drukuj
UMOWA - warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych  

I. Strony umowy, zakres zastosowania.
1. Stronami Umowy o  zorganizowanie imprezy turystycznej, zwanej dalej umową są:
a) Klient  zgłaszający rezerwację zgodnie ze Zgłoszeniem udziału w imprezie turystycznej (dalej: Klient) oraz
b) Organizator:  z siedzibą  w Rudzie Śląskiej,  ul. Szymanowskiego 7, nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 1021, nr KRS 0000487433 Sądu Rejonowego Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gliwicach, kapitał zakładowy 100.000,00 zł, NIP 6412531514, REGON  243426430  (dalej:  Organizator),  nr  rachunku  bankowego ING Bank Śląski S.A. 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348.
2.Niniejsza UMOWA –warunki  uczestnictwa w imprezach organizowanych  przez Organizatora  (dalej:  Ogólne  Warunki  Uczestnictwa),  mają  zastosowanie  do  Umowy  o  zorganizowanie imprezy turystycznej zawartej z Klientem, w zakresie w niej nieuregulowanym.

II. Zawarcie umowy.
1.Umowa obejmuje:   
a)Zgłoszenie rezerwacji (Umowę zgłoszenia), będącą załącznikiem nr 1
b)Ofertę wybraną przez Klienta, a oferowaną przez Organizatora będącą załącznikiem nr 2
c)Standardowy formularz informacyjny, będący załącznikiem nr 3,
d)Klauzulę Informacyjną, stanowiącą załącznik nr 4,
e)Klauzulę Zgody, stanowiącą załącznik nr 5.
2.Klient przed zawarciem umowy zapoznaje się z ceną imprezy wybraną spośród propozycji Organizatora,
dopłatami  obowiązkowymi  i  fakultatywnymi,  miejscem  pobytu  lub  trasą  imprezy,  rodz
ajem  klasą,  kategorią  lub  charakterystyką  środka  transportu,  położeniem,  rodzajem  i  kategorią  obiektu
zakwaterowania (zgodnie ze standaryzacją usług według krajów pobytu) liczbą i rodzajem posiłków, programem zwiedzania lub atrakcji turystycznych, kwotą zaliczki oraz terminem zapłaty całej ceny.
3.Zawarcie umowy następuje w formie pisemnej poprzez podpisanie przez Klienta Umowy, a także Ogólnych
Warunków Uczestnictwa i zgłoszenia rezerwacji oraz wpłacie zaliczki w kwocie 29 % ogólnej ceny imprezy.
Pozostałą należność Klient zobowiązany jest zapłacić w terminie od 180 do 30 dni przed datą wyjazdu. W
przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 180 dni przed rozpoczęciem imprezy Organizator może
pobrać pełną należność jeśli zostało to wskazane w ofercie lub na życzenie Klienta.  W ramach  okresowych
działań promocyjnych Organizator może obniżyć kwotę  wpłacanej zaliczki poniżej 29 % ogólnej ceny imprezy, co wynikać będzie z oferty, stanowiącej załącznik nr 2 .
Jeżeli Klient zawiera umowę w terminie krótszym niż 30 dni, zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny imprezy.
4.W przypadku zakupu oferty za pośrednictwem portali internetowych współpracujących z Organizatorem,
portali internetowych należących do Organizatora, infolinii Organizatora lub w inny sposób wymagający
komunikacji na odległość, Klient zobowiązany jest do odesłania podpisanych dokumentów tj.
Umowy Zgłoszenia oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa w terminie nieprzekraczającym 72 godziny od daty ich doręczenia. W przypadku, gdy impreza rozpoczyna się w term inie krótszym niż 48 godzin, wówczas Klient zobowiązany jest dostarczyć podpisane dokumenty w terminie nieprzekraczającym 12 godzin od daty
ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska NIP:6412531514,REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,wpłacony w całości
Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348. W sytuacji, gdy Organizator nie otrzyma podpisanych dokumentów we wskazanych powyżej terminach, ma prawo anulowania rezerwacji o czym informuje klienta drogą mailową, bądź telefoniczną (uwzględniając wiadomość tekstową SMS).W przypadku zawierania umowy drogą elektroniczną, o której mowa powyżej, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni  od dnia zawarcia umowy.
5.Oferta, która stanowi załącznik nr 2, określa informacje dotyczące szczegółowych właściwości realizacji
usługi turystycznej, w szczególności:
a)miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,
b)rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze  określony -o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,
c)położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d)liczbę i rodzaj posiłków,
e)szczegółowy  program  zwiedzania,  wycieczki  lub  inne  usługi  uwzględnione  w cenie   imprezy turystycznej,
f)czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz -jeśli to możliwe -o przybliżonej liczebności grupy,
g)informację o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
h)informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także,
na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb,
i)cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi
opłatami i innymi kosztami lub - jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone
przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej -informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony,
j)minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła, o ile odbiega ona od
ustalonej w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa,
k)termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z
powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń,
l)ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o
wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej,
m)informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów
rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci,
n)wymagania specjalne, o których Klient powiadomił
Organizatora i na które strony umowy o udział w imprezie turystycznej wyraziły zgodę,
o)informacje umożliwiające  bezpośredni  kontakt  z  osobą  w  wieku  poniżej  18  lat  lub  z  osobą
odpowiedzialną za taką osobę w miejscu jej pobytu, jeżeli na podstawie umowy o udział w imprezie
turystycznej obejmującej zakwaterowanie podróżują osoby w wieku poniżej 18 lat, którym nie towarzyszy rodzic ani inna upoważniona osoba.
6.Podmiotem  zapewniającego  ochronę  na  wypadek  niewypłacalności  w  formie  Gwarancji  Ubezpieczeniowej, o której mowa w  art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017, poz. 236 1 ze zm.). jest
TU EUROPA S. A. ul. Gwiaździsta 62, Organizator ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska
NIP:6412531514,REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy,
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,wpłacony w całości Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348, 53-413 Wrocław. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Śląskiego (ul. ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel.: +48 (32) 20 78888), uprawniony do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie
kosztów powrotu Klienta do kraju i do występowania na rzecz Klientów w sprawach wypłaty środków z gwarancji.  

