drukuj
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH obowiązujące od 01.07.2018 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Biuro Podróży  jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361).
2. Biuro Podróży jako organizator turystyki posiada wpis w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego (nr wpisu: 1882).
3. Przez użyte w Warunkach Uczestnictwa określenia należy rozumieć:
a) warunki uczestnictwa – warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora;
b) Podróżny – każdy, kto chce zawrzeć umowę o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem lub jest uprawniony do  podróżowania na podstawie zawartej w zakresie stosowania Ustawy;
c) Agent – przedsiębiorca, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne utworzone przez Organizatora;
d) umowa – umowa o imprezę turystyczną zawierana między Organizatorem a Podróżnym,
e) strony umowy – Organizator oraz Podróżny;
f) impreza – impreza turystyczna organizowana przez Organizatora
g) umowa – zgłoszenie – Umowa o udział w imprezie turystycznej (formularz przygotowany przez Organizatora, na podstawie, którego Podróżny składa Organizator ofertę zawarcia umowy o imprezę);
h) Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361);
i) trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Podróżnemu lub Organizator przechowanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez odpowiedni czas do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
j) niedogodności – niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych imprezą turystyczną
k) nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności – sytuacja pozostająca poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;
l) regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora.

II. ZAWARCIE UMOWY I OBOWIĄZKI INFORMACYJNE
1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz inne informacje przekazane Podróżnemu przed złożeniem przez  niego Organizatora oferty zawarcia
umowy stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), chyba że co innego wynika wyraźnie z ich treści.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w drodze złożenia oferty przez Podróżnego i jej przyjęcia przez Organizatora.
3. W przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby (osób) trzeciej (trzecich), osoba zawierająca umowę wskazuję tę osobę (osoby)  w chwili składania oferty zawarcia umowy.
4. Przed zawarciem umowy o imprezę Organizatora udziela Podróżnemu standardowych informacji o których mowa w art. 39 ust. 1 i 3 ustawy za pomocą odpowiedniego
formularza informacyjnego. Otrzymanie tych informacji Podróżny potwierdza na umowie – zgłoszeniu.
5. Organizator lub Agent, w przypadku gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela Podróżnemu zanim  Podróżny ten zwiąże się
jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą informacji o których mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy. Organizator lub wspomniany Agent przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej informuje Podróżnego o każdej zmianie tych informacji.
6. Niezwłocznie po zawarciu umowy Organizatora lub Agent udostępnia Podróżnemu na trwałym nośniku kopię umowy lub potwierdzenie jej zawarcia zgodnie z
regulaminem.
7. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej, jeżeli umowa ta została zawarta w jednoczesnej fizycznej obecności stron.
8. Przed rozpoczęciem imprezy Organizator dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych  i przyjazdu.
9. Podróżny, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o  prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683) otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej  lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.

III. CENA
1. Jeżeli w chwili zawarcia umowy do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje między 31 a 180 dni Podróżny przy  zawarciu umowy zobowiązany jest zapłacić co najmniej 30% ceny imprezy, a w przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem  imprezy całość ustalonej ceny, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. W przypadku płatności w ratach, cała cena powinna być uiszczona nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia  imprezy turystycznej wskazanym w umowie, chyba że umowa stanowi inaczej.
3. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w pkt. III.2, Organizator może odstąpić od umowy, co rodzi skutki określone w  pkt. VI.3 niniejszych Warunków uczestnictwa.
4. W ramach informacji o których mowa w pkt. II.5 Organizator lub Agent udziela Podróżnemu informacji o cenie imprezy łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone  przed zawarciem umowy o
udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi Podróżny może zostać obciążony. Jeżeli  przed zawarciem umowy nie zostały zrealizowane wskazane w poprzednim punkcie obowiązki informacyjne, Podróżny nie ponosi tych opłat lub kosztów.
