drukuj
OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH
obowiązujące od dnia 1 lipca 2018r.


I. ZASADY OGÓLNE

1. Ilekroć w treści „Ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych
przez Biuro Podróży" mowa jest o:
a) Organizatorze lub Biuro lub touroperatorze - należy przez to rozumieć podmiot wskazany w
Umowie - Zgłoszeniu jako organizator imprezy;
b) Kliencie - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną lub prawną, która zamierza zawrzeć lub
zawarła Umowę o udział w imprezie turystycznej zorganizowanej przez touroperatora na swoją
rzecz lub na rzecz innej osoby (przy czym zawarcie Umowy nie stanowi przedmiotu działalności
gospodarczej zarówno podmiotu zawierającego umowę jak i osoby na rzecz której Umowa została
zawarta), a także osobę której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych
 uprzednio zawartą Umową;
c) Umowie - należy przez to rozumieć Zgłoszenie - umowę o udział w imprezie turystycznej
zorganizowanej przez touroperatora;
d) Imprezie - należy przez to rozumieć imprezę turystyczną organizowaną przez touroperatora;
e) Pracownikach Organizatora - należy przez to rozumieć pilotów oraz rezydentów Organizatora;
f) Warunkach - należy przez to rozumieć Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach
turystycznych;
g) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361);
h) Katalogu - należy przez to rozumieć folder zawierający w szczególności dane dotyczące
Organizatora, oferty wyjazdowe, ramowe programy imprez, Ogólne warunki uczestnictwa,
Informacje dodatkowe, cennik lub skróconą broszurę zawierającą w szczególności elementy
określone powyżej;
i) Stronie internetowej - należy przez to rozumieć oficjalną stronę Organizatora, na której
to zamieszczane są przez Organizatora oficjalne informacje dotyczące Organizatora, oferty
wyjazdowej, ramowych programów imprez, Ogólnych warunków uczestnictwa, Informacji dodatkowej,
cennika;
j) Siła wyższa – każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć
ani mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub
administracyjnym, które mimo dołożenia wszelkich rozsądnych starań i wysiłków pozostaje poza  
kontrolą Stron Umowy. Za siłę wyższą w szczególności uważa się: zamieszki, strajki, rozruchy
społeczne, aresztowania, zagrożenia wojną, blokady embargo, akty jednostek wojskowych, oraz
gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych.
k) Infolinia – płatna linia telefoniczna dostępna pod numerem 708-877-787 udostępniona przez
Organizatora Klientom celem zgłaszania zdarzeń i sytuacji mogących mieć wpływ (lub mających
wpływ) na przebieg imprezy turystycznej np. choroba Uczestnika, wypadek, zagubienie
dokumentów, lokalizacja placówek medycznych itp. oraz nieprawidłowości w przebiegu imprezy  
turystycznej, związanych  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez
Organizatora, niezależnie od przyczyny ich powstania np. wystąpienia siły wyższej, problemy  
z zakwaterowaniem, zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących pracy pilotów i rezydentów. Opłaty za
korzystanie z telefonu alarmowego wynoszą 6.25 PLN netto/ 7,69 PLN brutto za minutę.
l) trwałym  nośniku - należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające
podróżnemu lub  przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście  
do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do
celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji
w niezmienionej postaci.
2. Niniejsze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach, zwane dalej Warunkami, określają zasady
udziału Klientów w imprezie i stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia.
3. Warunki dotyczą wszystkich imprez turystycznych organizowanych przez touroperatora i   
zamieszczonych  w  katalogu,  innych materiałach pisemnych Organizatora oraz na jego stronie  
internetowej, w tym odpowiednio wycieczek lokalnych (fakultatywnych), jeżeli wprost z treści
zawartej Umowy wynika, że touroperator jest ich Organizatorem. Mapki zawarte w katalogu są
opracowaniem własnym i mają jedynie charakter poglądowy.
4. Organizator informuje, że administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest
BIURO PODRÓŻY z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 2/4c,  61-738 Poznań, a podane dane
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zawartej Umowy, oraz o ile Klient wyrazi na to
zgodę marketingu usług świadczonych przez Organizatora. Podane przez Klientów dane osobowe
mogą zostać udostępnione w celu realizacji zawartej z Biurem imprezy innym podmiotom, w
tym przewoźnikom autokarowym, lotniczym, promowym, hotelom, firmie ubezpieczeniowej, obsłudze
imprezy (pilotom, kierowcom), agentom współpracującym z Organizatorem na podstawie umów
agencyjnych i franchisingowych, kontrahentom zagranicznym. Podanie danych osobowych przez
Klientów jest dobrowolne i mają oni prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także
prawo do ich poprawiania.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia Organizator udziela Klientowi standardowych informacji za
 pośrednictwem informacji, o których stanowi art. 40 Ustawy.
2. Katalogi i inne informacje pisemne Biura, a także informacje podane na stronie
internetowej Biura stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie są ofertą w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przed zawarciem Umowy-Zgłoszenia Klient zobowiązany
jest do wnikliwego zapoznania się z treścią informacji, o których stanowi art. 40 Ustawy
(ust. 1 powyżej) oraz Katalogu zawierającego oferty wyjazdowe i ramowy program imprezy,
Ogólnych Warunków Uczestnictwa, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz cennikiem, które to
stanowią integralną część umowy.
3. Zawarcie umowy następuje każdorazowo po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w
materiałach wskazanych powyżej, z chwilą zgłoszenia nazwisk Uczestników, podpisania Umowy  
przez przedstawiciela lub agenta Organizatora i osobę zgłaszającą udział w imprezie
turystycznej lub wpłacenia przez Klienta lub inną osobę występującą w jego imieniu zaliczki.
4. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Zgoda powyższa winna zostać sporządzona w formie pisemnej z podpisami opiekunów
poświadczonymi notarialnie, o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego.
5. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Klient deklaruje, że stan jego zdrowia oraz osób objętych
zgłoszeniem pozwala na korzystanie ze świadczeń i programu imprez będących przedmiotem umowy.
6. Podpisując Umowę-Zgłoszenie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i
udostępnianie swoich (oraz pozostałych Uczestników) danych osobowych, niezbędnych dla
realizacji imprezy.
7. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia oznacza, że Uczestnik (w imieniu własnym i pozostałych
Uczestników z umowy-zgłoszenia) zgadza się na warunki i postanowienia niniejszej umowy oraz
załączników do niej, stanowiących jej integralną część.
8. Wszystkie wymagania specjalne dodatkowo płatne, zgłoszone i opłacone przez Klienta i
wpisane do Umowy są wiążące dla Organizatora.
9. W chwili zawarcia umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu Organizator udostępni Klientowi
na trwałym nośniku kopię umowę lub potwierdzenie jej zawarcia.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.  
Miejscem spełnienia świadczeń z umowy jest wskazany przez Biuro rachunek bankowy określony w
zawartej z Uczestnikiem umowie lub kasa Biura.
2. Zaliczka w wysokości 30% ceny imprezy podanej w Umowie-Zgłoszeniu winna być wpłacona na
rzecz Organizatora w dniu zawarcia umowy (na rachunek bankowy wskazany w Umowie, gotówką bądź
kartą płatniczą w siedzibie Organizatora lub Agenta), w przypadku umowy zawartej w formie
pisemnej i równocześnie z zawarciem umowy, w przypadku rezerwacji dokonanej on-line
(bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej Organizatora poprzez płatność w systemie
PayU). W przypadku umowy zawartej w formie pisemnej i realizacji płatności przelewem
bankowym, zapłata powinna nastąpić w ciągu 24 h od momentu zawarcia umowy. Przy obliczaniu
powyższego 24 h terminu nie uwzględnia się dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz
sobót.
3. Określona w umowie Cena Imprezy, z potrąceniem wcześniej uiszczonej zaliczki, winna być
wpłacona przez Uczestnika na rzecz Organizatora, w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy – chyba, że warunki promocji stanowią inaczej. Biuro zastrzega sobie prawo
rozwiązania umowy z Uczestnikiem, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, którego
wpłaty nie zostaną przekazane na rzecz Biura w ustalonych terminach.
W takim przypadku Organizator zwraca wpłaconą zaliczkę, przy odpowiednim zastosowaniu zapisów
znajdujących się w punkcie VIII.2.
4. Jeżeli zawarcie umowy następuje później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Klient
zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo całej ceny w dniu podpisania umowy.
5. W przypadku imprez FIRST MINUTE i LAST MINUTE obowiązują oddzielne warunki płatności
dołączone do umowy oraz warunki szczególne opisane w ofercie stanowiącej integralną część
umowy.