III.Ceny, opłaty za świadczenia w ramach imprezy turystycznej oraz zmiany świadczeń   
1.Obowiązująca  cena  podstawowa  określona  w  cenniku  lub ofercie   podana   jest   dla   jednej   osoby
zakwaterowanej w pokoju dwuosobowym lub większym. Całkowita cena imprez organizowanych przez Biuro
Podróży Plus Wakacje wyrażona jest w jednej kwocie i walucie lub zostaje rozbita na cenę podstawową (w
PLN)  oraz obligatoryjne dopłaty tj. opłata administracyjna (w EUR
lub  innej  walucie)  lub  inne. W  przypadku ofert, których cena rozbita jest na składniki, opłata w walucie innej niż PLN, przyjmowana jest w gotówce przez przedstawicieli biura tj. pilotów, rezydentów, animato
rów w dniu rozpoczęcia imprezy. Zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym akceptowalne jest jedynie w przypadku wniesienia dopłaty do ceny podstawowej i jeżeli hotel przewiduje taką możliwość.

IV.Zmiana warunków umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
1.Cena ustalona w umowie może być podwyższona, jeżeli Organizator turystyki udokumentuje wpływ na
podwyższenie ceny jednej  z następujących okoliczności:
a)wzrost ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
b)wzrost wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie
turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy
turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście
na ląd w portach oraz na lotniskach
c)wzrost kursów walut lub innych opłat urzędowych.
2.W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona. Klient ma prawo
do  niezaakceptowanie  podwyższonej kwoty imprezy, wówczas może z imprezy zrezygnować, nie ponosząc
kosztów odstąpienia od umowy  z jego winy.
3.Klient ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w
pkt  IV.1, które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
W przypadku obniżenia ceny organizator turystyki może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego organizator turystyki przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.
4.Organizator powiadamia Klienta o zmianie ceny oraz uzasadnia podwyżkę i wskazuje sposób jej obliczenia na trwałym nośniku.
5.Jeśli podwyższenie ceny przekracza 8% całkowitej ceny imprezy, a także jeśli zmiana umowy dotyczy jej
głównych właściwości, określonych w pkt. II.5 lit. a) –
n), Organizator niezwłocznie powiadamia o tym Klienta na trwałym nośniku. Organizator może wówczas jednocześnie zaoferować Klientowi zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
6.W powiadomieniu, o którym mowa w pkt IV.4, Organizator informuje klienta o:
a)zmianach warunków umowy oraz ich wpływie na cenę,
b)zastępczej imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana
c)terminie udzielenia przez Klienta informacji w zakresie swojej decyzji, o której
mowa w pkt IV.6.
7.Klient, w terminie 2 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt. IV.4 i 5, zobowiązany jest do
poinformowania Organizatora o swojej decyzji polegającej na przyjęciu proponowanej zmiany, odstąpieniu od
umowy  za  zwrotem  wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
odstąpieniu  od  umowy  z  jednoczesnym  przyjęciem  zastępczej  imprezy  turystycznej.  Brak  udzielenia
Organizatorowi informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, powoduje uznanie, że Klient zdecydował się
na odstąpienie od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych opłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za
odstąpienie.
8.Jeśli zastępcza impreza turystyczna bądź zmiana umowy powodują obniżenie jakości lub kosztów imprezy
turystycznej, Klient uprawniony jest do odpowiedniego obniżenia ceny.
9.Zwrot świadczeń na rzecz Klienta następuje w ich wartości nominalnej, tj. bez odsetek lub rekompensaty z
tytułu zmiany siły nabywczej pieniądza.

V.Zmiana warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej.
1.Jeżeli Organizator w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych  w umowie
usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest on obowiązany, bez obciążania Klienta
dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze o jakości
równorzędnej lub wyższej. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w
programie imprezy turystycznej, klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.  
2.Klient  może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze tylko wtedy, gdy nie są one porównywalne z
tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej, lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.
3.Jeśli świadczenie zastępcze, o którym mowa w pkt V.1, jest niemożliwe lub Klient odrzucił
to świadczenie zgodnie  z  pkt.  V.2 i od umowy odstąpił, Klient  jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny lub  odszkodowania, lub zadośćuczynienia, bez rozwiązywania umowy o udział w imprezie turystycznej.
W przypadku jednak, gdy niezgodność istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a
Organizator turystyki nie zdoła usunąć tej niezgodności w rozsądnym terminie wyznaczonym przez
Klienta, Klient ma prawo do rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej bez opłaty za jej rozwiązanie.
Wówczas, jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport podróżnych, organizator turystyki zapewnia powrót
Klienta do kraju równoważnym środkiem transportu niezwłocznie i bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. W  przypadku  gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Klienta
do kraju zgodnie z umową o udział w  imprezie  turystycznej  z  powodu  nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności, Organizator  turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania
Klienta, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w umowie o udział w imprezie turystycznej, przez okres do 3 nocy.

VI.Roszczenia Klienta
1.Klientowi  przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że
została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.Organizator ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska NIP:6412531514,REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,wpłacony w całości Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348
Klientowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których
doznał  w  wyniku  niezgodności.  Organizator  turystyki  niezwłocznie  wypłaca  odszkodowanie  lub
zadośćuczynienie.
3. Klientowi  nie przysługuje  odszkodowanie  lub  zadośćuczynienie  za  niezgodność  w  przypadku,  gdy
Organizator turystyki udowodni, że:
a) winę za niezgodność ponosi Klient;
b) winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych
objętych u mową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub
uniknąć;
c) niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami (dalej: siła
wyższa).
4.Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania
imprezy  ograniczona  jest  do  dwukrotności  ceny  imprezy  turystycznej  względem  każdego  Klienta.
Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.  

VII.Odwołanie imprezy,odstąpienie Organizatora od umowy.
1.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy pozostała kwota należności o której mowa
w pkt. II.3 nie zostanie zapłacona przez Klienta w terminie tam wskazanym.
2.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej, oraz musi zostać
złożone w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez Organizatora informacji o podstawach do jego złożenia.
3.Do realizacji każdej imprezy turystycznej wymagana jest minimalna ilość 40 osób, zatem realizacja
usług uzależniona jest od liczby zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku zakładanego przez Organizatora minimum grupy na
a)20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
b)7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
c)48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni.   
d)Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odwołania  rejsu  w  przypadku  niesprzyjających  warunków
atmosferycznych. W takiej sytuacji organizator  zobowiązany  jest zapewnić świadczenie zastępcze na
lądzie.   

