71 340 50 50
pn-pt: 9-19, so: 9-16, nd: nieczynne
e-Gazele Biznesu 2015, 2017 i 2019 - Traveliada.pl
GWARANCJA UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI
Polska Izba Turystyki Referencje Dyplomy
Wyszukaj artykuł:
Brakuje Ci czasu, by znaleźć
odpowiednią ofertę?
Przygotujemy ją dla Ciebie!
@ Zostaw kontakt
Gwarancje Traveliada.pl

Bezpieczna Rezerwacja
Sprzedajemy wycieczki przez internet od 2004 roku. Mamy doświadczonych konsultantów ds sprzedaży.

Szybka Rezerwacja
Wszystkie formalności związane z rezerwacją możemy załatwić w 15 minut.

Twoja podróż jest bezpieczna
Każda wycieczka jest chroniona przez specjalne ubezpieczenie od niewypłacalności Organizatora.

Gazele Biznesu
W 2015, 2017 i 2019 roku zostaliśmy nagrodzeni e-Gazelą Biznesu przez Puls Biznesu w dziedzinie biznes e-commerce.

Nagrody i Dyplomy
Jesteśmy regularnie nagradzani przez Touroperatorów. Sprawdź »


 

Ubezpieczenia Turystyczne poszerzone o Covid

Ubezpieczenia Turystyczne poszerzone o zachorowanie w trakcie podróży na Covid. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji poszerzone o Covid z imprezy nawet w dniu rezerwacji, zwrot 100 % wpłaconej kwoty.


Ubezpieczenia zdrowotne Travel World z opcją poszerzoną o Covid, All Inclusive oraz choroby przewlekłe


VIP, KL 100000 EUR, KR 7000 EUR, NNW 10000 EUR, BP 1000 EUR, OC 100000 EUR, CP

79 zł osoba dorosła  za 7 dni
148 zł osoba dorosła  za 14 dni
395 zł osoba dorosła za 30 dni

The Best, THE BEST, KL 300 000 EUR; KR 10 000 EUR; NNW 10 000 EUR; BP 1000 EUR; OC 100 000 EUR; CP; SK; SR

153 zł osoba dorosła za 7 dni
287 zł osoba dorosła za 14 dni

Dzieci do 22 roku zniżka posiadają 20% zniżki. 

Możliwość poszerzenia ubezpieczenia o Uprawianie sportów ekstermalnych oraz Wyczynowe uprawianie sportów.

Uprawianie sportów ekstremalnych (SE) (zwyżka taryfowa 300%) – dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: sporty powietrzne, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m;

Wyczynowe uprawianie sportów (SW) (zwyżka taryfowa 200%) – uprawianie dyscyplin sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksymalnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe uprawianie sportu oraz udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi, albo w ekspedycjach;

Uwaga: Możliwość dokonania rezerwacji na dowolną ilość dni nawet do roku czasu tzw. długoterminowe. W celu kalkulacji ubezpieczenia prosimy o email: rezerwacje@traveliada.pl w tytule Ubezpieczenia. W treści maila prosimy o podanie terminu wyjazdu i powrotu, imię i nazwisko osób mających być ubezpieczonymi oraz datę urodzenia.

W ubezpieczeniach OWU Travel World  rozszerza zakres odpowiedzialności ubezpieczeniowej o pokrycie kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz pomoc w podróży powstałe podczas podróży zagranicznej w wyniku zachorowania na Covid-19 do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.


Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania podróży poszerzone o Covid 

Koszty Rezygnacji 100% / Cancellation Costs 100%, KRIPP 35000 PLN poszerzona o Covid.

Ubezpieczenie wynosi 4,6% od sumy rezerwacji na umowie.

np. Rezerwacja kosztuje 4000 PLN to koszt rezygnacji wynosi 184 PLN. Ubezpieczyciel zwarca 100% wpłaconej sumy pod warunkiem zaistnienia podanych poniżej powodów rezygnacji.

Uwaga: Możliwość dokonania rezerwacji na dowolną ilość dni. W celu kalkulacji ubezpieczenia prosimy o email: rezerwacje@traveliada.pl w tytule Ubezpieczenia. W treści maila prosimy o podanie terminu założenia rezerwacji, terminu wyjazdu i powrotu oraz sumę za rezerwacje, imię i nazwisko osób mających być ubezpieczonymi oraz datę urodzenia.
Powody rezygnacji albo przerwania podróży Koszty Rezygnacji 100% Koszty Rezygnacji