5. Cena imprezy obejmuje VAT.

IV. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY, IMPREZA ZASTĘPCZA I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie  turystycznej wyłącznie w przypadkach określonych w art. 45 ust. 1 i 2 lub w art. 46 ust. 1 Ustawy.
2. Po zawarciu umowy podwyższenie cen jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany:
1) ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania;
2) wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez  podmioty, które nie
biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub  opłaty za wejście na pokład
i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach;
3) kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
3. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
4. Organizator powiadamia Podróżnego na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i  wskazuje sposób jej obliczenia.
5. Jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje możliwość podwyższenia ceny, Podróżny ma prawo do obniżki ceny  odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w pkt. 4, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
6. W przypadku obniżenia ceny Organizatora może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie  podróżnego Organizator przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.
7. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie  turystycznej także w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
1) zmiana jest nieznaczna;
2) poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
8. W sytuacjach gdy Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
1) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
2) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub
3) proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy
- niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą  imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
9. W powiadomieniu, o którym mowa w pkt 10, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:
1) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
2) rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje Organizator o swojej decyzji, o której mowa w pkt. 10;3) odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o którym mowa w pkt 2;
4) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana.
10. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
1) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo
2) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia  opłaty za odstąpienie, albo
3) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną.
11. Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej lub zastępcza impreza turystyczna, o których mowa w pkt. 10,  prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny.
12. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z pkt IV.10.3 albo IV 11.2 Organizator nie  później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu.  Podróżny jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej. Przepisy art. 50 ust. 2-8 Ustawy stosuje się  odpowiednio.

V. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW PODRÓŻNEGO
1. Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystyczne wszystkie  przysługujące mu z tytułu umowy o udział
w imprezie uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków o których mowa w pkt. 1 jest skuteczne wobec Organizatora ,jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa  się w każdym przypadku za
złożone w rozsądnym terminie.
3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków o których mowa w pkt. 1, będzie wiązać się dla Organizatora z dodatkowymi  kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów  poniesionych przez Organizatora na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
4. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Podróżnego  uczestniczącego w imprezie turystycznej,
Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. W przypadku  odstąpienia od umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłaty następującej opłaty:
1) do 30 dni przed wylotem – do 30%,
2) 29-15 dni – do 65%,
3) 14-7 dni – do 75%,
4) 6-3 dni – do 85%,
5) od 2 dni przed wylotem: do 95%.
Opłata ta podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez podróżnego. Na żądanie podróżnego Organizatora uzasadnia wysokość opłat za  odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
2. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia  opłaty za odstąpienie w
przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym  sąsiedztwie, które mają
znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać  wyłącznie zwrotu wpłat
dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
3. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu  imprezy turystycznej, bez
dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w  umowie o udział w imprezie
turystycznej, a Organizatorem powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w  umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
2) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i  powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w pkt 2 i 3, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy  o udział w imprezie turystycznej. Przepis art. 47 ust. 2 Ustawy stosuje się odpowiednio.
5. Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. oprawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia  kosztów, chyba że negocjacje
ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez  konsumenta. Przepisy art. 30, art. 31, art. 32 ust. 1 i 2, art. 35, art. 37 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta stosuje  się odpowiednio.

VII. REALIZACJA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Podróżny ma prawo do wszystkich świadczeń wynikających z umowy.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez  względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora czy przez innych dostawców usług turystycznych.
3. Podróżny zawiadamia Organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem  okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności.
4. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z umową o udział w imprezie turystycznej, Organizator  usuwa niezgodność, chyba że jest
to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości  usług turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności postanowienia art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.
5. Jeżeli Organizator nie usunie niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny może dokonać tego sam i  wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków. Podróżny nie jest zobowiązany do wyznaczenia terminu, jeżeli Organizator odmówi usunięcia  niezgodności lub gdy z
okoliczności wynika, że niezgodność powinna być usunięta niezwłocznie.