IV. CENY OFERTY LAST MINUTE I PROMOCJI

1. Cena na zawartej umowie jest wiążąca i Uczestnik nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z Uczestnikiem cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez Biuro.

V. ZNIŻKA DLA DZIECI

1. Rodzaje i wysokości zniżek dla dzieci Organizator określa w treści aktualnego katalogu. W przypadku, gdy Uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, osoba dokonująca rezerwacji oraz zawierająca umowę powinna powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. Biuro ma prawo do sprawdzenia wieku dziecka na podstawie dokumentów osobistych. W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny zgodnej z wiekiem Uczestnika. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.

VI. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

1. Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej w zakresie, o który stanowi art. 45 ust. 1 i 2 lub w art. 46 ust. 1 Ustawy, tj. gdy zmiana warunków umownych jest nieznaczna.
2. Biura podróży pośredniczące w zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej nie są uprawnione do składania jakichkolwiek wiążących zapewnień i obietnic lub dokonywania uzgodnień odbiegających od treści podanej w ofercie wydawanej przez Organizatora, bez pisemnego potwierdzenia takiej okoliczności przez Organizatora.
3. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w  okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
4. Organizator powiadamia Klienta na trwałym nośniku, w sposób jasny i zrozumiały, o zmian
ie umowy.
5. Jeżeli Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej:
a) jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
b) nie może spełnić specjalnych wymagań, o których mowa w art. 42 ust.4 pkt 4 Ustawy,
- niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku. Organizator może jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
6. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 6, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Klienta o:
a) zmianach warunków umowy o udział w imprezie turystycznej oraz o ewentualnym wpływie tych
zmian na cenę;
b) rozsądnym terminie, w którym Klient poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w ust. 8;
c) odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od umowy w przypadku braku odpowiedzi podróżnego w terminie, o którym mowa w pkt b powyżej;
d) zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana
7. Klient w terminie wyznaczonym przez Organizatora informuje go, że:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej, albo
b) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
c) odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę
turystyczną.
8. W przypadku gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana zgodnie z OWU,
Organizator nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej zwraca wpłaty dokonane przez Klienta lub w jego imieniu
9. Niezależnie od powyższych postanowień warunki umowy mogą zostać zmienione za zgodą obu stron.

