drukuj
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

I. ZASADY OGÓLNE
Organizatorem imprez turystycznych z siedzibą w Poznaniu, wpisana do KRS pod numerem: 0000249102 (zwana dalej „Organizatorem”),posiadająca zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze organizatora turystyki nr 386,nadane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.Prawa i obowiązki Podróżnych określają niniejsze Warunki uczestnictwa, wydane w oparciu o art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz Ustawę o imprezach turystycznych i
powiązanych usługach turystycznych. Siedziba Organizatora mieści się w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej
76A (60-311 Poznań). Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezach
turystycznych organizowanych przez Organizatora. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej
oznacza zgodę na treść zawartą w poniższych warunkach.

II. ZAWARCIE UMOWY
1. Katalog i inne informacje pisemne Organizatora stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z Organizatorem następuje poprzez:
a. podpisanie przez Podróżnego oraz Organizatora lub jego Agenta umowy - zgłoszenia uczestnictwa w
imprezie, pod warunkiem zapłaty całości albo części ceny, o której mowa w pkt.III.1 oraz kwoty składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa i podanej w umowie - zgłoszeniu;
b. otrzymanie przez Organizatora lub jego Agenta wyraźnego oświadczenia Podróżnego, złożonego w formie
wiadomości e – mail, o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej, na warunkach uprzednio przedstawionych, w formie wiadomości e – mail, przez Organizatora lub jego Agenta i dokonanie przez Podróżnego zapłaty całości albo określonej w pkt. III.1. poniżej części ceny imprezy turystycznej oraz kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa i podanej w umowie - zgłoszeniu;
c. dokonanie przez Podróżnego rezerwacji on-line za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii
Organizatora oraz zapłatę przez Podróżnego całości albo określonej w pkt. III.1. poniżej części ceny imprezy turystycznej oraz kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa i podanej w umowie zgłoszeniu Decyzja o wyborze formy zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej należy do Podróżnego. W przypadku wyboru przez Podróżnego formy zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej określonej w lit. b lub c powyżej, może on zażądać od Organizatora albo jego Agenta (w zależności od sposobu zawarcia umowy) dostarczenia mu podpisanego przez Organizatora albo w jego imieniu egzemplarza umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej.
3. Przez Podróżnego rozumie się także osoby, na rzecz których umowa zawarta została przez osobę zgłaszającą ich uczestnictwo w imprezie turystycznej, jak również osoby, które nabyły ogół praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej.
4. Osoba dokonująca rezerwacji czyni to także w imieniu wszystkich osób zgłoszonych w rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków umowy przez tych uczestników. Osoba
dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
5. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej, w przypadku, gdy w imprezie turystycznej nie bierze udziału
żaden z przedstawicieli ustawowych takiej osoby, wymaga zgody jej przedstawicieli ustawowych w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Osoby niepełnoletnie chcące podróżować bez opieki, muszą taką zgodę uzyskać od przedstawicieli ustawowych. Dokument ten potwierdza całkowitą odpowiedzialność przedstawicieli ustawowych za osobę niepełnoletnią na imprezie turystycznej Organizatora.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej) może być złożone przez Podróżnego z zachowaniem formy pisemnej (w formie oświadczenia wysłanego na adres siedziby Organizatora lub Agenta za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę), za pośrednictwem faksu lub w wiadomości email wysłanej na adres Organizatora lub Agenta za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę, wskazany w umowie-zgłoszeniu.
7. Integralną częścią umowy są: katalog, niniejsze Warunki uczestnictwa, errata do katalogu oraz regulaminy promocji obowiązujących w dniu założenia rezerwacji. Wszelkie informacje zawarte w katalogu, materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora i Warunkach uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. W dniu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej, a w przypadku umowy zawartej w formie określonej w pkt. II.2 lit. b i c, równocześnie z zawarciem umowy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Organizatora zaliczki w wysokości podanej w umowie zgłoszeniu oraz regulaminie aktualnie obowiązującej promocji, z wyjątkiem pkt. III.4. poniżej oraz do uiszczenia kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa i podanej w umowie zgłoszeniu. W przypadku realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zaś w przypadku umowy zawartej w innych formach, w ciągu 24 h od, odpowiednio: wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e–mail oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.2.lit. b i otrzymania przez Podróżnego od Organizatora indywidualnego numeru konta bankowego do dokonania wpłaty w przypadku rezerwacji on-line bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii Organizatora. Do powyższego 24 h terminu nie wlicza się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
2.Pozostałą część ceny Podróżny zobowiązany jest uiścić nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
3.Nie dopuszcza się możliwości zapłaty kwoty wyższej niż 30% ceny imprezy w terminie wcześniejszym niż 30 dni przed rozpoczęciem podróży. Wszelkie nadpłaty będą niezwłocznie zwracane.
4.Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30dni przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu podpisania umowy, a w przypadku umowy zawartej w sposób określony w pkt. II.2 lit. b i c równocześnie z zawarciem umowy. W przypadku realizacji płatności przelewem bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy w przypadku umowy zawartej w formie pisemnej, zaś w przypadku umowy zawartej winnych formach , w ciągu 24 h od, odpowiednio: wysłania przez Podróżnego w formie wiadomości e – mail oświadczenia, o którym mowa w pkt. II.2. lit. b i otrzymania przez Podróżnego od Organizatora indywidualnego numeru konta bankowego do dokonania wpłaty w przypadku rezerwacji on-line bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej lub infolinii Grecos Holiday. Do powyższego 24 h terminu nie wlicza się dniu stawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót.
5.Cena imprezy wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje świadczenia wymienione w ofercie. Kalkulacji dokonano w oparciu o zakwaterowanie jednej osoby w pokoju 2-osobowym, przy założeniu, że jest on współdzielony z co najmniej jeszcze jedną osobą, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny świadczeń dla Podróżnego są cenami umownymi i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny imprez nie obejmują kwot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
6.Momentem zapłaty, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora lub jego Agenta, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez Organizatora lub jego Agenta środków pieniężnych.
7.W przypadku braku zapłaty całości lub jakiejkolwiek części ceny lub kwoty składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w terminach wskazanych powyżej w pkt. III.1 do 4 niniejszych Warunków, Organizator wezwie Podróżnego, korzystając ze środków komunikacji telefonicznej komunikacji telefonicznej lub mailowej (numeru telefonu lub adresu e-mail wskazanego w umowie-zgłoszeniu), do dokonania zapłaty w dodatkowym, trzydniowym terminie, liczonym od daty wysłania przez Organizatora dodatkowego wezwania, z zastrzeżeniem, że brak zapłaty w powyższym terminie będzie uprawniał Organizatora do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonania przez Organizatora prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, Organizator będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą przypadków, gdy zapłata całości albo części ceny stanowi przesłankę zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej albo jej warunek zawieszający. Wówczas, brak zapłaty w terminie oznacza niedojście umowy do skutku.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1.Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej do wysokości stanowiącej trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej.Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą.
3.Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku
niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego.
4.Organizator jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. Organizator jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji pomocy, na zasadach określonych w art. 52Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

V. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
1.Podróżny zobowiązany jest przestrzegać wskazówek i zaleceń porządkowych przedstawicieli Organizatora, koniecznych dla realizacji programu imprezy, respektować postanowienia dotyczące transportu z/do miejsca docelowego oraz pobytu w hotelu oraz bezwzględnie przestrzegać miejsca i godzin zbiórek.
2.Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podroży: ważnego paszportu (do krajów spoza Unii Europejskiej) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów należących do Unii Europejskiej),ewentualnie wizy turystycznej oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych. Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podroży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.
3.Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. przeciwpożarowych, policyjnych,lotniczych itp.), jak również do stosowania się do instrukcji i poleceń załogi statku powietrznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z powodu braku przestrzegania powyższych przepisów, instrukcji lub poleceń.
4.Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody dokonane na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników, hoteli,linii lotniczych itp. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
5.Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w
dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być
tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie.
6.W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich dodanych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży(dowód osobisty lub paszport). Organizator uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany, przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.

VI. PRZELOT
1.Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. i aneksami dostosowanymi do ustawodawstw narodowych, Konwencji Montrealskiej z1999 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych.Przelot samolotem odbywa się na liniach czarterowych w klasie turystycznej lub przelotem liniowym. Od momentu odprawy bagażowo -paszportowej Pasażerowie objęci są opieką linii lotniczych.
2.Podczas lotu Pasażerom nie towarzyszy rezydent.Przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym.
3.Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych
względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. O zmianie godzin lotów, prowadzącej do zmiany głównych właściwości usług turystycznych w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Podróżnego.
4.Umowa o udział w imprezie turystycznej może stanowić, że godziny przelotów mają jedynie charakter przybliżony i mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji,Organizator zobowiązany jest poinformować Podróżnego o dokładnych godzinach lotów przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, na zasadach określonych w umowie.
5.W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.
6.Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów.Czas trwania transferu Podróżnych do i z hotelu uzależniony jest od odległości, liczby przystanków na trasie, natężenia ruchu oraz liczby osób uczestniczących w transferze i z tego względu czas trwania podróży na trasie lotnisko-hotel nie może być precyzyjnie określony.

VII. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej, o ile dana zmiana jest nieznaczna. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podróżnego o wprowadzonej zmianie, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail lub adres miejsca zamieszkania Podróżnego wskazany w umowie – zgłoszeniu.

VIII. ZNIŻKI DLA DZIECI
Dzieci korzystają ze zniżek tylko wtedy, gdy w dniu powrotu nie skończą granicznego i zawartego w zniżce wieku oraz jeśli są zakwaterowane w pokoju z dwoma osobami dorosłymi - pełnopłatnymi, chyba że umowa stanowi inaczej.