6. Jeżeli Organizator w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie o udział w imprezie  turystycznej usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy  odpowiednie świadczenie zastępcze, również w przypadku, gdy uzgodniony w umowie o udział w imprezie turystycznej powrót podróżnego do miejsca rozpoczęcia  podróży nie został zapewniony.
7. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Organizator  przyznaje podróżnemu odpowiednie
obniżenie ceny imprezy turystycznej.
8. Podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenie zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało  uzgodnionego w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
9. W przypadku gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a Organizatorem nie zdoła usunąć tej niezgodności  w rozsądnym terminie
wyznaczonym przez Podróżnego, Podróżny ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej  rozwiązanie.
10. Jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport Podróżnych, Organizator zapewnia powrót Podróżnego do kraju równoważnym środkiem  transportu niezwłocznie i
bez obciążania Podróżnego dodatkowymi kosztami. Przepisy art. 50 Ustawy stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub Podróżny je odrzuci zgodnie z pkt. 7, wówczas  Podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.
12. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z umową o udział w imprezie  turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości o kategorii  równoważnej do określonej w
umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres 3 nocy. Ograniczenia czasu zapewniania podróżnemu niezbędnego  zakwaterowania nie stosuje się w przypadku osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit. a rozporządzeń (WE) nr  1107/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej  podróżujących drogą lotniczą (Dz.Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 1), oraz wszelkich osób im towarzyszących, kobiet w ciąży i osób w wieku poniżej 18 lat bez  opieki, jak również osób wymagających
szczególnej opieki medycznej, pod warunkiem że Organizator został powiadomiony o sytuacji tych osób co najmniej 48 godzin przed  rozpoczęciem imprezy turystycznej.
13. Uprawnienie, o którym mowa w pkt. 11, nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.
14. Organizator nie może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, o której  mowa w ust. 11 i 12, jeżeli
przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na takie okoliczności na podstawie innych przepisów.
15. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona  spowodowana wyłącznym
działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
16. Podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku  niezgodności. Organizator  niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.
17. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy Organizator udowodni, że:
1) winę za niezgodność ponosi podróżny;
2) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w  imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
3) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
18. Roszczenia, o których mowa w ust. 14 i 15, przedawniają się z upływem 3 lat.
19. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest  wypłacane przez dostawcę usług turystycznych, które są częścią imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.
20. W przypadkach innych, niż określone pkt. 18, w umowie o udział w imprezie turystycznej Organizatora może ograniczyć  odszkodowanie, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora o ile ograniczenie to nie dotyczy szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa i wynosi nie mniej niż trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej.
21. Obniżka ceny, o której mowa w pkt. 15, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w pkt 16, podlegają  odpowiedniemu obniżeniu w przypadku
skorzystania przez Podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 261/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia  na pokład albo odwołania
lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. UE L 46 z 17.02.2004, str. 1),  rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  (Dz.Urz. UE L 315 z
03.12.2007, str. 14), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie  odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków (Dz.Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 24),  rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 i
rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 albo w innych przepisach.
22. Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do  Agenta, za pośrednictwem którego
została ona nabyta. Agent niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi, o których mowa w zd. 1, od Podróżnego do  Organizatora Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do agenta turystycznego w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Organizatora.
23. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w  okolicznościach, o których mowa w pkt. 12.
Pomoc ta polega w szczególności na udzieleniu:
1) odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej;
2) Podróżnemu pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji  elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych.Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w zd. 1, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy  umyślnej podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.
24. Organizator oraz Agent ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Podróżnego za swoje błędy w rezerwacji, chyba że  odpowiedzialność za błąd ponosi podróżny lub błąd ten powstał na skutek nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
25. Podróżny nie może zrzec się w całości lub w części praw wynikających z ustawy.

VIII. UBEZPIECZENIE PODRÓŻNEGO
1. Organizator zawiera umowę ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków na rzecz każdego z Uczestników  imprezy organizowanej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej z HanseMerkur Reiseversicherung AG, Siegfried Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Niemcy  (Biuro w Polsce: Chłodna 51,
00-867 Warszawa) – dalej zwany „Ubezpieczycielem”. Ubezpieczenie podstawowe rozszerzone jest o ochronę z tytułu  ubezpieczenia bagażu podróżnego.