VII. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU

1. Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, pod rygorem nieważności.
Oświadczenie to winno zostać doręczone do siedziby Organizatora imprezy lub do punktu
sprzedaży na piśmie (do rąk własnych za pokwitowaniem odbioru, faxem, e-mailem lub listem poleconym).
2. Z tytułu rezygnacji z Imprezy klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów. Organizator informacyjnie podaje, że w  przypadku imprez lotniczych ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń (względem całkowitej wartości zawartej umowy) kształtują się następująco:
- do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna 250,00zł/os.,
- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – do 30% ceny imprezy,
- od 30 do 14 dni przed dniem wyjazdu – do 65% ceny imprezy,
- od 13 dni przed dniem wyjazdu lub później – do 95% ceny imprezy,
W przypadku imprez autokarowych ukształtowane historycznie średnie koszty potrąceń (względem  całkowitej wartości zawartej umowy) kształtują się następująco:
- do 50 dni przed dniem wyjazdu – do 10 % ceny imprezy,
- od 49 do 31 dni przed dniem wyjazdu – do 30 % ceny imprezy,
- od 30 do 14 dni przed dniem wyjazdu – do 60 % ceny imprezy,
- od 13 dni przed dniem wyjazdu lub później – do 90 % ceny imprezy.
Klient może według swojego wyboru odstąpić od umowy o dział w imprezie turystycznej przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie lub uczestniczyć w zaproponowanej przez organizatora imprezie zastępczej – w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego
najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub
przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
3. W przypadku, gdy Uczestnik rezygnujący z udziału w wykupionej imprezie, wskaże inną osobę mogącą wziąć udział w jego miejsce, w terminie nie późniejszym niż w 7 (siódmym) dniu przed dniem rozpoczęcia imprez), przeniesie na nią swoje uprawnienia jako uczestnika imprezy (zawiadamiając jednocześnie o tej okoliczności Organizatora na trwałym nośniku), a osoba ta przyjmie na siebie obowiązki wynikające z umowy uczestnictwa w imprezie, Organizator (o ile nie wystąpią inne, niezależne od niego przeszkody) pobiera za dokonanie zmiany opłatę w wysokości 100 zł (sto złotych). W takich przypadkach Klient oraz osoba przejmująca jego  uprawnienia odpowiadają solidarnie za zapłatę kosztów związanych z czynnościami zmiany oraz za zapłatę ceny za uczestnictwo w imprezie (w części nieziszczonej przez dokonaniem zmiany).
4. UWAGA!!! Uczestnik może opcjonalnie do kupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji zapewnione przez SIGNAL IDUNA Polska S.A. Informacji na temat dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zasięgnąć kontaktując się z Biurem Podróży.
5. Na zasadach wskazanych w pkt.2 klient Uczestnik ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, w czasie podanym przez Organizatora lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak ważnych dokumentów tożsamości, np. Dowodu osobistego lub paszportu.
6. Klient, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art.2  pkt  2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba ze negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.
7. Możliwość dokonania zmiany kierunku, miejsca i terminu wylotu bądź wyjazdu, terminu imprezy lub hotelu na życzenie uczestnika zależy w każdym przypadku od dostępności ofert.
Organizator pobiera  za  dokonanie zmian w powyższym zakresie, o ile warunki promocji nie stanowią inaczej, opłaty w wysokości:
a) przy wartości rezerwacji powyżej 350 zł / os.:
- każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed dniem wyjazdu opłata do 75 zł / rezerwacja,
- każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 300 zł / rezerwacja,
- każdorazowa  zmiana  rezerwacji  w  terminie  krótszym  niż  30  dni  przed  dniem  wyjazdu -
opłata  do  500  zł  / rezerwacja
- każdorazowa  zmiana  danych  osobowych  Uczestnika - 100  zł  (nie  dotyczy  zmian wynikających  ze  zmiany dokumentów tożsamości i tzw. "literówek")
b) przy wartości rezerwacji poniżej 350 zł / os.:
- każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 50 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 20 zł / rezerwacja,
- każdorazowa zmiana rezerwacji w terminie do 30 dni przed dniem wyjazdu - opłata do 50 zł / rezerwacja,
- każdorazowa  zmiana  rezerwacji  w  terminie  krótszym  niż  30  dni  przed  dniem  wyjazdu - opłata  do  70  zł  / rezerwacja
- każdorazowa  zmiana  danych  osobowych  Uczestnika - 50  zł  (nie  dotyczy  zmian wynikających  ze  zmiany dokumentów tożsamości i tzw. "literówek")
Opłatą  za  zmianę  rezerwacji  nie  są  objęte:  dopłata  do  wyżywienia,  dopłata  do  
pokoju  jednoosobowego,  dopłata  do ubezpieczenia  od  chorób  przewlekłych  i  nowotworowych  oraz  inne  dopłaty  dokonywane  w  terminie  do  7  dni  przed wyjazdem.
8. W  przypadku  niemożliwości  dokonania  zmiany  miejsca  wylotu,  terminu  imprezy  lub  
hotelu  wynikającej  z  braku dostępności  ofert  Klienta  oraz  Organizatora  wiąże  pierwotna umowa  z  Klientem,  chyba,  że  złoży  on  oświadczenie  o rezygnacji z imprezy turystycznej.

VIII. ODWOŁANIE IMPREZY

1. Organizator może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) z powodu nie osiągnięcia zakładanego minimum grupy - w  przypadku  imprez  lotniczych  realizowanych  w  oparciu  o przeloty czarterowe minimum wynosi 140 osób, w przypadku imprez autokarowych minimum wynosi 30 osób, a Uczestnik zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie i następnie innym dostępnym sposobem, tj. na piśmie (do rąk własnych lub za pośrednictwem poczty), faxem, e-mailem, nie później niż:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
b) Organizator nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności  i  powiadomił  podróżnego  o  rozwiązaniu  umowy  o  udział  w  imprezie turystycznej  niezwłocznie  przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, Uczestnikowi – poza prawem zwrotu wpłaconych kwot – przysługuje prawo uczestnictwa w zaproponowanej przez Organizatora imprezie zastępczej.
3. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  odwołania  imprezy  z  przyczyn  od  siebie niezależnych  (np.  decyzje  władz państwowych,  działanie  siły  wyższej  itp.).  W  przypadku  odwołania  przez  Organizatora  imprezy  turystycznej  z ww. przyczyny Uczestnik ma prawo według swojego wyboru - uczestniczyć w zaproponowanej przez Biuro imprezie zastępczej lub żądać zwrotu uiszczonej ceny (bez jakichkolwiek potrąceń).