1) Nagłe zachorowanie ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do daty
rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 
2) Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, wymagające
natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży
3) Nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub współuczestnika podróży powodujący znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, tj. niemożność poruszania się lub samoobsługi bez pomocy innych osób i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
4) Nieszczęśliwy wypadek osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży skutkujący
natychmiastową hospitalizacją i nierokujący wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mający miejsce w czasie podróży
5) Komplikacje związane z ciążą ubezpieczonego, współuczestnika podróży, żony lub konkubiny ubezpieczonego, żony lub konkubiny współuczestnika podróży, mające miejsce przed 32 tygodniem ciąży, pod warunkiem, że w momencie zawarcia umowy podróży ubezpieczona, współuczestniczka podróży, żona lub konkubina ubezpieczonego, żona lub konkubina współuczestnika podróży była przed 10 tygodniem ciąży
6) Wyznaczenie ubezpieczonemu, współuczestnikowi podróży daty porodu przez lekarza prowadzącego, pod warunkiem, że data porodu przypadnie na czas podróży i nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia
7) Śmierć ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej i zachorowania na Covid-19 
8) Śmierć osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży, która nastąpiła w ciągu 45 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu lub w trakcie podróży, w tym w wyniku choroby przewlekłej, zachorowania na Covid-19, samobójstwa
9) Szkoda w mieniu ubezpieczonego, osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego, osobę bliską ubezpieczonemu lub współuczestnika podróży czynności prawnych, a także administracyjnych
10) Utrata pracy przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży zgodna z definicją zawartą w §2 pod warunkiem, że w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony albo pracował przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony
11) Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty rozpoczęcia pracy przez pracodawcę na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży w sytuacji, gdy ubezpieczony lub współuczestnik podróży w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia był zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
12) Kradzież dokumentów ubezpieczonego lub współuczestnika podróży niezbędnych do realizacji umowy podróży: paszportu, dowodu osobistego, wizy, pod warunkiem, że kradzież miała miejsce w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu i została zgłoszona odpowiednim władzom
13) Udokumentowana przez policję szkoda rzeczowa powstała wskutek wypadku komunikacyjnego
ubezpieczonego lub współuczestnika podróży 
14) Udokumentowana przez policję kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży czynności prawnych i administracyjnych w miejscu stałego zamieszkania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży
15) Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania lub informacji o postępowaniu rozwodowym 
16) Otrzymanie przez ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do sądu w sytuacji, gdy
stawiennictwo ubezpieczonego lub współuczestnika podróży jest obowiązkowe 
17) Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej, którego zaliczenie/zdanie jest niezbędne do kontynuowania nauki, na dzień rozpoczęcia lub trwania podróży, pod warunkiem, że data egzaminu poprawkowego nie była znana w momencie zawarcia umowy podróży lub umowy ubezpieczenia
18) Szkoda w mieniu pracodawcy ubezpieczonego lub pracodawcy współuczestnika podróży powstała
w wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem kradzieży z włamaniem, która wystąpiła w okresie 10 dni bezpośrednio poprzedzających datę wyjazdu, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych, administracyjnych oraz obecności ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w kraju zamieszkania w czasie planowanej podróży, pod warunkiem, że ubezpieczony lub współuczestnik podróży wchodzą w skład kadry zarządzającej pracodawcy
19) Wyznaczenie ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, ZUS, w przypadku gdy ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z terminem planowanej podróży
20) Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży na Covid-19, potwierdzone testem
i zaświadczeniem lekarskim, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży 
21) Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub osoby bliskiej współuczestnikowi podróży na Covid-19, potwierdzone testem i zaświadczeniem lekarskim, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (Po zapłaceniu dodatkowej składki )
22) Nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współuczestnika podróży, będące następstwem choroby przewlekłej, nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży (Po zapłaceniu dodatkowej składki )
23) Nagłe zachorowanie osoby bliskiej ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży będące następstwem choroby przewlekłej, wymagające natychmiastowej hospitalizacji i nierokujące wyzdrowienia do daty rozpoczęcia podróży albo mające miejsce w czasie podróży ( Po zapłaceniu dodatkowej składki )Dodatkowe ryzyka objęte ubezpieczeniem po opłaceniu dodatkowej składki 

KL- koszty leczenia 
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków 
BP - bagaż 
OC - odpowiedzialność cywilna 
SS - sprzęt sportowy 
KR - koszty ratownictwa 
CP - choroby przewlekłe 
PF - wykonywanie pracy fizyczne za granicą 
SK - uprawianie turystyki kwalifikowanej
SW - wyczynowe uprawianie sportu 
SR - uprawianie sportów wysokiego ryzyka
SE - uprawianie sportów ekstremalnych 
BW - Bezpieczna walizka
KR - Koszty Rezygnacji


Pobierz:Aktualizacja i ceny z dnia 14.04.2021 r. 
W celu sprawdzenia cen i oferty prosimy o kontakt rezerwacje@traveliada.pl

 
Opublikowane na stronach www.traveliada.pl ceny lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
OFERTA
DNIA
PROMOCJE
Rozpocznij rozmowę