VIII.Obowiązki Organizatora
1.Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy   o zorganizowanie imprezy
turystycznej, chyba, że wykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest:
a)działaniem lub zaniechaniem Klienta,lub
b)działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych
w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, lub
c)działaniem siły wyższej.   
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za treść informacji publikowanych  w ulotkach
reklamowych lub innych materiałach wydawanych przez zagranicznych kontrahentów, zarząd hoteli oraz inne podmioty nie uczestniczące w wy
konaniu umowy.   Kategorie obiektów hotelarskich zostały podane na podstawie ustawy o usługach turystycznych  w zgodzie  z przepisami krajów pobytu. Plusy lub inne ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska NIP:6412531514,REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,wpłacony w całości Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348 symbole ukazane obok nazwy obiektu są interpretacją
Organizatora powstałą na skutek wewnętrznego
systemu oceniania obiektów przez Organizatora.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń linii
lotniczych oraz innych przewoźników w sytuacji, gdy odpowiedzialność przewoźników lub linii lotniczych
ograniczona jest odrębnymi przepisami, konwencjami, prawem przewozowym.   
4.Organizator turystyki jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej lub
w trakcie jej trwania, podać Klientom:   
a)nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego
Klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu;   
b)w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci -informację o możliwości bezpośredniego kontaktu  z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka;   
c)planowany czas przejazdu, miejsca i czas trwania postojów;   
d)szczegółowe  informacje  dotyczące  połączeń  komunikacyjnych  oraz  miejsca,  jakie  Klient  będzie
zajmował w środku transportu.   
5.Organizator udziela Klientom ogólnych wskazówek na temat przepisów paszportowych, sanitarnych,
wizowych oraz wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.   

IX.Obowiązki Klienta
1.Klient zobowiązany jest posiadać przy sobie ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy.
W  czasie  trwania  imprezy  Klient  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  zaleceń  pilota/rezydenta.  W
autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz nadużywania alkoholu. Biuro zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od umowy  w trakcie trwania imprezy jeżeli Klient utrudnia sprawne jej przeprowadzenie lub
nie stosuje się do powyższych zakazów i zobowiązań. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient.  
Oświadczenie w tym przedmiocie Organizator może złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania wiadomości
i podstawach do jego złożenia. Oświadczenie to może zostać złożone także w formie wiadomości SMS,
mailowej, lub informacji telefonicznej.
2.Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na przedmiotach należących do
innych uczestników imprezy, biura podróży, przewoźników, pilotów, rezydentów, hotelu i zobowiązuje się
do ich naprawienia

X.Rezygnacja Klienta z imprezy
1.
Klient ma prawo zrezygnować z imprezy turystycznej w każdej chwili przed jej rozpoczęciem.
2.W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Klientowi zwraca się całą wpłaconą
przez niego cenę bez żadnych potrąceń.   
3.W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Organizatorowi
przysługuje zwrot wszelkich poniesionych przez niego kosztów. W przypadku określenia ceny  w walucie
obcej stosuje się średni waluty ogłaszany przez NBP z dnia poprzedzającego zawarcie umowy.    
4.Koszty odstąpienia przez Klienta od umowy z przyczyn leżących po jego stronie liczone są od jednej osoby
i zawierają wszystkie zamówione świadczenia obowiązkowe i dobrowolne:   
a)powyżej 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy -opłata manipulacyjna w wysokości faktycznie
poniesionych przez organizatora kosztów, średnio do 10% imprezy, jednakże nie mniej  niż 100 zł od
osoby.   ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska NIP:6412531514,REGON: 243426430, KRS 0000487433 Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł,wpłacony w całości Konto: ING Bank Śląski 63 1050 1243 1000 0090 3025 8348,
b)od 44 do 30 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy –opłata w wysokości faktycznie poniesionych przez
organizatora kosztów, średnio 20 % ceny imprezy  w  przypadku  rezygnacji,  10  %  ceny  imprezy        w
przypadku zmiany terminu, hotelu lub środka transportu.
c)od 29 do 14 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy -opłata w wysokości faktycznie poniesionych przez
organizatora kosztów, średnio 40 % ceny imprezy w przypadku rezygnacji, 20 % ceny imprezy       w
przypadku zmiany terminu, hotelu lub środka transportu.   
d)od 13 do 7 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy -opłata w wysokości faktycznie poniesionych przez
organizatora kosztów, średnio 50 % ceny imprezy w przypadku  rezygnacji,  40  %  ceny  imprezy          w
przypadku zmiany terminu, hotelu lub środka transportu.   
e)od 6 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy do jednego dnia przed rozpoczęciem imprezy -opłata w
wysokości faktycznie poniesionych przez organizatora kosztów, średnio 80 % ceny imprezy  w przypadku nie zgłoszenia się Klienta na miejscu zbiórki –95 % ceny imprezy.    
5.Na żądanie  Klienta Organizator turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w
imprezie turystycznej.