2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia podstawowego zawartego w cenie imprezy turystycznej w zakresie szczegółowo określonym w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela:
a) koszty leczenia ambulatoryjnego: 60.000 PLN,
b) koszty leczenia szpitalnego: 60.000 PLN,
c) następstwa nieszczęśliwych wypadków, w przypadku kalectwa: 15.000 PLN, w przypadku śmierci 7.500 PLN,
d) ubezpieczenie zawartości bagażu: 1.500 PLN.
3. Powyższy wariant jest wariantem podstawowym i nie obejmuje m.in. kosztów leczenia chorób przewlekłych. Klient może  wykupić dodatkowe ubezpieczenie
obejmujące m.in.: rozszerzony zakres (w tym np. koszty leczenia chorób przewlekłych, ubezpieczenie odpowiedzialności  cywilnej) oraz wyższe sumy ubezpieczenia.
4. W razie wystąpienia zdarzenia objętego powyższym ubezpieczeniem należy kontaktować się z całodobową centralą alarmową  Ubezpieczyciela w Warszawie: +48 22 250 13 27.
5. Ogólne warunki ubezpieczenia, zawierające m.in. sposób likwidacji szkody, są doręczane Podróżnemu przed zawarciem umowy  o udział w imprezie turystycznej. Są one dostępne również na stronie internetowej
6. Organizator  zaleca zawarcie przez Klienta umowy ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie oraz jej przerwania. Podróżny  ma możliwość zawarcia takiej umowy przy zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej. Koszt ubezpieczenia z tytułu rezygnacji i przerwania podróży  (bez udziału własnego Podróżnego) wynosi 3% wartości ceny imprezy turystycznej. Może być ona zawarta w terminie najpóźniej do 7 dni od daty  zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku, gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do dnia  rozpoczęcia podróży jest mniej niż 30
dni, umowę ubezpieczenia można zawrzeć jedynie w dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej w imprezie  turystycznej.

IX. OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O NIEDOGODNOŚCIACH I REKLAMACJA PODRÓŻNEGO
1. Podróżny ma obowiązek poinformować o wszelkich niedogodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. Informacja powinna być przekazana Organizatorowi. oraz wykonawcy usługi jeśli nie jest nim Organizator.
2. Podróżny może złożyć Organizatorowi pisemną reklamację w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacje powinna być zawarta na  trwałym nośniku.
3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż:
1) w przypadku zgłoszenia reklamacji w czasie trwania imprezy – w terminie 30 dni od jej zakończenia,
2) w przypadku zgłoszenia reklamacji po zakończenia imprezy – w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
4. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.
5. Niezłożenie przez Podróżnego reklamacji w terminie określonym w pkt. 2 nie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności  odszkodowawczej określonej w Ustawie.
6. Podróżny może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do  Agenta, za pośrednictwem którego została ona nabyta.
7. Agent niezwłocznie przekazuje wiadomości, żądania lub skargi, o których mowa w ust. 1, od Podróżnego do Organizatora.
8. Wiadomość, żądanie lub skargę wniesione do Agenta w danym dniu uważa się za wniesione z tym dniem do Organizatora.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Podróżnego jest Organizatora.
2. Dane osobowe Podróżnego są przetwarzane na podstawie zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług w ramach imprezy turystycznej lub innych podobnych, które na życzenie Podróżnego mogą być świadczone  przez Organizatora.
3. W przypadku podania przez Podróżnego danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie imprezy turystycznej lub  realizowanych świadczeń, Organizator może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez ETI usług. Dotyczy to również przetwarzania  danych wrażliwych.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Organizator dokonało oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Podróżnego. Ocena ta doprowadziła Organizator do konkluzji, że przetwarzanie danych  osobowych w ramach
usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Podróżnego, ponieważ taki sposób przetwarzania danych  osobowych Podróżnego ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Organizatora usług, co ma przynieść Podróżnemu korzyści w postaci lepszego  zrozumienia jego potrzeb. Dlatego też interesy i prywatność Podróżnego nie zostaną naruszone.