IX. OBOWIĄZKI BIURA

1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych
umową o udział w imprezie turystycznej.
2. Organizator  posiada  odpowiednią  gwarancję  ubezpieczeniową  wystawioną  przez Towarzystwo  Ubezpieczeniowe Signal Iduna - numer gwarancji i nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest każdorazowo podawana na Umowie-Zgłoszeniu, a każdy  uczestnik  wpłacający  zaliczkę  może  otrzymać  na  żądanie  kopię  certyfikatu  gwarancji  OC  Biura.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC Organizatora obejmuje sytuacje, gdy Biuro wbrew obowiązkowi nie zapewnia Klientowi powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania umowy.
3.Biuro jest zobowiązane przed zawarciem  umowy do podania Klientom ogólnych informacji  o przepisach  paszportowych, wizowych i sanitarnych (w tym o terminach oczekiwania  na  wydanie paszportu lub wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału imprezie turystycznej). Biuro jest zobowiązane poinformować Uczestnika o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej imprezy oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.
4. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Klientowi jednego egzemplarza
umowy.
5. Uczestnicy wyjazdów grupowych objęci są opieką pilota, który odpowiedzialny jest za  prawidłowy przebieg imprezy, realizację  programu, zapewnienie opłaconych świadczeń, organizację zwiedzania (w przypadku imprez z programem zwiedzania) oraz pomoc w sytuacjach
losowych. Uczestnicy imprez pobytowych objęci są opieką rezydenta (nie podróżuje z grupą), który odpowiedzialny jest za zakwaterowanie gości w hotelu, oferowanie imprez fakultatywnych oraz pomoc w sytuacjach losowych. Rezydenci są do dyspozycji turystów podczas dyżurów oraz pod wskazanym przez nich numerem telefonu. Informacja o godzinach dyżurów znajduje się we  wskazanym przez rezydenta miejscu, najczęściej na tablicy ogłoszeń w hotelu.
Organizator przed rozpoczęciem imprezy turystycznej zobowiązuje się do  poinformowania Klienta  o nazwisku lub nazwie lokalnego przedstawiciela Organizatora oraz o jego adresie oraz numerze
telefonu.
6. W przypadku imprez autokarowych bądź objazdowych Organizator przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej, zobowiązuje się do powiadomienia  Uczestników o: planowanym czasie przejazdu,  miejscu i czasie trwania postojów, połączeniach komunikacyjnych oraz miejscach jakie Klient będzie zajmował w środku transportu, a w przypadku imprez turystycznych dla dzieci o możliwości
bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.
7. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej Organizator
nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczeń zastępczych nie stanowi wady usługi, chyba, że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy  turystycznej.  W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy. Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej.
8. Z dniem 16.07.2006 organizator podróży zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /WE
/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 r. do  poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz. Jeżeli w dniu zawarcia umowy nie jest jeszcze znany przewoźnik lotniczy, to Biuro zobowiązuje się tymczasowo do
podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Jak tylko ostatecznie zostanie ustalony przewoźnik, organizator niezwłocznie powiadomi o tym Klienta poprzez biuro agencyjne, w którym dokonana została rezerwacja. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu umowy Klient zostanie również niezwłocznie o tym poinformowany przez organizatora. Touroperator zastrzega sobie możliwość zmiany linii lotniczych i numerów lotów.
9. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Uczestnikowi, który znalazł się w  trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, o których mowa w art.48 ust. 11 Ustawy. Nadmieniona pomoc polega w szczególności na udzieleniu: odpowiednich  informacji  dotyczących świadczeń  zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych, o których mowa w art.48 ust. 5 Ustawy.
10. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust 1, jeżeli  trudna  sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie będzie przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

X. UBEZPIECZENIE

1. Uczestnik imprezy organizowanej przez Touroperatora jest ubezpieczony od kosztów leczenia  za granicą (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Wysokość sum ubezpieczenia, jego zakres oraz propozycje ubezpieczeń fakultatywnych podane są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia, dostępnych zarówno na stronie internetowej Organizatora, jak i w Biurach, oraz  wydawanych każdorazowo na żądanie Klienta. Klientom cierpiącym na choroby przewlekłe polecamy wykupienie dodatkowego wariantu ubezpieczenia na wypadek ujawnienia się dolegliwości związanych z chorobą podczas imprezy turystycznej. Podstawowy pakiet ubezpieczenia, którym objęci są uczestnicy imprez turystycznych nie obejmuje kosztów leczenia następstw chorób przewlekłych. Osobom zamierzającym korzystać z nurkowania z aparatem powietrznym oraz windsurfingu a także innych sportów proponujemy wykupienie dodatkowego wariantu ubezpieczenia.
2. Organizator zaleca wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Karta  EKUZ).
Karta EKUZ wyrabiana jest bezpłatnie przez NFZ. Wniosek o kartę EKUZ można wypełnić elektronicznie – formularz zgłoszenia znajduje się na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek

XI. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług
 turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:  zawinionym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w  wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo nieuniknionymi i nadzwyczajnymi
okolicznościami (siła  wyższa) - art. 50 ust. 3 Ustawy. W przypadkach, tych koszty wynikłe z zaistnienia ww. sytuacji obciążają Klienta (koszty powrotu, zakwaterowania itp.). Organizator dołoży wszelkiej należytej staranności w celu udzielenia Klientowi pomocy.
2. Biuro nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (to jest nie akceptowanej przez Biuro) zmiany przez uczestnika miejsca wsiadania lub wylotu.
3. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/  imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Uczestnika do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem tych urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Biuro. W takim przypadku Uczestnik zapewnia sobie powrót do miejsca  zamieszkania na własny koszt, a Biuro zwraca  jedynie wartość nie zrealizowanych świadczeń  po
potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów związanych z ich zakupem u kontrahentów.
4. Jeśli w wyniku działania siły wyższej niemożliwej do przewidzenia w chwili zawierania  umowy,  świadczenie imprezy turystycznej zostanie utrudnione, zakłócone lub zagrożone, a w skutek działania siły wyższej powstaną dodatkowe koszty świadczeń - nie przewidziane w ramach umowy-zgłoszenia (na przykład: dodatkowa doba hotelowa, dodatkowy posiłek, dodatkowy  transfer,  itp.),  Klient uzyska pomoc przedstawicieli Biura przy dokonaniu takiej transakcji, zaś koszty zakupu
owych dodatkowych świadczeń będą ponoszone przez Klienta i Biuro w sposób niedyskryminujący żadnej strony.
5. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu imprezy turystycznej dokonaną na
życzenie i za zgodą Uczestników imprezy.
6. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Uczestnika w miejscu pobytu z lokalnymi przedsiębiorcami.
7. Opisane w katalogu wycieczki fakultatywne podane są tam jedynie informacyjnie i nie stanowią oferty handlowej. Biuro nie gwarantuje także że będą one wszystkie realizowane.