IX. OPŁATY DODATKOWE NA MIEJSCU
Część kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie turystycznej Podróżny pokrywa na miejscu sam. Są to najczęściej (chyba, że oferta precyzuje inaczej): bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – płatne u pilotów lub w kasach obiektów turystycznych, lokalne wycieczki fakultatywne – płatne w miejscu docelowym, np. u rezydenta oraz inne opłaty typu: za napoje do obiadokolacji (w przypadku niewykupienia opcji All Inclusive), opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Tego rodzaju opłaty dodatkowe wyszczególnione są w opisie świadczeń lub w opisie obiektu. Niewywiązanie się przez Podróżnego z obowiązku uiszczenia podatków i opłat turystycznych może spowodować odmowę zakwaterowania przez właściciela obiektu.

X. ODWOŁANIE IMPREZY
1.Organizator ma prawo odwołać imprezę,informując o tym Podróżnego najpóźniej na:
a)20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni;
b)7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c)48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy, tj.w przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty czarterowe - min. 130 osób, w przypadku imprez realizowanych w oparciu o przeloty rejsowe - min. 40osób, w przypadku imprez autokarowych - min. 30 osób.
2.Organizator może odwołać imprezę w każdym
czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jeżeli realizacja umowy o udział w imprezie turystycznej nie jest możliwa z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, tj. sytuacji pozostającej poza kontrolą strony powołującej się na jej zaistnienie, której skutków niemożna było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania
3.W razie odwołania imprezy przez Organizatora z przyczyn wymienionych w pkt. X.1. i 2., Organizator zwróci Podróżnemu całość wpłaconej kwoty, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej.

XI. REZYGNACJA Z IMPREZY
1.Podróżny może w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej (odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej). W takim przypadku, Podróżny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej, której zryczałtowana wysokość stanowi:
a.7% ceny imprezy przy rezygnacji do 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy,
b.20% ceny imprezy przy rezygnacji między 44 a 31dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
c.30% ceny imprezy przy rezygnacji między 30 a 22dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
d.50% ceny imprezy przy rezygnacji między 21 a 14dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
e.70% ceny imprezy przy rezygnacji między 13 a 8dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
f.80% ceny imprezy przy rezygnacji między 7 a 2dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,
g.90% ceny imprezy przy rezygnacji na 1 dzień i mniej przed datą rozpoczęcia imprezy.
Organizator informuje, iż Podróżny ma możliwość wykupienia opcjonalnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (także ubezpieczenia obejmującego koszty wcześniejszego powrotu z imprezy) oferowanego przez TUEuropa S.A., gdzie dodatkowa opłata wynosi 3% ceny imprezy turystycznej
2.Podróżny może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba te przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej powinno zostać, dla celów dowodowych, stwierdzone pismem. Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Podróżny zawiadomił go o tym (w wiadomości e-mail lub w wiadomości wysłanej na adres siedziby Organizatora) nie później niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Podróżny, zawiadamiając Organizatora o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi kopię umowę, na podstawie której takie przeniesienie nastąpiło. Organizator może obciążyć Podróżnego opłatą z tytułu przeniesienia ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy o udział w imprezie turystycznej, w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez Organizatora wskutek zmiany uczestnika imprezy turystycznej, przy czym Organizator ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów, Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidarnie.
3.O ile Podróżny nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, iż w imprezie takiej nie uczestniczy, najpóźniej do końca dnia, w którym impreza turystyczna się rozpoczęła.
4.Jeżeli jedna lub więcej osób razem uczestniczących w imprezie rezygnuje z imprezy turystycznej objętej tą samą umową, pozostałe osoby, na rzecz których umowa ta została zawarta, o ile również nie zrezygnują z imprezy turystycznej, zobowiązane są do uiszczenia odpowiedniej dopłaty wynikającej z cennika, obowiązującego w momencie zawarcia umowy z tytułu faktycznej liczby osób zakwaterowanych w jednym pokoju lub apartamencie.
5.Możliwość dokonania zmiany miejsca wylotu,terminu imprezy lub hotelu na życzenie Podróżnego zależy w każdym przypadku od dostępności ofert. W przypadku,gdy zmiana taka następuje poprzez rezygnację z pierwotnej imprezy turystycznej objętej umową zgłoszeniem przy jednoczesnym dokonaniu rezerwacji nowej imprezy turystycznej, Podróżny decydujący się nataką zmianę zobowiązany będzie do pokrycia kosztów związanych z jej dokonaniem obliczonych przy zastosowaniu zasad odnoszących się do opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.W pozostałych przypadkach koszt zmiany imprezy turystycznej na życzenie Podróżnego zostanie uzgodniony z Podróżnym indywidualnie przed jej dokonaniem.
W przypadku dokonania zmiany, wpłacone przez Podróżnego na poczet pierwotnej imprezy kwoty pomniejszone o ewentualne koszty związane z taką zmianą zostaną w takim przypadku zaliczone na poczet ceny nowej imprezy turystycznej. Ewentualna nadwyżka po stronie Organizatora zostanie zwrócona Podróżnemu w terminie 21 dni od daty dokonania zmiany. W przypadku konieczności dokonania dopłaty przez Podróżnego dla skuteczności zmiany konieczne jest dokonanie wpłaty w terminie uzgodnionym przez Organizatora indywidualnie z Podróżnym.
6. W przypadku niemożliwości dokonania zmiany miejsca wylotu, terminu imprezy lub hotelu wynikającej z braku dostępności ofert, Podróżnego oraz Organizatora wiąże pierwotna umowa,
chyba że Podróżny złoży oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej.

XII. ZBIÓRKA
1. Podróżny ma obowiązek stawić się na wskazanym w umowie lotnisku na 2 godziny przed planowaną godziną wylotu przed stanowiskiem odprawy „check- in” dedykowanym do obsługi jego przelotu. Prosimy pamiętać, iż ze względu na konieczność planowej i terminowej realizacji programu, Organizator nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Podróżnego.
2. W przypadku zbyt późnego stawienia się na lot powrotny, bez winy Organizatora, Podróżny traci prawo do lotu i musi wrócić do kraju na koszt własny.
Organizator nie jest też odpowiedzialny za punktualne odprawienie się Podróżnego, który przyjeżdża na lotnisko odlotu we własnym zakresie.

XIII. BAGAŻ
1. W przypadku wycieczek lotniczych Podróżny może zabrać 1 sztukę bagażu podręcznego oraz 1 sztukę bagażu głównego. Szczegółowe dane dotyczące zasad przewozu bagażu przez danego przewoźnika znajdują się na stronie internetowej Organizatora. Podróżny ma obowiązek zaznajomić się z tymi informacjami, zwłaszcza w zakresie przewozu bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie). Chęć zabrania takiego bagażu należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na tydzień przed wylotem.
2. Przewóz bagażu nietypowego (np. deski windsurfingowe, sprzęt do golfa, sprzęt do nurkowania, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie), w tym również na trasie z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko odbywa się na koszt Podróżnego. Cena przewozu bagażu nietypowego będzie potwierdzona przez Organizatora po zgłoszeniu takiego przewozu.
3. W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Podróżny powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa ubezpieczeniowego.
4. Reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu należy zgłosić liniom lotniczym w ciągu 7 dni od daty zdarzenia,
a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni od daty zdarzenia.
5. Nie należy wkładać do bagażu znajdującego się w lukach bagażowych takich przedmiotów jak:
dokumenty, vouchery podróżne, pieniądze oraz inne wartościowe rzeczy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy niepowierzone Organizatorowi, pozostawione w miejscu publicznym, na miejscu zbiórek lub przesiadek.

XIV. REZYDENT
Rezydent spotykać się będzie z Podróżnymi podczas regularnych dyżurów w miejscu ich zakwaterowania (zwykle 2-3 razy w tygodniu). W sytuacjach awaryjnych dostępny będzie pod podanym przez siebie numerem telefonu (lub numerem lokalnego
kontrahenta Organizatora). Rezydent może nie towarzyszyć klientom podczas transferów do i z hotelu na lotnisko.

XV.ZAKWATEROWANIE
1. Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach Organizator wprowadza własną standaryzację obiektów :
** obiekty z podstawowym wyposażeniem.
***obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.
**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.
***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.
+ uważamy że obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.
2. Niezależnie od tego, przy każdym obiekcie podana jest kategoria według przepisów lokalnych. W każdym kraju istnieje indywidualny system kategoryzacji hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań obiektów tej samej kategorii w rożnych krajach.
3. Doba hotelowa we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00-12.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w ostatnim dniu pobytu w hotelu, określonym w umowie. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd nie uprawniają do dłuższego korzystania z pokoju. Goście najczęściej otrzymują pokój lub inne miejsce do składowania bagażu. Możliwość skorzystania z posiłków skorelowana jest z rzeczywistymi godzinami przelotu.
4. Podróżny może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na morze/basen/ogród, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze itp. Organizator kieruje do operatora hotelu. Organizator zastrzega jednak, iż świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych,gdyż są one traktowane jako prośba (z wyjątkiem sytuacji, gdy są dodatkowo płatne).
5. Pokój ekonomiczny – jest to oferta oszczędnościowa dla klientów którym zależy na pobycie w danym hotelu w możliwie najniższej cenie.
Pokój taki może różnić się wielkością lub wyposażeniem w stosunku do innych pokoi z oferty. O przydziale danego pokoju ekonomicznego decyduje operator hotelu. Z reguły nie ma możliwości wymiany pokoju ekonomicznego na inny.
6. Prezentowane w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że pokoje w danym hotelu mogą różnić się od prezentowanego na zdjęciu w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora. Pokoje 1- osobowe, mogą odbiegać standardem od pokoi 2 osobowych. Dostawne łóżko wiąże się z reguły z mniejszym komfortem oraz z mniejszą ilością miejsca w pokoju.
7. Przedstawione w materiałach promocyjnych rozpowszechnianych przez Organizatora ceny za wyposażenie lub usługi dodatkowo płatne np. leżaki i parasole, klimatyzacja, sejf, Internet, itp. są cenami orientacyjnymi, ważnymi w chwili przygotowywania tych materiałów i mogą ulec zmianie.
8. Niektóre udogodnienia wymienione w opisach hoteli mogą być dostępne jedynie w okresie głównego sezonu – dotyczy to w szczególności: mini klubów dla dzieci, animacji itp. Główny sezon przyjęty jest zwyczajowo w miesiącach lipiec i sierpień. Dostępność tych udogodnień może być uzależniona również od warunków atmosferycznych i liczby turystów w danym turnusie.
9. Internet dostępny bezpłatnie w hotelach w pomieszczeniach ogólnych lub pokojach może posiadać ograniczenia co do wielkości przesyłanych danych, szybkości czy też dostępności. Do celów wymagających szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu Organizator sugeruje skorzystanie z wersji dodatkowo płatnej w hotelu. Możliwość korzystania z telewizji kablowej bądź satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbioru programów w języku polskim.
10. Podana powierzchnia pokoju, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej, obejmuje całkowitą powierzchnię mieszkalną łącznie z łazienką i korytarzem.
11. Operator hotelu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy wartościowe pozostawione przez Podróżnego w pokoju. W związku z tym, Organizator zaleca wynajęcie sejfu (lub schowka) hotelowego w recepcji bądź pokoju i zdeponowanie w nim paszportu, pieniędzy, kart płatniczych, biletów lotniczych i innych wartościowych rzeczy. W większości hoteli korzystanie z sejfu jest dodatkowo płatne.

XVI. WYŻYWIENIE
1. Zakres wyżywienia objęty ceną oraz sposób serwowania posiłków (bufet czy też dania serwowane do stołu) podane są w opisie świadczeń przy każdym obiekcie.
2. W sytuacjach późnowieczornych lub nocnych
przylotów, obiadokolacje mogą być podane w formie zimnej kolacji.
3. Standard posiłków uzależniony jest od kategorii hotelu. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia
jedzenia z restauracji hotelowej. Wszystkie napoje do posiłków, z wyjątkiem śniadań, są dodatkowo płatne (nie dotyczy to oferty All Inclusive). Zakres świadczeń żywieniowych w ofertach All Inclusive może różnić się w zależności od hotelu.
W związku z tym Organizator w celu ujednolicenia oferty wprowadza następujące oznaczenia wersji All Inclusive:.
„ALL INCLUSIVE LIGHT”: co najmniej 3 posiłki dziennie
+ lekkie lokalne napoje alkoholowe (piwo, wino, mogą być limitowane);
„ALL INCLUSIVE”: j.w. + przekąski w ciągu dnia we wskazanych barach + lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe;
„ALL INCLUSIVE +”: opcja All Inclusive wzbogacona o dodatkowe świadczenia (np. możliwość korzystania z restauracji a’ la carte, SPA, itp.);
„ALL INCLUSIVE PREMIUM”: jak All Inclusive oraz importowane napoje alkoholowe;
„ALL INCLUSIVE PREMIUM +”: opcja All Inclusive wzbogacona o alkohole importowane oraz dodatkowe świadczenia (np. możliwość korzystania bezpłatnie z
restauracji a’ la carte, SPA, itp.);
„ULTRA ALL INCLUSIVE „: j.w. + możliwość korzystania z wybranych barów i restauracji w wyznaczonych godzinach nocnych.
Szczegółowe opisy opcji All Inclusive dostępne są w opisach hoteli. Biuro nie ma wpływu na wybór gatunków i marek alkoholu i napojów serwowanych przez dany hotel. Przypominamy, iż ze względów bezpieczeństwa przy basenach i na plaży napoje mogą być serwowane w plastikowych kubkach jednorazowego bądź wielorazowego użytku. Standardowo godziny serwowania posiłków w hotelach przedstawiają się następująco: śniadanie 07:30-10:00, lunch 12:30-14:30, kolacja 18:30-21:00.
Dokładne godziny mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego obiektu. W hotelach które umożliwiają spożywanie posiłków również w restauracjach a’la carte wymagana jest wcześniejsza rezerwacja stolika. W niektórych barach All inclusive ostatnie zmówienie przyjmowane jest na 15-30 min. przed zamknięciem baru.
4. Ilość gości hotelowych korzystających w tym samym czasie z restauracji i barów na terenie kompleksu hotelowego może okresowo powodować powstawanie kolejek.

XVII. INFORMACJE ZDROWOTNE
Kraje Basenu Morza Śródziemnego uznawane są za bezpieczne pod względem zdrowotnym. Niewymagane są obowiązkowe szczepienia ochronne, ani profilaktyczne. Należy jednak zawsze pamiętać o zachowaniu podstawowych zasad higieny, jak mycie rąk przed
posiłkami, mycie owoców i warzyw, a także picie tylko
wody pochodzącej z bezpiecznego źródła.

XVIII. KLIMATYZACJA
1. Klimatyzacja indywidualnie sterowana oznacza, że Podróżny sam uruchamia klimatyzację w zależności od
swych potrzeb. Natomiast klimatyzacja centralna oznacza,że godziny jej funkcjonowania leżą w gestii hotelu,
natomiast w gestii Podróżnego jest sterowanie siłą i temperaturą nawiewu.
2. W większości przypadków korzystanie z klimatyzacji jest zawarte w cenie świadczeń, chyba że opis świadczeń wyraźnie stanowi inaczej.
3. W apartamentach 2-pokojowych klimatyzacja może znajdować się tylko w jednym pomieszczeniu. W
niektórych przypadkach pomieszczenia ogólnodostępne(recepcja, lobby i restauracja) mogą nie być
klimatyzowane.

XIX. LOKALNE WYCIECZKI FAKULTATYWNE
Wycieczki fakultatywne są to wycieczki organizowane podczas pobytu – płatne na miejscu. Mogą to być wyjazdyautokarowe, rejsy, wycieczki piesze. Wykaz takich wycieczek wraz z orientacyjnymi cenami znajduje się wmateriałach publikowanych przez Grecos Holiday. Ceny mogą jednak ulegać wahaniom – zależne jest to od
lokalnych biur podroży, które są organizatorami takich imprez, w związku z czym cenami obowiązującymi w
momencie rezerwacji wycieczek fakultatywnych są ceny oferowane przez organizatorów tych wycieczek w miejscu oraz czasie pobytu.

XX. REKLAMACJE
1. Jeżeli w trakcie imprezy Podróżny stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym przedstawiciela Organizatora (pilota/rezydenta), który w miarę możliwości jest zobowiązany do usunięcia wady na miejscu.
2. Przedstawiciel Organizatora działający w miejscu imprezy nie jest upoważniony do uznawania roszczeń.
3. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Podróżny może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania.
Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej, w biurze w Poznaniu przy ul.
Grunwaldzkiej 76A, 60-311 Poznań lub w biurze Agenta Organizatora, za pośrednictwem którego Podróżny zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej albo w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail Organizatora wskazany w umowie. Reklamacja powinna być czytelna. W razie niemożności odczytania reklamacji Organizator wezwie Klienta do ponownego złożenia reklamacji w formie czytelnej.
4. Reklamacje dotyczące przelotu do/z miejsca docelowego, opóźnień oraz bagażu zniszczonego lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają warunkom Konwencji warszawskiej z 1929 z późn. zm.i aneksami, rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z 11 lutego 2004 r. (o zasadach
odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego
opóźnienia lotów). Podróżny ma prawo złożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w
przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej – skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Flisa 2, 02-247
Warszawa).
5. Podróżny może skorzystać z metod pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem, określonych w
Ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, takich jak mediacje i arbitraż, o których
mowa w w/w Ustawie. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich w odniesieniu do Organizatora jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Podróżny, który zawarł z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (tzw. platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich, Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). Łącze elektroniczne (link) do platformy ODR dostępne jest na stronie internetowej
Organizatora: www.grecos.pl.

XXI. UBEZPIECZENIE
1. Każdy Podróżny objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz bagażu zgodnie z Umową nr GT 267/2017 zawartą przez Organizatora z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 62, 53-413 Wrocław, na podstawie Warunków Ubezpieczenia podróżnego dla Organizatora. Koszt obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia KL, NNW oraz bagażu wliczony jest w cenę imprezy.
2. Przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia podstawowego są koszty leczenia (KL) z sumą ubezpieczenia 15 000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia 3 000 EUR, oraz bagaż z sumą ubezpieczenia 300 EUR.
3. Za opłatą dodatkowej składki Podróżny może rozszerzyć zakres ubezpieczenia o następstwa chorób
przewlekłych, oraz o ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej (KR).
4. W przypadku leczenia ambulatoryjnego w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20 EUR. Za udział własny uważa się kwotę, o którą TU Europa S.A. zmniejszy przyznane świadczenie ubezpieczeniowe.

5. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, w szczególności gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego, należy kontaktować się z Alarmowym Centrum Pomocy APRIL Polska Service. Telefon czynny całą dobę: (4822) 568 98 28, fax: (4822) 568 98 29, podając imię, nazwisko, nr polisy bądź nr umowy ubezpieczenia wskazane w dowodzie rezerwacji oraz miejsce pobytu.

XXII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, z którymiOrganizator  zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej albo wobec których Organizator podjął czynności mające na celu zawarcie takiej umowy (określanych dalej jako „Dane osobowe”) jest Organizator z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60 – 311), przy ul. Grunwaldzkiej 76A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000249102, NIP: 7781432010 (określana dalej jako „Administrator”).
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania Danych osobowych jest:
a) wykonanie umów o udział w imprezie turystycznej oraz podjęcie czynności mających na celu zawarcie takich umów, jak również dochodzenie przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z ich niewykonaniem, a także obrona przez takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;
b) za zgodą osoby, której dane dotyczą - marketing usług własnych Administratora, a także profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert
i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb
i zainteresowań osób, których dane dotyczą;
c) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzanie w oparciu o poniższe podstawy prawne:
a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, w tym zapewnienia kontaktu lub w innych sprawach związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego dalej jako „RODO”), tj. w ramach wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej i podjęcia, na żądanie osoby której dane dotyczą, określonych działań przed zawarciem takiej umowy oraz w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest potrzeba informowania o wszelkich sprawach związanych z zawartą umową, a także możliwość dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową oraz obrona przed takimi roszczeniami zgłaszanymi przez klientów Administratora;
b) w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji księgowej oraz rejestru umów o udział w imprezie turystycznej, którego prowadzenie jest wymagane przepisami prawa turystycznego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w ramach wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa bilansowego, podatkowego i turystycznego;
c) w zakresie marketingu produktów i usług własnych Administratora, a także profilowania Danych osobowych, mającego na celu dostosowanie ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni usług własnych oraz potrzeba dostosowania ofert i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb i zainteresowań osób, których dane dotyczą.
4. ODBIORCY DANYCH
Dostęp do Danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;
b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
c) podmioty upoważnione do otrzymania Danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu roszczeń, w szczególności: kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne, audytorzy;
e) podmioty, którym Administrator posługuje się przy wykonywaniu umów o udział w imprezie turystycznej, w szczególności: operatorzy hoteli, podmioty zapewniające usługę przewozu lotniczego, agenci, rezydenci, animatorzy, firmy ubezpieczeniowe.
5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. a) powyżej – okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej;
b) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. b) powyżej – okres wymagany przepisami prawa, które nakładają na Administratora
określone obowiązki, których wykonanie wymaga przetwarzania Danych osobowych;
c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie, o której mowa w pkt 3 lit. c) powyżej – do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.
6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących jej Danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jej Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;
b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania Danych osobowych;
c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 RODO;
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 RODO;
e) przenoszenia swoich Danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 RODO;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych;
g) odwołania w każdym czasie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 lit. c) powyżej, przy czym odwołanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych możliwe poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora.
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
W przypadkach, w których przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż konieczność wykonania umowy lub konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, osoba, której dane dotyczą może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej Danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać Danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych Danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania Danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, osoba, której dane dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.
7. ZASADY GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej. Niepodanie danych oznaczonych w umowie o udział w imprezie turystycznej jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację tej umowy.Wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych osobowych w celach marketingowych a także na profilowanie danych osobowych, mające na celu dostosowanie ofert
i informacji handlowych sporządzanych przez Administratora do indywidualnych oczekiwań, potrzeb
i zainteresowań osób, których dane dotyczą jest w pełni dobrowolne.
8. PROFILOWANIE
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych (na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą) mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o profilowanie będzie dotyczyło wyłącznie dostosowania oferty handlowej Administratora do profilu osoby, której dane dotyczą. W oparciu o profilowanie nie będą podejmowane żądne decyzje wywołujące skutki prawne wobec osoby, której dane dotyczą lub w podobny sposób istotnie na nią wpływające.
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją uprawnień przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Administratora, kierując korespondencję na adres e-mail: iod@grecos.pl.

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych.Nieważność pojedynczych postanowień umowy - zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.
Niniejsze Warunki obowiązują od 01.07.2018 i nie mają zastosowania do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych przez Organizatora przed tą datą.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

I. DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), we wszystkich hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00 -12.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. W przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do godz.10.00 w dniu wyjazdu. Podróżni najczęściej otrzymują pokój lub miejsce do składowania bagażu. W przypadku wylotów nocnych Podróżni kwaterowani są po przybyciu do hotelu, co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia poprzedzającego przylot na miejsce docelowe. Analogicznie jest w przypadku nocnych powrotów do kraju. Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów oraz ew. promów.

II. ZAKWATEROWANIE
Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w danym hotelu wygląda tak samo jak ten prezentowany na zdjęciu w katalogu. Podróżny może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na morze/basen/ogród, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze traktowane będą jako prośba. Świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych. W okresach poza głównym sezonem niektóre atrakcje kurortów i hoteli (np. część barów, restauracji, sklepów czy wypożyczalni samochodów, centra sportów wodnych na plażach, sprzętów plażowych przy basenach i na plażach oraz baseny odkryte) wymienione w opisach katalogowych mogą być czynne w ograniczonym zakresie lub niedostępne. Jako główny sezon zwyczajowo przyjmuje się miesiące lipiec i sierpień. Dostępność tych udogodnień może być także uzależniona od warunków atmosferycznych i liczby turystów w danym turnusie. Przypominamy, iż w krajach śródziemnomorskich zachodzi zjawisko okresowego kwitnienia alg, na co Organizator nie ma wpływu. W krajach z oferty Organizatora woda może być podgrzewana za pomocą baterii słonecznych. Ilość ciepłej wody zależy od natężenia nasłonecznienia oraz ilości korzystających z niej w danej chwili osób.

III. INTERNET I TV
Internet dostępny bezpłatnie w hotelach w pomieszczeniach ogólnych lub pokojach może posiadać ograniczenia co do wielkości przesyłanych danych, szybkości czy też dostępności. Do celów wymagających szybkiego i niezawodnego dostępu do Internetu sugerujemy wersje dodatkowo płatną w hotelu. Możliwość korzystania z telewizji kablowej bądź satelitarnej nie zawsze gwarantuje odbioru programów w języku polskim.

IV. STANDARYZACJA HOTELI
Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach Organizator wprowadza własną standaryzację obiektów:
** obiekty z podstawowym wyposażeniem.
*** obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.
**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.
***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.
+ uważamy że obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.
2. Niezależnie od tego, przy każdym obiekcie podana jest kategoria według przepisów lokalnych. W każdym kraju istnieje indywidualny system kategoryzacji hotelowej, dlatego też nie można dokonywać porównań obiektów tej samej kategorii w rożnych krajach.

V. PODRÓŻ POŚLUBNA
Większość hoteli w ofercie Grecos przygotowuje dla Nowożeńców drobną niespodziankę. Wszyscy Podróżni, którzy zawarli związek małżeński w przeciągu jednego roku przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, mogą zgłosić to do Organizatora . Warunkiem jest przesłanie skanu aktu ślubu najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy
turystycznej. Zakres benefitu może różnić się w poszczególnych hotelach.

VI. PRZELOT
Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie. Organizator  w porozumieniu z liniami lotniczymi stara się zminimalizować tego typu sytuacje, lecz w przypadku ich zaistnienia prosimy o wyrozumiałość. W niektórych przypadkach przylot na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych. Loty czarterowe są lotami bezpośrednimi bądź z międzylądowaniem. W zależności od warunków atmosferycznych, rodzaju i wielkości samolotu zastrzegamy sobie
możliwość wprowadzenia międzylądowań lub zmiany przewoźnika, a co za tym idzie również warunków przewozu. Taka sytuacja może nastąpić również w razie konieczności uzupełnienia paliwa. Organizator nie ma żadnego wpływu na opóźnienia samolotów spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich możliwych środków (do których zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 889/2002 zalicza się: warunki meteorologiczne, które uniemożliwiają dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, destabilizację polityczną, nieoczekiwane wady, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu, strajki, które mają wpływ na działalność przewoźnika). Sytuacje takie leżą poza jakąkolwiek kontrolą Organizatora.

VII. GODZINY PRZELOTU
Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Podróżnego o zmianie godzin lotów, prowadzącej do zmiany głównych właściwości usług turystycznych w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Niezależnie od tego, w celu uniknięcia problemów, jakie mogłyby wyniknąć z braku efektywnego przekazania powyższej informacji przez Organizatora, prosimy o potwierdzenie aktualnej godziny przelotu na 24 godziny przed wylotem. Godziny na wylot z Polski należy potwierdzić w miejscu dokonania rezerwacji imprezy lub u Organizatora (na stronie www.grecos.pl lub telefonicznie), natomiast godziny i miejsce zbiórki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora.

VIII. ZAGINIĘCIE BAGAŻU
W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Podróżny powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa.

IX. PRZEWÓZ WÓZKÓW I FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH:
W większości linii lotniczych można przewozić w ramach bagażu podręcznego nosidełko/kołyskę/gondolę jeśli mieści się w schowku nad głowami pasażerów. We wszystkich liniach w kabinie można przewozić jedzenie dla niemowlęcia.
W ramach bagażu głównego w większości linii można przewozić składane wózki spacerowe dla dzieci. Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminach przewozu linii obsługujących dany przelot dostępnych na www.grecos.pl.

X. HAŁAS
Bogata infrastruktura turystyczna (dyskoteki, bary, tawerny), ciepły klimat, atmosfera urlopu – wszystko to sprzyja nocnemu życiu towarzyskiemu. Tym samym zwracamy uwagę, iż nie możemy zapewnić kompletnej ciszy podczas Państwa wypoczynku i należy się liczyć z pewnymi niedogodnościami spowodowanymi hałasem.