XI.Przeniesienie uprawnień na inną osobę
1.Klient może bez zgody Organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie
turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia,
jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
2.Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w
pkt  XI.1,  jest  skuteczne  wobec Organizatora turystyki, jeżeli Klient zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
3.Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w
pkt XI.1, będzie wiązać się dla Organizatora  turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on
obowiązek wykazać je Klientowi. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie
turystycznej.
4.Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej  oraz  koszty  poniesione  przez  Organizatora  turystyki  w
wyniku   zmiany Klienta uczestniczącego  w  imprezie  turystycznej  Klient i  osoba  przejmująca  jego  uprawnienia odpowiadają solidarnie.

XII.Ubezpieczenie
7.Organizator  dokonuje  grupowego  ubezpieczenia  osób  uczestniczących  w  imprezie  turystycznej
składającego się z ubezpieczenia kosztów leczenia, ratownictwa i transportu w wysokości 15.000 EUR, w
tym koszty ratownictwa w wysokości 5.000 EUR, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w
tym trwały uszczerbek na zdrowiu 3.000 EUR, śmierć 3.000 EUR oraz ubezpieczenia bagażu podróżnego w
wysokości 300 EUR. Turyści ubezpieczeni są w: TU Europa S.A. (adres: Gwiaździsta 62 , 53
-413 Wrocław). Polisę ubezpieczeniową posiada pilot lub rezydent. Ogólne warunki ubezpieczenia dostępne są w Biurze  Podróży u agentów sprzedających ofertę Organizatora.   
8.Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa  w  imprezie
turystycznej zakupionej w Biurze Podróży PLUS WAKACJE stosownie do oferty TU Europa S.A.  
9.
Zawierając umowę Klient deklaruje, iż stan zdrowia Osoby Uczestniczącej w imprezie turystycznej
umożliwia udział w imprezie pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Biura Podróży PLUS WAKACJE z
powodu uszczerbku na zdrowiu lub zgonu spowodowanego nieprawdziwym oświadczeniem oraz wyraża
zgodę na zwolnienie leczących lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej
oraz udostępnienie TU Europa S.A. dokumentacji z leczenia.  
10.Ubezpieczeniem nie są objęte koszty leczenia oraz inne koszty powstałe w przypadku następstw chorób
przewlekłych. W takim przypadku należy dokupić dodatkowe ubezpieczenie.   
11.Dochodzenie roszczeń wynikających z
ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Osobę Uczestniczącą w imprezie turystycznej bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.   

