drukuj
1.ZAWARCIE UMOWY
1.1 Podróżny i Organizator zawierają umowę dotyczącą zorganizowania przez Organizatora Imprezy (dalej „Umowa”). Podróżny zawierając umowę zobowiązany jest podać następujące dane Podróżnego: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego,pod którym. Podróżny będzie dostępny przed rozpoczęciem i podczas trwania Imprezy, adres e-mail, a w przypadku gdy Impreza będzie realizowana samolotami rejsowymi serię, numer oraz datę ważności paszportu. Podanie błędnych lub niepełnych danych osobowych może skutkować dodatkowymi kosztami. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE.
1.2. Podróżny zobowiązany jest przed zawarciem Umowy do zapoznania się z informacjami zawartymi w „Warunkach Imprez Turystycznych”, „Przygotuj się do podróży”[zwanymi dalej łącznie:,,Warunki  uczestnictwa”], dostępnymi  na  stronie  internetowej  Organizatora, Ogólnymi  Warunkami  Ubezpieczenia  Podróży  Europäische  Reiseversicherung  AG  Oddział  w  Polsce[zwanymi  dalej:  „Warunki ubezpieczenia”].Dokumenty,  o których  mowa  w zdaniu poprzednim stanowią integralną część Umowy.
1.3 Dokonana przez Podróżnego rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana jest jako propozycja  zawarcia  umowy  o  zorganizowanie  przez  Organizatora  Imprezy.  Zawarcie  Umowy następuje w momencie otrzymania przez Podróżnego oryginału podpisanego przez Organizatora lub Agenta i Podróżnego formularza umowy-zgłoszenie lub poprzez zapłatę całości lub części
ceny (zaliczki) za Imprezę oraz pełnej kwoty za ubezpieczenie.
1.4 Podróżny jest zobowiązany do podania poprawnej daty urodzenia dziecka, zgodnej z jego dokumentem tożsamości. W przypadku niezgodności w tym zakresie, Podróżny zobowiązany będzie do poniesienie wszelkich kosztów wynikłych z podania błędnej daty uradzenia dziecka.
1.5 Osoba,która podpisze Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w rezerwacji Podróżnych,przejmuje  tym  samym  odpowiedzialność  dotrzymania  warunków  umowy  przez tychże Podróżnych. W przypadku osób nieletnich Umowę podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli podróżny zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic podróżny ponosi pełną odpowiedzialność. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania. Dane
Podróżnego(nazwisko, imię, data urodzenia) wpisane w Umowie muszą być zgodne z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym w przypadku Imprezy do krajów Unii Europejskiej [bez znaków specjalnych oraz polskich liter tj. ą, ę, ś, ć, ń, ó, ł, ż, ź].
1.6 Wszelkie świadczenia dodatkowe zarezerwowane przez Podróżnego samodzielnie  lub  za  pośrednictwem innych podmiotów niż Organizator lub jego lokalny przedstawiciel, w miejscowości wypoczynkowej są traktowane jako świadczenia obce i nie są objęte postanowieniami Umowy.
1.7 Impreza zaczyna się i kończy, zgodnie z zakupionym przez Podróżnego czasem trwania Imprezy wskazanym w Umowie.
Pierwszy i ostatni dzień Imprezy przeznaczony jest na transport. Wyjątkiem mogą być Imprezy realizowane samolotami rejsowymi, gdzie transport może trwać dłużej niż 1 doba zarówno na wylocie jak i na powrocie.
1.8 Za dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżujące samolotem, w przypadku Imprezy obejmującej przelot i zakwaterowanie, pobierane są jedynie opłaty za ubezpieczenie oraz opłaty ustalone indywidualnie przez przewoźnika lotniczego. Dziecko w wieku poniżej 2 lat podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego oraz nie przysługuje mu prawo przewozu bagażu, za wyjątkami.
1.9 Wyłącznie informacje zawarte na stronie internetowej w momencie zawarcia umowy stanowią część Umowy.
1.10. Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach danych  wskazanych  w Umowie, w  szczególności o  zmianie  numeru  telefonu  kontaktowego  lub adresu e-mail.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy, Podróżny zobowiązany jest do:
a)wpłaty zaliczki w wysokości 29% ceny Imprezy, w terminie 24 godzin liczonych od momentu zawarcia Umowy,
b)dopłaty do 100% ceny Imprezy w terminie 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy.
2.2 Jeżeli Umowa zostaje zawarta na 30 lub mniej dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy, Podróżny zobowiązany jest do:
a)zapłaty 100% ceny Imprezy w momencie zawarcia Umowy.
2.3 W przypadku nieuiszczenia przez Podróżnego którejkolwiek płatności składającej się na cenę Imprezy w terminach, oreślonych w ust.2.1, 2.2 Warunków uczestnictwa, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku Organizator jest uprawniony do pobrania od Podróżnego rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora zgodnie z ust. 4.4 Warunków uczestnictwa.
2.4 Wpłaty opisane w ust. 3.1, 3.2 Podróżny zobowiązany jest dokonać na jeden z poniższych rachunków bankowych Organizatora
:a)mBank S.A. 49 1140 1977 0000 3205 2300 1001,
b)PEKAO S.A. 14 1240 2034 1111 0000 0306 7934,
c)Raiffeisen Bank Polska S.A. 88 1750 0009 0000 0000 2099 1348 lub,
d)rachunek bankowy uprawnionego Agenta,u którego zawarł Umowę.
2.5 Niedopuszczalne jest,aby Podróżny wpłacił wyższą kwotę zaliczki oraz dopłaty w innym terminie niż wskazane w ust.
2.1. Ewentualne nadpłaty będą niezwłocznie zwracane. Podróżnemu.
2.6 W przypadku wpłaty przelewem, Podróżny okaże dowód wpłaty lub prześle jego kopię pocztą elektroniczną lub faksem Organizatorowi. Opłaty bankowe za dokonanie przelewu są ponoszone przez wpłacającego.
2.7 Za termin dokonania płatności uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

3. ZMIANY CEN I ŚWIADCZEŃ TURYSTYCZNYCH
3.1 Zmiana ceny Imprezy może nastąpić wyłącznie z powodu zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, zmiany wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w
Imprezie, nałożonych przez podmioty,  które  nie  biorą  bezpośredniego  udziału  w  realizacji imprezy,  w  tym podatków turystycznych, zmiany opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy.Zmiana ceny może prowadzić także do jej obniżenia. W przypadku gdy podwyższenie ceny przekroczy 8 % całkowitej ceny imprezy, podróżny jest uprawniony do przyjęcia proponowanych zmian, albo
odstąpienia od Umowy bez uiszczania kosztów, albo do skorzystania z Imprezy zastępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować podróżnemu.Niezależnie od powyższego w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może ulec zmianie.
3.2 Organizator przed  rozpoczęciem imprezy może  dokonać  jednostronnie  zmiany  warunków umowy o udział w imprezie, gdy zmiana ta jest nieznaczna. W takim przypadku Organizator poinformuje podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i idoczny, na trwałym nośniku.
3.3 Z zastrzeżeniem ust. 3.1 oraz ust.3.2 Warunków uczestnictwa, znaczna zmiana głównych właściwości usług turystycznych zawartych w Umowie, w szczególności ceny Imprezyo ponad 8 %, uprawnia Podróżnego do złożenia oświadczenia, na trwałym nośniku, o odstąpieniu od Umowy za niezwłocznym zwrotem wniesionych wpłat za świadczenia bez konieczności uiszczenia kosztów,  o  których  mowa  w ust. 4.4 Warunków  uczestnictwa,  albo  do  skorzystania  z  Imprezy za stępczej, o ile Organizator będzie w stanie taką zaproponować. Po otrzymaniu przez Podróżnego informacji o zmianie istotnych warunków Umowy przez Organizatora,Podróżny w ciągu kolejnych 7 dni obowiązany jest poinformować na trwałym nośniku organizatora,
czy przyjmuje zmianę Umowy lub czy odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat lub czy odstępuje od umowy oraz przyjmuje imprezę zastępczą, o ile była mu proponowana.Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź Podróżnego, uznaje się,że podróżny odstąpił od Umowy.
3.4 Organizator,  który  przed  rozpoczęciem  Imprezy  jest  zmuszony,  z  przyczyn  od  niego niezależnych,  zmienić w  sposób  znaczny  główne  właściwości  usług  turystycznych,z zastrzeżeniem ust. 3.1 i 3.2 Warunków uczestnictwa, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Podróżnegona trwałym nośniku. W takiej sytuacji.Podróżny powinien niezwłocznie,nie późnej
jednak  niż  w  terminie  kolejnych  7  dni  od  chwili  otrzymania  informacji  od  Organizatora poinformować na trwałym nośniku Organizatora, czy:a)przyjmuje proponowaną zmianę Umowy
lub,b)odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź podróżnego, uznaje się że podróżny odstąpił od Umowy.
3.5 Jeżeli podróżny zgodnie  z ust. 3.4W arunków uczestnictwa, odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje Imprezę z przyczyn niezależnych od podróżnego, podróżny ma  prawo, według swojego wyboru:
a)uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie,o ile zaproponuje ją organizator,chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
b)odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
3.6 Jeśli w ciągu wymaganych 7 dni do Organizatora nie wpłynie odpowiedź podróżnego, uznaje się że podróżny oodstąpił od Umowy.
3.7Podróżny może, bez zgody Organizatora,przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie  wszystkie przysługujące  mu  z  tytułu  Umowy  uprawnienia,  jeśli  osoba  ta  przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy prawa i obowiązki. Opłata za zmianę każdego uczestnika wynosi 150 zł i stanowi równowartość kosztów poniesionych przez rganizatora wynikających z tej  zmiany.  Jeżeli  okaże  się,  że  rzeczywiste  koszty  operacyjne  związane  z  przeniesieniem uprawnień z tytułu Umowy na inną osobę poniesione przez Organizatora są wyższe, podróżny zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty kosztów związanych z tą zmianą. Natomiast w sytuacji, gdy powyższe koszty będą niższe, organizator dokona zwrotu stosownej kwoty osobie, która uiściła opłatę.
3.8 Przeniesienie uprawnień i obowiązków, o których mowa w ust. 3.7 Warunków uczestnictwa, jest skuteczne, jeżeli Podróżny zawiadomi o tym Organizatora na trwałym nośniku nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Imprezy ponosi Podróżny.
3.9Zmiany  Umowy,na życzenie Podróżnego inne niż wskazane w pkt. 4.7 zawsze wiążą się z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie Imprezy oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 150 zł i  są  możliwe  tylko  w  szczególnych  przypadkach  po  akceptacji  tych  zmian  przez organizatora  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dostępności  miejsc  w  hotelu  i  w  samolocie. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Zmiany rezerwacji na mniej niż 31 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy mogą zostać przeprowadzone  jedynie  po  rozwiązaniu  dotychczasowej  Umowy  oraz  zapłacie  przez podróżnego kosztów rezygnacji zgodnie z ust. 6.2 Warunków uczestnictwa i zawarciu nowej umowy  oraz  zapłacie  ceny  za  Imprezę.  Wszelkie  faktycznie  poniesione  koszty  przez organizatora w wyniku zmiany Umowy ponosi Podróżny.

4.REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZMIANA UCZESTNIKA I UMOWY
4.1 W każdej chwili przed rozpoczęciem Imprezy podróżnymoże zrezygnować z uczestnictwa w imprezie. Oświadczenie woli o rezygnacji z Imprezy (dalej „Rezygnacja”) powinno być złożone w formie prostej,zrozumiałej i czytelnej na trwałym nośniku
pod adresem: Coral Travel Poland ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,lub rezerwacje@coraltravel.pl
lub w punkcie sprzedaży, w którym została zawarta Umowa.
4.2 Wszelkie zmiany, ewentualna Rezygnacja z udziału w Imprezie czy odstąpienie od Umowy dokonywane są przez podróżnego, który podpisał Umowę w imieniu własnym. W przypadku, gdy podróżny ten reprezentuje innych uczestników, działa on w ich imieniu i na ich rzecz, ponosząc pełną odpowiedzialność za podejmowane czynności dotyczące tych uczestników.
4.3 Jeżeli podróżny nie rozpocznie Imprezy, rozwiąże umowę lub złoży skuteczne oświadczenieo, rezygnacji, z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Organizator uprawniony będzie do pobrania kwot stanowiących równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy oraz pełnych kosztów ubezpieczenia, lecz nie więcej niż podane poniżej informacyjnie średnie koszty ukształtowane historycznie.
4.4 W przypadku Imprezy realizowanej samolotem czarterowym:
a)30% ceny Imprezy, jeżeli Rezygnacja nastąpi do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy,
b)50% ceny Imprezy, jeżeli Rezygnacja nastąpi 30-21 dni przed rozpoczęciem Imprezy,
c)75% ceny Imprezy, jeżeli Rezygnacja nastąpi 20-8 dni przed rozpoczęciem Imprezy,
d)90% ceny Imprezy, jeżeli Rezygnacja nastąpi 7 dni i mniej przed rozpoczęciem Imprezy.
4.5 W przypadku Imprezy realizowanej samolotem rejsowym / liniowym (nieczarterowym) powyższe
warunki Rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty Rezygnacji naliczone przez Organizatora będą uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika oraz hotel. Przed potwierdzeniem rezygnacji. Podróżny zobowiązany jest skontaktować się
z Organizatorem w celu uzyskania informacji na temat ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.
4.6 Na  pisemne  życzenie podróżnego. Organizator    przedstawi    zestawienie rzeczywiście poniesionych  kosztów w  związku  z  nierozpoczęciem  Imprezy,  rozwiązaniem  Umowy  lub złożeniem  skutecznego  oświadczenia  o  Rezygnacji,
z  przyczyn  nieleżących  po  stronie Organizatora,w ciągu 30dni od zakończenia Imprezy, z której Podróżny zrezygnował
,lub 30dni od wpłynięcia prośby, jeżeli ta wpłynie w terminie późniejszym.
4.7 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Imprezy:
a)20dni przed jej rozpoczęciem Imprezy trwającej ponad 6 dni,
b)7 dni przed rozpoczęciem Imprezy trwającej 2-6 dni,
c)48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy trwającej krócej niż 2 dni,w przypadku braku minimalnej liczby uczestników wymaganej do jej zorganizowania, wynoszącej 80% planowanych na daną Imprezę miejsc, o czym niezwłocznie poinformuje
Podróżnego na trwałym nośniku. W takim wypadku Podróżny przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconych kwot lub uczestniczenie w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.W związku z powyższym Podróżny nie może dochodzić odszkodowania za nie wykonanie Umowy.
4.8 Z zastrzeżeniem ust. 4.9 Warunków uczestnictwa, niestawienie się przez Podróżnego w  dniu rozpoczęcia Imprezy na
lotnisku,w  miejscu  odjazdu  autokaru jak i nierozpoczęcie podróży z przyczyn leżących po stronie Podróżnego uważa się za rezygnację Podróżnego z uczestnictwa w Imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. Umowa zostaje uznana za rozwiązaną przez Podróżnego,  zaś  Organizator  jest  uprawniony  do  potrącenia  kosztów  Imprezy zgodnie z ust.4.2 Warunków uczestnictwa.
4.9 W przypadku gdy Podróżny nie może stawić się na lotnisku przed rozpoczęciem Imprezy lub nie może  rozpocząć  podróży  z  winy  nieleżącej po  stronie  Organizatora, powinien  niezwłocznie poinformować Organizatora, że dotrze do miejsca docelowego pobytu w trakcie trwania Imprezy we własnym zakresie i na własny koszt i będzie uczestniczył w Imprezie na nowo określonych zasadach.  W  takim  przypadku Podróżny ponosi  koszt  zakupu  nowego  biletu  lotniczego  oraz
wszelkie inne koszty związane z dotarciem do miejsca docelowego pobytu. Podróżnemu nie przysługuje zwrot za rzeczywiście poniesione przez Organizatora koszty związane z realizacją Umowy,  w  szczególności za niewykorzystane, a opłacone przez Organizatora bilety lotnicze, doby  hotelowe  i  transfer  lotniskowy,  ubezpieczenie.Uwaga:W  przypadku  lotów samolotem
rejsowym w sytuacji nierozpoczęcia podróży bilet lotniczy zostaje anulowany w obie strony.
4.10 Podróżny może odstąpić od Umowy o udział w Imprezie przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację Imprezy lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może
żądać  wyłącznie  zwrotu  wpłat  dokonanych  z  tytułu Imprezy,   bez   odszkodowania   lub zadośćuczynienia w tym okresie.

5.UBEZPIECZENIE
5.1 Zgodnie  z  obowiązkiem  wynikającym  z  przepisów  Ustawy  zagwarantowane  jest  na  rzecz podróżnego podstawowe ubezpieczenie  w  zakresie  kosztów  leczenia  i  następstw nieszczęśliwych  wypadków „TRAVEL”, wykupione  przez  Organizatora  w  Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą pod adresem ul. Chmielna 101/102, 80-748
Gdańsk  (dalej  „Ubezpieczyciel”).  Pakiet podstawowego  ubezpieczenia „TRAVEL” zawiera następujące sumy ubezpieczenia:
a)koszty leczenia, transportu medycznego i repatriacji do 20 000 EUR,
b)z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków: w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 zł, z tytułu śmierci
5 000 zł,
c)koszty ratownictwa 5 000 EUR (zawarte są w sumie ubezpieczenia kosztów leczenia),
d)koszty ambulatoryjne do 1 000 EUR,
e)bagaż 1 000 zł ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojemników bagażu
5.2 W przypadku leczenia ambulatoryjnego Ubezpieczony zobowiązany jest każdorazowo pokryć na miejscu  jego  koszty  do  wysokości  100  EUR  lub  równowartość  tej  kwoty,  która  to kwota  po uwzględnieniu udziału własnego zostanie zwrócona ubezpieczonemu po powrocie do kraju, oraz ponosi udział własny w wysokości 25 EUR w każdym zdarzeniu, zgodnie z §
35 ust. 4 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży dla Podróżnych Organizatorów Turystyki  Nr  10.22.003.  W przypadku ubezpieczenia bagażu ma zastosowanie franszyza integralna 100 zł.
5.3 Podczas każdej wizyty w placówce medycznej w trakcie trwania Imprezy, Podróżny powinien podać na  żądanie personelu
numer  polisy  ubezpieczeniowej, który  jest numerem  rezerwacji widniejący na dokumentach podróży. Podróżny przyjmuje do wiadomości, że niektóre placówki medyczne w miejscu jego pobytu mogą nie współpracować z Ubezpieczycielem. Niezależnie od
powyższego, Ubezpieczyciel zwróci Podróżnemu poniesione i udokumentowane koszty leczenia w  placówce  medycznej niewspółpracującej  z  Ubezpieczycielem  po  zakończeniu  Imprezy,  w granicach całkowitej sumy ubezpieczenia (20000 EUR).
5.4 Podróżny wykupując Imprezę może rozszerzyć pakiet ubezpieczenia podstawowego dokupując dodatkowy  pakiet ubezpieczeniowy  obejmujący  np.  OC,  wyższy  zakres  oraz  sumę ubezpieczenia, następstwa uprawiania  sportów wysokiego ryzyka lub chorobę przewlekłą. Ponadto Organizator zaleca wykupić dodatkowo ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu
w wysokości:
a)2,5% ceny Imprezy ze zwrotem 80% ceny Imprezy lub,
b)3,0 % ceny Imprezy ze zwrotem 100% ceny Imprezy.W przypadku kosztów rezygnacji 80% o której mowa w pkt a) powyżej Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 20% kosztów rezygnacji z podróży, nie mniej jednak niż 100 zł od osoby zgodnie  z  §  22  ust.  6 Ogólnych  Warunków  Ubezpieczenia  Podróży  dla Podróżnych Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003.W przypadku kosztów rezygnacji 100% o której mowa w pkt b) powyżej nie ma zastosowania § 22 ust. 6 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży dla Podróżnych Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003.
5.5 Przedmiotem  ubezpieczenia  są  koszty  rezygnacji  z  uczestnictwa  w Imprezie  z  przyczyn losowych: nieszczęśliwy wypadek, zachorowanie, poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego lub członka najbliższej rodziny.
5.6 Szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz Instrukcja postępowania w razie zaistnienia szkody w czasie pobytu za granicą
dostępne są w Centrum Rezerwacji, sieci agencyjnej oraz na stronie internetowej https://www.coraltravel.pl/-oraltravel#ubezpieczenie. Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie  poinformować  przedstawiciela  Ubezpieczyciela  dzwoniąc  pod  numer  alarmowy oraz postępować zgodnie z Instrukcją postępowanie w przypadku szkody.
5.7 Organizator nie uczestniczy w procesie likwidacji szkód przez Ubezpieczyciela.

6.REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1 Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową o udział w Imprezie.
6.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych Umową o udział w Imprezie, jeżeliwynika to z:
a)winy Podróżnego lub
b)winy osoby trzeciej niezwiązanej z wykonywaniem usług turystycznych objętych Umową, jeżeli nie dało się tego rzewidzieć lub uniknąć lub
c)nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.
6.3 Jeżeli  w  trakcie  Imprezy Podróżny stwierdzi  wadliwe  wykonywanie  Umowy,  powinien  niezwłoczne  zawiadomić  o  tym  na trwałym  nośniku wykonawcę  usługi  oraz  przedstawiciela Organizatora w celu umożliwienia wykonania świadczeń wynikających z Umowy w sposób niewadliwy.
6.4Jeżeli Podróżny składa reklamację po zakończeniu Imprezy,powinien skutecznie doręczyć ją w formie prostej, zrozumiałej i czytelnej na trwałym nośniku wyłącznie pod adres:Coral Travel Poland ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,lub relacjezklientem@coraltravel.pl lub  punkcie  sprzedaży,  w  którym  została  zawarta  Umowa w  terminie  do
45dni  od  daty zakończenia Imprezy. Datą złożenia reklamacji jest data jej wpływu do Organizatora lub punktu sprzedaży,
w którym została zawarta Umowa.
6.5 Organizator ustosunkuje się do reklamacji na trwałym nośniku w terminie 45 dni od zakończenia Imprezy, a w przypadku gdy reklamacja zgłoszona została po zakończeniu Imprezy, w terminie 45  dni  od  jej  złożenia. Reklamacje  złożone  z  uchybieniem  wskazanego  terminu  nie  będą rozpatrywane. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator uzasadni przyczyny odmowy.
6.6 Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach. Organizator turystyki ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości o kategorii równoważnej do określonej w Umowie o udział w Imprezie, przez okres do 3 nocy.
6.7Organizator  ogranicza  swoją  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte wykonanie Umowy  do  trzykrotności
ceny  Imprezy  w  stosunku  do  każdego Podróżnego.  Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.
6.8Podróżny zobowiązany jest do pokrycia wartości szkód powstałych w trakcie trwania Imprezy wyrządzonych przez siebie oraz osoby wymienione w Umowie.
6.9Reklamacje  dotyczące  przelotu  do/z  miejsca  docelowego  oraz  bagażu  zniszczonego  lub uszkodzonego w czasie przelotu samolotem podlegają regulacjom Konwencji  Warszawskiej  z 1929 z późniejszymi zmianami, Konwencji Montrealskiej z 1999 r., rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 (o zasadach odszkodowań i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania lub dużego opóźnienia lotów) oraz polskiej ustawy Prawo Lotnicze. Zgodnie z tymi regulacjami pasażer (posiadający imiennie wystawiony bilet) możezłożyć reklamację do przedstawicielstwa właściwej linii lotniczej, a w przypadku wyczerpania drogi reklamacyjnej –skargę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ul. Marcina Flisa 2, 02-247Warszawa).

7.INFORMACJA O POZASĄDOWYCH  METODACH  ROZPATRYWANIA  SPORÓW  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
7.1 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatorana papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Podróżnego reklamacji,spór nie został rozwiązany.
7.2 Zasady  prowadzenia  postępowań  w  sprawie  pozasądowego  rozwiązywania  sporów konsumenckich  określone są  w  ustawie  z  dnia  23  września  2016  r.  o  pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,  Dz.U.2016  poz.  1823
lub  w  regulacjach  stosowanych przez  odpowiednie  podmioty  właściwe  w  zakresie  rozwiązywania  sporów  konsumenckich. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Podróżnego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  mogą  być  dostępne  w  siedzibach  oraz  na  stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów,  Wojewódzkich  Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym OKiK https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Prezes UOKiK prowadzi  jawny  rejestr  podmiotów  uprawnionych  do  prowadzenia  postępowania  w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
7.3Organizator  informuje,  że  w  zakresie  rozwiązywania  sporów  konsumenckich  podlega Mazowieckiemu   Wojewódzkiemu   Inspektorowi   Inspekcji   Handlowej   w   Warszawie[www.wiih.org.pl, adres email:ih_warszawa@wiih.org.pl]. Wojewódzki Inspektor jest właściwy do rozwiązywania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą w trybie:
a)umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony(mediacja),
b)przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu (koncyliacja).
7.4Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania  sporów
pomiędzy  konsumentami  i  przedsiębiorcami  na  szczeblu  unijnym (platforma  ODR).Platforma  ODR  stanowi interaktywną  i  wielojęzyczną  stronę  internetową  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
7.5 Organizator  nie  wyraża  zgody  na  pozasądowy  mechanizm  rozwiązywania  sporów konsumenckich,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  23  września  2016  r.  o  pozasądowym rozwiązywaniu  sporów  konsumenckich  (Dz.  U.  poz.  1823),  oraz  odpowiednio  podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich, którym podlega Organizator.

8.POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
8.1Wszelkie informacje zawarte w katalogu, Warunkach uczestnictwa odpowiadają stanowi na dzień złożenia ich do druku. Organizator  zobowiązuje się każdorazowo informować Podróżnego o wszelkich wiadomych mu zmianach.
8.2 Organizator  nie  ponosi  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  za  treści  prospektów  hotelowych drukowanych lub zamieszczanych na stronach internetowych hotelu oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba ż
e zostały one włączone do Umowy.
8.3 W  Imprezie  mogą  uczestniczyć  osoby  o  ograniczonej  zdolności  prawnej  oraz  osoby niepełnosprawne  w  stopniu  uniemożliwiającym  samodzielne  podróżowanie,  ale  w  obu przypadkach wyłącznie pod opieką osób dorosłych / ełnoprawnych.
8.4 Podróżny jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających go do przekroczenia granicy oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów  tranzytowych  i  docelowych. Podróżny ponosi  koszty  rezygnacji  określone  w ust. 4.2 Warunków uczestnictwa wówczas, gdy nie jest możliwe uczestniczenie przez niego w Imprezie ze względu na brak niezbędnych dokumentów.
8.5Podróżny jest zobowiązany przestrzegać wskazówek i zaleceń Organizatora oraz niezbędnych do  przeprowadzenia   Imprezy  zgodnie z  Umową,  w  szczególności zobowiązany  jest  do przestrzegania przepisów porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących na  lotnisku,w hotelu, podczas transferu, w zwiedzanych obiektach.
8.6 W  razie  niemożności  rozstrzygnięcia  sporu  wynikającego  z  Umowy  w  postępowaniu reklamacyjnym, Podróżny może  dochodzić  roszczeń  wynikających  z  Umowy  przed  sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Powyższe nie wyklucza  prawa Podróżnego dochodzenia  roszczeń  bezpośrednio  na  drodze  sądowej  przed
sądem powszechnym właściwym według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
8.7 W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa mają zastosowanie w szczególności: przepisy
ustawy  z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
8.8Pojęcia: „Podróżny”, „trwały nośnik”, „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” są używane w Warunkach uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, art. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
8.9Organizator ustala,  że  za  informację/oświadczenie  przekazane  na  trwałym  nośniku  uważa jedynie informację / oświadczenie przekazane wiadomością elektroniczną lub listem na wskazane w Warunkach uczestnictwa adresy.

9.OŚWIADCZENIE
9.1Prawa i obowiązki Podróżnego(dalej „Podróżny”) określają m.in. wydane w oparciu o art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawaz dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej „Ustawa”), niniejsze „Warunki Imprez Turystycznych”.
9.2 Organizatorem świadczenia usług turystycznych (dalej „Impreza”) jest Coral Travel Poland sp. z o.o.  z siedzibą:02-676  Warszawa,  ul.  Postępu  17B,  wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.st.  Warszawy  w  Warszawie,  XIII  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 42618 oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów urystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod  numerem 0226, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 zł w całości opłacony, NIP: 525-21-40-453, REGON: 016122937 (dalej „Organizator”).
9.3Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Podróżnych do Organizatora,   Organizator informuje,  iż  odprowadza  składki  w  należnej  wysokości  do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
9.4 Organizator  oświadcza, iż  dla  zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń  o  zwrot  pieniędzy wpłaconych  przez Podróżnego do  Organizatora,  Organizator  zawarł umowę gwarancji ubezpieczeniowej („Gwarancja”) z Ubezpieczycielem o numerze G/2017/2000851.
9.5Potwierdzeniem  zawarcia  Umowy  Ubezpieczenia  jest  Certyfikat,  który  zamieszczony  jest  na stronie https://www.coraltravel.pl/o -coraltravel#dokumenty:certyfikaty.

10.BEZPIECZEŃSTWO
10.1Organizator  informuje Podróżnego wyjeżdżającego za  granice  o  obowiązku  zapoznania  się przed podpisaniem Umowy z informacjami zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w odziale Informacje konsularne pod adresem http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia/.
Podróżny podpisując  Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów.
10.2Organizator  informuje Podróżnego  wyjeżdżającego za  granice  o  obowiązku zapoznania  się przed   podpisaniem  Umowy z   informacjami   zamieszczonymi   na   stronie   internetowej nt. aktualnych  zagrożeń  oraz  ewentualnych  wymaganych  szczepień  ochronnych  lub  profilaktyki antymalarycznej.  Aktualne  informacje  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Głównego Inspektoratu Sanitarnego http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=13&id=46. Podróżny podpisując Umowę potwierdza znajomość powyższych komunikatów

4.STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ,
Zaoferowane Podróżnemu połączenie usług turystycznych stanowi Imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.W związku z powyższym będą Podróżnemu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do Imprez turystycznych. Coral Travel Poland sp. z o.o. będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości Imprezy turystycznej.Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Coral Travel Poland sp. z o.o. posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu wpłatPodróżnego i, jeżeli transport jest elementem Imprezy turystycznej, zapewnienia Podróżnemu powrotu do kraju w przypadku, gdyby Coral Travel Poland sp. z o.o. stało się niewypłacalne.Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302-Przed zawarciem Umowy o udział w Imprezie turystycznej Podróżny otrzyma wszystkie niezbędne informacje na temat Imprezy turystycznej.Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych Umową.Podróżny otrzymuje awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym może skontaktować się z Organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.Podróżny może przenieść Imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
Cena Imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny Imprezy turystycznej, Podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli Organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów Imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni
się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za Imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, Podróżny
ma prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.W wyjątkowych okolicznościach na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na Imprezę turystyczną podróżny może, przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.Ponadto Podróżny możew każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.Jeżeli po rozpoczęciu Imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane Podróżnemu,  bez  dodatkowych  kosztów,
odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację Imprezy turystycznej, a Organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, Podróżny może rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.Podróżny jest również uprawniony do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.Organizator turystyki musi zapewnić pomoc Podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.W przypadku gdy Organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli Organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu Imprezy turystycznej i jeżeli Impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót Podróżnemu do kraju.Organizator wykupił w Europaische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działający przez oddział w Polsce zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżny może
kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3, tel.(+48 22) 5979-501, (+48 22) 5979-540,e-mail:dkpit@mazovia.pl
,jeżeli z powodu niewypłacalności Coral Travel Poland sp. z o.o. dojdzie do odmowy świadczenia usług.
Dyrektywa (UE) 2015/2302 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 przetransponowana do prawa krajowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20