XII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie oraz posiadania przy sobie oryginału lub kopii Umowy Zgłoszenia.
2. Uczestnik ma obowiązek informować Organizatora o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy turystycznej, niezwłocznie, w momencie ich ujawnienia.
3. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania na miejscu zbiórki dokumentów podróżnych (dowód osobisty, paszport), wiz turystycznych uprawniających go do przekraczania granic krajów objętych  programem imprezy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
4. Klient zobowiązany jest podczas przejazdów autokarowych do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych w tym e-papieros), nadużywania alkoholu oraz wszelkich środków pobudzających.
5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych  itp.).  Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia  wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem poniesienia ich przez Organizatora, który następnie wystąpi przeciwko Klientowi z powództwem do właściwego Sądu (co wiązać się będzie z koniecznością poniesienia przez stronę przegrywającą dodatkowo  
kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego).
6. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez niego na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp. Organizator zastrzega sobie prawo do obciążania Klienta kosztami powstałymi z jego winy, w szczególności w przypadku braku wymaganych dokumentów lub naruszenia  przepisów celnych przy przekraczaniu granicy lub innego istotnego naruszenia obowiązków spoczywających  na Kliencie, jeżeli dojdzie do zakłócenia przebiegu trwania imprezy turystycznej, a po stronie Biura powstaną dodatkowe koszty związane z tymi naruszeniami. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
7. Dane osobowe Klienta znajdujące się w ważnym/ aktualnym dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Klient jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych  po zawarciu umowy a przed rozpoczęciem imprezy, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie – nie później jak 24h przed wylotem lub wyjazdem.
W przypadku zmiany danych osobowych Klienta zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie,
którym Klient będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód  osobisty  lub  paszport),  Organizator uprawniony będzie do obciążenia Klienta kosztami dokonania takiej zmiany.
Klient nadto jest zobowiązany do każdorazowego  informowania  Organizatora o zmianie danych
teleadresowych, w szczególności zmiany numeru kontaktowego przed rozpoczęciem imprezy, jak i w trakcie jej trwania.
8. Organizator ma prawo do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym i wydalenia Uczestnika z imprezy turystycznej, w przypadku gdy ten w trakcie trwania jest w stanie  nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu środków odurzających, wywołującym zakłócenia w  przebiegu trwania imprezy turystycznej. Przed zastosowaniem powyższej procedury Organizator zobowiązany jest do wezwania Policji bądź do uzyskania oświadczenia pilota (rezydenta) oraz co
najmniej 3 pozostałych uczestników imprezy. Klientowi, z którym rozwiązano umowę w trybie natychmiastowym, przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanych  świadczeń  po potrąceniu z niej kosztów rzeczywistych wynikających przerwania uczestnictwa w  imprezie oraz ewentualnych kosztów związanych z powrotem Klienta do miejsca wyjazdu.

XIII. PASZPORT I WIZY

1. Uczestnik wyjeżdżający poza granice UE musi posiadać ważny paszport (minimum 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). Organizator informuje, że przy wyjeździe do krajów UE wymagany jest dowód osobisty (ważny minimum 3 miesiące od daty zakończenia imprezy) lub paszport. Wszelkie informacje o obowiązujących przepisach wizowych zawarte w Katalogu są informacjami ogólnymi. Informacje szczegółowe przekazane zostaną Klientowi każdorazowo przed
zawarciem umowy lub też na jego wniosek po zawarciu umowy.
2. W przypadku wyjazdu do kraju, w którym wymagane są wizy, jeżeli biuro oferuje usługę pośrednictwa wizowego, Klienci zobowiązani są do dostarczenia do biura dokumentów umożliwiających otrzymanie wizy w terminie określonym w ofercie.
3. Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich,
obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.

XIV. ZASADY KORZYSTANIA Z INFOLINII I TELEFONU ALARMOWEGO

1. Infolinia telefonu alarmowego o numerze 708-877-787 działa całodobowo, 7 dni w tygodniu.
Organizator nalicza opłatę za korzystanie z infolinii w wysokości 6.25 PLN netto/7,69 PLN brutto,
Klient ponosi ewentualne koszty związane z roamingiem lub korzystaniem z sieci  międzynarodowych. Po wybraniu numeru telefonu alarmowego Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty za połączenie, oraz o możliwości rozłączenia się bez konieczności ponoszenia opłat. Kontynuowanie połączenia przez Klienta oznacza to, akceptuje On wysokość opłaty i wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zachodzić będzie taka konieczność). Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na początku rozmowy. W razie braku  wyrażenia zgody na akceptację wysokości Opłaty lub przetwarzanie danych Klient winien bezzwłocznie rozłączyć się.  Dla celów bezpieczeństwa i podnoszenia jakości Usług rozmowy za pośrednictwem Infolinii mogą  być nagrywane. W razie nagrywania rozmowy Klient zostanie o tym fakcie poinformowany na początku rozmowy. W razie braku wyrażenia zgody na nagrywanie Klient winien bezzwłocznie rozłączyć się.

XV. PRZELOT I PRZEJAZDY

1. Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom zawartym w Konwencji Warszawskiej z 1929 r. z poźn.zm. I aneksami dostosowanymi  do  ustawodastw  narodowych,  Konwencji  Montrealskiej  z  1999  r. o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych.
2. Przelot samolotem odbywa się na liniach czarterowych w klasie turystycznej lub przelotem liniowym. Od momentu odprawy bagażowo-paszportowej  Klienci objęci są opieką linii lotniczych. Podczas lotu Klientom nie towarzyszy rezydent.  Przedstawiciel Organizatora będzie oczekiwał po przylocie w miejscu docelowym. Realizowanie podroży drogą lotniczą z rożnych względów programowych czy technicznych może ulec zmianie.
3. Klienci uczestniczący w imprezie turystycznej obejmującej przelot samolotem lub klienci
którzy zawarli umowę o usługę turystyczną, której przedmiotem jest tylko przelot samolotem po
winni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie lub trzy godziny przed planowanym odlotem zgodnie z informacją zawartą w dokumentach podróży.
4. W przypadku imprez autokarowych na trasie wyjazdowej i powrotnej organizowane są postoje, w celu umożliwienia skorzystania Uczestnikom z toalety dostępnej w miejscu postoju. Toaleta dostępna w autokarze ma ograniczoną pojemność i winna być używana w wyjątkowych wypadkach z uwagi na wewnętrzny obiekt zamknięty systemu WC. Organizator może realizować połączenia  antenowe z danego miasta wyjazdowego dostępnego w sprzedaży danej oferty dla minimum 1 Uczestnika imprezy. Wyjazdy z miast antenowych i głównych mogą być realizowane różnymi  środkami: autokar, bus, samochód osobowy. Organizator realizuje przejazdy własną flotą, ale
może korzystać również z pojazdów innych przewoźników o takich samych standardach.
5. Podczas imprez autokarowych dzieci do 3 roku życia podróżują autokarem bez konieczności  korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz fotelika. Dzieci powyżej 3 roku życia przewożone są na  odrębnych siedzeniach w autobusie, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa i w trakcie przejazdu muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa. Foteliki w autobusach nie są obowiązkowe i nie znajdują się na wyposażeniu autokaru. Uczestnik może zabrać do autokaru własny fotelik dla  dziecka. Prawidłowe zamontowanie fotelika, zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami bezpieczeństwa, obciąża Uczestnika imprezy. W przypadku gdy połączenia antenowe są realizowane pojazdem, w którym dziecko musi jechać w foteliku, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie niezwłocznie Organizatora, chyba że będzie korzystał z własnego fotelika. Nie poinformowanie Organizatora o powyższym fakcie może spowodować odmowę przewozu.

XVI. GODZINY PRZELOTU I WYJAZDU

1. Podawane  godziny  przelotów i wyjazdu zarówno w momencie rezerwacji, jak i na dokumentach  podroży są jedynie godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie (na przykład ze względu na bezpieczeństwo pasażerów, na przejściowe przeciążenia międzynarodowych korytarzy powietrznych, niekorzystne warunki atmosferyczne). W niektórych przypadkach przylot/ przyjazd
na miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.
2. W  przypadku  imprez  samolotowych Klient zobowiązany jest do potwierdzenia aktualnej godziny przelotu na 24 godziny przed wylotem, w przypadku imprez autokarowych Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzenia aktualnej godziny wyjazdu na 48 godzin przed dniem wyjazdu.  Godziny i miejsce odprawy na wylot z Polski lub wyjazd autokaru z Polski należy potwierdzić w miejscu dokonania rezerwacji imprezy lub bezpośrednio u Organizatora (na stronie internetowej
lub telefonicznie), natomiast godziny i miejsca zbiorki na powrót do Polski należy potwierdzić u przedstawiciela Organizatora.

XVII. DOBA HOTELOWA

1. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), we wszystkich
hotelach i apartamentach kończy się o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-16.00. W  przypadku późnych wylotów, bez względu na godzinę zakwaterowania, należy opuścić pokoje do godz.10.00 w dniu wyjazdu. Klienci najczęściej otrzymują pokój lub miejsce do składowania bagażu. W przypadku wylotów nocnych Klienci kwaterowani są po przybyciu do hotelu, co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-16.00 dnia poprzedzającego na przylot na  miejsce docelowe. Analogicznie jest w przypadku nocnych powrotów do kraju. Czas trwania imprezy turystycznej może różnić się od potocznie rozumianej liczby dni. Dzień pierwszy (dzień zbiórki) oraz dzień ostatni (dzień powrotu do Polski) są dniami podróży. Długość wypoczynku w
tych dniach jest ściśle powiązana z rozkładami lotów.
2. Prezentowane  w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w danym  hotelu wygląda tak samo jak ten prezentowany na zdjęciu w katalogu. Klient może zostać zakwaterowany w dowolnej części hotelu, chyba że strony dokonały w umowie szczegółowych pisemnych ustaleń w tym zakresie. Wszelkie prośby o dodatkowe świadczenia typu widok na morze/basen/ogród/miejsce w autokarze, zakwaterowanie w pokojach sąsiadujących ze sobą, zakwaterowanie w pokoju na konkretnym piętrze lub w pokoju z odrębnymi łóżkami, wpisane w Umowie w polu "uwagi" nie są wiążące dla Organizatora i traktowane  będą  jako  prośba. Świadczeń tych nie można egzekwować na miejscu jako zagwarantowanych, jednakże Organizator dołoży starań aby w miarę możliwości spełnić te życzenia.
3.Wszystkie informacje dotyczące standardu hoteli zamieszczone w katalogach, są aktualne na dzień przygotowania katalogu.
BIURO PODRÓŻY zawiadomi klienta o zmianach zaistniałych po tym dniu niezwłocznie po ich zajściu. Aktualne informacje dotyczące oferty znajdują się na stronie organizatora.
BIURO PODRÓŻY zaleca zapoznanie się ze szczegółowe treścią oferty hotelowej przed zawarciem umowy.

XVIII. KATEGORIE HOTELOWE, APARTAMENTY, POKOJE 1-OSOBOWE, DOKWATEROWANIE

1. W opisach obiektów zamieszczonych w katalogu Organizator podaje ich kategoryzację zgodnie z przepisami kraju pobytu (zgodnie z art. 40 ust.1 pkt 1 lit.c Ustawy). Organizator informuje, że z uwagi na niejednolite zasady przyznawania kategorii hotelowych w poszczególnych krajach, oprócz  kategorii oficjalnej, w opisach obiektów Organizator zamieszcza swoje własne oznaczenia w  postaci gwiazdek, stanowiące własną, subiektywną ocenę standardu obiektów, uniwersalną dla
wszystkich krajów.
2. W większości obiektów liczba pokoi 1-osobowych jest ograniczona. Wielkość, wyposażenie i usytuowanie pokoi nie musi być identyczne jak w przypadku pokoi 2-osobowych. Niektóre hotele  oddają do wykorzystania jednej osobie pokój 2-osobowy. Szczegółowe informacje na temat pokoi 1-osobowych znajdują się w katalogu, w opisach konkretnych obiektów.
3. Osoby wybierające się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonały dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci, tzw. opcja dokwaterowania. Jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju jednoosobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji.

XIX. WYCIECZKI FAKULTATYWNE

1. Organizator informuje, że w trakcie pobytu w miejscowości wypoczynkowej istnieje możliwość  skorzystania z organizowanych na miejscu wycieczek fakultatywnych (które nie są objęte ramowym programem imprezy). Wycieczki fakultatywne obejmują zwiedzanie najbardziej znanych i interesujących atrakcji w danym kraju lub poznanie miejscowych obyczajów. Udział w imprezach fakultatywnych jest dobrowolny. Opłaty za udział w imprezach fakultatywnych pobiera pilot/rezydent w miejscu pobytu lub uiszcza się je bezpośrednio u ich Organizatora.

XX. BAGAŻ

1. Biuro wprowadza limit bagażu Uczestnika na wszystkie wyjazdy autokarowe i lotnicze: 1 sztuka
bagażu podręcznego do 5 kg (i o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm) oraz 1 sztuka bagażu głównego o wadze  do  20  kg. Wyłącza się możliwość łączenia bagażu na 2 osoby w 1 bagaż główny o wadze 40 kg.
Dzieci  do  lat  2 – nie maja prawa do przewozu bezpłatnego bagażu.
Organizator, a w przypadku wycieczek autokarowych również kierowca i pilot, są uprawnieni do
kontroli wagi bagażu. Ponieważ maksymalny udźwig samolotu i maksymalna ładowność autokaru  są ściśle limitowane prawem transportowym, zarówno Biuro jak i Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania na pokład bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.
W przypadku wycieczek autokarowych  Organizator może w ramach wolnego miejsca zaproponować dopłatę do nadbagażu:
do 5 kg nadbagażu - 50 zł,
od 5 -10  kg - 100 zł,
powyżej 10 kg - opłata proporcjonalna.
Dopłatę uiszcza się do rąk Organizatora, kierowcy, pilota lub innego przedstawiciela  Organizatora.
W przypadku wycieczek lotniczych klient ma obowiązek dokonać dopłaty za nadbagaż wg stawek przewoźnika.
2. Nie należy wkładać do  bagażu znajdującego się w  lukach bagażowych takich  przedmiotów jak:
dokumenty, vouchery podróżne, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne wartościowe rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż oraz rzeczy niepowierzone Organizatorowi, pozostawione w  miejscu publicznym, na miejscu zbiórek lub przesiadek.
3. W przypadku wycieczek lotniczych reklamację dotyczącą zniszczenia bagażu  należy zgłosić liniom lotniczym w ciągu 7 dni od daty zdarzenia , a zagubienie bagażu w ciągu 21 dni od daty zdarzenia.
4. W razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu w trakcie lotu Klient powinien niezwłocznie zgłosić
ten fakt przedstawicielowi przewoźnika na lotnisku i wypełnić protokół zgłoszenia szkody lub zaginięcia bagażu. Tylko taki dokument pisemny oraz kwit bagażowy (wraz z kartą pokładową) jest podstawą roszczeń o odszkodowanie od linii lotniczych lub towarzystwa.
Organizator Imprezy turystycznej nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie bagażu.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na formularzu PIR (Property  Irregularity  Report), dostępnym na  lotniskach, na adres przedstawicielstwa linii lotniczych w terminie 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia w dostarczeniu bagażu należy
składać pisemnie na adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od dnia przekazania
bagażu pasażerowi.
6. W  przypadku imprez autokarowych odpowiedzialność za przewożony bagaż (tzw. bagaż podręczny) ponosi Uczestnik chyba, że szkoda powstała z winy Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu powierzonego (tzw. bagaż główny) w trakcie przejazdu autokarem jeżeli  doszło do nich z przyczyn występujących po  stronie  klienta, niezawinionych przez Organizatora bądź z właściwości towaru, wskutek siły wyższej, braku lub wadliwości opakowania bagażu, ładowania, rozmieszczania lub wyładowywania rzeczy  przez Klientów.
Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie bagażu w wysokości rzeczywistej wartości przedmiotów z uwzględnieniem stopnia przyczynienia się przez Organizatora
do ich powstania.
7. Podczas imprez autokarowych Organizator odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych tylko wtedy  gdy został powiadomiony o właściwościach bagażu przy zawieraniu umowy lub w chwili ładowania bagażu, chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa  Organizatora.
8. W trakcie trwania imprezy autokarowej Uczestnicy są zobowiązani do zabrania z luku bagażowego podczas każdego postoju autokaru związanego z noclegiem. Bagaże pozostawione w luku bagażowym podczas takich postojów nie są objęte ochroną, a Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności. Klienci w trakcie pobytu w hotelu lub innym miejscu zakwaterowania są
zobowiązani do zachowania należytej staranności w celu zabezpieczenia swojego bagażu przed utratą lub uszkodzeniem. Zaleca się aby rzeczy wartościowe, dokumenty oraz sprzęt elektroniczny  w miarę możliwości przechowywać w sejfie dostępnym w pokoju lub w recepcji hotelu.

XXI. PRZEWÓZ BAGAŻU SPECJALNEGO

1. W większości linii lotniczych można przewozić w ramach bagażu podręcznego nosidełko/kołyskę/gondolę jeśli mieści się w schowku nad głowami pasażerów. We wszystkich liniach w kabinie można przewozić jedzenie dla niemowlęcia. W ramach bagażu głównego w  większości linii można przewozić składane wózki spacerowe dla dzieci.
Organizator  informuje, że w większości linii lotniczych niezbędnym jest aby przewożony bagaż specjalny posiadał odpowiednie atesty lotnicze umożliwiające wniesienie go na pokład jako bagaż  podręczny. Szczegółowe informacje dotyczące przewozu bagażu specjalnego znajdują się na stronach internetowych przewoźników. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem  linii lotniczych dotyczących przewozu bagażu specjalnego przed wylotem. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za odmowę przez linie lotnicze przewozu w ramach bagażu podręcznego ww.
przedmiotów.
2. Podczas imprez autokarowych istnieje możliwość przewiezienia roweru po wcześniejszym dokonaniu przez Uczestnika zgłoszenia Organizatorowi oraz uzyskaniu pisemnej zgody biura i dokonaniu opłaty dodatkowej w wysokości 150 zł/rower.
Na czas transportu rower musi mieć odkręcone koła, pedały, taka by zajmował jak najmniej miejsca w luku bagażowym, oraz być dokładnie zabezpieczony w celu ochrony przed porysowaniem lub zniszczeniem bagaży innych podróżnych.