XIII.Reklamacje
1.Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy przez Organizatora
ma   on   obowiązek  dokonania  o  tym  zgłoszenia  (reklamacje).  Reklamacje  powinny  być  zgłaszane
niezwłocznie  po  stwierdzeniu  przez  Klienta  uchybienia  w  miejscu  pobytu  do  upoważnionego przedstawiciela  Organizatora  (pilot –podczas  wycieczek  objazdowych;  rezydent –podczas  imprez
pobytowych).  Upoważniony przedstawiciel Organizatora winien potwierdzić własnoręcznym podpisem i
opatrzyć  datą  przyjętą  reklamację.
W  przypadku  niezałatwienia  reklamacji  przez  upoważnionego przedstawiciela Organizatora przekazuje on niezwłocznie reklamację Organizatorowi imprezy.   
2.Poza obowiązkiem zgłoszenia ewentualnej reklamacji w miejscu pobytu Klienta upoważniony jest do
zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Organizatora w Rudzie Śląskiej,  ul.
Szymanowskiego 7, w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.   
3.W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator imprezy szczegółowo uzasadnia na piśmie
przyczyny odmowy.   
4.Jeżeli Organizator imprezy nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dnia od  dnia
zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej
w terminie 30 dni od daty jej złożenia, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.   
5.Organizator  nie  ponosi  ujemnych  konsekwencji  zaniechani a przez Klienta zgłoszenia reklamacji według procedury opisanej w pkt. 1.  
6. Zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  23 września 2016  r. o  pozasądowym rozwiązywaniu  sporów  konsumenckich  (Dz.  U.2016, poz.  1823 ze  zm.),  oraz  zgodnie  z  art.  42  ust.  4  pkt  5)  ustawy z  dnia
24  listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017, poz. 2361
ze   zm.) ,  Organizator  informuje,  że  w  przypadku  negatywnego  rozpoznania  reklamacji,  przekazuje
Klientowi na trwałym nośniku danych oświadczenie o:
a)zamiarze  wystąpienia  z  wnioskiem  o  wszczęcie  postępowania  w  sprawie  pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
b) odmowie  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  w  sprawie  pozasądowego  rozwiązywania  sporów konsumenckich.
7.W przypadku, o którym mowa w pkt XIII.6 lit. a), Organizator przekazuje również informacje o podmiocie
uprawnionym  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawie  rozwiązania  sporu,  którym  jest
Inspekcja HandlowaŚląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  w  Katowicach, ul.  Brata  Alberta  4  ,  40-951 Katowice.
8.Zgodnie z art. 42ust. 4 pkt 5) ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych (Dz. U. 2017, poz. 2361 ze zm.), Organizator informuje, że w przypadku zawarcia
umowy za pośrednictwem Internetu, istnieje możliwość pozasądowego rozpoznania sporu za pomocą ,
platformy  internetowego  systemu  rozstrzygania  sporów  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  524/2013  z  dnia  21  maja  2013  r.  w  sprawie  internetowego  systemu
rozstrzygania  sporów  konsumenckich  oraz  zmiany rozporządzenia  (WE)  nr 2006/2004  i  dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2
013, str. 1)

XIV.Zniżki, rabaty, warunki wystawiania faktur
1.Zniżki dla osób niepełnoletnich określone są w cenniku i obowiązują jedynie w przypadku zakwaterowania
z dwoma osobami pełnopłatnymi w pokoju.   
2.Po podpisaniu zgłoszenia rezerwacji i wpłaceniu zaliczki uzyskanie dodatkowych zniżek nie jest możliwe.   
3.Czasowe oferty  promocyjne nie łączą się z innymi zniżkami i rabatami.  Zniżek i rabatów nie można łączyć.   
4.Faktury za imprezy organizowane przez Biuro Podróży PLUS WAKACJE będą wystawiane do 7 dni od daty
zakończenia imprezy. Dopuszcza się możliwość wystawienia faktury przed datą wyjazdu wyłącznie po
otrzymaniu przez  Organizatora  wpłaty w wysokości 100 % wartości imprezy. Klient ubiegający się o o
trzymanie faktury akceptuje otrzymywanie faktur, faktur korygujących oraz duplikatów w formie
elektronicznej na wskazany przez niego adres mailowy zgodnie z art. 106n ustawy  z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1221 ze zm.). 

XV.Dane osobowe
1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Organizator
informuje, iż wszelkie informacje określone w w/w przepisie znajdują się w Klauzuli Informacyjnej,
stanowiącej załącznik nr 4
2.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z Klauzulą Zgody, stanowiącą załącznik
nr 5/

XVI.Zmiany umowy
1.Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część, a jakakolwiek ich zmiana wymaga
sporządzenia –pod rygorem nieważności –aneksu w formie pisemnej.
2.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, jak i w załącznikach,
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 24  listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017,
poz. 2361 ze zm.).
4.W przypadku niezgodności jakichkolwiek zapisów niniejszych Ogólnych Warunków Uczestnictwa lub
załączników z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, powodującej ich nieważność, czynność  prawna  pozostaje  w  mocy  co  do  pozostałych  postanowień,  a  w  miejsce  postanowień  nieważnych
zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
5. Niniejszą Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch,  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron.