych kosztów, o których mowa w pkt 2.2 ppkt 3  OWU, Podróżny nie ponosi tych opłat lub kosztów.
2.6.Jeżeli dana usługa turystyczna w ramach Imprezy będzie świadczona w grupie to odpowiednia informacja w tym zakresie, w tym co do liczebności grupy, będzie zawarta w Umowie lub w innych materiałach Biura Podróży.
2.7.Jeżeli skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług turystycznych w ramach Imprezy będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej to odpowiednia informacja o wymaganiach językowych będzie zawarta w Umowie lub w innych materiałach Biura Podróży.
2.8.Imprezy–ze względu na ich charakter i specyfikę –nie są dostępne dla osób o ograniczonej sprawności  ruchowej.  Jeżeli  konkretna  Impreza  jest  dostępna  dla  osób  o  ograniczonej sprawności ruchowej, to odpowiednie informacje o tej dostępności są zawarte w katalogu lub w
innych materiałach Biura Podróży.
2.9.Jeżeli w chwili zawierania Umowy nie jest i nie może być ściśle określona początkowa i końcowa data Imprezy(„data ścisła”) to w Umowie określa się datę przybliżoną, a o dacie ścisłej Podróżny zostanie powiadomiony na trwałym nośniku niezwłocznie po jej ustaleniu.
2.10.Jeżeli w chwili zawierania Umowy nie jest znany i nie może być ściśle określony czas wyjazdu i powrotu z Imprezy(„ścisły czas wyjazdu i powrotu”) to w Umowie określa się czas przybliżony, a o ścisłym  czasie  wyjazdu  i  powrotu  Podróżny  zostanie  powiadomiony  na  trwałym  nośniku niezwłocznie po jego ustaleniu.
2.11.Ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych znajdują się na stronie internetowej Biura Podróży.
2.12. Do udziału w Imprezie i korzystania z usług turystycznych w ramach Imprezy wystarczy ogólnie dobry stan zdrowia. Jeżeli do udziału w konkretnej Imprezie konieczne jest spełnienie określonych wymagań zdrowotnych –informacje o tym zostaną zamieszczone w Umowie.
2.13.Jeżeli  na  podstawie  Umowy obejmującej  zakwaterowanie  będą  podróżowały  osoby  w  wieku poniżej 18 lat, którym nie będzie towarzyszył rodzic ani inna upoważniona osoba, w Umowie zostaną wskazane informacje umożliwiające bezpośredni kontakt z osobą w wieku poniżej 18 lat lub z osobą odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu.

3. ZAWARCIE UMOWY W   STACJONARNYM   PUNKCIE   SPRZEDAŻY   ORAZ Z WYKORZYSTANIEM  PROCEDURY  DOSTĘPNEJ  NA  STRONIE  INTERNETOWEJ  BIURA PODRÓŻY(ONLINE)
3.1.Katalog oraz inne materiały Biura Podróży dostępne w stacjonarnych punktach sprzedaży i na stronie  internetowej Biura  Podróży nie  są  ofertą w  rozumieniu  właściwych przepisów kodeksu cywilnego i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy. Umowa może być zawarta w stacjonarnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez  Biuro Podróży lub przez agenta turystycznego albo z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej Biura Podróży.
Zawarcie Umowy poprzedzone jest zapoznaniem się przez Podróżnego z materiałami wskazanymi  w  pkt  3.3  OWU oraz spełnieniem wobec  Podróżnego obowiązków informacyjnych,zgodnie z rozdziałem 2 OWU oraz odpowiednio art. 39 i 40 Ustawy. 3.2.W  celu  zawarcia  Umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej Biura Podróży. Podróżny dokonuje  rezerwacji  poprzez  wypełnienie  formularza zgłoszeniowego, w tym poprzez podanie wszystkich wymaganych przez formularz danych osób, które będą uczestniczyć w Imprezie.
3.3.Treść Umowy jest określana na podstawie OWU, odpowiedniego katalogu Biura Podróży(wczęści dotyczącej  Imprezy  stanowiącej  przedmiot  Umowy) lub oddzielnych  ofert, ogólnych Warunków  Przewozu  odpowiedniego  przewoźnika, Informatora  ogólnego, odpowiedniego regulamin u promocji (jeśli dotyczy
Imprezy stanowiącej  przedmiot  Umowy)oraz Ogólnych Warunków  Ubezpieczenia  Podróży dla  Klientów  Organizatorów  Turystyki  Nr  10.22.003 Europäische  Reiseversicherung  AG  z  siedzibą  w  Monachium  działającego przez oddział  w Polsce.Wymienione  powyżej  materiały stanowią  integralną  część  Umowy.
Podróżny może zapoznać się z treścią wyżej wymienionych materiałów w stacjonarnym punkcie sprzedaży Biura Podróży lub na stronie internetowej Biura Podróży.
3.4.W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Biuro Podróży lub agent turystyczny udostępnia Podróżnemu na trwałym nośniku kopię tej Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.
3.5.Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy w postaci papierowej, jeżeli Umowa ta została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
3.6.Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera pełną treść uzgodnień, w tym informacje, o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy (wskazane odpowiednio w pkt 2.2 OWU), oraz wskazane w art. 42 ust. 4 Ustawy.
3.7.Przed  zawarciem  Umowy Biuro  Podróży zaleca zapoznanie się z  aktualnym  opisem  danej Imprezy znajdującym się na stronie internetowej Biura Podróży.Biuro Podróży aktualizuje  na  bieżąco  informacje dotyczące  Imprezi  są  one  aktualne  na  dzień,  w  którym Podróżny zapoznaje się z nimi na stronie internetowej Biura Podróży.
3.8.Umowa może zostać zawarta wyłącznie przez osobę prawną lub fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku zawarcia Umowy przez osobę o ograniczonej zdolności  do  czynności  prawnych konieczne   jest   potwierdzenie   zawarcia   Umowy   przez przedstawiciela ustawowego. Podróżny
dokonujący rezerwacji Imprezy (zawierający Umowę) jest zobowiązany posiadać umocowanie do dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem Umowy także w imieniu i na rzecz pozostałych osób wskazanych  w  Umowie,które to osoby udzielą wyżej wskazanemu Podróżnemu ważnego umocowania do zgłoszenia ich uczestnictwa w  Imprezie oraz zaakceptowania wszelkich materiałów, informacji i oświadczeń przekazanych 1)przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, albo2)odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo3)odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą Imprezę.
9.6.Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza, o których mowa w pkt 9.4  OWU, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy,Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia Ceny całkowitej.
9.7.W przypadku, gdy Umowa zostanie rozwiązana zgodnie z pkt 9.4 ppkt 3OWU albo pkt 9.5 ppkt 2  OWU, Biuro Podróży nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy  zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy.
Pkt 10.15–10.21 OWU stosuje się odpowiednio.
9.8.Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w Imprezie, jest mniejsza niż: 30 osób –w przypadku Imprezy  organizowanej  za pomocą autokaru,  w tym wycieczki objazdowej; 140 osób –w przypadku Imprezy organizowanej za pomocą samolotu czarterowego; 80 osób –w przypadku Imprezy rganizowanej za  pomocą  samolotu  rejsowego,  a  Biuro  Podróży powiadomiło Podróżnego o rozwiązaniu Umowy, nie później niż na:
a)20 dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej ponad 6 dni,
b)7 dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej 2-6 dni,
c)48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy trwającej krócej niż 2 dni, lub 2)Biuro  Podróży nie  może  zrealizować Umowyz  powodu  nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności  i  powiadomiło Podróżnego  o  rozwiązaniu Umowy  niezwłocznie  przed rozpoczęciem Imprezy.
9.9.Biuro Podróży dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowaw  pkt 9.8 i  pkt 7.3 OWU, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
Zapis pkt 7.2 OWU stosuje się odpowiednio.

10.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1. Biuro  Podróży zobowiązuje  się  zrealizować  Umowę  z  zachowaniem  należytej  staranności  i ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie Imprezy, staranny dobór dostawców oraz należyte wykonanie usług turystycznych w ramach Imprezy.
10.2. Biuro Podróży ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych Umową, bez względu  na  to,  czy  usługi  te  mają  być  wykonane  przez  Biuro  Podróży,  czy  przez  innych dostawców usług turystycznych.
10.3. Podróżny  zawiadamia Biuro  Podróży niezwłocznie,  w  miarę  możliwości  w  trakcie  trwania Imprezy, z  uwzględnieniem  okoliczności  danej  sprawy,  o  stwierdzeniu  niezgodności.Pod pojęciem  „niezgodności”,należy  rozumieć  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  usług turystycznych objętych Imprezą.
10.4. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową, Biuro Podróży usuwa  niezgodność,  chyba  że  jest  to  niemożliwe  albo  wiąże  się  z  kosztami,  które  są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług turystycznych, których one dotyczą.
W przypadku nieusunięcia niezgodności pkt 10.14–10.21 OWU stosuje się odpowiednio.Jeżeli Biuro Podróży nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez  Podróżnego,  Podróżny  może  dokonać  tego  sam  i  wystąpić  o  zwrot  poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Biuro Podróży odmówi usunięcia niezgodności lub gdy z okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.
10.5.Jeśli Biuro Podróży, w czasie trwania Imprezy nie  wykonuje  przewidzianych  w  Umowie usług stanowiących istotną część Imprezy, jest obowiązane
, bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami,  wykonać  w  ramach  tej Imprezy  odpowiednie  świadczenia  zastępcze,  również  w przypadku, gdy zgodniony w Umowie powrót Podróżnego do miejsca rozpoczęcia podróży nie został zapewniony.Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej
w  programie  Imprezy,  Biuro  Podróży  przyznaje  Podróżnemu  odpowiednie  obniżenie  Ceny całkowitej Imprezy.
10.6. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne  z  tym,  co  zostało  uzgodnione  w Umowie,lub  jeżeli  przyznana  obniżka Ceny całkowitej Imprezy jest nieodpowiednia.
10.7.W przypadku, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację Imprezy, a Biuro Podróży nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny ma prawo do rozwiązania Umowy bez opłaty za jej rozwiązanie.
10.8.Jeżeli Impreza obejmuje transport Podróżnych, Biuro Podróży zapewnia powrót Podróżnego do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami. Pkt 10.14–10.21OWU stosuje się odpowiednio.
10.9.Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Podróżny je odrzuci zgodnie z pkt 10.6 OWU, wówczas Podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia Ceny całkowitej lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania Umowy.
10.10.W przypadku, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z Umową z  powodu  nieuniknionych  i  nadzwyczajnych  okoliczności,  Biuro  Podróży  ponosi  koszty niezbędnego  zakwaterowania Podróżnego,  w  miarę  możliwości  o  kategorii  równoważnej  do  określonej w Umowie,przez okres do 3 nocy.
10.11.Uprawnienie,  o  którym  mowa w   pkt 10.10 OWU,  nie  wyłącza  stosowania  przepisów
korzystniejszych w tym zakresie.
10.12.Biuro  Podróży  nie może powoływać się na nieuniknione i  nadzwyczajne  okoliczności  w celu ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w pkt
10.10 i 10.11 OWU, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na takie okoliczności  na podstawie innych przepisów.
10.13.Ograniczenia czasu zapewniania Podróżnemu niezbędnego zakwaterowania, o którym mowa w pkt 10.10 OWU, nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz
wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez opieki, jak również osób wymagających szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Biuro Podróży zostało powiadomione o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy.
10.14.Podróżnemu przysługuje obniżka Ceny całkowitej za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność,  chyba  że  została  ona  spowodowana wyłącznym  działaniem  lub  zaniechaniem Podróżnego.
10.15.Podróżnemu  przysługuje  odszkodowanie  lub  zadośćuczynienie  za  poniesione  szkody  lub krzywdy,  których  doznał  w  wyniku  niezgodności.  Biuro  Podróży  niezwłocznie  wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
10.16.Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Biuro Podróży udowodni, że:1)winę za niezgodność ponosi Podróżny;2)winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;3)niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
10.17.Roszczenia, o których mowa w pkt 10.14 i 10.15 OWU,przedawniają się z upływem 3 lat.10.18.Jeżeli  przepisy  szczególne  ograniczają  zakres  albo  warunki,  na  jakich  odszkodowanie  lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią Imprezy, takie same graniczenia stosuje się do Biura Podróży.
10.19.W przypadkach innych niż określone w pkt 10.18 OWU, Biuro Podróży ogranicza odszkodowanie, jakie może zostać wypłacone przez Biuro Podróży, o ile og
raniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa–do trzykrotności Ceny całkowitej Imprezy.
10.20.Obniżka ceny, o której mowa w pkt 10.14 OWU, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w pkt 10.15 OWU, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  11  lutego  2004r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo
odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1), rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  z  dnia  23  października  2007  r.  dotyczącym  praw  i  obowiązków  pasażerów  w  ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzi alności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24), rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.10.21.Biuru Podróży przysługuje roszcze nie w stosunku do każdej osoby trzeciej, która przyczyniła się do  zdarzenia  powodującego  obniżkę  Ceny  całkowitej,  o  której mowa  w  pkt 10.14 OWU,  lub skutkującego koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w pkt 10.15 OWU.10.22.Biuro  Podróży  niezwłocznie  udziela  odpowiedniej  pomocy  Podróżnemu,  który  znalazł  się  w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w pkt 10.10 OWU.10.23.Pomoc, o której mowa w pkt 10.22 OWU, polega w szczególności na udzieleniu:1)odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;2)Podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w pkt 10.5 zd. pierwsze OWU.
10.24.Biuro Podróży może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w pkt 10.22 OWU, jeżeli  trudna  sytuacja  powstała  z  wyłącznej  winy  umyślnej Podróżnego  lub  w  wyniku  jego rażącego  niedbalstwa.  Wysokość  opłaty  nie  może  przewyższać  rzeczywistych  kosztów poniesionych przez
Biuro Podróży.
10.25.Biuro  Podróży  lub  agent  turystyczny  ponosi  odpowiedzialność  odszkodowawczą  wobec Podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, chyba że odpowiedzialność za błąd ponosi Podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
10.26.Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za szkody Podróżnego powstałe na skutek udziału w  imprezach  sportowych  i  innych  wydarzeniach  organizowanych  w  czasie  Imprezy, których organizatorem nie jest Biuro Podróży.
10.27.Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w  Rzeczypospolitej  Polskiej,  krajach  tranzytowych  i  docelowych.  Biuro Podróży  nie  ponosi odpowiedzialności  za  nieprzestrzeganie  przez Podróżnego przepisów  wskazanych  w  zdaniu poprzednim.
10.28.Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednią straż graniczną lub urzędników imigracyjnych odmowną decyzję dotyczącą niewpuszczenia Podróżnego do danego kraju  lub  niewypuszczenia  Podróżnego  z  Polski,  jeśli  okoliczność  taka  nastąpi  wyłącznie  z przyczyn leżących po stronie Podróżnego.
10.29.Za  szkody  wyrządzone podczas  Imprezy przez  osoby  małoletnie  odpowiadają  rodzice  lub opiekunowie prawni.

11. PROCEDURA  ROZPATRYWANIA  SKARG,GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA I SKŁADKI NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
11.1. Podróżny  ma  obowiązek  poinformować Biuro  Podróży  lub  przedstawiciela  Biura  Podróży  w miejscu  realizacji  Imprezy  (rezydenta) o  wszelkich  niezgodnościach  stwierdzonych  w  trakcie realizacji Imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności, rozumianej zgodnie z pkt 10.3 OWU, Podróżny ma  prawo  do  złożenia  skargi.W  celu  zapobiegania  szkodom  skarga powinna  być złożona  przez Podróżnego niezwłocznie,  tak,  aby  Biuro  Podróży  mogło  jak  najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie pilnym.Biuro Podróży zaleca złożenie skargi w postaci papierowej (na adres korespondencyjny Biura odróży) lub elektronicznej (e-mailemna adres: sekretariat@sunfun.pl),ewentualnie na  innym  trwałym  nośniku. Przez  „trwały  nośnik” należy rozumieć  materiał  lub  narzędzie  umożliwiające  przechowywanie  informacji,w  sposób umożliwiający  dostęp  do  informacji  w  przyszłości  przez  czas  odpowiedni  do  celów,  jakim  te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i  Imprezy  w której  uczestniczył (w  tym  m.in.  numer  Umowy  oraz  datę  Imprezy albo, w  miarę  możliwości jedynie kopię  zawartej Umowy),  przedmiot  skargi,  wskazanie niezgodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem.W przypadku złożenia skargi po terminie, Biuro Podróży jest uprawnione do uznania jej za bezskuteczną,co w żadnej mierze nie uchybia oraz nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu  przedawnienia,wynoszącego 3 lata.Podróżny, wtrakcie  rozpatrywania  skargi  przez  Biuro  Podróży powinien  zapewnić  współpracę  z  Biurem Podróży w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
11.2. Skarga związana z realizacją Imprezy może być kierowana bezpośrednio do Biura Podróży lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego Umowa została zawarta.Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę do Biura Podróży. Skargęwniesioną do agenta turystycznego w danym dniu  uważa się  za wniesioną z tym dniem do Biura Podróży.Agent  turystyczny  oraz przedstawiciel Biura  Podróży w  miejscu  realizacji  Imprezy (rezydent)nie  są  uprawnieni  do uznawania  roszczeń Podróżnego  związanych  z Umową,  w  szczególności  wynikających  z wniesionej przez Podróżnego skargi.
11.3.Odpowiedź  na  prawidłowo  złożoną  skargę  zostanie  przekazana Podróżnemu w   postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika,stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
11.4.Do niestanowiących skarg wiadomości i  żądań  Podróżnego związanych  z realizacją Imprezy stosuje się odpowiednio pkt 11.1 –11.3 OWU.  
11.5. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Biuro Podróży nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta  z  pozasądowego  rozwiązywania  sporów  konsumenckich.  Wykonując  obowiązki nałożone  przez  bezwzględnie  bowiązujące  przepisy  prawa,  Biuro  Podróży  informuje,  iż podmiotem  uprawnionym  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawie  pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Biuro Podróży jest Inspekcja Handlowa -Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul.Mienkiewicza 3, 00-015    Warszawa,    adres strony    internetowej: www.wiih.org.pl).Informacje   dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.Podróżny  jest  uprawniony  do  złożenia  skargi  za  pomocą  wskazanej  powyżej  platformy,  w przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem procedury dostępnej na stronie internetowej Biura Podróży (online). Podróżny może również uzyskać pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w zakresie sporu  między  nima  Biurem  Podróży  zwracając  się  do  powiatowego  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochronakonsumentów  (m.in.  Federacja  Konsumentów,  Stowarzyszenie  Konsumentów  Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
11.6.Wypełniając  wymogi  nałożone  Ustawą,Biuro  Podróży  oświadcza,  iż na  wypadek swojej niewypłacalności:1) posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającego przez oddział w Polsce o numerze G/2018/2500105, na kwotę 7.339.200,00  zł(numer gwarancji  i  nazwa  podmiotu  udzielającego zabezpieczenia finansowego są także podawane w Umowie);oraz2) dokonuje  terminowego  odprowadzania  składek od  Umów w  należnej  wysokości  na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i zobowiązuje się do dalszego odprowadzania składek na zasadach określonych Ustawą (informacja o wysokości pobranej składki jest każdorazowo podawana  w  Umowie).Kwota  należna  z  tytułu  składki  obliczana  jest  za  okres  jednego miesiąca  i  przekazywana  wraz  z  wymaganą Ustawą  deklaracją  do  Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie do 21dnia miesiąca następującego po danym okresie.11.7.Wypłata środków z zabezpieczeń następuje na zasadach określonych w Ustawie. W przypadku konieczności  skorzystania  przez  Podróżnego z zabezpieczeń  wskazanych  w  pkt  11.6 OWU (zgłoszenie niewypłacalności Biura Podróży),należy kontaktować się z:1) Marszałkiem   Województwa   Mazowieckiego   (Urząd   Marszałkowski  wjewództwa Mazowieckiego  w Warszawie,  ul.  Jagiellońska  26,  03-719  Warszawa,  telefon  kontaktowy:(+4822) 5979501 lub (+48 22) 5979540, e-mail: dkpit@mazovia.pl) gdy Podróżny znajduje się na wyjeździe, w sprawach kontynuacji Imprezy i organizacji powrotu do kraju;2) ubezpieczycielem –Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającym przez oddział w Polsce (ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, telefon kontaktowy: (+48 58) 3248850, e-mail: poczta@erv.pl) –w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII LOTNICZYCH
12.1.Skargi  dotyczące  przelotu  do/z  miejsca  docelowego  (w  szczególności  w  zakresie  odmowy przyjęcia  na  pokład,  odwołania  lub  dużego opóźnienia  lotów  oraz bagażu  zniszczonego  lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem) podlegają regulacjom:1) Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej w Warszawie (Konwencja Warszawska) z dnia 12 października 1929r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 8 poz. 49 ze zm.);2) Konwencji  o  ujednoliceniu  niektórych  prawideł  dotyczących  międzynarodowego  przewozu lotniczego, porządzonej w Montrealu (Konwencja Montrealska) z dnia 28 maja 1999 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 37 poz. 235 ze zm.);3) Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu uropejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego  wspólne  zasady  odszkodowania  i  pomocy  dla  pasażerów  w  przypadku odmowy  przyjęcia  na  pokład  albo  odwołania  lub  dużego  opóźnienia  lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 46 poz. 1);4
) Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 959 ze zm.). Zgodnie z wyżej wymienionymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej –skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02 –247 Warszawa).
12.2.Wskazany powyżej tryb skarg względem linii lotniczych nie wyłącza, jak również nie ogranicza odpowiedzialności  Biura  Podróży  jako  organizatora  turystyki,  określonej  w  OWU  oraz  na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

13. UBEZPIECZENIE
13.1. Na podstawie Umowy Generalnej Nr 226 z dnia 23 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Biurem Podróży  a  Europäische  Reiseversicherung  AG  z  siedzibą  w  Monachium  działającym przez oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, dalejjako„ERV”,Podróżny podczas Imprezy posiada ubezpieczenie w wariancie podstawowym Europa z zakresem: koszty leczenia i transportu (15.000  EUR), następstwa nieszczęśliwych  wypadków (trwały  uszczerbek: 7.000 PLN,  śmierć:  3.500  PLN),  bagaż  podróżny  (800  PLN),  koszty  ratownictwa  (5.000  EUR), assistance podstawowe, lub ubezpieczenie w wariancie podstawowym Świat z zakresem: koszty leczenia i transportu (22.000 EUR), następstwa nieszczęśliwych wypadków (trwały uszczerbek: 10.000 PLN, śmierć: 5.000 PLN), bagaż podróżny (1.000 PLN, w tym opóźnienie dostarczenia bagażu 600 PLN), koszty ratownictwa (5.000 EUR), assistance rozszerzone; w ramach polisy nr 1000533. Biuro  Podróży zaleca,aby Podróżny przed zawarciem Umowy zapoznał się  z warunkami  ubezpieczenia, określonymi  w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  Podróży  dla Klientów Organizatorów Turystyki nr 10.22.003.
13.2.W  przypadku  leczenia  ambulatoryjnego Podróżny  zobowiązany  jest  każdorazowo  pokryć  na miejscu jego koszty do wysokości 100 EUR lub równowartość tej kwoty. Następnie po powrocie do  krajuPodróżny  może  wystąpić  do  ERV  z  roszczeniem  o  zwrot  poniesionych  kosztów, przedstawiając oryginały rachunków związanych z poniesionymi kosztami leczenia.
13.3.Podróżny każdorazowo zobowiązany jest ponieść koszt 25 € (lub ich równowartość w przypadku bezgotówkowego rozliczenia kosztów leczenia) tytułem udziału własnego w przypadku leczenia ambulatoryjnego,  czyli  leczenia niezwiązanego  z  pobytem  w  szpitalu  lub w innej  placówce medycznej, trwającym nieprzerwanie co najmniej 24 godziny.
13.4. W  nagłych  wypadkach ZA GRANICĄ prosimy o kontakt  z Centrum Alarmowym czynnym  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod numerem telefonu +48 583091100.
13.5. W celu zwiększenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej Biuro Podróży rekomenduje zawarcie ubezpieczenia dodatkowego. Biuro Podróży informuje, że we współpracy z ERV przygotowało ekskluzywną ofertę dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia turystycznego Optimum, Max, Super   Max,   zwanego   dalej   „Ubezpieczeniem   dodatkowym”, w    celu    zapewnienia bezproblemowego przebiegu urlopu i jak najlepszej ochrony interesów Podróżnych. Przedmiotem
Ubezpieczenia dodatkowego jest zwiększona ochrona ubezpieczeniowa Podróżnego, tj. zakres ubezpieczenia w dodatkowych wariantach Optimum, Max oraz Super Max (Świat) może zostać rozszerzony  o  następstwa  chorób  przewlekłych  (w  ramach  sumy  ubezpieczenia  kosztów leczenia) oraz następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka (w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków).
13.6. W Cenie całkowitej Imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy.
Biuro Podróży zaleca zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z Imprezy, gdyż w przypadku braku tego ubezpieczenia Podróżny ponosi pełną odpowiedzialność finansową związaną z ryzykiem obciążenia kosztami rezygnacji z Imprezy.
13.7.Ubezpieczenie od kosztów  rezygnacji  z Imprezy gwarantuje   zwrot   maksymalnie   80% niewykorzystanych świadczeń z tytułu zawartej Umowy, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn określonych w § 21 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki nr 10.22.003.
13.8. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezym oże być zawarte najpóźniej w terminie 7 dni od daty rezerwacji Imprezy, chyba że rezerwacjanastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą  wyjazdu.  W  takim  przypadku  zawarcie  umowy  ubezpieczenia od kosztów  rezygnacji  z Imprezy może  być  dokonane  jedynie  w  dniu  rezerwacji Imprezy.Więcej  informacji  o Ubezpieczeniu dodatkowym, znajduje się na stronie internetowej Biura Podróży
13.9.W  przypadku Ubezpieczenia  dodatkowego  umowa  o  ubezpieczenie  jest  zawierana  poprzez dokonanie  zapłaty  za  ubezpieczenie  zapewniane  przez  ERV.  Kwota  za  ubezpieczenie  jest opłacana z przedpłaty dokonanej przez Podróżnego na poczet Ceny całkowitej.
13.10.Zawarcie i rozwiązanie umowy o ubezpieczenie, a także prawa i obowiązki z niej wynikające, podlegają przepisom kodeksu cywilnego, innym bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa oraz ogólnym warunkom ubezpieczenia ERV, dostępnym na stronie
internetowej Biura Podróży
13.11.Poprzez  zawarcie  umowy  o  ubezpieczenie  powstaje  stosunek prawny,którego  stronami  są Podróżny wskazany w Umowie i zakład ubezpieczeń. Biuro Podróży jest w tej relacji jedynie pośrednikiem. Jeżeli dojdzie do zdarzenia ubezpieczeniowego,Podróżny będzie rozwiązywał wszystkie kwestie z tym związane bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. Biuro Podróży nie jest upoważnione do ingerowania w proces likwidacji zdarzeń ubezpieczeniowych.
13.12.Biuro Podróży informuje, że w  zakresie wynikającym z  umowy o ubezpieczenie,Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działający przez oddział w Polsce, ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przetwarza te dane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy,  w  celu  zawarcia  i  wykonania  umowy ubezpieczenia. Nie przewiduje się ujawnienia danych osobowych z wyjątkiem: osoby, której dane dotyczą,  osoby  upoważnionej  do  przetwarzania  danych,przedstawiciela   administratora, podmiotu  przetwarzającego  na  zlecenie,  organów  państwowych  lub  organów  samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy ubezpieczenia oraz przez  okres  przedawnienia  wzajemnych  roszczeń  pomiędzy stronami.Osoba,  której  dane osobowe  dotyczą,  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  tych  danych,  ich sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu wobec  przetwarzania,  a  także  prawo  do  przenoszenia  danych.  Osoba,  której  dane  osobowe dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie danych osobowych na cele  realizacji  umowy  ubezpieczenia  jest  dobrowolne,  ale  jest  konieczne  do  jej  zawarcia  i wykonania.  Odmowa  podania  danych  osobowych  będzie  skutkować  brakiem  możliwości zawarcia  i  wykonania  umowy  ubezpieczenia.Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez administratora  w  celach  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w tym  profilowania.We wszystkich  sprawach  związanych z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przez  administratora należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@erv.pl.
13.13.Podmiotem uprawnionym właściwym do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami dla Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającego przez Oddział w Polsce jest Rzecznik Finansowy (Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl).

14. DOKUMENTY PODRÓŻNE
14.1. Dokumenty  podróżne (w  szczególności niezbędne  pokwitowania,  vouchery  i  bilety  oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i w stosownych przypadkach terminie odprawy, a także o  planowanych  godzinach  przystanków  pośrednich,  połączeń  transportowych  i  przyjazdu)są wydawane Podróżnemu
przez Biuro Podróży i zawierają ważne informacje dotyczące wykupionej Imprezy.Zaleca  się także sprawdzenie  godzin  odlotów  na  24  godziny  przed planowanym rozpoczęciem  Imprezy  na  stronie  internetowej  Biura  Podróży.Dokumenty podróżne  zawierają  również  informacje  niezbędne  do  korzystania  z poszczególnych  usług związanych  z  Imprezą,  tj.  informacje  na  temat  transportu,  zakwaterowania  i  ubezpieczenia Podróżnego, a  także parkingu  jeżeli  taka  usługa  została  wykupiona).  Dokumenty  podróżne stanowią potwierdzenie zakupu  poszczególnych  usług  w  ramach  Imprezy.Podróżny jest zobowiązany posiadać  przy  sobie  wyżej  wymienione dokumenty  podróżne przez  cały czas trwania   Imprezy(zalecana   forma   papierowa). Dokumenty  podróżne zostaną  przekazane Podróżnemu przed rozpoczęciem Imprezy, ale nie wcześniej niż na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy,za pomocą trwałego nośnika
określonego w Umowie.
14.2. W  przypadku,  gdy Podróżny nie  otrzyma  dokumentów  podróżnych  w  terminie 2  dni  przed rozpoczęciem  Imprezy, należy wówczas zgłosić  tę okoliczność Biuru  Podróży  lub  agentowi turystycznemu, za pośrednictwem którego została zawarta Umowa.Niedoręczenie dokumentów podróżnych  we   wskazanym
powyżej terminie może  być  w  szczególności  spowodowane nieuiszczeniem całości Ceny całkowitej.Na wyraźną prośbę Podróżnego, może on otrzymać dokumenty podróżne bezpośrednio na lotnisku od osoby upoważnionej przez Biuro Podróży, najpóźniej na dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem Imprezy.

15.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
15.1. Uczestnik Imprez organizowanych  przez  Biuro Podróży,będąc  Podmiotem  danych  (zwanym dalej „Podmiotem danych”), w rozumieniu Rozporządzenia arlamentu  Europejskiego i Rady (EU)  nr  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (zwanego  dalej  „Rozporządzeniem  RODO”)  oraz  zgodnie  z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „UODO”) przyjmuje do wiadomości, iż dane osobowe, które przekazał Biuru Podróży,będącego Administratorem danych  osobowych  (zwanemu  dalej  „Administratorem”),  na  podstawie zawartej  Umowy i  w związku z jej zawarciem, będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji jego obowiązków ustawowych i w celu realizacji oraz dochodzenia praw i obowiązków wynikających z Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia  realizacji wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umowy, jednak nie dłużej niż przez trzy lata po zakończeniu Umowy.  Podmiot  danych niniejszym  wyraźną  zgodę  na  przetwarzanie  danych osobowych i potwierdza, iż dane osobowe, które przekazał Administratorowi, są prawdziwe, i zobowiązuje się, że powiadomi Administratora o wszelkich zmianach powyższych danych.
15.2.POUCZENIE: Ochronę  danych  osobowych  regulują  postanowienia  Rozporządzenia  RODO  i UODO,  które  zawierają  również  regulację  uprawnień przysługujących  Podmiotowi  danych. Podmiotowi  danych  przysługuje  prawo  do  bezpłatnego  uzyskania  informacji  dotyczących przetwarzania jego danych, które są przechowywane. Pod warunkiem dotrzymania wymogów określonych  w  ogólnie  obowiązujących  przepisach  prawa, Podmiotowi  danych  przysługują również:  (i)  prawo  do  dostępu  do  własnych  danych  osobowych,  (ii)  prawo  do  sprostowania nieprawdziwych  danych  osobowych,  (iii)  prawo  do  ograniczenia  (zablokowania)  przetwarzania danych osobowych, (iv) prawo do zgłoszenia sprzeciwu  w  stosunku  do  przetwarzania  danych osobowych  w  danym  celu,  (v)  prawo  do  usunięcia  danych  osobowych,  w  szczególności  w przypadku, jeżeli dane już nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub nie są już przetwarzane, albo jeżeli cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje żadna inna podstawa prawna  umożliwiająca  ich  przetwarzanie,  ewentualnie  jeżeli  dane  osobowe  przetwarzane  są niezgodnie  z  prawem.  Podmiotowi  danych  przysługuje  także,  pod  warunkiem  spełnienia określonych wymogów, prawo do przeniesienia danych, czyli prawo do uzyskania jego danych osobowych,  które  przekazał  dobrowolnie  Administratorowi,  w  formie  elektronicznej,  w strukturyzowanym,  zwyczajnie  używanym  i  maszynowo  czytelnym  formacie,  Podmiot  danych może w ramach tego prawa również skorzystać z prawa do przeniesienia danych osobowych do innego  administratora,  jeżeli  takie  przeniesienie  będzie  możliwe  pod  względem  technicznym (prawo  przeniesienia  danych).  Administrator  podaje  do  wiadomości  następujące  dane kontaktowe  w  celu  zwracania  się  Podmiotów  danych  do Administratora: -do  Administratora można  się  zwracać  pisemnie  na  adresie  jego  siedziby,  który  podany  jest  wyżej, -do Administratora   można   się   zwracać   pisemnie   za   pośrednictwem   adresu   e-mail: sekretariat@sunfun.pl, -do Administratora można się zwracać telefonicznie: (0048) 22 257 08 00.  Jeżeli  Podmiot  danych  skorzysta  z  któregoś  z  praw,  które  mu  przysługują  zgodnie  z przepisami  prawa  regulującymi  zakres  ochrony  danych  osobowych  w  stosunku  do Administratora, a złożony wniosek nie będzie umożliwiał weryfikacji tożsamości wnioskodawcy lub jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości w stosunku do tożsamości osoby wnioskodawcy, wtedy Administratorowi przysługuje prawo do zwrócenia się do takiej osoby z prośbą  o  przekazanie  uzupełniających  danych,  które  będą  niezbędne  do  potwierdzenia tożsamości  wnioskodawcy.  W  razie  podejrzenia,  że  dane  są  przetwarzane  niezgodnie  z obowiązującym prawem, Podmiotowi danych przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, którym jest Urząd Ochrony  Danych Osobowych  w  Polsce. Administrator niniejszym oświadcza, iż dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach, zgodnie z  prawem  w  zakresie  ochrony  danych  osobowych  i  odpowiednimi  przepisami  prawa  UE,  z użyciem odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych i bezpieczeństwa.

16. PARKING
16.1.Celem  zapewnienia Podróżnym jak  najwyższego  komfortu,  Biuro  Podróży  oferuje możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług parkingowych.Skorzystanie  przez Podróżnego z usług parkingowych  jest  całkowicie  dobrowolne,  a  zawarcie  Umowy  nie  jest  uzależnione  od skorzystania przez Podróżnego z
usług parkingowych i nie łączy się z koniecznością skorzystania z tych usług.
16.2.Jeżeli Podróżny wykupi usługi parkingowe lub jeśli zostaną mu nieodpłatnie zapewnione przez Biuro Podróży, wówczas usługi parkingowe będą stanowiły element Imprezy,  a Biuro Podróży będzie ponosiło odpowiedzialność  za należytą realizację całości Imprezy,  w tym także usług parkingowych,na zasadach określonych w OWU i w Ustawie.
16.3. Jeżeli Podróżny zdecyduje się na skorzystanie z usług parkingowych, umowa o świadczenie usług parkingowych jest zawierana w momencie zawarcia Umowy.

17. NAGRODY I KONKURSY
17.1. W  przypadku  korzystania z  Imprezy,  która stanowi  nagrodę  konkursową  (bez  względu  na organizatora konkursu), Podróżny
jest  upoważniony  do  korzystania  wyłącznie  z  usług określonych  w  regulaminie  Imprezy  dla  wyżej wymienionej nagrody,  który  został  ustalony pomiędzy Biurem Podróży i organizatorem konkursu, chyba że Biuro Podróży i Podróżny zgodnie postanowią inaczej.

18. WAŻNE INFORMACJE
18.1.Transport do destynacji oznaczonych jako „Egzotyczne” zostanie zapewniony za pośrednictwem odpowiednich linii lotniczych, przy czym lot może odbywać się z międzylądowaniem. W związku z powyższym niezbędnym jest, aby Podróżny, który uczestniczy w  Imprezie  oznaczonej  jako „Egzotyczna”, spełniał wszelkie  warunki konieczne do  wjazdu,  wyjazdu i przejazdu przez  dany kraj i wstępu na teren poszczególnego kraju, w tym w szczególności posiadał wymagane wizy,
paszport o dłuższej niż zwykle dacie ważności(posiadający wolne strony) lub  inne dokumenty pozwalające na opuszczenie terminala lotniczego. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za  nieudzielenie  zezwolenia  na  wyjazd  z  danego  kraju  z  powodu  niespełnienia  wyżej wymienionych wymogów z przyczyn
leżących wyłącznie po stronie Podróżnego
18.2. Biuro  Podróży  wyraźnie  zwraca  uwagę na specyfikę  destynacji  nadmorskich,  szczególnie  w kwestii występujących tam pełzających lub latających owadów, które są częścią tamtejszego środowiska naturalnego.
18.3. Biuro Podróży wyraźnie zwraca uwagę, iż ze względu na specyfikę standardów zakwaterowania w  niektórych  destynacjach  oznaczonych  jako  „Egzotyczne”,  w  przypadku  zażądania zakwaterowania trzech lub więcej osób w jednym pokoju, może dojść do sytuacji, w której dziecko będzie zobowiązane dzielić łóżko typu małżeńskiego z dwoma osobami dorosłymi. W tego typu destynacjach   oznaczonych   jako   „Egzotyczne”   może   nie   obowiązywać   prawo   do zagwarantowania  tzw.  „dostawki”.  Wstawienie  „dostawki”,  a  także  ewentualnie  trzeciego  i kolejnego łóżka w pokoju może być w danym hotelu uzależnione od zgłoszenia osobnego żądania w tym przedmiocie, dostępności i ilości łóżek w danym hotelu, a także od uiszczenia dodatkowej opłaty.
18.4. Mając na uwadze chęć zapobiegania powstaniu ewentualnych szkód w mieniu Podróżnych, Biuro Podróży  wyraźnie  zaleca  Podróżnym,  aby  nie  podróżowali  z  przedmiotami  lub  gotówką  o znacznej wartości. W przypadku, gdy pomimo wyżej wskazanych zaleceń, Podróżni podróżują z przedmiotami lub kwotami pieniężnymi o znacznej wartości, wówczas Podróżni powinnizapytać w recepcji hotelu o możliwość bezpiecznego przechowywania  wyżej wskazanych przedmiotów lub kwot, w szczególności o możliwość przechowywania takich przedmiotów lub kwot w sejfie mieszczącym się w recepcji hotelu. Jednakże decyzję o oddaniu takich przedmiotów lub kwot na przechowanie Podróżni podejmują na własną odpowiedzialność.

19.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19.1. Wszystkie dane i informacje o usługach, cenach i warunkach Imprez, zawarte w materiałach Biura Podróży odpowiadają informacjom znanym w okresie wydania wyżej wymienionych materiałów.Informacje dotyczące zakresu wyżywienia (w szczególności forma wyżywienia –zakres, miejsce i  godziny  wydawania  posiłków),
dodatkowych  usług  świadczonych  w  hotelu  (zajęcia  fitness, korzystanie z basenów, itd.)mogą ulec zmianie w ciągu trwania danego sezonu, o czym Biuro
Podróży poinformuje Podróżnych.W celu uzyskania aktualnych informacji na temat Imprez, Biuro Podróży zaleca korzystać ze strony internetowej.Biura Podróży
19.2. W  celu  zagwarantowania Podróżnym jak  najlepszego  dostępu  do  informacji  o  oferowanych rodzajach  zakwaterowania,  Biuro  Podróży  w  swoich
materiałach zamieszcza  informacje o dostępnych  stronach  internetowych  dotyczących  miejsc  zakwaterowania.  Wyżej wymienione strony internetowe są aktualne w dniu wydania odpowiednich materiałów. Odpowiedzialność za prawidłowość danych,  w tym także  ich aktualizację  ponosi administrator odpowiedniej
strony internetowej.
19.3. Ze względu na długość oryginalnych nazw niektórych miejsc zakwaterowania, Biuro Podróży informuje,że niektóre nazwy umieszczone w materiałach Biura Podróży mogą zostać skrócone z uwagi na ograniczoną ilość miejsca.
19.4 Strony zobowiązują się do rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych na tle zawarcia lub wykonywania Umowy,  w tym wynikających z OWU, na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących  przepisach  prawa.Sądem  właściwym  do  rozstrzygnięcia  sporów będzie  sąd polski, przy uwzględnieniu właściwości
wskazanej w kodeksie postępowania cywilnego.
19.5.W  sprawach nieuregulowanych w OWU stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu  cywilnego, Ustawy oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.  
19.6.Jeżeli  jakiekolwiek  postanowienia  Umowy,  OWU  lub  innych materiałów Biura  Podróży,  które stanowią integralną część Umowy okażą się nieważne lub nieskuteczne, nie uchybia to ważności pozostałych  postanowień,a  zastosowanie  znajdują  odpowiednie  przepisy  bezwzględnie obowiązującego  prawa.
Zaleca  się,  aby  Podróżny,  przed zawarciem Umowy zapoznał się  z Ustawą,w tym w szczególności z uprawnieniami i obowiązkami Biura Podróży i Podróżnego.
Ustawa oraz dyrektywa, na podstawie której przetransponowano Ustawę do prawa krajowego są dostępne za pośrednictwem strony internetowej Biura Podróży.
19.7.Biuro  Podróży  informuje,  że  Podróżny  nie  może  zrzec  się  w  całości  lub w  części  praw wynikających z Ustawy. Postanowienia Umów zawartych z Podróżnymi oraz oświadczenia Biura Podróży zmierzające do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności określonej w Ustawie są nieważne. Postanowienia Umów zawieranych z Podróżnymi lub oświadczenia Podróżnego mniej korzystne  dla  Podróżnego niż  postanowienia  Ustawy  są  nieważne.  W  miejsce  postanowień
Umowy mniej korzystnych dla Podróżnego obowiązują przepisy Ustawy.
19.8.OWU wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i zastępują odpowiednio dotychczasowe Ogólne Warunki  Uczestnictwa  Blue  Style  sp.  z  o.o.  dotyczące  sprzedaży  internetowej  (wydanie  4) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 25maja 2018r. oraz Ogólne Warunki  Uczestnictwa  Blue  Style  sp.  z  o.o.  dotyczące  sprzedaży  stacjonarnej  (wydanie  4) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 25 maja 2018r