4. Organizator informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Podróżnego jest wymogiem umownym, jak  i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Podróżnego a fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie  umowy z Organizatorem a w konsekwencji uniemożliwi zrealizowanie imprezy turystycznej, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
5. W przypadku wyrażenia przez Podróżnego zgody na komunikację marketingową dane osobowe Podróżnego będą przetwarzane w  celu prowadzenia tej
komunikacji. Organizator informuje, że zgoda na komunikację marketingową może zostać w każdej chwili wycofana.
6. Organizator informuje, że każdy Podróżny ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy  Podróżny ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych  osobowych, jeżeli zachodzą
ku temu podstawy prawne.
7. Organizator informuje, że dane osobowe Podróżnego będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy na rzecz Podróżnego, jak  również dane będą
przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
8. Organizator informuje, że dane osobowe Podróżnego mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
1) Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Organizatorem
2) Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Organizatora
3) Firmom kurierskim i pocztowym,
4) Biurom podróży,
5) Hotelom i liniom lotniczym oraz firmom przewozowym realizującym usługi na rzecz Organizatora..
9. Organizator informuje, że dane osobowe Podróżnego mogą zostać przekazane do tzw. Państw Trzecich czyli poza obszar EOG. W  szczególności dotyczy to
przekazania danych osobowych Podróżnego do Egiptu. Przekazanie danych osobowych Podróżnego jest niezbędne do zrealizowania  umowy o udział w imprezie turystycznej i znajduje podstawę w art. 49 ust. 1 lit. B RODO. Organizator informuje, że Podróżny ma możliwość uzyskania  kopii danych osobowych przekazanych do Państwa Trzeciego.
10. Organizator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

XI. POTWIERDZENIE POSIADANIA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ NA RZECZ KLIENTÓW
Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych  usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) Organizator  Rondo ONZ 1, Warszawa, działając jako organizator turystyki posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru  Organizatorów Turystyki i
Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod nr 1882  potwierdza posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie: pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty  transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator  turystyki lub przedsiębiorca
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu, pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu  nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy  ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona  usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana, pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy  turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która  nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych  usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu w formie gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz podróżnych nr 7070000220 wystawionej przez: HanseMerkur Reiseversicherung AG, ul Chłodna 51, 00-867 Warszawa
1. Gwarancja/umowa ubezpieczenia jest ważna w okresie od dnia 20.03.2018 do dnia 19.03. 2019 i obejmuje ochroną wszystkie  umowy o udział w imprezie turystycznej zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie.
2. Suma gwarancyjna wynosi: 1.920.002,00 PLN
3. Oryginał gwarancji znajduje się u Marszałka Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26. W  przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych  marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy  turystycznej lub
kosztów powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, jeżeli  organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
4. Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy turystycznej lub  powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta/Ubezpieczyciela. Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do  korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy  dołączyć:
a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów  potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie  powiązanych usług turystycznych;
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca  ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
c) oświadczenie podróżnego:
stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług  turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości, zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który ma  nastąpić
wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
5. W przypadku gdy gwarancja/umowa ubezpieczenia, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy  turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca  bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11.
6. Organizator   potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na Turystyczny Fundusz  Gwarancyjny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia umowy zawartej przez Organizatora z Podróżnym lub oświadczenia podróżnego mniej korzystne dla podróżnych niż  postanowienia ustawy są nieważne. W miejsce postanowień umowy mniej korzystnych dla Podróżnego obowiązują przepisy ustawy.
2. W razie sprzeczności treści umowy z Warunkami uczestnictwa strony są związane umową.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa  polskiego, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.