XXII. HAŁAS

1. Organizator informuje, że bogata  infrastruktura  turystyczna  (dyskoteki,  bary, tawerny), ciepły klimat, atmosfera urlopu sprzyja  nocnemu  życiu  towarzyskiemu. Tym samym Organizator  nie  może zapewnić kompletnej ciszy podczas wypoczynku Klienta i należy się liczyć z pewnymi  niedogodnościami spowodowanymi hałasem.
Organizator nie odpowiada również za niedogodności spowodowane pracami budowlanymi  prowadzonymi poza obiektem zakwaterowania Klienta.

XXIII. REKLAMACJE


1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Organizatora jest ograniczona do wysokości trzykrotności  całkowitej ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy  szkody na osobie lub szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie trwania imprezy turystycznej wadliwego  wykonania Umowy, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora (pilota, rezydenta) w miejscu powstania zdarzenia, lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela, bezpośrednio centralę Organizatora celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu. Przyjęcie reklamacji przez pilota/rezydenta winno być przez niego potwierdzone na piśmie.
3. Niezależnie od zawiadomienia Organizatora o wadach imprezy, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w formie pisemnej listem poleconym (nie faxem i nie e-mailem) wysłanym
na adres siedziby Organizatora podany w Umowie-Zgłoszeniu.
4. Reklamacja winna zawierać dokładne oznaczenie imprezy której dotyczy w tym przynajmniej dane osób ją wnoszących, numer imprezy oraz opis stanu faktycznego a także w miarę możliwości  dokument potwierdzający zawarcie umowy, dokumentację fotograficzną itp.
5. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnikowi  nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie imprezy, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub w przypadku niestawienia się na wyznaczoną zbiórkę w dniu wyjazdu.

XXIV. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE UBIEGANIA SIĘ O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Z GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

1. Organizator oświadcza, że w wykonaniu obowiązku określonego w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zawarł z Signal Iduna Polska S.A. umowę gwarancji ubezpieczeniowej zapewniającą Klientom na wypadek niewypłacalności Organizatora:
a) pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących
w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu,
b) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę  przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z  przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie  powiązanych usług turystycznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
c) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części
imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie  powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osób, które działają w ich imieniu.
2. Beneficjentem posiadanego zabezpieczenia finansowego jest Marszałek Województwa  Wielkopolskiego, który jest uprawniony do występowania na rzecz Klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu zabezpieczenia finansowego, na zasadach określonych w treści umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. W przypadku niewypłacalności Organizatora Beneficjent upoważniony jest do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotów Klientów do kraju, prowadzi działania związane z organizacją powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub plano
wanego powrotu z imprezy turystycznej, jeżeli Organizator, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu.
4. Gwarant po otrzymaniu dyspozycji Beneficjenta bezwarunkowo, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania dyspozycji, przekazuje wnioskowaną zaliczkę na  pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej. Beneficjent przedstawia Gwarantowi  pisemne rozliczenie otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
5. W przypadku niewypłacalności Organizatora Klient, który nie otrzymał zwrotu wpłat  wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy:
a) impreza turystyczna nie została lub nie zostanie zorganizowana
b) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która  nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących  Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, zgłasza Gwarantowi i Beneficjentowi brak zwrotu powyższych wpłat.
6. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej zawiera imiona i nazwiska oraz adresy do
korespondencji wszystkich klientów poszkodowanych w wyniku niewykonania lub niewykonania w części zobowiązań wynikających z Umowy-Zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się:
a) kopię zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem Umowy –Zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej,
b) kopię dowodu wpłaty na rzecz Organizatora należności za usługi turystyczne,
c) oświadczenie Klienta stwierdzające niewykonanie przez Organizatora zobowiązań umownych określonej wartości,
d) oświadczenie Klienta zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić  
wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia.
7. Gwarant w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta, dokonuje  jego weryfikacji pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w ust. 6 powyżej oraz ze stanem faktycznym i przekazuje Beneficjentowi informację o szczegółowych wyliczeniach kwoty należnej Klientowi albo informację o nieuwzględnieniu danego zgłoszenia w całości lub w części  wraz ze wskazaniem przyczyny. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego
postępowania wyjaśniającego termin przekazania informacji Beneficjentowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.
8. Po otrzymaniu otrzymanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych  
poszkodowanym Klientom  Beneficjent wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje  wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym Klientom, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji.
9. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów
powrotu klientów z imprezy turystycznej, Gwarant niezwłocznie informuje o tym fakcie Beneficjenta oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
10. Beneficjent  występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o  wypłatę środków z
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się
niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej.
11. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe okaże się niewystarczające na dokonanie klientom
zwrotu wpłat, o których mowa w ust. 1 powyżej, Gwarant niezwłocznie po weryfikacji zgłoszeń Klientów, przekazuje Beneficjentowi zgłoszenia zebrane od Klientów, którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, wraz z informacją, dotyczącą wysokości wypłaconych tym klientom kwot z zabezpieczenia finansowego oraz z wyliczeniem kwot, których zabrakło na zwrot wpłat w stosunku do każdego Klienta. Gwarant przekazuje informację o tych zgłoszeniach do Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego.
12. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie po otrzymaniu decyzji Beneficjenta,  
wypłaca należne Klientom środki zgodnie z otrzymaną dyspozycją, o czym informuje Beneficjenta oraz Gwaranta.
13. Certyfikat gwarancji dostępny jest u Organizatora.

XXV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz. Z 2018 r., poz. 1025 t.j. ze zm.) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez właściwy miejscowo sąd.
2. Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy.